Tụng Giới Tỳ-kheo-ni Pāḷi – Anh

Tụng Giới Tỳ-kheo-ni Pāḷi - Anh

 

 

Nghi thức tụng giới TKN bằng tiếng Pāḷi - Anh.

Link tải file: https://bit.ly/3rz4CRN

Wednesday February 9, 2022
Các bài viết khác :