Nghi Thức Thọ Trai Và Cúng Dường Trai Tăng – Khemārāma

Phật giáo Nguyên thủy Therāvāda
Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã
***


NGHI THỨC THỌ TRAI VÀ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG


Tổng hợp và trình bày: Khemārāma
Tài liệu lưu hành nội bộ

 

 


MỤC LỤC

A) NGHI THỨC THỌ TRAI

Kệ Tùy Hỷ Công Đức (Anumodanārambha Gāthā)

Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp (Sāmaññānumodanā Gāthā)

Kệ Cầu Sự Thành Tựu (Siddhiyācanagāthā)

Kệ Chúc Phúc

Kệ Quán Tưởng

B) NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

I) Phật Tử Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng

II) Phật Tử Đọc Nghi Thức Dâng Mâm Huê Trai Tăng Và Chia Phước

1) Tác Bạch Cầu An

2) Tác Bạch Cầu Siêu

III) Chư Ni Tụng Kinh An Lành Và Hồi Hướng Hương Linh

1) Kệ Điềm Lành Vũ Trụ (Maṇgala-Cakkavāḷa)

2) Kệ Hồi Hướng Quả Báo Đến Ngạ Quỉ, Nhứt Là Ngạ Quỉ Ngự Ngoài Vách Nhà (Tirokuḍḍakaṇḍagāthā)

3) Kệ Tâm Từ (Mettā Gāthā)

IV) Phật Tử Hồi Hướng

Hồi Hướng Chư Thiên

Kệ Hồi Hướng Những Người Đã Quá Vãng

Hồi Hướng Công Đức

Hồi Hướng Phước Đến Thân Quyến

Nguyện

* * *


A) NGHI THỨC THỌ TRAI

Kệ Tùy Hỷ Công Đức
(Anumodanārambha Gāthā)

Yathā vārivāhā pūrā
Paripūrenti sāgaraṃ
Evam’eva ito dinnaṃ
Petānaṃ upakappati
Icchitaṃ patthitaṃ tumhaṃ
Khippam’eva samijjhatu
Sabbe pūrentu saṅkappā
Cando paṇṇaraso yathā
Maṇi-joti-raso yathā.

Các con đường nước đầy đủ, nhứt là sông và rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho đặng kết quả đến những người đã quá vãng. Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi, cho được mau thành tựu kịp thời đến người. Cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người, như trăng trong ngày Rằm. (Bằng chẳng vậy) cũng như ngọc Ma-ni chiếu sáng rỡ ràng, là ngọc quý báu, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện.

* * *

 

Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp
(Sāmaññānumodanā Gāthā)

Sabb’ītiyo vivajjantu.
Sabba rogo vinassatu.
Mā te bhavatv’antarāyo.
Sukhī dīgh’āyuko bhava.

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh.
Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi.
Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người.
Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ.

Abhivādana-sīlissa
Niccaṃ vuddh’āpacāyino
Cattāro dhammā vaḍḍhanti
Āyu, vaṇṇo, sukhaṃ, balaṃ.

Cả bốn Pháp chúc mừng là: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh, hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhứt là bậc trì giới, và bậc Trưởng lão.

* * *

 

Kệ Cầu Sự Thành Tựu
(Siddhiyācanagāthā)

Siddhamatthu siddhamatthu,
Siddhamatthu idaṃ phalaṃ,
Etasmiṅ ratanattayasmiṃ.
Sampasādanacetaso.

Cầu xin cho quả của tâm tín thành Tam bảo,
cho được thành tựu mỹ mãn,
cho được thành tựu mỹ mãn,
cho được thành tựu mỹ mãn.

* * *

 

Kệ Chúc Phúc

Bhavatu sabba maṅgalaṃ
Rakkhantu sabba devatā
Sabba Buddh’ānubhāvena
Sadā sotthi bhavantu te.
Bhavatu sabba maṅgalaṃ
Rakkhantu sabba devatā
Sabba Dhamm’ānubhāvena
Sadā sotthi bhavantu te.
Bhavatu sabba maṅgalam
Rakkhantu sabba devatā
Sabba Saṅgh’ānubhāvena
Sadā sotthi bhavantu te.

Tất cả hạnh phúc hằng có đến người.
Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người.
Do nhờ oai đức của Chư Phật.
Các sự thạnh lợi thường thường đến người.
Tất cả hạnh phúc hằng có đến người.
Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người.
Do nhờ oai đức của Giáo Pháp.
Các sự thạnh lợi thường thường đến người.
Tất cả hạnh phúc hằng có đến người.
Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người.
Do nhờ oai đức của Chư Tăng.
Các sự thạnh lợi thường thường đến người.

* * *

 

Kệ Quán Tưởng

☸️ Quán tưởng yếu tố của thức ăn:

Yathā paccayaṃ pavattamanaṃ dhātu-mattam’ evetaṃ yad’idaṃ piṇḍapāto tad’upabhuñjako ca puggalo dhātu-mattako nissatto nijjīvo suñño.

Vật thực này dùng làm phương tiện
Đó chỉ là tứ đại sở sanh
Người thọ thực cũng là duyên đại
Phi chúng sanh, thọ giả, tánh không.

☸️ Quán tưởng sự đáng chán của thức ăn:

Sabbo pan’āyaṃ piṇḍapāto ajigucchanīyo. Imaṃ pūti-kāyaṃ patvā ativiyā jigucchanīyo jāyanti.

Người thọ thực phải thường quán tưởng
Vật thực này vốn chẳng gớm đâu
Khi xúc chạm vào thân uế trược
Liền trở nên đáng gớm biết bao.

☸️ Quán tưởng khi đang thọ dụng thức ăn:

Paṭisaṅkhā yoniso piṇḍapātaṃ paṭisevāmi n’eva davāya na madāya na maṇḍanāya na vibhūsanāya yāv’adeva imassa kāyassa ṭhitiyā yāpanāya vihims’ūparatiyā brahma-cariy’ānuggahāya. Iti purāṇañca vedanaṃ paṭihaṅkhāmi navañca vedanaṃ na uppādessāmi yātrā ca me bhavissati an-avajjatā ca phāsu-vihāro cā’ti.

Chơn chánh quán tưởng rằng
Ta thọ dụng vật thực
Không phải để vui đùa
Không ham mê vô độ
Không phải để trang sức
Không tự làm đẹp mình
Mà chỉ để thân này
Được bảo trì mạnh khoẻ
Để tránh sự tổn thương
Để trợ duyên phạm hạnh
Cảm thọ cũ được trừ
Thọ mới không sinh khởi
Và sẽ không lầm lỗi
Ta sống được an lành.

 

* * *


B) NGHI THỨC CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG

I) Phật Tử Tác Bạch Cúng Dường Trai Tăng

Thí chủ sắp soạn thực phẩm sẵn sàng trên mâm bàn trước mặt chư Ni, sau đó dâng lời tác bạch cúng dường như sau:

Hôm nay được đầy đủ duyên lành, gia đình thí chủ chúng con là …… (thí chủ đọc tên và pháp danh của mình) ………. được vân tập về ni viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã làm lễ trai tăng này, kính dâng đến chư Đại Đức Ni, cúi xin chư Đại Đức Ni từ bi thọ nhận để chúng con được sự hạnh phúc, được sự an lạc lâu dài.
Lần thứ nhì. Lần thứ ba.

II) Phật Tử Đọc Nghi Thức Dâng Mâm Huê Trai Tăng Và Chia Phước:

Thí chủ tay bưng mâm huê và tác bạch như sau:

Ayaṃ no ayye piṇḍapāto dhammiko dhammaladdho dhammeneva uppādito mātāpitādike guṇavante uddissa imaṃ "Saṅghabhattaṃ" saparikkhāraṃ buddhappamukhassa saṅghassa dema te guṇavantādayo imaṃ attano santakaṃ viya maññamānā anumodantu anumoditvāna yathicchitasampattīhi samijjhantu sabba-dukkhā pamuñcantu iminā nissandena.

Bạch đại đức Ni được rõ, những thực phẩm này của chúng con làm hiệp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo, chúng con xin hồi hướng phước đến các bậc hữu ân, nhất là cha mẹ của chúng con, chúng con dâng những thực phẩm này gọi là lễ trai tăng gồm cả món ăn phụ tùng, dâng cúng đến chư Ni, có Phật chứng minh. Xin cho các bậc hữu ân của chúng con hay biết rằng, phước báu của lễ trai tăng này về phần các vị đó và cầu xin các vị đó được phép thọ hưởng tùy ý, khi đã thọ hưởng rồi, thì được thoát khỏi những điều lao khổ, và được thành tựu quả cõi người, quả cõi trời, và cho được như ý muốn của các bậc hữu ân chúng con, do theo phước báu chảy vào không dứt.

Lần thứ nhì. Lần thứ ba.

Sādhu Sādhu Lành Thay!

1) Tác Bạch Cầu An:

Chúng con xin dâng phần phước thanh cao này đến cho chư thiên trong các cảnh giới, nhất là chư thiên ở cõi trời Đao Lợi, chư thiên cõi Tứ Đại Thiên Vương và chư thiên đang ngự xung quanh ni viện Tịnh An Lan Nhã này, xin quý ngài đến đây, thọ nhận phần phước này và sau khi thọ nhận rồi, xin quý ngài gia hộ đến cho tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng con, những người còn hiện tiền, nhất là ………… (đọc tên và pháp danh người mà thí chủ muốn cầu an) ……… được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, gia đạo thái hòa, bồ đề tâm tăng trưởng, luôn tấn hóa trên con đường tu học.

2) Tác Bạch Cầu Siêu:

Đồng thời, chúng con cầu xin quý ngài mách bảo cho tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng con, những người đã quá vãng, nhất là ………. (đọc tên và pháp danh của hương linh) …. được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, bằng như vị ấy đang ở nơi an vui nào thì sự an vui đó càng thêm được tăng tiến. Lần thứ nhì. Lần thứ ba.

III) Chư Ni Tụng Kinh An Lành Và Hồi Hướng Hương Linh

Namo Tassa Bhagavato Sammā Sambuddhassa (3x)

1) Kệ Điềm Lành Vũ Trụ
(Maṇgala-Cakkavāḷa)

Sabbabuddh’ānubhāvena,
Sabbadhamm’ānubhāvena,
Sabbasaṅgh’ānubhāvena,

Do nhờ đức của chư Phật,
do nhờ đức của chư Pháp,
do nhờ đức của Chư Tăng,

Buddharatanaṃ, Dhammaratanaṃ, Saṅgharatanaṃ,
Tiṇṇaṃ ratanānaṃ ānubhāvena,
Caturāsīti-sahassa Dhammakkhandh’ā-nubhāvena.

Do nhờ đức của Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, do nhờ đức của 8 vạn 4 ngàn pháp uẩn.

Piṭakattay’ānubhāvena,
Jinasāvak’ānubhāvena
Sabbe te rogā, sabbe te bhayā, sabbe te antarāyā, sabbe te upaddavā, sabbe te dunnimittā, sabbe te avamaṅgalā vinassantu.

Do nhờ đức của Tam tạng,
do nhờ đức của chư Thinh Văn đệ tử Phật.
Tất cả các tật bệnh của người,
tất cả sự lo sợ của người,
tất cả sự tai hại của người,
tất cả sự khó chịu của người,
tất cả điều mộng mị xấu xa của người,
tất cả điều chẳng lành của người.
Cầu xin cho được tiêu diệt.

Āyu-vaḍḍhako, dhana-vaḍḍhako, sirivaḍḍhako, yasa vaḍḍhako, bala-vaḍḍhako, vaṇṇa-vaḍḍhako, sukha-vaḍḍhako, hotu sabbadā.

Sự sống lâu, sự tấn tài, sự thạnh lợi, sự sang cả, sự mạnh khỏe, sự sắc đẹp, sự an vui. Cầu xin hằng đến cho người.

Dukkha-roga-bhayā-verā-sokā-sattu c’upaddavā, anekā antarāyā’pi vinassantu ca tejasā.

Tất cả sự khổ não, tật bệnh, lo sợ hoặc điều oan kết. Hoặc tất cả sự uất ức, các cảnh nghịch hoặc sự khó chịu. Hoặc nhiều sự tai hại. Cầu xin cho được tiêu diệt, do nhờ các đức (nhất là đức của chư Phật).

Jaya siddhi dhanaṃ lābhaṃ.
Sotthi bhāgyaṃ, sukhaṃ, balaṃ.
Siri āyu ca vaṇṇo ca.
Bhogaṃ vuḍḍhī ca yasavā.

Sự vinh hiển, sự phát tài, sự phát lợi. Hoặc sự thạnh lợi phong lưu, sự an vui hoặc sức mạnh. Sự phước lợi, sự sống lâu, sự sắc đẹp. Sự tấn tài, sự tấn hóa, sự sang cả.

Satavassā ca āyu ca,
Jīvasiddhī bhavantu te.

Hoặc sự sống đến trăm tuổi, hoặc sự thành tựu trong việc nuôi mạng cho được an vui. Tất cả sự ấy, cầu xin hằng đến cho người.

Bhavatu sabba maṅgalaṃ
Rakkhantu sabba Devatā
Sabba Buddh’ānubhāvena
Sadā sotthi bhavantu te.
Bhavatu sabba maṅgalaṃ
Rakkhantu sabba Devatā
Sabba Dhamm’ānubhāvena
Sadā sotthi bhavantu te.
Bhavatu sabba maṅgalam
Rakkhantu sabba Devatā
Sabba Saṅgh’ānubhāvena
Sadā sotthi bhavantu te.

Tất cả hạnh phúc hằng có đến người.
Cầu xin Chư thiên hộ trì đến người.
Do nhờ oai đức của Chư Phật.
Do nhờ oai đức của Giáo Pháp
Do nhờ oai đức của chư Tăng
Các sự thạnh lợi thường thường đến người.

2) Kệ Hồi Hướng Quả Báo Đến Ngạ Quỉ, Nhứt Là Ngạ Quỉ Ngự Ngoài Vách Nhà (Tirokuḍḍakaṇḍagāthā)

(Tụng trong ngày giỗ)

Tirokuḍḍesu tiṭṭhanti,
Sandhisiṅghātakesu ca,
Dvārabāhāsu tiṭṭhanti,
Āgantvāna sakaṃ gharaṃ.

Các hàng Ngạ quỉ đã đến nhà quyến thuộc rồi, bèn suy tưởng là nhà của mình.
Thường đứng gần ngoài vách, nơi ngã tư hoặc ngã ba đường, gần các cửa thành, cùng các cửa nhà.

Pahūte annapānamhi,
Khajjabhoje upaṭṭhite,
Na tesaṃ koci sarati,
Sattānaṃ kammapaccayā.

Khi cơm nước cùng các món ngon ngọt vừa đủ, đã dành sẵn mà quyến thuộc không nhớ đến các Ngạ quỉ ấy, bởi tại nghiệp duyên trước.

Evaṃ dadanti ñātīnaṃ,
Ye honti anukampakā,
Suciṃ paṇītaṃ kālena,
Kappiyaṃ pānabhojanaṃ.

Những quyến thuộc nào đã tế độ Ngạ quỉ hằng hồi hướng, bố thí vật thực ngọt ngon đến hàng quyến thuộc đã quá vãng bằng cách nầy:

Idaṃ vo ñātīnaṃ hotu,
Sukhitā hontu ñātayo.

Sự bố thí nầy hãy thấu đến các quyến thuộc, cầu xin quyến thuộc ấy được sự an vui.

Te ca tattha samāgantvā,
Ñātipetā samāgatā.

Ngạ quỉ ấy là quyến thuộc, đã tựu hội đến chỗ bố thí, do lòng mong mỏi việc lành.

Pahūte annapānamhi,
Sakkaccaṃ anumodare.

Khi được thọ lãnh vật thực vừa đủ rồi, nên hoan hỷ cầu xin theo lời kệ nầy:

Ciraṃ jīvantu no ñātī,
Yesaṃ hetu labhāmase.

Chúng tôi được của nầy nhờ nơi quyến thuộc. Cầu xin các quyến thuộc của chúng tôi được trường thọ.

Amhākañca katā pūjā.

Sự cúng dường mà các quyến thuộc đã làm cho chúng tôi.

Dāyakā ca anipphalā.

Các thí chủ chẳng phải không được thiện quả.

Na hi tattha kasī atthi.

Việc cày ruộng lập vườn, chẳng có trong chốn Ngạ quỉ.

Gorakkhettha na vijjati.

Việc nuôi bò chẳng có trong chốn Ngạ quỉ.

Vaṇijjā tādisī natthi.

Việc buôn bán là nguyên nhân phát sanh của cải, cũng chẳng có.

Hiraññena kayākayaṃ.

Chẳng có việc bán buôn đổi chác bạc tiền.

Ito dinnena yāpenti,
Petā kālakatā tahiṃ.

Những người đã thác đọa làm Ngạ quỉ hằng được nuôi sống, do nhờ quả bố thí của các quyến thuộc trong thế gian.

Uṇṇate udakaṃ vuṭṭhaṃ,
Yathā ninnaṃ pavattati,
Evameva ito dinnaṃ,
Petānaṃ upakappati.

Nước trên gò nỗng hằng chảy xuống thấp, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong đời nầy, hằng được kết quả đến Ngạ quỉ.

Yathā vārivahā pūrā,
Paripūrenti sāgaraṃ,
Evameva ito dinnaṃ,
Petānaṃ upakappati.

Các con đường nước nhứt là sông và rạch, hằng làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà người đã làm trong lúc hiện tại đây, hằng được kết quả đến Ngạ quỉ.

1. Adāsi me akāsi me,
Ñātimittā sakhā ca me.
Petānaṃ dakkhiṇaṃ dajjā.
Pubbe katamanussaraṃ.

Khi người ta tưởng thấy ơn nghĩa mà ân nhân đã làm. Dành để cho người trong lúc trước, người nầy có bố thí vật nầy đến ta. Các người ấy đều là quyến thuộc của ta, nên cho DAKKHIṆĀDĀNA, đến các Ngạ quỉ ấy.

2. Na hi ruṇṇaṃ vā soko vā,
Yāvaññā paridevanā.
Na taṃ petānamatthāya.
Evaṃ tiṭṭhanti ñātayo.

Sự uất ức thương tiếc trong sự sanh tử biệt ly, đều chẳng có lợi ích chi. Làm như thế chẳng có sự lợi ích đến các Ngạ quỉ. Các Ngạ quỉ chẳng được biết, chẳng được nghe.

3. Ayañca kho dakkhiṇā dinnā.
Saṅghamhi supatiṭṭhitā.
Dīgharattaṃ hitāyassa,
Ṭhānaso upakappati.

Nếu DAKKHIṆĀDĀNA, mà người đã được làm rồi.
Là được bố thí theo lẽ chánh đến Chư Tăng.
(DAKKHIṆĀDĀNA ấy) mới được kết quả do theo duyên cớ, tức là được sự lợi ích lâu dài đến các Ngạ quỉ.

4. So ñātidhammo ca ayaṃ nidassito.
Petāna pūjā ca katā uḷārā.

Quyến thuộc ấy là người đã hành đúng theo Pháp rồi.
Sự cúng dường trọng thể và hồi hướng đến các Ngạ quỉ, người cũng đã làm rồi.

5. Balañca bhikkhūnamanuppadinnaṃ.
Tumhehi puññaṃ pasutaṃ anappakanti.

Sức lực các Thầy Tỳ khưu, người cũng đã bố thí rồi.
Hạnh phúc mà người đã sẵn dành như thế chẳng phải là ít.

 

3) Kệ Tâm Từ
(Mettā Gāthā)

Sabbe sattā averā hontu, sukhita hontu, niddukkhā hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, dīghāyukā hontu, arogā hontu, sampatthīhi samijjhantu sukhī attānam pariharantu, dukkhappattā ca niddukkhā, bhayappattā ca nibbhayā, sokappattā ca nissokā hontu sabbepi pāṇino.

Nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm lại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sinh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho có kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc.

 

IV) Phật Tử Hồi Hướng
Hồi Hướng Chư Thiên

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā,
Devā nāgā mahiddhikā,
Puññaṃ no anumodantu,
Ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ.
(thay thế sāsanaṃ bằng: rājano, ñātayo, pānino, no sadā)

Chư Thiên ngự trên hư không,
Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.
Long Vương thần lực có nhiều,
Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng tôi.
Hộ trì Phật giáo tăng bồi,
Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài.
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,
Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu.
Chúng con vui thú đạo mầu,
Tu hành tin tấn ngõ hầu vô sanh.

 

Kệ Hồi Hướng Những Người Đã Quá Vãng

Con xin hồi hướng quả này,
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường.
Cùng là thân thích tha phương,
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay.
Chúng sanh ba giới bốn loài,
Vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu.
Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này.
Bằng ai xa cách chưa hay,
Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng.
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung,
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai.
Nguyện cầu Tăng chúng đức tài,
Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành.
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành,
Năm ngàn năm chẳn phước lành thế gian.

* * *

Hồi Hướng Công Đức

Yam kiñchi kusalakammam
Kattabbam kiriyam mama
Kāyena vācāmanāsa
Tidase sugatam katam
Ye sattā saññino atthi
Ye ca sattā asannino
Katam puññaphalam mayham
Sabbe bhāgī bhavantute
Ye tam katam suviditam
Dinnam punnaphalam mayā
Ye ca tattha na jānanti
Devā gantvā nivedayum
Sabbe lokamhi ye sattā
Jīvantāhārahetukā
Manuññam bhojanam sabbe
Labhantu mama cetasāti.

Phước căn con đã tạo thành,
Do thân, khẩu, ý tu hành gieo nên.
Đều là phước báo vững bền,
Có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng.
Cung trời Đạo Lợi thọ nhàn,
Chúng sanh hữu tưởng nhơn gian Sa bà.
Chư Thiên, Phạm Thiên cùng là,
Bậc trời Vô Tưởng được mà hưởng an.
Phước con hồi hướng dâng ban,
Chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu.
Bằng ai chưa rõ lời cầu,
Xin cùng Thiên chúng đến hầu mách ngay.
Có người làm phước được rày,
Lại đêm hồi hướng hiện nay khắp cùng.
Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung,
Hưởng được phước quí ung dung thanh nhàn.
Chúng sanh thế giới các hàng,
Bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường.
Xin thâu phước báu cúng dường,
Hoá thành thực phẩm mùi hương thoả lòng. (lạy)

* * *

Hồi Hướng Phước Đến Thân Quyến

Idaṃ no (vo) ñātīnaṃ hontu. Sukhitā hontu ñātayo. (3lần)

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy được tái sinh về nơi nhàn cảnh. (3 lần + 1 lạy)

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc trong hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. (3 lần + 1 lạy)

Nguyện

Idaṃ vata me puññaṃ āsava-kkhayāv’ahaṃ hotu.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm.

 

Sādhu!
Sādhu!
Sādhu!

 

 

Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã
ĐC: Quốc lộ 56, Quảng Thành 2, Nghĩa Thành, Châu Đức, BRVT
Email: Khemarama.com@gmail.com
Website: https://khemarama.net/

Dowload file pdf:

Saturday March 11, 2023
Các bài viết khác :