“Phật – Pháp – Thiền – Tịnh – Tâm” – Thầy Viên Minh

Tuesday April 18, 2023

Phật - Pháp - Thiền - Tịnh - Tâm

Tác giả: Viên Minh

 

Phật
Phật thật ngự trong lòng
Đêm ngày thường soi sáng
Thờ Tâm Phật bên trong
Hơn trăm ngàn hình tượng.
Phật chẳng thương ai, chẳng ghét ai
Phật cùng chúng sanh vốn chẳng hai
Chúng sanh luyến ái tâm nhân ngã
Chư Phật từ bi tánh bản lai.

Pháp
Pháp Phật khai thị vốn Như Nhiên (1)
Trở lại (2) ngay đây (3) pháp hiện tiền (4)
Thoát khỏi thời gian (5), điên đảo tưởng
Tâm không Bậc trí tự chứng liền (6)

(1) Svākkhāto Bhagavatā Dhammo.
(2) Ehipassiko
(3) Opanayiko
(4) Sandiṭṭhiko
(5) Akāliko
(6) Paccattam veditabbo viññūhi.


Thiền - Tịnh
Không thiền, không tịnh, Ta cũng không,
Chẳng kiếm, chẳng tìm, Pháp liền thông
Chỉ tại phân vân Tâm khốn khổ
Sao bằng rỗng lặng Tánh thong dong.

Tâm
Muốn tịnh tâm chẳng tịnh
Buông ra ngay đó an
Trong lòng còn trước niệm
Sao thấy được Niết-bàn?

 

     Nguồn: http://www.trungtamhotong.org/

Những tập kinh khác:

Thong Dong – Thầy Viên Minh

Biết mình – Thầy Viên Minh

Từ Thiện – Thầy Viên Minh

Hiếu – Thầy Viên Minh

Ngồi Im – Thầy Viên Minh

Chỉ Là – Thầy Viên Minh

” Có Không – Đến Đi – Sống Chết ” – Thầy Viên Minh

” Tranh Luận – An Nhiên ” – Thầy Viên Minh

” Sinh – Tử ” – Thầy Viên Minh

Vô Môn Xứ – Thầy Viên Minh

Mưa Ơi Cứ Mưa Đi – Thầy Viên Minh

Chơn Minh – Thầy Viên Minh

Chơn Minh – Thầy Viên Minh

Ý Đạo – Thầy Viên Minh

Ý Đạo 2 – Thầy Viên Minh

Ý Đạo 3 – Thầy Viên Minh

Nhân Quả (Cảm tác sau khi đọc Phật Lý Qua Liêu Trai của Song Hào Lý Việt Dũng) – Thầy Viên Minh

Ý Đạo 4 – Thầy Viên Minh

“Vô tâm – Vô nhiễm” – Thầy Viên Minh

“Hãy Lắng Nghe Bước Chân” – Thầy Viên Minh

” Khổ – Thông ” – Thầy Viên Minh

Một Số Bài Thơ (Song Ngữ) – Thầy Viên Minh

“Phật – Pháp – Thiền – Tịnh – Tâm” – Thầy Viên Minh

“Pháp Từ Bi – Sinh Tử – Lặng Yên” – Thầy Viên Minh

“Thoát Vô Minh – Chịu Khổ – Không Phóng Dật” – Thầy Viên Minh

” Không Vọng Cầu – Ngọc “- Thầy Viên Minh

Những bộ Kinh khác :