Một Số Bài Thơ (Song Ngữ) – Thầy Viên Minh

Friday March 31, 2023

Một số bài thơ (song ngữ) của thầy Viên Minh

Tác giả: Viên Minh

 

 

VN

Version Anglaise

1

Như thị

Pháp vốn tự hoàn hảo

Trong chính sự bất toàn

Khi thấy Pháp như thị

Thoát khỏi mọi cực đoan

True nature

Nature is perfection

In the very heart of imperfection.

See things as they are,

And you are free from all extremes.

2

Họa - Phúc

Giàu không phải là phúc

Phúc do sống biết điều

Nghèo cũng không là họa

Họa do ác tự chiêu

Fortune - Misfortune

Wealth is not the source of happiness

Happiness comes from knowing the rules of life Poverty is not the source of misfortune

Misfortune comes from our own villainy

3

Thuận - Nghịch

Nghịch duyên không đối kháng

Thuận cảnh cũng an nhiên

Thuận nghịch đều vi diệu

Tự tại nói chi Thiền

Bliss - Adversity

In adversity do not fight back

In bliss stay impassive

Bliss and Adversity two magic sides

Where a serene mind does not require meditation

4

Nhiệm mầu

Ai biết sống giản dị

Không tạo tác vọng cầu

Thấy pháp tánh như thị

Đâu đâu cũng nhiệm mầu

Wonder

They who can live in simplicity

Free from any desire to act

Can see the truth in its true nature

Where everything is wonderful

5

Viên minh

Hiện hữu tùy duyên khởi

Trùng trùng pháp tướng sinh

Tánh thấy thường soi sáng

Nên được gọi viên minh

Perfect clear-sightedness

Existence results from combining elements

Events endlessly bloom

Wisdom of mind is a permanent light

And named "perfect clear-sightedness"

6

Không

Lăng xăng tra cứu nghĩa "không"

Muôn đời chẳng gặp mất công kiếm tìm

Trở về tâm trí lặng im

Bỗng nghe tiếng hót con chim gọi đàn

 

7

Bình thản đón nhận

Trải qua những bước thăng trầm

Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu

An nhiên giữa cuộc bể dâu

Khổ đau nhẫn được, đạo mầu chẳng xa

Serene acceptance

After experiencing ups and downs

The wise man now keeps a clear-sighted mind above all,

Impassive in the midst of upheavals

The Enlightenment is not far for those who can endure sufferings

8

Thoát vô minh

Ai thường biết chánh niệm

Trọn vẹn với chính mình

Tỉnh thức trong thực tại

Mới thoát khỏi vô minh

Escape from ignorance

They who know how to maintain mindfulness

Always in themselves

Aware of the moment

Will free from ignorance

9

Ai tu

Khi mê cứ tưởng ta tu

Tỉnh ra mới biết pháp tu một mình

Cái ta ảo tưởng vô hình

Lăng xăng tạo tác tử sinh luân hồi

 

The path of enlightenment

In illusion I think I can train

The illusive ego is invisible

Creating again and again its own variety of existences

Until disillusioned I then know the Dhamma does it for me.

10

Hữu sự

Nói làm thường Thận trọng

Luôn trọn vẹn Chú tâm

Lắng nghe Quan sát rõ

Đến đi Pháp lặng thầm

Being active

Always speak and act carefully,

Always be mindful

Listen and observe clearly

The Dhamma comes and goes in silence.

11

Vô sự

Học đạo quý vô tâm

Làm nghĩ nói không lầm

Sáng trong và lặng lẽ

Giản dị mới uyên thâm

At rest

Better learn the truth with a void mind

Be innocent in acting, thinking, speaking

With clear wholesome and serene mind

Simplicity is profound wisdom

12

Tâm Ma

Pháp đến đi vô ngã

Sao muốn thành của ta

Khổ lạc đều hư ảo

Tìm kiếm chỉ tâm ma

The mind of evil

Everything comes and goes away selflessly

Why do we want to own things?

Suffering and pleasure are illusory

To seek them comes from the mind of evil

13

Cuộc đời 

Cuộc đời là vị thầy

Dạy biết bao chân lý

Chính nước mắt đầy vơi

Là những lời khai thị

Life

Life is the Master

Who teaches many truths

Tears shed are signs

Showing the message of awakening

14

Sự Thật

Thầy nói lên sự thật

Không lặp lại kinh, thư

Ai mắt không nhiễm bụi

Ngay đó thấy Chân Như

The truth

The Master reveals the truth

Not in repeating the sutra,

Your eyes can see

The truth as it is.

15

Ngã Thiền

Ai bảo thiền phải chậm?

Ai buộc phải làm nhanh?

Phải chăng toàn bản ngã

Còn đâu chỗ Tinh Anh

Ego and meditation

Who said that meditation should be slow?

Who forces to do fast?

Is that the decision of ego

Instead of the pure mind's ?

16

Vô tự Kinh

Đọc Kinh vô tự khỏi lo âu

Chữ nghĩa, văn hoa chỉ khổ sầu

Nếu biết tùy duyên, tâm rỗng lặng

Nào ngờ thuận pháp, tánh thâm sâu

 

 

17

Ngậm đắng

Có thể thắng ngàn người 

Nhưng lại không tự thắng 

Vẫn bị chúng chê cười 

Vẫn nuốt cay ngậm đắng! 

Bitterness

Able to win over many

But unable to defeat oneself

The laughing stock of others,

One must always endure the humiliation!

18

"Rắn"

Rắn bên ngoài đáng sợ 

Không bằng "rắn” trong lòng 

Ai khéo chăn giữ "rắn"

Mới tự tại thong dong.

The snake

The snake in nature is dangerous

But less than the "snake" in our hearts,

Who can master it

Will free from all suffering

19

Chiêm Bao

Tình trường duyên tan hợp 

Như gió thổi sóng chao 

Đừng gượng cầu lấy bỏ 

Đừng níu giữ chiêm bao!

Illusions

Love can grow or decline

As the waves swell with the wind

No need to cling to illusions No need to cling to dreams!

20

Chánh niệm

Như nhà không khéo lợp

Ắt mưa sẽ dột vào

Tâm không khéo chánh niệm

Phiền não sẽ lao xao!

Mindfulness

As a leaking roof

lets in the rain

The mind that is not clear-sighted

Will suffer affliction!

21

Biết

Hàng ngày biết thọ, biết thân

Biết tâm, biết cảnh, tham sân biết liền

Biết ngã chấp, biết tuỳ miên

Ngay nơi thực tại hiện tiền thoát ra.

Being aware
Being aware every day of one's sensations, one's body, one's mind, one's surroundings,

Recognizing at once envy and anger

Being aware of one's passions and inclinations Only then can one break free

22

Chỉ là

Chỉ là mưa vẫn cứ rơi

Chỉ là lá rụng tơi bời trước hiên

Chỉ là chẳng ngộ chẳng thiền

Chỉ là tâm chẳng đảo điên kiếm tìm...

Merely

Just the rain keeping falling

Just the leaves falling off before the door

Just an appeased mind

Just no longer disturbed

23

Thông

Quá khứ còn hay mất

Tương lai có hay không

Cứ ngay nơi thực tại

Trọn vẹn, tâm-pháp thông

Communicate

The past survived or is lost

Whether the future will be or not

Live fully the present moment

Mind and nature communicate

24

Bình thường

Vô thường vốn lẽ diệu thường

Tử sinh mới thấy tỏ tường vô sinh

Hữu vô như bóng với hình

Vô minh cùng với chữ minh một vần

Daily wonderful

Impermanence is wonder.

In the rebirth cycle non-birth clearly appears

Existence and non-existence Are like the image and the shadow

Ignorance and enlightenment

Also rhyme together.

25

Biết mình

Không gì bằng biết mình

Biết mình tức thấy pháp

Thấy pháp chính là Minh

Minh thoát vòng sinh tử

Nên nhìn lại chính mình

Chớ quan tâm người khác

Thấy mình mới là mình

Thấy người sinh ý ác

Know yourself

Get to know yourself,

 there is nothing better

To know oneself is to see the Dhamma

the Dhamma is enlightenment

the Dhamma escapes the cycle of rebirth

Focus on yourself

Do not care about others

To look at oneself is mindfulness

Watching others is evil

26

An nhiên

Mỗi khi xúc chạm việc đời

An là không động không rời tự tâm

Nhiên là giản dị uyên thâm

Thong dong tự tại, lặng thầm, vô ngôn

Impassivity

In all life interactions,

Keep your mind in peace

Being natural is simple and profound

Be free, quiet, silent and soundless

27

Kiếp phù du

Ta vốn từ thiên thu

Đứng bên bờ giác ngộ

Nhưng yêu đời bể khổ

Ta chọn kiếp phù du

Ephemeral existence

I was born from the Universe

I stand on the shores of enlightenment

And compassionately

I choose an ephemeral existence

28

Nụ cười

Người đi còn lại nụ cười

Cho yêu thương nối tình người ngàn sau

Cho cây đơm lá xanh màu

Cho trăng sáng mãi nhịp cầu thủy chung.

Smile

He went away but his smile remains

For love to connect all humanity

For nature to bloom again and again

For the moon to illuminate forever the path of fidelity

29

Lặng lẽ

Xin trả chim đôi cánh

Đôi cánh nhẹ bay xa

Ta trở về lặng lẽ

Một mình ngắm mây qua

The silence

I free the birds

that lightly fly away

I return to the silence

And alone I watch the clouds

30

Đến - Đi

Pháp sẵn nơi mỗi người

Chẳng cần tìm đâu khác

Pháp đến, chỉ mỉm cười

Pháp đi, không tạo tác

The movement of life

The Dhamma is in everyone

No need to look elsewhere

The Dhamma comes, just smile

The Dhamma leaves, let it go without reaction

 

   Nguồn: http://www.trungtamhotong.org/

 

Những tập kinh khác:

Thong Dong – Thầy Viên Minh

Biết mình – Thầy Viên Minh

Từ Thiện – Thầy Viên Minh

Hiếu – Thầy Viên Minh

Ngồi Im – Thầy Viên Minh

Chỉ Là – Thầy Viên Minh

” Có Không – Đến Đi – Sống Chết ” – Thầy Viên Minh

” Tranh Luận – An Nhiên ” – Thầy Viên Minh

” Sinh – Tử ” – Thầy Viên Minh

Vô Môn Xứ – Thầy Viên Minh

Mưa Ơi Cứ Mưa Đi – Thầy Viên Minh

Chơn Minh – Thầy Viên Minh

Chơn Minh – Thầy Viên Minh

Ý Đạo – Thầy Viên Minh

Ý Đạo 2 – Thầy Viên Minh

Ý Đạo 3 – Thầy Viên Minh

Nhân Quả (Cảm tác sau khi đọc Phật Lý Qua Liêu Trai của Song Hào Lý Việt Dũng) – Thầy Viên Minh

Ý Đạo 4 – Thầy Viên Minh

“Vô tâm – Vô nhiễm” – Thầy Viên Minh

“Hãy Lắng Nghe Bước Chân” – Thầy Viên Minh

” Khổ – Thông ” – Thầy Viên Minh

Một Số Bài Thơ (Song Ngữ) – Thầy Viên Minh

“Phật – Pháp – Thiền – Tịnh – Tâm” – Thầy Viên Minh

“Pháp Từ Bi – Sinh Tử – Lặng Yên” – Thầy Viên Minh

“Thoát Vô Minh – Chịu Khổ – Không Phóng Dật” – Thầy Viên Minh

” Không Vọng Cầu – Ngọc “- Thầy Viên Minh

Những bộ Kinh khác :