[03] Tam Đề Hỷ

Sunday November 7, 2021

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

PAṬṬHĀNA
BỘ VỊ TRÍ

TẬP HAI

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA Mahā Thera

--------------------

 

TAM ÐỀ HỶ

Phần liên quan [465]
Thuận tùng
Ðối lập
Thuận tùng đối lập
Ðối lập thuận tùng
Phần yếu tri
Thuận tùng
Ðối lập
Thuận tùng đối lập
Ðối lập thuận tùng

-ooOoo-

 

TAM ÐỀ HỶ (pītittikaṃ)

 

PHẦN LIÊN QUAN (paṭiccavāra)

THUẬN TÙNG

[465] Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn câu hành hỷ, một uẩn liên quan ba uẩn, hai uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn liên quan một uẩn câu hành hỷ ... hai uẩn liên quan hai uẩn.

Pháp câu hành lạc liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ, hai uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn liên quan một uẩn câu hành hỷ, hai uẩn...

Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ, hai uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ, hai uẩn liên quan hai uẩn.

[466] Pháp câu hành lạc liên quan pháp câu hành lạc sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn liên quan một uẩn câu hành lạc, một uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục hai uẩn liên quan một uẩn câu hành lạc, một uẩn liên quan hai uẩn.

Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành lạc sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn câu hành hỷ liên quan một uẩn câu hành lạc, hai uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn câu hành hỷ liên quan một uẩn câu hành lạc ... trùng ... hai uẩn liên quan hai uẩn.

Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan pháp câu hành lạc sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành lạc, một uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục hai uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành lạc.

[467] Pháp câu hành xả liên quan pháp câu hành xả sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn liên quan một uẩn câu hành xả, một uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục ...

[468] Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi do nhân duyên: ba uẩn câu hành hỷ liên quan một uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc, hai uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn câu hành hỷ liên quan một uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc, hai uẩn liên quan hai uẩn.

Pháp câu hành lạc liên quan pháp câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc, một uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục hai uẩn câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc, một uẩn liên quan hai uẩn.

Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan pháp câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi do nhân duyên: hai uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc, một uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục hai uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc, một uẩn liên quan hai uẩn.

DỨT NHÂN DUYÊN

***

 

[469] Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do cảnh duyên: ... vào sát na tái tục không có pháp do trưởng duyên. Do vô gián duyên ... do đẳng vô gián duyên ... do câu sanh duyên ... do hỗ tương duyên ... do y chỉ duyên ... do cận y duyên ... do tiền sanh duyên ...

Trong tiền sanh không có ở sát na tái tục. Do trùng dụng duyên, trong trùng dụng không có dị thục quả.

Do nghiệp duyên ... do quả duyên ... do vật thực duyên ... trùng ... do quyền duyên ... do thiền na duyên ... do đồ đạo duyên ... do tương ưng duyên ... do bất tương ưng duyên ... do hiện hữu duyên ... do vô hữu duyên ... do ly khứ duyên ... do bất ly duyên ...

DỨT ÐẦU ÐỀ.

***

 

[470] Trong nhân có mười cách, trong trưởng có mười cách, trong vô gián, đẳng vô gián, câu sanh, hỗ tương, y chỉ, cận y, tiền sanh, trùng dụng, nghiệp, dị thục quả, vật thực, quyền, thiền na, đồ đạo, tương ưng, bất tương ưng, hiện hữu, vô hữu, ly khứ, bất ly, trong tất cả đều có mười cách.

Cách tính thuận tùng cần được tính như vậy.

ÐỐI LẬP

[471] Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do phi nhân duyên: ba uẩn liên quan một uẩn câu hành hỷ vô nhân, hai uẩn liên quan hai uẩn.

Pháp câu hành lạc liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do phi nhân duyên: ba uẩn câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ vô nhân, hai uẩn liên quan hai uẩn.

Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do phi nhân duyên: ba uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ vô nhân, hai uẩn liên quan hai uẩn.

[472] pháp câu hành lạc liên quan pháp câu hành lạc sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn liên quan một uẩn câu hành lạc vô nhân, một uẩn liên quan hai uẩn.

Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành lạc sanh khởi do phi nhân duyên: ba uẩn câu hành hỷ liên quan một uẩn câu hành lạc vô nhân, hai uẩn liên quan hai uẩn.

Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan pháp câu hành lạc sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành lạc vô nhân, một uẩn liên quan hai uẩn.

[473] Pháp câu hành xả liên quan pháp câu hành xả sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn liên quan một uẩn câu hành xả vô nhân, một uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục vô nhân, hai uẩn liên quan một uẩn câu hành xả, một uẩn liên quan hai uẩn; Si câu hành hoài nghi câu hành trạo cử liên quan các uẩn câu hành hoài nghi câu hành trạo cử.

[474] Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi do phi nhân duyên: ba uẩn câu hành hỷ liên quan một uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc vô nhân, hai uẩn liên quan hai uẩn.

Pháp câu hành lạc liên quan pháp câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc vô nhân, một uẩn liên quan hai uẩn.

Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan pháp câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi do phi nhân duyên: hai uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc liên quan một uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc vô nhân, một uẩn liên quan hai uẩn.

[475] Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do phi trưởng duyên. Trong sát na tái tục hoàn toàn là phi trưởng duyên. Phi tiền sanh duyên nhất định là có trong cõi vô sắc và trong sát na tái tục ... do phi hậu sanh duyên, do phi trùng dụng duyên.

Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do phi nghiệp duyên: tư câu hành hỷ liên quan các uẩn câu hành hỷ.

Pháp câu hành lạc liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do phi nghiệp duyên: tư câu hành lạc liên quan các uẩn câu hành hỷ. Mười vấn đề cần được giải rộng theo phương thức này.

Pháp câu hành hỷ liên quan pháp câu hành hỷ sanh khởi do phi quả duyên ... trùng ... có đầy đủ. Không có thời tái tục ... trùng ...

[476] Pháp câu hành lạc liên quan pháp câu hành lạc sanh khởi do phi thiền na duyên: hai uẩn liên quan một uẩn câu hành thân thức thọ lạc, một uẩn liên quan hai uẩn.

[477] Pháp câu hành xả liên quan pháp câu hành xả sanh khởi do phi thiền na duyên: hai uẩn liên quan một uẩn câu hành nhãn thức, một uẩn liên quan hai uẩn.

Phi đồ đạo duyên giống như phi nhân duyên, không có si, phi bất tương ưng duyên hoàn toàn chỉ có trong cõi vô sắc.

[478] Trong phi nhân có mười cách, trong phi trưởng có mười cách, trong phi tiền sanh, trong phi hậu sanh, trong phi trùng dụng, trong phi nghiệp, trong phi quả có mười cách; trong phi thiền na có hai cách, trong phi đồ đạo có mười cách, trong phi bất tương ưng có mười cách. Cần phải làm đầy đủ phần đối lập.

THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP

[479] Trong phi trưởng từ nhân duyên có mười cách ... trong phi tiền sanh mười cách; trong phi hậu sanh, trong phi trùng dụng, trong phi nghiệp, trong phi quả, trong phi bất tương ưng có mười cách. Cần phải tính rộng phần thuận tùng đối lập.

ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG

[480] Trong cảnh từ phi nhân duyên có mười cách; ... trong vô gián mười cách; trong đẳng vô gián mười cách; trong câu sanh, trong hỗ tương, trong y chỉ, trong cận y, trong tiền sanh, trong trùng dụng, trong nghiệp, trong quả, trong vật thực, trong quyền, trong thiền na, tất cả đều mười cách. Trong đồ đạo một cách; trong tương ưng mười cách; trong bất tương ưng, trong hiện hữu, trong vô hữu, trong ly khứ, trong bất ly, tất cả đều mười cách.

DỨT PHẦN LIÊN QUAN

***

 

Về phần Ðồng sanh (sahajātavāra) phần Duyên Trợ (paccayavāra), phần Y chỉ (nissaya-vāra), phần Hòa hợp (saṃsaṭṭhavāra), phần Tương ưng (sampayuttavāra) cũng giống như phần Liên quan (paṭiccavāra).

***

 

PHẦN YẾU TRI (pañhāvāra)

THUẬN TÙNG

[481] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng nhân duyên: các nhân câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng bằng nhân duyên; vào sát na tái tục các nhân câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng bằng nhân duyên.

[482] Pháp câu hành hỷ trợ pháp pháp câu hành lạc bằng nhân duyên: các nhân câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng câu hành lạc bằng nhân duyên; vào sát na tái tục...

[483] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng nhân duyên: các nhân câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng câu hành hỷ và câu hành lạc bằng nhân duyên; vào sát na tái tục ...

[484] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc ... trợ pháp câu hành hỷ ... trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc ... căn thọ lạc có ba cách.

[485] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành xả bằng nhân duyên: các nhân câu hành xả trợ các uẩn tương ưng bằng nhân duyên; vào sát na tái tục ...

[486] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ ... trợ pháp câu hành lạc ... trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng nhân duyên: các nhân câu hành hỷ và câu hành lạc trợ các uẩn tương ưng câu hành hỷ và câu hành lạc bằng nhân duyên; vào sát na tái tục.

[487] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng cảnh duyên: sau khi bố thí, trì giới, hành bố tát bằng tâm câu hành hỷ rồi phản khán lại việc ấy bằng tâm câu hành hỷ; sau khi xuất thiền câu hành hỷ ... xuất đạo ... xuất quả, phản khán lại quả ấy bằng tâm câu hành hỷ; các bậc Thánh phản khán phiền não câu hành hỷ đã được đoạn trừ, bằng tâm câu hành hỷ... phản khán các phiền não đã đoạn tận; quán tri các phiền não đã chất chứa trước kia; quán xét các uẩn câu hành hỷ theo lý vô thường khổ não vô ngã, bằng tâm câu hành hỷ, hân hoan, thỏa thích rồi dựa theo đó mà ái tham câu hành hỷ sanh khởi, tà kiến sanh khởi; dựa vào các uẩn câu hành hỷ mà các uẩn câu hành hỷ sanh khởi.

[488] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành lạc bằng cảnh duyên: sau khi bố thí, trì giới, hành bố tát bằng tâm câu hành hỷ, phản khán lại việc ấy bằng tâm câu hành lạc; sau khi xuất thiền câu hành hỷ ... xuất đạo ... xuất quả, phản khán lại quả ấy bằng tâm câu hành lạc; bậc Thánh với tâm câu hành lạc phản khán những phiền não câu hành hỷ đã được đoạn trừ, phản khán các phiền não đã dứt tuyệt; quán tri các phiền não đã chất chứa trước kia; với tâm câu hành lạc quán xét các uẩn câu hành hỷ theo lý vô thường khổ não vô ngã, hân hoan, thỏa thích rồi dựa theo đó mà ái tham câu hành lạc sanh khởi, tà kiến sanh khởi; dựa vào các uẩn câu hành hỷ mà các uẩn câu hành lạc sanh khởi.

[489] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành xả bằng cảnh duyên: sau khi bố thí, trì giới, hành bố tát bằng tâm câu hành hỷ rồi phản khán việc ấy bằng tâm câu hành xả; sau khi xuất thiền câu hành hỷ ... xuất đạo ... xuất quả, phản khán quả ấy bằng tâm câu hành xả; bậc Thánh phản khán các phiền não câu hành hỷ đã được đoạn trừ, bằng tâm câu hành xả ... phản khán các phiền não đã dứt tuyệt; quán tri các phiền não đã chất chứa trước kia; với tâm câu hành xả quán xét các uẩn câu hành hỷ theo lý vô thường khổ não vô ngã, hân hoan, thỏa thích rồi dựa theo đó mà ái tham câu hành xả sanh khởi, tà kiến sanh khởi; hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi; dùng tha tâm thông biết tâm của người có tâm câu hành hỷ; các uẩn câu hành hỷ trợ cho tha tâm thông, trợ cho túc mạng thông, trợ cho như nghiệp trí thông, trợ cho vị lai trí thông, trợ cho tâm khai môn bằng cảnh duyên; dựa theo các uẩn câu hành hỷ mà các uẩn câu hành xả sanh khởi.

[490] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cảnh duyên: sau khi bố thí, trì giới, hành bố tát bằng tâm câu hành hỷ rồi phản khán việc ấy với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc; sau khi xuất thiền câu hành hỷ ... sau khi xuất đạo ... sau khi xuất quả, phản khán lại tâm quả ấy bằng tâm câu hành hỷ và câu hành lạc; bậc Thánh với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc phản khán phiền não câu hành hỷ đã được đoạn trừ, phản khán phiền não đã dứt tuyệt; quán tri phiền não đã chất chứa trước kia; dùng tâm câu hành hỷ và câu hành lạc quán xét các uẩn câu hành hỷ theo lý vô thường khổ não vô ngã, hân hoan, thỏa thích rồi dựa theo đó mà ái tham câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi, tà kiến sanh khởi; dựa theo các uẩn câu hành hỷ mà các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi.

[491] Pháp câu hành lạc trợ pháp pháp câu hành lạc bằng cảnh duyên ... pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ ... trợ pháp câu hành xả ... trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cảnh duyên: dựa theo các uẩn câu hành lạc mà các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi.

[492] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành xả bằng cảnh duyên: sau khi bố thí với tâm câu hành xả, sau khi trì giới, sau khi hành bố tát, phản khán việc ấy bằng tâm câu hành xả; sau khi xuất thiền câu hành xả ... đạo ... quả, phản khán quả ấy bằng tâm câu hành xả; bậc Thánh với tâm câu hành xả phản khán các phiền não câu hành xả đã đoạn trừ; phản khán phiền não đã dứt tuyệt; quán tri phiền não đã chất chứa trước kia; với tâm câu hành xả quán xét các uẩn câu hành xả theo lý vô thường khổ não vô ngã, hân hoan, thỏa thích rồi dựa theo đó mà ái tham câu hành xả sanh khởi, tà kiến sanh khởi; hoài nghi sanh khởi, phóng dật sanh khởi; dùng tha tâm thông biết tâm của người có tâm câu hành xả; thiền không vô biên xứ trợ cho thiền thức vô biên xứ bằng cảnh duyên; thiền vô sở hữu xứ trợ cho thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên; các uẩn câu hành xả trợ cho biến hóa thông, Tha Tâm Thông, Túc Mạng Thông, Như Nghiệp Trí Thông, Vị Lai Trí Thông, tâm khai môn bằng cảnh duyên; dựa theo các uẩn câu hành xả mà các uẩn câu hành xả sanh khởi.

[493] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành hỷ ... trợ pháp câu hành lạc ... trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cảnh duyên: sau khi bố thí, trì giới, hành bố tát với tâm câu hành xả rồi phản khán việc ấy bằng tâm câu hành hỷ và câu hành lạc; sau khi xuất thiền câu hành xả ... xuất đạo ... xuất quả, phản khán quả ấy bằng câu hành hỷ và câu hành lạc; các bậc Thánh dùng tâm câu hành hỷ và câu hành lạc phản khán phiền não câu hành xả đã đoạn trừ, phản khán phiền não đã dứt tuyệt; quán tri các phiền não đã chất chứa trước kia; dùng tâm câu hành hỷ và câu hành lạc quán xét các uẩn câu hành xả theo lý vô thường khổ não vô ngã, hân hoan, thỏa thích rồi dựa theo đó mà ái tham câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi, tà kiến sanh khởi; dựa theo các uẩn câu hành xả mà các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc sanh khởi.

[494] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ... trợ pháp câu hành lạc ... trợ pháp câu hành xả bằng cảnh duyên: sau khi bố thí, trì giới, hành bố tát bằng tâm câu hành hỷ và câu hành lạc ... Dùng tâm câu hành xả quán xét các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc theo lý vô thường khổ não vô ngã, hân hoan, thỏa thích rồi dựa theo đó mà ái tham câu hành xả sanh khởi, tà kiến ... hoài nghi ... phóng dật sanh khởi; dùng tha tâm thông biết tâm của người có tâm câu hành hỷ - câu hành lạc – các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc trợ cho tha tâm thông, trợ cho túc mạng thông, trợ cho như nghiệp trí thông, trợ cho vị lai trí thông, trợ cho tâm khai môn bằng cảnh duyên; dựa theo các uẩn câu hành hỷ và câu câu hành lạc mà các uẩn câu hành xả sanh khởi.

[495] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cảnh duyên. Tóm lược.

[496] Pháp câu hành hỷ trợ câu hành hỷ bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: sau khi bố thí, trì giới, hành bố tát với tâm câu hành hỷ bèn dùng tâm câu hành hỷ phản khán một cách chăm chú; sau khi xuất thiền, câu hành hỷ, xuất đạo, xuất quả, dùng tâm câu hành hỷ phản khán quả ấy một cách khăng khít; hân hoan, thỏa thích một cách khăng khít với các uẩn câu hành hỷ bằng tâm câu hành hỷ, rồi chú trọng việc ấy mà ái tham câu hành hỷ sanh khởi, tà kiến sanh khởi.

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng bằng trưởng duyên.

[497] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành lạc bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: ... trùng ...

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành hỷ trợ cho các uẩn câu hành lạc bằng trưởng duyên.

[498] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành xả bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng: sau khi bố thí với tâm câu hành hỷ bèn phản khán bằng tâm câu hành xả. Tóm lược.

[499] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trưởng duyên, có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: ... trùng ...

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trưởng duyên.

[500] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc bằng trưởng duyên, có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: ... trùng ... tóm lược

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành lạc trợ cho các uẩn tương ưng bằng trưởng duyên.

[501] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: tóm lược.

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành lạc trợ cho các uẩn tương ưng câu hành hỷ bằng trưởng duyên.

[502] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành xả bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng: tóm lược.

[503] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trưởng duyên, có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: tóm lược.

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành lạc trợ cho các uẩn tương ưng câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trưởng duyên.

[504] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành xả bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: tóm lược.

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành xả trợ cho các uẩn tương ưng bằng trưởng duyên.

[505] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành hỷ bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng: tóm lược.

Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành lạc bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng. Tóm lược.

[506] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng: tóm lược.

[507] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng. Cảnh trưởng: ... trùng ...

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành hỷ và câu hành lạc trợ cho các uẩn tương ưng câu hành hỷ bằng trưởng duyên.

[508] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng, câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: tóm lược.

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành hỷ và câu hành lạc trợ cho các uẩn tương ưng câu hành lạc bằng trưởng duyên.

[509] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành xả bằng trưởng duyên. Chỉ có cảnh trưởng: tóm lược.

[510] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trưởng duyên. Có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: ... trùng ...

Câu sanh trưởng: pháp trưởng câu hành hỷ và câu hành lạc trợ cho các uẩn tương ưng câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trưởng duyên.

[511] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành hỷ kế trước trợ cho các uẩn câu hành hỷ kế sau bằng vô gián duyên; tâm Thuận thứ câu hành hỷ trợ tâm chuyển tộc bằng vô gián duyên. Nên trình bày duyên cho tất cả câu pháp theo cách này. Tâm Thuận thứ trợ cho tâm Dũ tịnh; tâm Chuyển tộc trợ cho tâm Ðạo; tâm Dũ tịnh trợ cho tâm đạo; tâm đạo trợ tâm quả. Tâm quả trợ tâm quả; tâm Thuận thứ trợ tâm quả thiền nhập câu sanh hỷ bằng vô gián duyên.

[512] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành lạc bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành hỷ kế trước trợ cho các uẩn câu hành lạc kế sau bằng vô gián duyên; tâm thuận thứ câu hành hỷ trợ tâm Chuyển tộc câu hành lạc bằng vô gián duyên; tâm Thuận thứ câu hành hỷ trợ tâm Dũ tịnh câu hành lạc ... Tóm lược ... tâm Thuận thứ câu hành hỷ trợ tâm Quả thiền nhập câu hành lạc bằng vô gián duyên.

[513] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành xả bằng vô gián duyên: tâm tử câu hành hỷ trợ tâm tục sinh câu hành xả bằng vô gián duyên; tâm Hữu phần (bhavaṅ-ga) câu hành hỷ trợ tâm khai môn bằng vô gián duyên: quả ý thức giới câu hành hỷ trợ tâm tố ý thức giới bằng vô gián duyên; tâm Hữu phần câu hành hỷ trợ tâm hữu phần câu hành xả bằng vô gián duyên; tâm thiện và bất thiện câu hành hỷ trợ tâm xuất lộ câu hành xả; tâm tố trợ tâm xuất lộ; tâm quả (siêu thế) trợ tâm xuất lộ bằng vô gián duyên.

[514] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành hỷ kế trước trợ các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc kế sau bằng vô gián duyên; tâm Thuận thứ câu hành hỷ trợ tâm Chuyển tộc câu hành hỷ và câu hành lạc bằng vô gián duyên; ... Tóm lược ... tâm Thuận thứ câu hành hỷ, trợ tâm quả thiền nhập câu hành hỷ và câu hành lạc bằng vô gián duyên.

[515] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành lạc kế trước trợ các uẩn câu hành lạc kế sau bằng vô gián duyên; tâm Thuận thứ câu hành lạc trợ tâm Chuyển tộc câu hành lạc bằng vô gián duyên ... Tóm Lược ... tâm Thuận thứ câu hành lạc trợ tâm quả thiền nhập câu hành lạc bằng vô gián duyên.

[516] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành lạc kế trước trợ các uẩn câu hành hỷ kế sau ... Tóm lược ... tâm Thuận thứ câu hành lạc trợ tâm quả thiền nhập câu hành hỷ bằng vô gián duyên.

[517] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành xả bằng vô gián duyên: tâm tử câu hành lạc trợ tâm tục sinh câu hành xả bằng vô gián duyên; tâm hữu phần câu hành lạc trợ tâm khai môn bằng vô gián duyên; thân thức câu hành lạc trợ tâm quả ý giới bằng vô gián duyên; quả ý thức giới câu hành lạc trợ tâm tố ý thức giới bằng vô gián duyên; tâm hữu phần câu hành lạc trợ tâm Hữu phần câu hành xả bằng vô gián duyên; tâm thiện và bất thiện câu hành lạc trợ tâm xuất lộ câu hành xả, tâm tố trợ tâm xuất lộ, tâm quả (siêu thế) trợ tâm xuất lộ bằng vô gián duyên.

[518] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành lạc kế trước trợ các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc kế sau ... tóm lược ... tâm Thuận thứ câu hành lạc trợ tâm Quả thiền nhập câu hành hỷ và câu hành lạc bằng vô gián duyên.

[519] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành xả bằng vô gián duyên: tâm khai môn trợ năm thức tâm bằng vô gián duyên; các uẩn câu hành xả kế trước trợ các uẩn câu hành xả kế sau ... tóm lược ... tâm Thuận thứ câu hành xả trợ tâm quả thiền nhập câu hành xả, khi xuất thiền diệt tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ tâm quả thiền nhập câu hành xả bằng vô gián duyên.

[520] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành hỷ bằng vô gián duyên: tâm tử câu hành xả trợ tâm tục sinh câu hành hỷ, tâm khai môn trợ các uẩn câu hành hỷ, Quả ý giới trợ quả ý thức giới câu hành hỷ, tâm Hữu phần câu hành xả trợ tâm Hữu phần câu hành hỷ, tâm thiện và tâm bất thiện câu hành xả trợ tâm xuất lộ câu hành hỷ, tâm tố trợ tâm xuất lộ, tâm quả (siêu thế) trợ tâm xuất lộ, khi xuất thiền diệt tâm phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ tâm quả thiền nhập câu hành hỷ bằng vô gián duyên.

[521] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành lạc ... trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng vô gián duyên. Các tiến trình ấy cần được định rõ.

[522] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ... trợ pháp câu hành lạc ... trợ pháp câu hành xả bằng vô gián duyên: tâm tử câu hành hỷ và câu hành lạc trợ tâm tục sinh câu hành xả, tâm hữu phần câu hành hỷ và câu hành lạc trợ tâm khai môn, Quả ý thức giới câu hành hỷ và câu hành lạc trợ tố ý thức giới, tâm Hữu phần câu hành hỷ và câu hành lạc trợ tâm Hữu phần câu hành xả, tâm thiện và bất thiện câu hành hỷ và câu hành lạc trợ tâm xuất lộ câu hành xả, tâm tố trợ tâm xuất lộ, tâm quả (siêu thế) trợ tâm xuất lộ bằng vô gián duyên.

[523] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng vô gián duyên: các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc kế trước trợ các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc kế sau ... tóm lược ... tâm thuận Thứ câu hành hỷ và câu hành lạc trợ tâm Quả thiền nhập câu hành hỷ và câu hành lạc bằng vô gián duyên.

[524] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng đẳng vô gián duyên. Giống như vô gián duyên.

[525] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng câu sanh duyên: một uẩn câu hành hỷ trợ ba uẩn bằng câu sanh duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng câu sanh duyên... giống như phần liên quan (paṭiccavāra). Trong câu sanh duyên có mười vấn đề.

[526] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng hổ tương duyên ... bằng y chỉ duyên. Cần làm thành mười vấn đề.

[527] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành hỷ mà bố thí với tâm câu hành hỷ ... trì giới ... hành bố tát... đắc chứng thiền câu hành hỷ ... đắc tuệ quán ... đắc đạo ... nhập thiền ... sanh kiêu mạn ... chấp tà kiến ...

Nhờ vào giới câu hành hỷ ... văn ... thí ... tuệ ... mà bố thí với tâm câu hành hỷ, trì giới, sanh kiêu mạn, chấp tà kiến ...

Nhờ vào ái tham câu hành hỷ ... si ... mạn ... tà kiến ... vọng cầu ... mà bố thí với tâm câu hành hỷ, trì giới, hành bố tát; đắc chứng thiền câu hành hỷ, nhập thiền; trộm cắp với tâm câu hành hỷ, nói dối, nói ly gián, nói chuyện phiếm, phá hoại, trấn lột, cướp bóc, chận đường, đón ngõ, tư thông vợ người, sát hại xóm làng, chinh phạt quốc độ.

Niềm tin câu hành hỷ ... giới ... văn ... thí... tuệ ... tham ái... si ... kiêu mạn ... tà kiến ... vọng cầu trợ cho niềm tin câu hành hỷ, trợ cho giới ... trợ cho văn ... trợ cho thí ... trợ cho tuệ ... trợ cho ái tham ... trợ cho si mê ... trợ cho kiêu mạn ... trợ cho tà kiến ... trợ cho vọng cầu bằng cận y duyên.

[528] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành lạc bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành hỷ mà bố thí với tâm câu hành lạc ... trùng ... nhập thiền ... sanh kiêu mạn ... chấp tà kiến ...

Nhờ vào Giới câu hành hỷ ... văn ... thí ... tuệ ... ái tham ... si mê ... kiêu mạn ... tà kiến ... vọng cầu mà bố thí với tâm câu hành lạc ... trùng ... nhập thiền ... trộm cắp với tâm câu hành lạc ... chinh phạt quốc độ.

Niềm tin câu hành hỷ ... vọng cầu trợ cho niềm tin câu hành lạc ... trợ cho vọng cầu, trợ cho thân thức câu hành là bằng cận y duyên.

[529] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành xả bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành hỷ mà bố thí với tâm câu hành xả ... đắc thông, nhập định ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành hỷ ... vọng cầu mà bố thí với tâm câu hành xả ... chinh phạt quốc độ.

Niềm tin câu hành hỷ ... vọng cầu trợ cho đức tin câu hành xả ... trợ cho vọng cầu bằng cận y duyên.

[530] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành hỷ mà bố thí với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành hỷ và câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành hỷ ... vọng cầu trợ cho đức tin câu hành hỷ và câu hành lạc ... vọng cầu, bằng cận y duyên.

[531] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nương vào niềm tin câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành lạc ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành lạc ... vọng cầu ...

Nhờ vào thân thức câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành lạc ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành lạc ... vọng cầu ... thân thức câu hành lạc trợ cho đức tin câu hành lạc ... vọng cầu ... trợ cho thân thức câu hành lạc bằng cận y duyên.

[532] Pháp câu hành lạc trợ cho pháp câu hành hỷ bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành hỷ ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành lạc ... vọng cầu ... thân thức câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành hỷ ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành lạc ... vọng cầu thân thức câu hành lạc trợ cho đức tin câu hành hỷ ... trợ cho vọng cầu bằng thường cận y duyên.

[533] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành xả bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào đức tin câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành xả ... đắc thần thông ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành lạc ... vọng cầu ... thân thức câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành xả ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành lạc ... vọng cầu ... thân thức câu hành lạc trợ cho đức tin câu hành xả ... trợ cho vọng cầu bằng cận y duyên.

[534] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành lạc ... vọng cầu ... thân thức câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc ... chinh phạt quốc độ ... trùng ...

Ðức tin câu hành lạc ... vọng cầu ... thân thức câu hành lạc trợ cho niềm tin câu hành hỷ và câu hành lạc ... trợ cho vọng cầu bằng cận y duyên.

[535] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành xả bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành xả mà bố thí với tâm câu hành xả ... đắc thần thông ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành xả ... vọng cầu ... mà bố thí với tâm câu hành xả ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành xả trợ cho niềm tin câu hành xả ... trợ cho vọng cầu bằng cận y duyên.

[536] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành hỷ bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành xả mà bố thí với tâm câu hành hỷ ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành xả ... vọng cầu mà bố thí với tâm câu hành hỷ ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành xả... vọng cầu trợ cho niềm tin câu hành hỷ ... trợ cho tham vọng bằng cận y duyên.

[537] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành lạc bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành xả mà bố thí với tâm câu hành lạc ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành xả ... vọng cầu ... mà bố thí với tâm câu hành lạc ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành xả... vọng cầu ... trợ cho niềm tin câu hành lạc ... vọng cầu ... trợ cho thân thức câu hành lạc bằng cận y duyên.

[538] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành xả mà bố thí với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành xả ... vọng cầu ... mà bố thí với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành xả ... vọng cầu ... trợ cho niềm tin câu hành hỷ và câu hành lạc trợ cho vọng cầu bằng thường cận y duyên.

[539] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ cho pháp câu hành hỷ bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành hỷ và câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành hỷ ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành hỷ và câu hành lạc ... vọng cầu ... mà bố thí với tâm câu hành hỷ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành hỷ và câu hành lạc ... vọng cầu ... trợ cho niềm tin câu hành hỷ ... trợ cho vọng cầu bằng cận y duyên.

[540] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành hỷ và câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành lạc ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành hỷ và câu hành lạc ... vọng cầu ... mà bố thí với tâm câu hành lạc ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành hỷ và câu hành lạc ... vọng cầu ... trợ cho đức tin câu hành lạc ... vọng cầu ... trợ cho thân thức câu hành lạc bằng cận y duyên.

[541] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành xả bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành hỷ và câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành xả ... đắc thần thông ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành hỷ và câu hành lạc ... vọng cầu ... mà bố thí với tâm câu hành xả ... chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành hỷ và câu hành lạc ... vọng cầu ... trợ cho niềm tin câu hành xả ... trợ cho vọng cầu bằng cận y duyên.

[542] Các pháp câu hành hỷ và câu hành xả trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cận y duyên. Có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: nhờ vào niềm tin câu hành hỷ và câu hành lạc mà bố thí với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc, trì giới, hành bố tát ... đắc thiền câu hành hỷ và câu hành lạc, đắc tuệ quán ... đắc đạo ... nhập định ... khởi kiêu mạn ... chấp tà kiến.

Nhờ vào giới câu hành hỷ và câu hành lạc ... văn... thí ... tuệ ... ái ... si ... mạn ... kiến ... vọng cầu ... mà bố thí với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc, trì giới, hành bố tát ... đắc thiền câu hành hỷ và câu hành lạc, đắc tuệ quán ... đắc đạo ... nhập định; trộm cắp với tâm câu hành hỷ và câu hành lạc, nói dối, nói ly gián, nói chuyện phiếm, phá hoại, trấn lột, cướp giựt, chận đường đón ngõ, tư thông vợ người, sát hại thôn xóm, chinh phạt quốc độ.

Ðức tin câu hành hỷ và câu hành lạc ... vọng cầu ... trợ cho niềm tin câu hành hỷ và câu hành lạc ... vọng cầu ... trợ cho vọng cầu bằng cận y duyên.

[543] Các pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng trùng dụng duyên: các uẩn câu hành hỷ kế trước trợ cho các uẩn câu hành hỷ kế sau bằng trùng dụng duyên; tâm thuận thứ câu hành hỷ trợ cho tâm Chuyển tộc câu hành hỷ, tâm Thuận thứ trợ tâm dũ tịnh, tâm Chuyển tộc trợ tâm Ðạo, tâm Dũ tịnh trợ tâm Ðạo bằng trùng dụng duyên.

[544] Các pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành lạc bằng trùng dụng duyên: các uẩn câu hành hỷ kế trước trợ cho các uẩn câu hành lạc kế sau bằng trùng dụng duyên; tâm thuận thứ câu hành hỷ trợ tâm chuyển tộc câu hành lạc bằng trùng dụng duyên, tâm Thuận thứ câu hành hỷ trợ tâm Dũ tịnh câu hành lạc bằng trùng dụng duyên, tâm Chuyển tộc câu hành hỷ trợ tâm đạo câu hành lạc, tâm Dũ tịnh câu hành hỷ trợ tâm đạo câu hành lạc bằng trùng dụng duyên.

[545] pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trùng dụng duyên: các uẩn câu hành hỷ kế trước trợ các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc kế sau bằng trùng dụng duyên, tóm lược. Tâm Dũ tịnh câu hành hỷ trợ tâm Ðạo câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trùng dụng duyên.

[546] pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc ... trợ pháp câu hành hỷ ... trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trùng dụng duyên. Tóm lược. Nên nhìn cách thức câu hành hỷ mà lập thành.

[547] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành xả bằng trùng dụng duyên: các uẩn câu hành xả kế trước trợ các uẩn câu hành xả kế sau ... tâm Dũ Tịnh câu hành xả trợ tâm Ðạo câu hành xả bằng trùng dụng duyên.

[548] Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ... trợ pháp câu hành lạc ... trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trùng dụng duyên: các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc kế trước trợ cho các uẩn câu hành hỷ và câu hành lạc kế sau bằng trùng dụng duyên. Tóm lược tâm Dũ tịnh câu hành hỷ và câu hành lạc trợ tâm Ðạo câu hành hỷ và câu hành lạc bằng trùng dụng duyên.

[549] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng nghiệp duyên, có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: Tư câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên; vào sát na tái tục tư câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên.

Dị thời: Tư câu hành hỷ trợ cho các uẩn quả câu hành hỷ bằng nghiệp duyên.

[550] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành lạc bằng nghiệp duyên. Có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: Tư câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng câu hành lạc bằng nghiệp duyên; vào sát na tái tục tư câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng câu hành lạc bằng nghiệp duyên.

Dị thời: Tư câu hành hỷ trợ các uẩn quả câu hành lạc bằng nghiệp duyên.

[551] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành xả bằng nghiệp duyên. Chỉ có dị thời: Tư câu hành hỷ trợ các uẩn quả câu hành xả bằng nghiệp duyên.

[552] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng nghiệp duyên. Có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: Tư câu hành hỷ trợ cho các uẩn tương ưng câu hành hỷ và câu hành lạc bằng nghiệp duyên; vào sát na tái tục ...

Dị thời: Tư câu hành hỷ trợ cho các uẩn quả câu hành hỷ và câu hành lạc bằng nghiệp duyên.

[553] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc ... nên xem bốn tiến trình mà lập thành.

[554] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành xả bằng nghiệp duyên. Có câu sanh và dị thời ... trợ pháp câu hành hỷ bằng nghiệp duyên. Chỉ có dị thời... trợ pháp câu hành lạc bằng nghiệp duyên, chỉ có dị thời: Tư câu hành xả... trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng nghiệp duyên, chỉ có dị thời: Tư câu hành xả ...

Các pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ ... nên lập thành theo bốn hình thức. Pháp câu sanh hỷ cần được phân tích trôi chảy.

[555] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng quả duyên: một uẩn quả câu hành hỷ trợ ba uẩn bằng quả duyên, hai uẩn trợ hai uẩn; vào sát na tái tục một uẩn câu hành hỷ trợ ba uẩn, hai uẩn trợ hai uẩn ... trùng ... trong nhân duyên phần liên quan như thế nào thì mười vấn đề đây cần được giải rộng như vậy.

[556] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng vật thực duyên ... bằng quyền duyên ... bằng thiền na duyên ... bằng đồ đạo duyên ... bằng tương ưng duyên ... bằng hiện hữu duyên. Cần được giải rộng thành mười vấn đề.

... trợ bằng vô hữu duyên ... bằng ly khứ duyên. Vô hữu duyên và ly khứ duyên đều giống như vô gián duyên.

... trợ bằng bất ly duyên.

[557] Trong nhân có mười cách, trong cảnh có mười sáu cách, trong trưởng có mười sáu cách, trong vô gián có mười sáu cách, trong đẳng vô gián có mười sáu cách, trong câu sanh có mười cách, trong hỗ tương có mười cách, trong y chỉ có mười cách, trong cận y có mười sáu cách, trong trùng dụng có mười cách, trong nghiệp có mười sáu cách, trong quả có mười cách, trong vật thực, trong quyền, trong thiền na, trong đồ đạo, trong tương ưng, trong hiện hữu đều có mười cách, trong vô hữu có mười sáu cách, trong ly khứ có mười sáu cách, trong bất ly có mười cách. Nên kể thông suốt phần thuận tùng như tam đề thiện.

ÐỐI LẬP

[558] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ bằng cảnh duyên... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[559] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành lạc bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[560] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành xả bằng cảnh duyên ... bằng cận y duyên ...

[561] Pháp câu hành hỷ trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[562] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[563] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[564] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành xả bằng cảnh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[565] Pháp câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[566] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành xả bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[567] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành hỷ bằng cảnh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[568] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành lạc bằng cảnh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[569] Pháp câu hành xả trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cảnh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[570] Pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[571] Pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành lạc bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[572] Pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành xả bằng cảnh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên ...

[573] Pháp câu hành hỷ và câu hành lạc trợ pháp câu hành hỷ và câu hành lạc bằng cảnh duyên ... bằng câu sanh duyên ... bằng cận y duyên ... bằng nghiệp duyên...

[574] Trong phi nhân có mười sáu cách, trong phi cảnh, phi trưởng, phi vô gián, phi đẳng vô gián, phi câu sanh, phi hỗ tương, phi y chỉ, phi cận y, phi tiền sanh, phi hậu sanh, phi trùng dụng, phi nghiệp, phi quả, phi vật thực, phi quyền, phi thiền na, phi đồ đạo, phi tương ưng phi bất tương ưng, phi hiện hữu, phi vô hữu, phi ly khứ, phi bất ly, tất cả đều có mười sáu cách.

Nên kể phần Ðối Lập cho thông suốt.

THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP

[575] Trong phi cảnh từ nhân duyên có mười cách, trong phi trưởng ... mười cách, trong phi vô gián, phi đẳng vô gián, phi cận y, phi tiền sanh, phi hậu sanh, phi trùng dụng, phi nghiệp, phi quả, phi vật thực, phi quyền, phi thiền na, phi đồ đạo, phi bất tương ưng, phi vô hữu, phi ly khứ ... tất cả đều có mười cách.

Nên kể phần Thuận Tùng Ðối Lập cho thông suốt.

ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG

[576] Trong cảnh từ phi nhân duyên có mười sáu cách; trong trưởng, trong vô gián, trong đẳng vô gián ... có mười sáu cách; trong câu sanh ... mười cách; trong hỗ tương ... mười cách; trong y chỉ ... mười cách; trong cận y... mười sáu cách; trong trùng dụng ... mười cách; trong nghiệp ... mười sáu cách; trong quả ... mười cách; trong vật thực ... mười cách; trong quyền ... mười cách; trong thiền na mười cách; trong đồ đạo ... mười cách; trong tương ưng ... mười cách; trong hiện hữu mười cách; trong vô hữu ... mười sáu cách; trong ly khứ ... mười sáu cách; trong bất ly ... mười cách.

Nên kể phần Ðối Lập Thuận Tùng cho thông suốt.

DỨT ÐỀ THỨ BẢY, TAM ÐỀ HỶ.

-ooOoo-

Những tập kinh khác:

Lời Giới Thiệu + Lời Nói Đầu

[01] Vị Trí Phần Thuận Tùng – Tam Ðề Tầm

[02] Vị Trí Phần Thuận Tùng – Phần Yếu Tri

[03] Tam Đề Hỷ

[04] Tam Đề Kiến Đạo

[05] Tam Ðề Hữu Nhân Kiến Ðạo Ưng Trừ

[06] Tam Đề Phân Tích Tập

[07] Tam Đề Hữu Học

[08] Tam Đề Hy Thiểu

[09] Tam Đề Cảnh Hy Thiểu + Ti Hạ + Tà Tánh

[10] Tam Đề Đạo Thành Cảnh – Dĩ Sanh – Quá Khứ – Cảnh Quá Khứ

[11] Tam Đề Nội Phần – Kiến Nội Phần – Kiến Hữu Đối

[12] Trích Cú Từ Điển Pāḷi – Việt

Những bộ Kinh khác :