LỄ TƯỞNG NIỆM CÔ ĐẠI THÍ CHỦ PHƯƠNG ANH (LƯƠNG THỊ LAN)

Vị nữ thí chủ Phương Anh (thế danh Lương Thị Lan (1961 - 2014) là nữ đệ tử cư sĩ của Hòa thượng Viên Minh (thầy của NS. Như Liên) và một trong những đại thí chủ đầu tiên hùn phước khai sơn Ni viện Khemārāma - Tịnh An Lan Nhã. Cô là một Kapiya thân thiết  của Ni Sư Như Liên và là một người đại thí chủ với tín tâm sâu dày, luôn hết lòng phụng sự  giáo pháp, hộ độ  Tăng Ni nói chung và chư Ni tại Ni viện Khemārāmā nói riêng có đời sống tu tập tốt nhất.

Mỗi năm vào ngày mất của cô , Phật tử Khemārāma tổ chức lễ trai tăng  tưởng niệm đến cô cũng như tất cả những bậc hữu ân trong cuộc đời.

Mong cho cô được siêu sanh về nơi nhàn cảnh, bằng như đang ở nơi an vui nào thì sự an vui ấy càng thêm thăng tiến.

 

 

 

Wednesday June 8, 2022
Tags : new
Các bài viết khác :