Lễ Thọ Đầu Đà Rằm Tháng Giêng 2023 tại Tịnh An Lan Nhã – Khemārāma

Hôm qua, vào ngày 05/2 (nhằm ngày 14/01/ Qúy Mão) tại Tịnh An Lan Nhã đã tổ chức lễ thọ đầu đà ngày rằm tháng giêng.

Cùng tề tựu về ni viện, chư đệ tử Phật tại gia đã giành trọn một ngày đêm tụng kinh, nghe pháp, hành thiền, nhiễu Phật, lễ bái xá lợi và luận đạo.

Lễ đầu đà diễn ra trong không khí thanh tịnh và tràn đầy niềm hoan hỷ. Các thiện nam tín nữ với tín tâm sâu dày với Tam Bảo và lòng nhiệt tình trong việc thọ trì Pháp và thực hành Pháp.

Mong cho phước báu này sẽ là nhân, là duyên đưa chúng ta đến sự đoạn tận các lậu hoặc, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết Bàn.

 

 

 

Sunday February 5, 2023
Tags : new noi_bat
Các bài viết khác :