Tăng Sự Trao Y Kathina Của Tỳ-kheo-ni

KHEMĀRĀMA – TỊNH AN LAN NHÃ

NGHI LỄ TRAO Y KATHINA CỦA CHƯ NI

Tài liệu lưu hành nội bộ

 

Chư Tỳ Khưu ni thỉnh 2 vị luật sư làm lễ trao y kathina của chư Ni, nghi lễ theo tuần tự như sau:


Apalokanakaṃma: Việc Tường Trình
Vị Tỳ Khưu ni luật sư thứ nhất tường trình y kathina giữa chư Tỳ Khưu ni đang tụ họp tại sīmā như sau:


− LS1:
Kính bạch chư Tỳ Khưu ni được rõ, y kathina cùng với các thứ vật dụng này của những thí chủ, người thay mặt là: ……………….. Cùng với các bà con, bạn bè là những người có đức tin trong sạch nơi Taṃ Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, mong tạo phước thiện ba-la-mật, gieo duyên lành để mong chứng ngộ Niết Bàn, giải thoát khỏi cảnh khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài. Cho nên những thí chủ ấy đã cùng nhau làm lễ dâng y kathina cùng với các thứ vật dụng này đến chư Tỳ Khưu ni đã an cư nhập hạ suốt trong 3 tháng mùa mưa tại “…………………….”
Y Kathina này đã phát sinh một cách hoàn toàn trong sạch, ví như từ trên hư không rơi xuống giữa chư Tỳ Khưu Ni, không phải dành riêng cho một vị Tỳ Khưu ni nào cả.
Đức Phật cho phép chư Tỳ Khưu ni chọn một vị Tỳ Khưu ni biết đầy đủ 8 chi pháp, để xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư Ni. Sự chọn lựa đặc biệt ưu tiên cho vị Tỳ Khưu ni nào có y rách, y cũ hoặc bậc Trưởng lão ni cao hạ nhất, là bậc có giới đức trong sạch, có hiểu biết đầy đủ 8 chi pháp để xứng đáng làm lễ thọ y kathina của chư Ni.
Vậy bây giờ tất cả chư Tỳ Khưu ni đồng nhận xét thấy vị Tỳ Khưu ni nào xứng đáng, kính xin chư Tỳ Khưu ni cho phép dâng tấm y kathina của chư Ni này đến vị Tỳ Khưu ni ấy.

 Giới Thiệu Vị Tỳ Khưu ni Thọ Y Kaṭhina:

− LS2:
Kính bạch chư Tỳ Khưu ni được rõ: Con xét thấy vị Đại Đức ni “Susantā” là bậc xứng đáng làm lễ thọ y Kaṭhina của chư Tỳ Khưu ni. Nếu vị Tỳ Khưu ni nào không chấp thuận, xin phát biểu lên giữa chư Tỳ Khưu ni. (ngừng một lát)
Nếu chư Tỳ Khưu ni đều chấp thuận, kính xin quý Tỳ Khưu ni nói lên lời hoan hỷ: Sādhu! Sādhu! Sādhu!
− LS1:
Kính bạch chư Tỳ Khưu ni được rõ: Chư Tỳ Khưu ni đã chấp thuận dâng y Kaṭhina đến Đại Đức ni Susanta, để làm lễ thọ y Kaṭhina, không phải bằng lời apalokanakamma, mà phải bằng cách hành Tăng sự ñattidutiyakammavācā đúng theo luật của Đức Phật đã ban hành, chúng con xin phép hành Tăng sự bây giờ.

 Hành Tăng Sự Trao Y Kathina:

Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa (3x)
− Ñatti:
Suṇātu me Bhikkhunī Saṅgho, / idaṃ Bhikkhunī Saṅghassa / kaṭhinacīvaraṃ uppannaṃ. / Yadi Saṅghassa pattakallaṃ, / Bhikkhunī Saṅgho / imaṃ kaṭhinacīvaraṃ / “Susantāya” bhikkhuniyā dadeyya / kathinaṃ attharituṃ. / Esā ñatti.
− Kammavācā:
Suṇātu me Bhikkhunī Saṅgho, / idaṃ Bhikkhunī Saṅghassa / kaṭhinacīvarạm uppannaṃ, / Bhikkhunī Saṅgho / imaṃ kaṭhinacīvaraṃ / “Susantāya” bhikkhuniyā deti. / Kaṭhinaṃ attharituṃ. / Yassāyasmati khamati, / imaṃ kathinacīvaraṃ / “Susantāya” bhikkhuniyā dānaṃ / kathinaṃ attharituṃ. / Sā tuṇhassā yassa nakkhamati / sā bhāseyya.
Dinnaṃ idaṃ Bhikkhunī Saṅghena / kathinacīvaraṃ “Susantāya” bhikkhuniyā / kaṭhinaṃ attharituṃ. / Khamati Saṅghassa, / tasmā tuṇhī. Evametaṃ dhārayāmi.
(Kathinatthàra kaṃmavācā niṭṭhità).
− Ñatti:
Kính bạch chư Đại Đức ni, kính xin chư Tỳ Khưu ni nghe rõ lời tuyên ngôn của con. Y Kaṭhina của chư Ni đã được phát sinh, nếu việc hành Tăng sự hợp thời đối với chư Tỳ Khưu ni, xin chư Ni dâng y Kaṭhina này đến Tỳ Khưu ni “Susantā”, để làm lễ thọ y Kaṭhina. Đó là lời tuyên ngôn. Kính bạch chư Ni được rõ.
− Kammavācā:
Kính bạch chư Đại Đức ni, kính xin chư Tỳ Khưu ni nghe lời thành sự ngôn của con. Y Kaṭhina của chư Tỳ Khưu ni đã phát sinh, chư Đại Đức ni dâng y Kaṭhina này đến Tỳ Khưu ni “Susantā” để làm lễ thọ y Kaṭhina.
Lễ dâng y Kaṭhina của chư Đại Đức ni dâng đếnTỳ Khưu ni “Susantā” để làm lễ thọ y Kaṭhina, vị Tỳ Khưu ni nào hài lòng với việc này, xin hãy ngồi im lặng, vị nào không hài lòng, xin phát biểu lên giữa chư Đại Đức ni. (Ngưng vài giây).
Chư Đại Đức ni đã dâng y Kaṭhina này đến Tỳ Khưu ni “Susantā” để làm lễ thọ y Kaṭhina, chư Tỳ Khưu ni đều hài lòng chấp nhận, vì vậy, nên ngồi im lặng. Con xin ghi nhận trạng thái hài lòng bằng cách im lặng ấy.
(Hành Tăng sự thọ y Kaṭhina xong).


*Nghi Thức Làm Lễ Thọ Y Kaṭhina:


Vị Tỳ Khưu ni chỉ chọn 1 tấm y trong 3 tấm y: tấm y Saṅghāṭi, tấm y Uttarāsaṅga, tấm y Antaravāsaka, để làm lễ thọ y Kaṭhina. Ví dụ: trường hợp nhận y Saṅghāti để làm lễ thọ y Kaṭhina.
Nghi thức làm lễ thọ y Kaṭhina theo tuần tự như sau:

- Làm dấu tấm y Saṅghāṭi:
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa (3x)
“Imaṃ bindukappaṃ karomi.”

- Xả tấm y Saṅghāṭi cũ của mình:
“Imaṃ saṅghāṭiṃ paccuddharāmi.”

- Nguyện tấm y Saṅghāṭi mới của chư Ni :
“Imaṃ saṅghāṭiṃ adhiṭṭhāmi”.

- Làm lễ thọ y Kaṭhina của chư Ni với tấm y Saṅghāṭi:
Vị Tỳ khưu ni thọ y xong, hướng về Đức Phật đảnh lễ 3 lạy, đọc:
Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa (3x)
“Imāya saṅghāṭiyā kaṭhinacīvaraṃ attharāmi”. (3x)


− Vị Đại Đức ni đã thọ y Kaṭhina của chư Ni xong, chắp tay thỉnh mời chư Tỳ Khưu ni đồng thanh nói lên lời hoan hỷ lễ thọ y Kaṭhina của chư Ni rằng:
Atthataṃ Ayye (Āvuso) Saṅghassa kaṭhinaṃ, / dhammiko kaṭhinatthāro anumodātha (3x).
Sadhu, Sadhu, Sadhu !


− Tất cả Tỳ Khưu ni nhập hạ tại ngôi chùa đó, đồng thanh nói lên lời hoan hỷ như sau :

  • Vị Đại Đức ni lớn hạ nói lên lời hoan hỷ:
    Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa (3x)
    Atthataṃ Āvuso Saṅghassa kathinaṃ, / dhammiko kaṭhinatthāro anumodāmi (anumodāma). (3x) Sadhu, Sadhu, Sadhu!
  • Vị Đại Đức ni nhỏ hạ nói lên lời hoan hỷ:
    Namo tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa (3x)
    Atthataṃ Ayye Saṅghassa kathinaṃ, / dhammiko kaṭhinatthāro anumodāmi (anumodāma). (3x) Sadhu, Sadhu, Sadhu!

Sunday September 12, 2021
Tags : noi_bat
Các bài viết khác :