Nghệ Thuật Hành Thiền

Tuesday July 18, 2023

       (Hành thiền như luyện vàng) (Người làm vàng thỉnh thoảng thổi ống bể, thỉnh thoảng rưới nước, thỉnh thoảng quan sát kĩ lưỡng, thời vàng ấy trở thành nhu nhuyến, dễ sử dụng.) Tỷ-kheo siêng năng tu tập phát triển tâm, cần phải thỉnh thoảng chú ý đến yếu tố định, cần phải thỉnh thoảng chú ý đến yếu tố cố gắng, cần phải thỉnh thoảng chú ý đến yếu tố xả, thời tâm vị ấy trở thành nhu nhuyễn, dễ sử dụng, chói sáng, không bể vụn, và định tĩnh tốt đẹp để đoạn tận các lậu hoặc. 

(Tăng Chi, III, 100)

       (Hành thiền như chơi đàn) (Khi chơi đàn giây không quá căng, không quá trùng). Người hành thiền, khi tinh tấn quá căng thẳng, thời đưa đến dao động, khi tinh tấn quá thụ động, thời đưa đến biếng nhác. Do vậy, thầy phải giữ tinh tấn một cách quân bình, giữ cho các căn (tín, tấn, niệm, định, tuệ) quân bình với nhau, rồi tại đấy nắm lấy đối tượng.

(Tăng Chi, VI, 55, Sona)

       (Hành thiền như con ngựa thuần thục) Người hành thiền thuần thục không bị tham ám ảnh, không bị sân ám ảnh, không bị si ám ảnh...Hành thiền với tâm không bị hôn trầm thụy miên ám ảnh, không bị trạo hối ám ảnh, không bị nghi hoặc ám ảnh. Là người đã hiền thiện thuần thục, vị ấy hành thiền không dựa vào đất, không dựa vào nước. Không dựa vào những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được biết, được đạt đến, được tầm cầu, được ý suy tư, tuy vậy vị ấy vẫn hành thiền.

(Tăng Chi, XI, 10, viết gọn lại)

       (Hành thiền thuần thục)

       - Hành thiền như thế nào, bạch Thế Tôn là con người hiền thiện thuần thục, khiến chư thiên, Thiên chủ, Phạm thiên, chúng Phạm thiên dầu từ xa cũng phải đãnh lễ?

       - Ở đây này Sandha, với con người hiền thiện thuần thục, tưởng đất trong đất được sáng tỏ, tưởng nước trong nước được sáng tỏ, tưởng lửa trong lửa được sáng tỏ, tưởng Thức vô biên xứ trong Thức vô biên xứ được sáng tỏ, tưởng Vô sở hữu xứ trong Thức vô sở hữu xứ được sáng tỏ, tưởng Phi tưởng phi phi tưởng xứ trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ được sáng tỏ, tưởng thế giới này trong thế giới này được sáng tỏ, tưởng thế giới sau trong thế giới sau được sáng tỏ, phàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được biết, được tầm cầu, được đạt đến, được ý suy tư, tưởng tại ấy được sáng tỏ, hành thiền như vậy, này Sandha là người đã hiền thiện thuần thục. 

       Vị ấy hành thiền không dựa vào đất, hành thiền không dựa vào nước, hành thiền không dựa vào lửa, hành thiền không dựa vào gió, hành thiền không dựa vào Không vô biên xứ, hành thiền không dựa vào Thức vô biên xứ, hành thiền không dựa vào Vô sở hữu xứ, hành thiền không dựa vào Phi tưởng phi phi tưởng xứ, hành thiền không dựa vào thế giới này, hành thiền không dựa vào thế giới sau. Và hàm cái gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được biết, được tầm cầu, được ý suy tư, hành thiền không dựa vào cái ấy.

       Do hành thiền như vậy, này Sandha, người hiền thiện thuần thục như vậy, khiến chư Thiên, Thiên chủ, Phạm thiên, chúng Phạm thiên phải đãnh lễ, dầu ở từ xa:

       Chúng tôi xin đãnh lễ,

       Người hành thiền thuần thục,

       Tự chúng tôi không biết,

       Dựa vào gì, Ngài thiền?

(Tăng Chi, XI, 10, viết gọn lại)

 

Những tập kinh khác:

Giáo Án Trường Bộ Kinh

Giới Thiệu Về Sổ Tay Pháp Theravāda

Một Kiếp Là Bao Lâu?

Thế Nào Là Tiểu Thiên, Đại Thiên Thế Giới ?

Ngày Của Chư Thiên

Chư Thiên Cũng Vô Thường

31 Cõi

Các Địa Ngục

Cảm Hứng Về Niết Bàn

Pháp sanh diệt

Ba Pháp Ấn: Vô Thường, Khổ, Vô Ngã

Cội Rễ Của Sự Vật

Luân Hồi

Đời Người Khổ Đau

Thế Gian Và Đau Khổ

Năm Điều Không Tránh Được

Sự Gìa

Không Tránh Được Tâm Bệnh

Người Ngu, Người Trí

Bốn Hạng Người

Bảy Yếu Tố Của Người Bạn Tốt

Thế Nào Là Người Khó Bảo

Người Đời Tham

Cha Mẹ Là Phạm Thiên

Trả Ơn Cha Mẹ Như Thế Nào?

Đặc Tính Của Người Nữ

Bậc Chân Nhân

Những Vấn Đề Khó Nghĩ Khó Bàn

Những Tuyên Bố Về Pháp

Biển Lớn Và Phật Pháp

Cái Gì Là Vô Thượng

Tượng Pháp & Chánh Pháp

Thuyết hành động

Biết Thế Giới Bằng Chính Cái Thân Của Mình

Phật Pháp Tồn Tại Bao Lâu

Giới Định Tuệ Là Gì

Bát Chánh Đạo & Giới Định Tuệ

Bốn niệm xứ và của Diệu Pháp

Phải Trả Nghiệp

Tái Sanh Làm Người Là Hiếm

Con Rùa Mù Và Tái Sanh

Có Thể Gặp Lại Trong Kiếp Sau

Khi Thấy Tập Khởi Của Khổ

Thấy duyên khởi là thấy Pháp

Học Kinh do Như Lai Thuyết

Nêu rõ điều Như Lai có dạy

Nếu Có Người Hủy Báng Hay Tán Thán

Thiện Và Bất Thiện

Phóng Dật Và Không Phóng Dật

Không Phóng Dật

Như Lý Tác Ý (Khéo tác ý)

Hộ Trì Căn

Chánh Tri Kiến

Có Một Buổi Sáng Tốt Đẹp

Không Có Lòng Tin Là Ngèo Khổ

Nghe Pháp Có Lợi Gì

Lời Nói Thiện

Xét Đoán Người

Bố Thí Đúng Đắn

Bố Thí Đúng Thời

Bố Thí Không Mong Cầu

Qủa Hiện Tiền Của Bố Thí

Cúng Cho Người Chết, Ai Được Hưởng?

Lợi Ích Của Tâm Từ Mẫn

Hai Sức Mạnh

Ba Hành

Ba Phước Nghiệp

Bốn Tinh Cần

Năm Căn

Sáu Pháp Hòa Hợp

Bảy Tài Sản

Tám Pháp Của Bậc Đại Nhân

Mười Pháp Thiện, Bất Thiện

18 Pháp Để Có Hòa Hợp

Tham, Sân, Si

Tham Ái Và Khổ Đau

Tham Dục Là Khúc Xương, Là Cục Than Hừng…

Thế Nào Là Thân Kiến

Tà Kiến Là Gì?

Năm Chướng Ngại

Năm Chướng Ngại: như 5 bát nước đục

Mười Kiết Sử

16 Cấu Uế Của Tâm

Giữ Luật Của Cư Sĩ : 5 Giới, 8 Giới

Giới Luật Của Tỷ Kheo

Tám Kính Trọng Pháp Của Tỷ Kheo Ni

Mục Đích Của Giới Bổn Pātimokkha

Mục Đích Của Phạm Hạnh

Về Ngâm Nga, Phổ Thơ…

10 Đề Tài Nói Chuyện

Thế Nào Là Một Chỗ Ở Tốt

Ăn Thịt Và Không Ăn

Thịt Gì Không Được Ăn

Sát Sanh Là Có Tội

Các Loại Thức Uống Được Phép Dùng

Đồ Ăn Nào Hôi Thối

Lợi Ích Của Giữ Giới

Giới Đức Dẫn Đến Giải Thoát

Tự Mình Làm Ngọn Đèn

Mong Cầu Và Thực Hành

Có Thể Nào Do Cầu Nguyện Mà Được

Các Pháp Cần Hiểu Cần Tu Tập

Thân Bệnh Tâm Không Bệnh

Chánh Niệm Diệt Trừ Tham Ái

Đừng Luyến Ái

Xa Lánh Danh Vọng

Từ Bỏ Ái Chứng Niết Bàn

Trừ Khử Hiềm Hận Bằng Cách Nào

Đừng Để Thù Hận Xâm Chiếm

Diệt Trừ Tư Tưởng Bất Thiện

Bị Phỉ Báng, Không Tức Giận, Được Tán Thán, Không Hoan Hỷ

Những Lời Dạy Về Tu Tập

Nên Và Không Nên Hành Trì

Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc 2 Đời

Pháp Đưa Đến Ly Tham

Luôn Luôn Chánh Niệm

Giữ Giới, Chánh Trực Và Tu Tập Bốn Niệm Xứ

Tu Tập Giới Định Tuệ

Hãy Hành Thiền

Thế Nào Là Định

Mười Thiền Án

Thấy Chỉ Là Thấy

Tu Thiền, Học Pháp

Nghệ Thuật Hành Thiền

Ba Thanh Tịnh : Thân, Khẩu, Ý

Tu Tập Bốn Niệm Xứ

Chỉ Và Quán

Quán Như Thế Nào

Hộ Trì, Giác Ngộ, Chứng Đạt Chân Lý

Bốn Cách Dẫn Đến Giác Ngộ

Năm Cách Đi Đến Giải Thoát

Những bộ Kinh khác :