Đừng Để Thù Hận Xâm Chiếm

Monday June 19, 2023

       (Vua Dīghīti và hoàng hậu xứ Kosala bị vua Brahmadatta xứ Kāsī bắt và giết chết, trước khi chết vua Dīghīti dặn dò hoàng tử:)

       - Này Dīghāvu thương yêu, con hãy nhìn chớ có xa, chớ có gần. Này Dīghāvu thương yêu, bởi vì các sự hận thù không được làm lắng dịu bởi thù hận. Này Dīghāvu thương yêu, chính vì không thù hận mà các sự thù hận được lắng dịu.

       (Nhiều năm sau, hoàng tử tạo được nhiều công trạng được vua Brahmadatta tín cẩn. Một ngày nọ, hoàng tử có dịp may có thể hạ sát vua Brahmadatta, để trả thù cho cha mẹ, nhưng nhớ tới lời căn dặn, hoàng tử đã không gây thêm hận thù. Biết được việc ấy, vua Brahmadatta mới hỏi:)

       - Này Dīghāvu, người cha của khanh đã ám chỉ điều gì vậy (trong lời dặn dỗ trước khi qua đời)?''

      - ''Tâu bệ hạ, điều mà cha của thần vào lúc chết đã nói rằng: ''Chớ có xa'', (ý nói rằng)''chớ có gây nên thù hận lâu dài'', ''Chớ có gần'', (ý nói rằng)'' Chớ có mau chóng gây đỗ vỡ với các bạn bè'', ''Sự thù hận không làm lắng dịu bởi thù hận'' (ý nói rằng) Mẹ và cha của thần đã bị bệ hạ giết hại, nếu thần có thể tước đoạt mạng sống của bệ hạ thì những người mong mỏi sự lợi ích cho bệ hạ có thể tước đoạt mạng sống của thần, rồi những người mong mỏi sự lợi ích cho thần có thể tước đoạt mạng sống của người ấy, như vậy thù hận ấy không thể giải quyết bằng thù hận.

      Giờ đây, bệ hạ đã ban mạng sống cho thần và thần cũng đã ban mạng sống cho bệ hạ, như vậy thù hận ấy được giải quyết bằng sự không thù hận.

       Đức vua Brahmadatta xứ Kāsī và hoàng tử Dīghāvu nắm lấy bàn tay và thề không phản bội nhau. Rồi ông trả lại binh lực, xe cộ, xứ sở, kho hàng, vựa lúa của người vua cha của Dīghāvu (mà ông đã cướp đoạt), và còn ban cho người con gái (của mình) nữa. 

(Tạng Luận, ĐP, II, 243-244, TK Nguyệt Thiên)

 

Những tập kinh khác:

Giới Thiệu Về Sổ Tay Pháp Theravāda

Một Kiếp Là Bao Lâu?

Thế Nào Là Tiểu Thiên, Đại Thiên Thế Giới ?

Ngày Của Chư Thiên

Chư Thiên Cũng Vô Thường

31 Cõi

Các Địa Ngục

Cảm Hứng Về Niết Bàn

Pháp sanh diệt

Ba Pháp Ấn: Vô Thường, Khổ, Vô Ngã

Cội Rễ Của Sự Vật

Luân Hồi

Đời Người Khổ Đau

Thế Gian Và Đau Khổ

Năm Điều Không Tránh Được

Sự Gìa

Không Tránh Được Tâm Bệnh

Người Ngu, Người Trí

Bốn Hạng Người

Bảy Yếu Tố Của Người Bạn Tốt

Thế Nào Là Người Khó Bảo

Người Đời Tham

Cha Mẹ Là Phạm Thiên

Trả Ơn Cha Mẹ Như Thế Nào?

Đặc Tính Của Người Nữ

Bậc Chân Nhân

Những Vấn Đề Khó Nghĩ Khó Bàn

Những Tuyên Bố Về Pháp

Biển Lớn Và Phật Pháp

Cái Gì Là Vô Thượng

Tượng Pháp & Chánh Pháp

Thuyết hành động

Biết Thế Giới Bằng Chính Cái Thân Của Mình

Phật Pháp Tồn Tại Bao Lâu

Giới Định Tuệ Là Gì

Bát Chánh Đạo & Giới Định Tuệ

Bốn niệm xứ và của Diệu Pháp

Phải Trả Nghiệp

Tái Sanh Làm Người Là Hiếm

Con Rùa Mù Và Tái Sanh

Có Thể Gặp Lại Trong Kiếp Sau

Khi Thấy Tập Khởi Của Khổ

Thấy duyên khởi là thấy Pháp

Học Kinh do Như Lai Thuyết

Nêu rõ điều Như Lai có dạy

Nếu Có Người Hủy Báng Hay Tán Thán

Thiện Và Bất Thiện

Phóng Dật Và Không Phóng Dật

Không Phóng Dật

Như Lý Tác Ý (Khéo tác ý)

Hộ Trì Căn

Chánh Tri Kiến

Có Một Buổi Sáng Tốt Đẹp

Không Có Lòng Tin Là Ngèo Khổ

Nghe Pháp Có Lợi Gì

Lời Nói Thiện

Xét Đoán Người

Bố Thí Đúng Đắn

Bố Thí Đúng Thời

Bố Thí Không Mong Cầu

Qủa Hiện Tiền Của Bố Thí

Cúng Cho Người Chết, Ai Được Hưởng?

Lợi Ích Của Tâm Từ Mẫn

Hai Sức Mạnh

Ba Hành

Ba Phước Nghiệp

Bốn Tinh Cần

Năm Căn

Sáu Pháp Hòa Hợp

Bảy Tài Sản

Tám Pháp Của Bậc Đại Nhân

Mười Pháp Thiện, Bất Thiện

18 Pháp Để Có Hòa Hợp

Tham, Sân, Si

Tham Ái Và Khổ Đau

Tham Dục Là Khúc Xương, Là Cục Than Hừng…

Thế Nào Là Thân Kiến

Tà Kiến Là Gì?

Năm Chướng Ngại

Năm Chướng Ngại: như 5 bát nước đục

Mười Kiết Sử

16 Cấu Uế Của Tâm

Giữ Luật Của Cư Sĩ : 5 Giới, 8 Giới

Giới Luật Của Tỷ Kheo

Tám Kính Trọng Pháp Của Tỷ Kheo Ni

Mục Đích Của Giới Bổn Pātimokkha

Mục Đích Của Phạm Hạnh

Về Ngâm Nga, Phổ Thơ…

10 Đề Tài Nói Chuyện

Thế Nào Là Một Chỗ Ở Tốt

Ăn Thịt Và Không Ăn

Thịt Gì Không Được Ăn

Sát Sanh Là Có Tội

Các Loại Thức Uống Được Phép Dùng

Đồ Ăn Nào Hôi Thối

Lợi Ích Của Giữ Giới

Giới Đức Dẫn Đến Giải Thoát

Tự Mình Làm Ngọn Đèn

Mong Cầu Và Thực Hành

Có Thể Nào Do Cầu Nguyện Mà Được

Các Pháp Cần Hiểu Cần Tu Tập

Thân Bệnh Tâm Không Bệnh

Chánh Niệm Diệt Trừ Tham Ái

Đừng Luyến Ái

Xa Lánh Danh Vọng

Từ Bỏ Ái Chứng Niết Bàn

Trừ Khử Hiềm Hận Bằng Cách Nào

Đừng Để Thù Hận Xâm Chiếm

Diệt Trừ Tư Tưởng Bất Thiện

Bị Phỉ Báng, Không Tức Giận, Được Tán Thán, Không Hoan Hỷ

Những Lời Dạy Về Tu Tập

Nên Và Không Nên Hành Trì

Pháp Đưa Đến Hạnh Phúc 2 Đời

Pháp Đưa Đến Ly Tham

Luôn Luôn Chánh Niệm

Giữ Giới, Chánh Trực Và Tu Tập Bốn Niệm Xứ

Tu Tập Giới Định Tuệ

Hãy Hành Thiền

Thế Nào Là Định

Mười Thiền Án

Thấy Chỉ Là Thấy

Tu Thiền, Học Pháp

Nghệ Thuật Hành Thiền

Ba Thanh Tịnh : Thân, Khẩu, Ý

Tu Tập Bốn Niệm Xứ

Chỉ Và Quán

Quán Như Thế Nào

Hộ Trì, Giác Ngộ, Chứng Đạt Chân Lý

Bốn Cách Dẫn Đến Giác Ngộ

Năm Cách Đi Đến Giải Thoát

Những bộ Kinh khác :