DN 25: Udumbarikasuttaṃ – Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử Hống – The Great Lion’s Roar to the Udumbarikans

Tuesday February 6, 2024

 

 

UDUMBARIKASUTTAṂ

KINH ƯU-ĐÀM-BÀ-LA SƯ TỬ HỐNG

(Việt dịch: Hòa thượng Thích Minh Châu)

THE GREAT LION’S ROAR TO THE UDUMBARIKANS

(English Translation from Pāli: Maurice Walshe)

nigrodhaparibbājakavatthu (DN 25)    
♦ 49. evaṃ me sutaṃ — ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate. tena kho pana samayena nigrodho paribbājako udumbarikāya paribbājakārāme paṭivasati mahatiyā paribbājakaparisāya saddhiṃ tiṃsamattehi paribbājakasatehi. atha kho sandhāno gahapati divā divassa {divādivasseva (sī. syā. pī.)} rājagahā nikkhami bhagavantaṃ dassanāya. atha kho sandhānassa gahapatissa etadahosi — “akālo kho bhagavantaṃ dassanāya. paṭisallīno bhagavā. manobhāvanīyānampi bhikkhūnaṃ asamayo dassanāya. paṭisallīnā manobhāvanīyā bhikkhū. yaṃnūnāhaṃ yena udumbarikāya paribbājakārāmo, yena nigrodho paribbājako tenupasaṅkameyyan”ti. atha kho sandhāno gahapati yena udumbarikāya paribbājakārāmo, tenupasaṅkami.

Như vầy tôi nghe.

1. Một thời, Thế tôn ở tại Ràjagaha (Vương Xá), núi Gijjhakùta (Kỳ-xà-quật).

Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha (Ni-câu-đà) ở tại vườn của nữ hoàng Udumbarikà (Ưu-đàm-bà-la) dành cho du sĩ đoàn, cùng với đại hội chúng du sĩ, khoảng ba ngàn người.

Gia chủ Sandhana (Tán-đà-na), vào buổi chiều đi ra khỏi thành Vương Xá để yết kiến Thế Tôn. Rồi gia chủ Sandhana suy nghĩ: "Nay không phải thời để yết kiến Thế Tôn, Thế Tôn đang an lặng tịnh cư. Cũng không phải thời để yết kiến chúng Tăng, vì chúng Tăng đang tu tập thiền định.

Vậy ta hãy đi đến vườn của nữ hoàng Udumbarika dành cho du sĩ đoàn, để thăm du sĩ Nigrodha." Và gia chủ Sandhana đi đến vườn của nữ hoàng Undumbarika dành cho du sĩ đoàn để thăm du sĩ Nigrodha.

[36] 1. THUS HAVE I HEARD. Once the Lord was staying in Rājagaha at the Vultures’ Peak.

And at that time the wanderer Nigrodha (759) was staying at the Udumbarikā lodging (760) for wanderers, with a large company of some three thousand wanderers.

And one morning early, the householder Sandhāna came to Rājagaha in order to see the Lord. Then he thought: ‘It is not the proper time to see the Blessed Lord, he is in retreat; it is not the proper time to see the meditating monks, they are in retreat.

Perhaps I should go to the Udumbarikā lodging for wanderers and call on Nigrodha.’ And he did so.

♦ 50. tena kho pana samayena nigrodho paribbājako mahatiyā paribbājakaparisāya saddhiṃ nisinno hoti unnādiniyā uccāsaddamahāsaddāya anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ kathentiyā. seyyathidaṃ — rājakathaṃ corakathaṃ mahāmattakathaṃ senākathaṃ bhayakathaṃ yuddhakathaṃ annakathaṃ pānakathaṃ vatthakathaṃ sayanakathaṃ mālākathaṃ gandhakathaṃ ñātikathaṃ yānakathaṃ gāmakathaṃ nigamakathaṃ nagarakathaṃ janapadakathaṃ itthikathaṃ sūrakathaṃ visikhākathaṃ kumbhaṭṭhānakathaṃ pubbapetakathaṃ nānattakathaṃ lokakkhāyikaṃ samuddakkhāyikaṃ itibhavābhavakathaṃ iti vā.

2. Lúc bấy giờ du sĩ Nigrodha đang ngồi với đại hội chúng du sĩ, tất cả đều ồn ào nói chuyện, cao giọng lớn tiếng, bàn cãi về những phiếm luận vô ích,

như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm, câu chuyện về đại thần, câu chuyện về binh lính, các câu chuyện hãi hùng, câu chuyện về chiến tranh,

câu chuyện về đồ ăn, câu chuyện về đồ uống, câu chuyện về vải mặc, câu chuyện về giường nằm, câu chuyện về vòng hoa, câu chuyện về hương liệu, câu chuyện về bà con, câu chuyện về xe cộ, câu chuyện về làng xóm, câu chuyện về thị tứ, câu chuyện về thành phố, câu chuyện về quốc độ,

câu chuyện về đàn bà, câu chuyện về đàn ông, câu chuyện về vị anh hùng, câu chuyện bên lề đường, câu chuyện tại chỗ lấy nước, câu chuyện về người đã chết, các câu chuyện tạp thoại, câu chuyện về hiện trạng thế giới, hiện trạng đại dương, câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu.

2. And just then Nigrodha was sitting in the midst of a large crowd of wanderers who were all shouting and screaming and making a great clamour, and indulging in various kinds of unedifying conversation (761)

about kings, [37] robbers, ministers, armies, dangers, war,

food, drink, clothes, beds, garlands, perfumes, relatives, carriages, villages, towns and cities, countries,

women, heroes, street- and well-gossip, talk of the departed, desultory chat, speculation about land and sea, talk of being and non being.

♦ 51. addasā kho nigrodho paribbājako sandhānaṃ gahapatiṃ dūratova āgacchantaṃ. disvā sakaṃ parisaṃ saṇṭhāpesi — “appasaddā bhonto hontu, mā bhonto saddamakattha. ayaṃ samaṇassa gotamassa sāvako āgacchati sandhāno gahapati. yāvatā kho pana samaṇassa gotamassa sāvakā gihī odātavasanā rājagahe paṭivasanti, ayaṃ tesaṃ aññataro sandhāno gahapati. appasaddakāmā kho panete āyasmanto appasaddavinītā, appasaddassa vaṇṇavādino. appeva nāma appasaddaṃ parisaṃ viditvā upasaṅkamitabbaṃ maññeyyā”ti. evaṃ vutte te paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.

3. Du sĩ Nigrodha thấy gia chủ Sandhana từ đàng xa đến, liền dặn hội chúng của mình:

- Các Tôn giả hãy giữ im lặng, các Tôn giả chớ có làm ồn! Ðệ tử Sa môn Gotama, gia chủ Sandhana đang đi đến. Trong hàng đệ tử Sa môn Gotama, các hàng cư sĩ, mặc áo trắng, trú tại Vương Xá, gia chủ Sandhana là một vị trong đoàn thể ấy.

Các vị này ưa sự an tịnh, các vị này được huấn luyện trong sự an tịnh, các vị này tán thán sự an tịnh. Nếu được biết hội chúng này an tịnh, Sandhana có thể đến đây.

Khi nghe nói vậy, các vị du sĩ đều giữ yên lặng.

3. Then Nigrodha saw Sandhāna approaching from a distance, and he called his followers to order, saying:

‘Be quiet, gentlemen, don’t make a noise, gentlemen! The householder Sandhāna, a follower of the ascetic Gotama, is approaching. He is one of the number of white-robed householder followers of the ascetic Gotama in Rājagaha.

And these good folk are fond of quiet, they are taught to be quiet and speak in praise of quiet. If he sees that this company is quiet, he will most likely want to come and visit us.

At this the wanderers fell silent.

♦ 52. atha kho sandhāno gahapati yena nigrodho paribbājako tenupasaṅkami, upasaṅkamitvā nigrodhena paribbājakena saddhiṃ sammodi. sammodanīyaṃ kathaṃ sāraṇīyaṃ vītisāretvā ekamantaṃ nisīdi. ekamantaṃ nisinno kho sandhāno gahapati nigrodhaṃ paribbājakaṃ etadavoca — “aññathā kho ime bhonto aññatitthiyā paribbājakā saṅgamma samāgamma unnādino uccāsaddamahāsaddā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti. seyyathidaṃ — rājakathaṃ ... pe ... itibhavābhavakathaṃ iti vā. aññathā kho {ca (sī. pī.)} pana so bhagavā araññavanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevati appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhasseyyakāni paṭisallānasāruppānī”ti.

4. Rồi gia chủ Sandhana đến tại chỗ của du sĩ Nigrodha, khi đến nơi, nói lên những lời chúc tụng, viếng thăm xã giao rồi ngồi với du sĩ Nigrodha:

- Thật sự khác thay, khi các Tôn giả ngoại đạo, các du sĩ này hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng lớn tiếng, họ sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích như câu chuyện về vua chúa... câu chuyện về sự hiện hữu và sự không hiện hữu.

Thật sai khác thay, Thế Tôn an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt người đời, thích hợp cho sự tịnh tu.

4. Then Sandhāna approached Nigrodha and exchanged courtesies with him, and then sat down to one side. Then he said:

‘Reverend sirs, the way the wanderers of another faith conduct themselves when they come together is one thing: [38] they make a great clamour and indulge in all manner of unedifying conversation...

The Blessed Lord’s way is different: he seeks a lodging in the forest, in the depths of the jungle, free from noise, with little sound, far from the madding crowd, undisturbed by men, well fitted for seclusion.’ 

♦ 53. evaṃ vutte nigrodho paribbājako sandhānaṃ gahapatiṃ etadavoca — “yagghe gahapati, jāneyyāsi, kena samaṇo gotamo saddhiṃ sallapati, kena sākacchaṃ samāpajjati, kena paññāveyyattiyaṃ samāpajjati? suññāgārahatā samaṇassa gotamassa paññā aparisāvacaro samaṇo gotamo nālaṃ sallāpāya. so antamantāneva sevati {antapantāneva (syā.)}. seyyathāpi nāma gokāṇā pariyantacārinī antamantāneva sevati. evameva suññāgārahatā samaṇassa gotamassa paññā; aparisāvacaro samaṇo gotamo; nālaṃ sallāpāya. so antamantāneva sevati. iṅgha, gahapati, samaṇo gotamo imaṃ parisaṃ āgaccheyya, ekapañheneva naṃ saṃsādeyyāma {saṃhareyyāma (ka.)}, tucchakumbhīva naṃ maññe orodheyyāmā”ti.

5. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha nói với gia chủ Sandhana:

- Gia chủ có biết không? Sa môn Gotama luận đàm với ai? Ðối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí?

Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ, Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên.

Cũng như con bò một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ. Sa môn Gotama không giỏi điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến vấn đề ngoại biên.

Này gia chủ, nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi chúng tôi có thể chận đứng ngay; chúng tôi nghĩ, chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình không.

5. Then Nigrodha replied:

‘Well now, householder, do you know whom the ascetic Gotama talks to? Whom does he converse with? From whom does he get his lucidity of wisdom?

The ascetic Gotama’s wisdom is destroyed by the solitary life, he is unused to assemblies, he is no good at conversation, he is right out of touch.

Just as bison (762) circling around keep to the fringes, so it is with the ascetic Gotama.

In fact, householder, if the ascetic Gotama were to come to this assembly, we would baffle him with a single question, we would knock him over like an empty pot.’

♦ 54. assosi kho bhagavā dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya sandhānassa gahapatissa nigrodhena paribbājakena saddhiṃ imaṃ kathāsallāpaṃ. atha kho bhagavā gijjhakūṭā pabbatā orohitvā yena sumāgadhāya tīre moranivāpo tenupasaṅkami; upasaṅkamitvā sumāgadhāya tīre moranivāpe abbhokāse caṅkami. addasā kho nigrodho paribbājako bhagavantaṃ sumāgadhāya tīre moranivāpe abbhokāse caṅkamantaṃ. disvāna sakaṃ parisaṃ saṇṭhāpesi — “appasaddā bhonto hontu, mā bhonto saddamakattha, ayaṃ samaṇo gotamo sumāgadhāya tīre moranivāpe abbhokāse caṅkamati. appasaddakāmo kho pana so āyasmā, appasaddassa vaṇṇavādī. appeva nāma appasaddaṃ parisaṃ viditvā upasaṅkamitabbaṃ maññeyya. sace samaṇo gotamo imaṃ parisaṃ āgaccheyya, imaṃ taṃ pañhaṃ puccheyyāma — ‘ko nāma so, bhante, bhagavato dhammo, yena bhagavā sāvake vineti, yena bhagavatā sāvakā vinītā assāsappattā paṭijānanti ajjhāsayaṃ ādibrahmacariyan’ti? evaṃ vutte te paribbājakā tuṇhī ahesuṃ.

6. Thế Tôn, với thiên nhĩ thanh tịnh hơn người, nghe được câu chuyện giữa gia chủ Sandhana với du sĩ Nigrodha.

Rồi Thế Tôn từ núi Gijjhakùtà bước xuống, đi đến vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, bên bờ sông Sumàgaghà, khi đến nơi liền đi qua lại giữa trời.

Du sĩ Nigrodha thấy Thế Tôn đi qua lại giữa trời, tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, trên bờ sông Sumàgadhà, khi thấy vậy liền dặn dò hội chúng:

- Các Tôn giả hãy giữ im lặng; các Tôn giả chớ có làm ồn; Sa môn Gotama này đang đi lại giữa trời, tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước trên bờ sông Sumàgadhà.

Vị tôn giả này ưa an tịnh, tán thán sự an tịnh, nếu biết được hội chúng này an tịnh, chúng tôi nghĩ, Sa môn Gotama có thể đến đây.

Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi này: "Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế Tôn? Với Pháp nào Thế Tôn muốn dạy các đệ tử, với Pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc, và xác nhận là căn bản phạm hạnh?"

Khi được nói vậy, các vị du sĩ ấy giữ im lặng.

6. Now the Lord, with his divine-ear faculty, purified and surpassing human range, heard this exchange between Sandhāna and Nigrodha.

And, descending from the Vultures’ Peak, he came to the Peacocks’ Feeding Ground beside the Sumāgadha Tank, and [39] walked up and down there in the open air.

Then Nigrodha caught sight of him, and he called his company to order, saying:

‘Gentlemen, he quiet, be less noisy! The ascetic Gotama is walking up and down beside the Sumāgadha Tank.

He is fond of quiet, he speaks in praise of quiet. If he sees that this company is quiet, he will most likely want to come and visit us.

If he does so, we will put this question to him: “Lord, what is this doctrine in which the Blessed Lord trains his disciples, and which those disciples whom he has so trained as to benefit from it recognise as their principal support, and the perfection of the holy life?”’

At this, the wanderers were silent. 

tapojigucchāvādo (DN 25)    
♦ 55. atha kho bhagavā yena nigrodho paribbājako tenupasaṅkami. atha kho nigrodho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca — “etu kho, bhante, bhagavā, svāgataṃ, bhante, bhagavato. cirassaṃ kho, bhante, bhagavā imaṃ pariyāyamakāsi yadidaṃ idhāgamanāya. nisīdatu, bhante, bhagavā, idamāsanaṃ paññattan”ti. nisīdi bhagavā paññatte āsane. nigrodhopi kho paribbājako aññataraṃ nīcāsanaṃ gahetvā ekamantaṃ nisīdi. ekamantaṃ nisinnaṃ kho nigrodhaṃ paribbājakaṃ bhagavā etadavoca — “kāya nuttha, nigrodha, etarahi kathāya sannisinnā, kā ca pana vo antarākathā vippakatā”ti? evaṃ vutte, nigrodho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca, “idha mayaṃ, bhante, addasāma bhagavantaṃ sumāgadhāya tīre moranivāpe abbhokāse caṅkamantaṃ, disvāna evaṃ avocumhā — ‘sace samaṇo gotamo imaṃ parisaṃ āgaccheyya, imaṃ taṃ pañhaṃ puccheyyāma — ko nāma so, bhante, bhagavato dhammo, yena bhagavā sāvake vineti, yena bhagavatā sāvakā vinītā assāsappattā paṭijānanti ajjhāsayaṃ ādibrahmacariyan’ti? ayaṃ kho no, bhante, antarākathā vippakatā; atha bhagavā anuppatto”ti.

7. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đến tại chỗ du sĩ Nigrodha ở. Và du sĩ Nigrodha nói với Thế Tôn như sau:

- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến đây; xin đón mừng Thế Tôn; bạch Thế Tôn, đã lâu Thế Tôn mới có dịp đến đây; bạch Thế Tôn, xin mời Thế Tôn ngồi. Ðây là chỗ ngồi đã soạn sẵn.

Thế Tồn ngồi xuống chỗ ngồi đã soạn sẵn. Du sĩ Nigrodha lấy một ghế ngồi thấp khác và ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với du sĩ Nigrodha đang ngồi xuống một bên:

- Này Nigrodha, Quí vị đang ngồi bàn luận vấn đề gì? Vấn đề gì đang nói giữa quí vị thì bị dừng lại?

Khi được nói vậy, du sĩ Nigrodha bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, ở đây chúng con thấy Thế Tôn đang đi qua lại, tại vườn nuôi dưỡng chim khổng tước, trên bờ sông Sumagadha. Khi thấy vậy, chúng con nói: "Nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chúng ta sẽ hỏi câu hỏi:"

Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế Tôn? Với Pháp nào Thế Tôn huấn dạy các đệ tử? Với Pháp nào các đệ tử Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh?" Bạch Thế Tôn, đó là vấn đề đang được bàn luận giữa chúng con, thì được dừng lại khi Thế Tôn đến.

7. Then the Lord approached Nigrodha, and Nigrodha said:

‘Come, Blessed Lord, welcome, Blessed Lord! At last the Blessed Lord has gone out of his way to come here. Be seated, Lord, a seat is prepared.’

The Lord sat down on the prepared seat, and Nigrodha took a low stool and sat down to one side. Then the Lord said to him:

‘Nigrodha, what was the subject of your conversation just now? What talk have I interrupted?’

Nigrodha replied:

‘Lord, we saw the Blessed Lord walking up and down at the Peacocks’ Feeding Ground by the Sumāgadhā Tank, [40] and we thought: “If the ascetic Gotama were to come here we could ask him this question:

Lord, what is this doctrine in which the Blessed Lord trains his disciples, and which those disciples whom he has so trained as to benefit from it recognise as their principal support, and the perfection of the holy life?”’

♦ 56. “dujjānaṃ kho etaṃ, nigrodha, tayā aññadiṭṭhikena aññakhantikena aññarucikena aññatrāyogena aññatrācariyakena, yenāhaṃ sāvake vinemi, yena mayā sāvakā vinītā assāsappattā paṭijānanti ajjhāsayaṃ ādibrahmacariyaṃ. iṅgha tvaṃ maṃ, nigrodha, sake ācariyake adhijegucche pañhaṃ puccha — ‘kathaṃ santā nu kho, bhante, tapojigucchā paripuṇṇā hoti, kathaṃ aparipuṇṇā’ti? evaṃ vutte te paribbājakā unnādino uccāsaddamahāsaddā ahesuṃ — “acchariyaṃ vata bho, abbhutaṃ vata bho, samaṇassa gotamassa mahiddhikatā mahānubhāvatā, yatra hi nāma sakavādaṃ ṭhapessati, paravādena pavāressatī”ti.

- Này Nigrodha, thật khó cho Ngươi, khi Ngươi theo các kiến giải sai khác, kham nhẫn các sự việc sai khác, theo dõi những mục tiêu khác, theo đuổi những mục đích sai khác, được huấn luyện theo các phương pháp sai khác để hiểu được Pháp nào Ta huấn dạy các đệ tử của Ta, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh.

Này Nigrodha, hãy hỏi về tối thắng khổ hạnh theo truyền thống của Ngươi: "Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu của khổ hạnh, thế nào là sự không thành tựu?"

Khi nghe nói vậy, các Du sĩ ngoại đạo liền lớn tiếng, cao giọng la: "Thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, đại thần lực và đại uy lực của Sa môn Gotama! Ngài không đề cập đến giáo lý của mình, lại đề nghị thảo luận giáo lý của người khác."

‘Nigrodha, it is hard for you, holding different views, being of different inclinations and subject to different influences, following a different teacher, to understand the doctrine which I teach my disciples...

Come on then, Nigrodha, ask me about your own teaching, about your extreme austerity. How are the conditions of austerity and self-mortification fulfilled, and how are they not fulfilled?’

At this the wanderers made a great commotion and noise, exclaiming: ‘It is wonderful, it is marvellous how great are the powers of the ascetic Gotama in holding back with his own theories and in inviting others to discuss theirs!’ 

♦ 57. atha kho nigrodho paribbājako te paribbājake appasadde katvā bhagavantaṃ etadavoca — “mayaṃ kho, bhante, tapojigucchāvādā {tarojigucchaṃsārodā (ka.)} tapojigucchāsārā tapojigucchāallīnā viharāma . kathaṃ santā nu kho, bhante, tapojigucchā paripuṇṇā hoti, kathaṃ aparipuṇṇā”ti?

♦ “idha, nigrodha, tapassī acelako hoti muttācāro, hatthāpalekhano {hatthāvalekhano (syā.)}, na ehibhaddantiko, na tiṭṭhabhaddantiko, nābhihaṭaṃ, na uddissakataṃ, na nimantanaṃ sādiyati, so na kumbhimukhā paṭiggaṇhāti, na kaḷopimukhā paṭiggaṇhāti, na eḷakamantaraṃ, na daṇḍamantaraṃ, na musalamantaraṃ, na dvinnaṃ bhuñjamānānaṃ, na gabbhiniyā, na pāyamānāya, na purisantaragatāya, na saṅkittīsu, na yattha sā upaṭṭhito hoti, na yattha makkhikā saṇḍasaṇḍacārinī, na macchaṃ, na maṃsaṃ, na suraṃ, na merayaṃ, na thusodakaṃ pivati, so ekāgāriko vā hoti ekālopiko, dvāgāriko vā hoti dvālopiko, sattāgāriko vā hoti sattālopiko, ekissāpi dattiyā yāpeti, dvīhipi dattīhi yāpeti, sattahipi dattīhi yāpeti; ekāhikampi āhāraṃ āhāreti, dvīhikampi {dvāhikaṃpi (sī. syā.)} āhāraṃ āhāreti, sattāhikampi āhāraṃ āhāreti, iti evarūpaṃ addhamāsikampi pariyāyabhattabhojanānuyogamanuyutto viharati. so sākabhakkho vā hoti, sāmākabhakkho vā hoti, nīvārabhakkho vā hoti, daddulabhakkho vā hoti, haṭabhakkho vā hoti, kaṇabhakkho vā hoti, ācāmabhakkho vā hoti, piññākabhakkho vā hoti, tiṇabhakkho vā hoti, gomayabhakkho vā hoti; vanamūlaphalāhāro yāpeti pavattaphalabhojī. so sāṇānipi dhāreti, masāṇānipi dhāreti, chavadussānipi dhāreti, paṃsukūlānipi dhāreti, tirīṭānipi dhāreti, ajinampi dhāreti, ajinakkhipampi dhāreti, kusacīrampi dhāreti, vākacīrampi dhāreti, phalakacīrampi dhāreti, kesakambalampi dhāreti, vāḷakambalampi dhāreti, ulūkapakkhampi dhāreti, kesamassulocakopi hoti kesamassulocanānuyogamanuyutto, ubbhaṭṭhakopi {ubhaṭṭhakopi (syā.), ubbhaṭṭhikopi (ka.)} hoti āsanapaṭikkhitto, ukkuṭikopi hoti ukkuṭikappadhānamanuyutto, kaṇṭakāpassayikopi hoti kaṇṭakāpassaye seyyaṃ kappeti, phalakaseyyampi kappeti, thaṇḍilaseyyampi kappeti, ekapassayikopi hoti rajojalladharo, abbhokāsikopi hoti yathāsanthatiko, vekaṭikopi hoti vikaṭabhojanānuyogamanuyutto, apānakopi hoti apānakattamanuyutto, sāyatatiyakampi udakorohanānuyogamanuyutto viharati. taṃ kiṃ maññasi, nigrodha, yadi evaṃ sante tapojigucchā paripuṇṇā vā hoti aparipuṇṇā vā”ti? “addhā kho, bhante, evaṃ sante tapojigucchā paripuṇṇā hoti, no aparipuṇṇā”ti. “evaṃ paripuṇṇāyapi kho ahaṃ, nigrodha, tapojigucchāya anekavihite upakkilese vadāmī”ti.

8. Du sĩ Nigrodha bảo các du sĩ ấy im lặng rồi bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, chúng con sống thuyết giảng về khổ hạnh, xem khổ hạnh là căn bản, chấp trì khổ hạnh. Bạch Thế Tôn, thế nào là sự thành tựu khổ hạnh? Thế nào là sự không thành tựu khổ hạnh?

- Này Nigrodha, ở đây có người tu khổ hạnh, sống lõa thể, sống phóng túng không theo lễ nghi, liếm tay cho sạch, đi khất thực không chịu bước tới, không nhận đồ ăn mang đến, không nhận đồ ăn đặc biệt nấu cho mình,

không nhận lời mời đi ăn, không nhận đồ ăn tại ngưỡng cửa, không nhận đồ ăn đặt giữa những cây gậy, không nhận đồ ăn từ hai người đang ăn,

không nhận đồ ăn từ người đàn bà có thai, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang cho con bú, không nhận đồ ăn từ người đàn bà đang giao cấu, không nhận đồ ăn đi quyên, không nhận đồ ăn tại chỗ có chó đứng, không nhận đồ ăn tại chỗ có ruồi bu, không ăn cá, ăn thịt, không uống nước nấu rượu men.

Vị ấy chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận ăn một miếng, chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn bảy miếng. Vị ấy nuôi sống chỉ với một bát, nuôi sống chỉ với hai bát, nuôi sống chỉ với bảy bát.

Vị ấy chỉ ăn một ngày một bữa, hai ngày một bữa, bảy ngày một bữa. Như vậy vị ấy sống theo hạnh tiết chế ăn uống cho đến nửa tháng mới ăn một lần.

Vị này chỉ ăn cỏ lúa để sống, lúa tắc, gạo lức, ăn hột vải nivara, ăn da vụn, ăn trấu, ăn nước bột gạo, ăn bột vừng, ăn cỏ, ăn phân bò, ăn trái cây, ăn rễ cây trong rừng, ăn trái cây rụng để sống.

Vị ấy mặc vải gai thô, mặc vải gai thô lẫn với các khác vải khác, mặc vải tẩm liệm đã quăng đi, mặc vải phấn tảo y, mặc vải vỏ cây tititaka làm áo, mặc da con sơn dương đen, mặc áo bằng cỏ cát tường, mặc áo vỏ cây, mặc áo bằng tấm gỗ nhỏ, mặc áo bằng tóc bện lại thành mền, mặc áo bằng đuôi ngựa bện lại, mặc áo bằng lông cú.

Vị ấy là người sống nhổ râu tóc, là người sống theo tập tục sống nhổ râu tóc, là người theo hạnh thường đứng, không ngồi, là người ngồi chõ hỏ; sống theo hạnh ngồi chõ hỏ một cách tinh tấn,

là người dùng gai làm giường, thường ngủ nằm trên giường gai, sống dùng ván gỗ làm giường, sống nằm trên đất trần, thường nằm ngủ một bên hông, sống để bụi và nhớp che kín thân mình, sống và ngủ ngoài trời;

theo hạnh bạ đâu nằm đầy, sống ăn các uế vật; theo hạnh ăn các uế vật, sống không uống các nước lạnh, theo hạnh không uống nước lạnh, sống một đêm tắm ba lần, theo hạnh xuống nước tắm.

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Như vậy có phải là thành tựu các pháp khổ hạnh hay không thành tựu?

- Bạch Thế Tôn, như vậy là thành tựu các pháp khổ hạnh, không phải không thành tựu.

- Này Nigrodha, sự thành tựu khổ hạnh như vậy, Ta nói rằng sẽ đưa đến nhiều loại cấu uế.

8. Silencing them, Nigrodha said:

‘Lord, we teach the higher austerities, we regard them as essential, we adhere to them. Such being the case, what constitutes their fulfilment or non-fulfilment? ’

‘Suppose, Nigrodha, a self-mortifier goes naked, uses no polite restraints, licks his hands, does not come or stand still when requested. [41] He does not accept food out of the pot or pan... (as Sutta 8, verse 14).

He wears coarse hemp or mixed material, shrouds from corpses, rags from the dust heap ... He is a plucker-out of hair and beard, devoted [42] to this practice;

he is a covered-thorn man, making his bed on them, sleeping alone in a garment of wet mud, living in the open air,

accepting whatever seat is offered, one who  drinks no water and is addicted to the practice, or he dwells intent on the practice of going to bathe three times before evening.

What do you think, Nigrodha, is the higher austerity thereby fulfilled, or not?’

‘Indeed, Lord, it is fulfilled.’

‘But, Nigrodha, I maintain that this higher austerity can be faulted in various ways.’

upakkileso (DN 25)    

♦ 58. “yathā kathaṃ pana, bhante, bhagavā evaṃ paripuṇṇāya tapojigucchāya anekavihite upakkilese vadatī”ti? “idha, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo. yampi, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo. ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā attānukkaṃseti paraṃ vambheti. yampi, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā attānukkaṃseti paraṃ vambheti. ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā majjati mucchati pamādamāpajjati {madamāpajjati (syā.)}. yampi, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā majjati mucchati pamādamāpajjati. ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

- Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn nói rằng sự thành tựu khổ hạnh như vậy sẽ đưa đến nhiều loại cấu uế?

- Này Nigrodha, ở đây một vị khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy hoan hỷ tâm tư thỏa mãn. Này Nigrodha, vị khổ hạnh do siêng tu khổ hạnh, phát sanh hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này, vị này khen mình chê người. Này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy khen mình chê người. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh, do khổ hạnh này trở thành mê say, nhiễm trước, phóng dật. Này Nigrodha, vị tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy mê say, nhiễm trước, phóng dật. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

9. ‘In what way, Lord, do you maintain that it can be faulted?’

‘Take the case, Nigrodha, of a self-mortifier who practises a certain austerity. As a result, he is pleased and satisfied at having attained his end. And this is a fault in that selfmortifier.

Or else in so doing he elevates himself and disparages others. And this is a fault in that self-mortifier.

Or else he has become intoxicated with conceit, infatuated and therefore careless. And this [43] is a fault in that selfmortifier.

♦ 59. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti, so tena lābhasakkārasilokena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo. yampi, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti, so tena lābhasakkārasilokena attamano hoti paripuṇṇasaṅkappo. ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti, so tena lābhasakkārasilokena attānukkaṃseti paraṃ vambheti. yampi, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti, so tena lābhasakkārasilokena attānukkaṃseti paraṃ vambheti. ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti, so tena lābhasakkārasilokena majjati mucchati pamādamāpajjati. yampi, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti, so tena lābhasakkārasilokena majjati mucchati pamādamāpajjati. ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

10. Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do khổ hạnh này, được thọ lãnh cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn.

Này Nigrodha, vị khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào; do khổ hạnh ấy được thọ lãnh cúng dường, cung kính, danh vọng, trở thành hoan hỷ, tâm tư thỏa mãn. Này Nigrodha, như vậy đó là cấu uế cho người khổ hạnh.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do khổ hạnh này, được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng, nên khen mình chê người.

Này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng này, nên khen mình chê người.

Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh. Do khổ hạnh này, được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng, trở thành mê say, chấp trước, phóng dật.

Này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh nào, do khổ hạnh ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Do được cúng dường, cung kính, danh vọng này, trở thành mê say, chấp trước, phóng dật. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

10. ‘Again, a self-mortifier practises a certain austerity, and this brings him gains, honours and fame. As a result, he is pleased and satisfied at having attained his end...

Or else he elevates himself and disparages others ...

Or else he becomes intoxicated with conceit, infatuated and therefore careless. And this is a fault in that selfmortifier.

♦ 60. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī bhojanesu vodāsaṃ āpajjati — ‘idaṃ me khamati, idaṃ me nakkhamatī’ti. so yañca {yaṃ hi (sī. pī.)} khvassa nakkhamati, taṃ sāpekkho pajahati. yaṃ panassa khamati, taṃ gadhito {gathito (sī. pī.)} mucchito ajjhāpanno anādīnavadassāvī anissaraṇapañño paribhuñjati ... pe ... ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati lābhasakkārasilokanikantihetu — ‘sakkarissanti maṃ rājāno rājamahāmattā khattiyā brāhmaṇā gahapatikā titthiyā’ti ... pe ... ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh, phân biệt các thức ăn: "Món này thích hợp với ta, món này không thích hợp với ta."

Ðối với các thức ăn không thích hợp thì cố ý từ bỏ. Ðối với các thức ăn thích hợp thì nắm giữ, tham đắm, chấp trước, không thấy các sự nguy hiểm, không phân biệt chúng là không giải thoát, thọ hưởng chúng...

Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh tu hành khổ hạnh, nhân vì mong mỏi được cúng dường cung kính danh vọng, nghĩ rằng: "Các vua chúa sẽ cung kính ta, cũng vậy các vị đại thần, các vị Sát đế lỵ, các vị Bà la môn, các vị Gia chủ, các vị Giáo chủ các giáo phái".

Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

Again, a self-mortifier practises a certain austerity, and he divides his food into two heaps, saying: “This suits me, that doesn’t suit me!”

And what does not suit him he eagerly rejects, while what suits him he eats up greedily, recklessly and passionately, not seeing the peril, with no thought for the consequences.

And this is a fault in that self-mortifier. [44]

Again, a self-mortifier practises a certain austerity for the sake of gains, honours and fame, thinking: “Kings and their ministers will honour me, Khattiyas and Brahmins and householders, and religious teachers.”

And this is a fault in that self-mortifier.

♦ 61. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī aññataraṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā apasādetā {apasāretā (ka.)} hoti — ‘kiṃ panāyaṃ sambahulājīvo {bahulājīvo (sī. pī.)} sabbaṃ saṃbhakkheti. seyyathidaṃ — mūlabījaṃ khandhabījaṃ phaḷubījaṃ aggabījaṃ bījabījameva pañcamaṃ, asanivicakkaṃ dantakūṭaṃ, samaṇappavādenā’ti ... pe ... ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī passati aññataraṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā kulesu sakkariyamānaṃ garukariyamānaṃ māniyamānaṃ pūjiyamānaṃ. disvā tassa evaṃ hoti — ‘imañhi nāma sambahulājīvaṃ kulesu sakkaronti garuṃ karonti mānenti pūjenti. maṃ pana tapassiṃ lūkhājīviṃ kulesu na sakkaronti na garuṃ karonti na mānenti na pūjentī’ti, iti so issāmacchariyaṃ kulesu uppādetā hoti ... pe ... ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

11. Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh chống báng một Sa môn hay Bà la môn khác như sau: "Người này sống ăn uống đủ mọi thứ.

Như hạt giống từ rễ sanh, hạt giống từ nhánh cây sanh, hạt giống từ đốt sanh, hạt giống từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giống sanh, nhai nghiền chúng tất cả với tầm sét không bánh xe được gọi là xương quai hàm và người ta gọi vị ấy là một vị Sa môn.

Này Nigrodha, như vậy, là cấu uế cho người khổ hạnh.

Lại nữa này Nigrodha, người khổ hạnh thấy một Sa môn hay Bà la môn được các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường.

Thấy vậy vị ấy nghĩ rằng: "Các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường người sống ăn uống đủ mọi thứ. Các gia đình ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường ta, một người tu khổ hạnh. Do vậy sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình.

Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

11. ‘Again, a self-mortifier disparages some ascetic or Brahmin, saying: “See how he lives in abundance, eating all sorts of things!

Whether propagated from roots, from stems, from joings, from cuttings or fifthly from seeds, (763) he chews them all up with that thunderbolt of a jaw of his, and they call him an ascetic!”

And this is a fault in that self-mortifier.

Or he sees another ascetic or Brahmin being made much of by families, being honoured and respected and worshipped,

and he thinks: “They make much of that rich-liver, they honour him, respect him and worship him, whereas I who am a real ascetic and self-mortifier get no such treatment!”

Thus he is envious and jealous because of those householders. And this is a fault in that self-mortifier.

♦ 62. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī āpāthakanisādī hoti ... pe ... ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī attānaṃ adassayamāno kulesu carati — ‘idampi me tapasmiṃ idampi me tapasmin’ti ... pe ... ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī kiñcideva paṭicchannaṃ sevati. so ‘khamati te idan’ti puṭṭho samāno akkhamamānaṃ āha — ‘khamatī’ti. khamamānaṃ āha — ‘nakkhamatī’ti. iti so sampajānamusā bhāsitā hoti ... pe ... ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tathāgatassa vā tathāgatasāvakassa vā dhammaṃ desentassa santaṃyeva pariyāyaṃ anuññeyyaṃ nānujānāti ... pe ... ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh trở thành người ngồi giữa công chúng. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh, khi đi giữa các gia đình (để khất thực) không cho người ta thấy mình: "Như vậy là khổ hạnh của ta, như vậy là khổ hạnh của ta.". Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh làm bộ có vẻ bí mật. Khi được hỏi: "Có chấp nhận việc này không?", tuy không chấp nhận nhưng trả lời: "Có chấp nhận"; tuy chấp nhận, nhưng trả lời: "Không chấp nhận." Như vậy, vị này cố tình nói láo. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

12. Lại nữa, này Nigrodha, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận thì người khổ hạnh không chấp nhận. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

‘Again, a self-mortifier sits in a prominent position. And this is a fault in that self-mortifier.

Or he goes round ostentatiously (764) among the families, as if to say: “See, this is my way of renunciation!” And this is a fault in that self-mortifier. [45]

Or he behaves in an underhand way. On being asked: “Do you approve of this?” although he does not approve he says: “I do”, or although he does approve he says: “I do not.” In this way he becomes a conscious liar. And this is a fault in that self-mortifier.

12. ‘Again, a self-mortifier, when the Tathāgata or a disciple of the Tathāgata presents the Dhamma in a way that should command his assent, withholds that assent. And this is a fault in that self-mortifier. 

♦ 63. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī kodhano hoti upanāhī. yampi, nigrodha, tapassī kodhano hoti upanāhī. ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī makkhī hoti paḷāsī {palāsī (sī. syā. pī.)} ... pe ... issukī hoti maccharī... saṭho hoti māyāvī... thaddho hoti atimānī... pāpiccho hoti pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gato... micchādiṭṭhiko hoti antaggāhikāya diṭṭhiyā samannāgato... sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānaggāhī duppaṭinissaggī. yampi, nigrodha, tapassī sandiṭṭhiparāmāsī hoti ādhānaggāhī duppaṭinissaggī. ayampi kho, nigrodha, tapassino upakkileso hoti.

♦ “taṃ kiṃ maññasi, nigrodha, yadime tapojigucchā {tapojigucchāya (?)} upakkilesā vā anupakkilesā vā”ti? “addhā kho ime, bhante, tapojigucchā {tapojigucchāya (?)} upakkilesā {upakkilesā hoti (ka.)}, no anupakkilesā. ṭhānaṃ kho panetaṃ, bhante, vijjati yaṃ idhekacco tapassī sabbeheva imehi upakkilesehi samannāgato assa; ko pana vādo aññataraññatarenā”ti.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, vì người khổ hạnh hay tức giận và ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh thường hay giả dối lừa đảo, tật đố và hà tiện, giảo hoạt và ngụy trá, cứng cỏi và quá mạn, có ác ý và bị ác ý chi phối, có tà kiến và tư tưởng cực đoan, chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát.

Này Nigrodha, vì một người khổ hạnh chấp trước kinh nghiệm tự thân, cứng đầu và khó giải thoát. Này Nigrodha, như vậy là cấu uế cho người khổ hạnh.

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự thật là như vậy thì những khổ hạnh có phải là cấu uế hay không cấu uế?

- Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh như vậy thật là cấu uế, không phải cấu uế. Sự tình này có thể xảy ra, có người khổ hạnh có đầy đủ tất cả sự cấu uế trên, nói gì đến câu có cấu uế này hay cấu uế khác.

Or he is angry and bad-tempered. And this is a fault in that self-mortifier.

Or he is mean and spiteful, envious and jealous, crafty and deceitful, obstinate and proud, with evil desires and under their sway, with wrong views and given to extremist opinions; he is tainted with worldliness, holding on firmly, unwilling to give up.

And this is a fault in that self-mortifier.

What do you think, Nigrodha? Are these things faults in the higher austerity, or not?’

‘Certainly they are, Lord. It could happen that a single selfmortifier was possessed of all these faults, not to speak of just one or the other.’ 

parisuddhapapaṭikappattakathā (DN 25)    

♦ 64. “idha, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo. yampi, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo. evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā na majjati na mucchati na pamādamāpajjati ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

13. - Này Nigrodha, ở đây người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn.

Này Nigrodha, người khổ hạnh, tu khổ hạnh này, vì khổ hạnh này, vị ấy không hoan hỷ, tâm tư không thỏa mãn.

Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không khen mình chê người...

Như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy không mê say, không nhiễm trước, không phóng dật.

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

13.-14. ‘Now, Nigrodha, take the case of a certain selfmortifier who practises a certain austerity. As a result, he is not pleased and satisfied at having attained his end.

This being so, [46] in this respect he is purified.

Again, he does not elevate himself and disparage others...

(similarly with all examples in 10 — 11). [47] Thus he does not become a conscious liar. In this respect he is purified.

♦ 65. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti, so tena lābhasakkārasilokena na attamano hoti na paripuṇṇasaṅkappo ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti, so tena lābhasakkārasilokena na attānukkaṃseti na paraṃ vambheti ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tapaṃ samādiyati, so tena tapasā lābhasakkārasilokaṃ abhinibbatteti, so tena lābhasakkārasilokena na majjati na mucchati na pamādamāpajjati ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Nhờ tu khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không hoan hỷ; tâm tư không thỏa mãn. Này Nigrodha, người khổ hạnh...

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Do khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không khen mình chê người. Này Nigrodha, người khổ hạnh...

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Do khổ hạnh này, vị ấy được cúng dường, cung kính, danh vọng. Dầu được cúng dường, cung kính, danh vọng, vị ấy không mê say, nhiễm trước, phóng dật. Này Nigrodha, người khổ hạnh...

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

 

♦ 66. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī bhojanesu na vodāsaṃ āpajjati — ‘idaṃ me khamati, idaṃ me nakkhamatī’ti. so yañca khvassa nakkhamati, taṃ anapekkho pajahati. yaṃ panassa khamati, taṃ agadhito amucchito anajjhāpanno ādīnavadassāvī nissaraṇapañño paribhuñjati ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī na tapaṃ samādiyati lābhasakkārasilokanikantihetu — ‘sakkarissanti maṃ rājāno rājamahāmattā khattiyā brāhmaṇā gahapatikā titthiyā’ti ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh, không phân biệt các thức ăn: "Món này thích hợp với ta, món này không hợp với ta."

Ðối với các thức ăn không thích hợp, vị ấy không cố ý từ bỏ. Ðối với các thức ăn thích hợp, vị ấy không nắm giữ, tham đắm, chấp trước, thấy các sự nguy hiểm, phân biệt chúng là không giải thoát, không thọ hưởng chúng.

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Lại nữa, này Nigrodha, người khổ hạnh siêng tu khổ hạnh. Vị ấy không nghĩ rằng: "Vì mong mỏi được cúng dường, cung kính, danh vọng, các vua chúa sẽ cung kính ta; cũng vậy các vị đại thần, các vị Sát đế lỵ, các vị Bà la môn, các vị Gia chủ, các vị Giáo chủ các giáo phái."

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

 

♦ 67. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī aññataraṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā nāpasādetā hoti — ‘kiṃ panāyaṃ sambahulājīvo sabbaṃ saṃbhakkheti. seyyathidaṃ — mūlabījaṃ khandhabījaṃ phaḷubījaṃ aggabījaṃ bījabījameva pañcamaṃ, asanivicakkaṃ dantakūṭaṃ, samaṇappavādenā’ti ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī passati aññataraṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā kulesu sakkariyamānaṃ garu kariyamānaṃ māniyamānaṃ pūjiyamānaṃ. disvā tassa na evaṃ hoti — ‘imañhi nāma sambahulājīvaṃ kulesu sakkaronti garuṃ karonti mānenti pūjenti. maṃ pana tapassiṃ lūkhājīviṃ kulesu na sakkaronti na garuṃ karonti na mānenti na pūjentī’ti, iti so issāmacchariyaṃ kulesu nuppādetā hoti ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

14. Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không chống báng một vị Sa môn hay Bà la môn khác: "Người này sống ăn đủ mọi thứ.

Như hạt giống từ rễ sanh, hạt giống từ nhành cây sanh, hạt giống từ đốt sanh, hạt giống từ chiết cây sanh và thứ năm là hạt giống từ hạt giống sanh, nhai nghiền chúng tất cả, với tầm sét không bánh xe được gọi là xương quai hàm. Và người ta gọi vị ấy là vị Sa môn.

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh thấy một Sa môn hay Bà là môn được các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường.

Thấy vậy, vị ấy không nghĩ rằng: "Các gia đình cung kính, kính trọng, lễ bái, cúng dường người sống ăn uống đủ mọi thứ. Các gia đình ấy không cung kính, kính trọng, lễ bái, cũng dường ta, một người tu khổ hạnh." Do vậy vị ấy không sanh tật đố, ganh ghét đối với các gia đình.

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

 

♦ 68. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī na āpāthakanisādī hoti ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī na attānaṃ adassayamāno kulesu carati — ‘idampi me tapasmiṃ, idampi me tapasmin’ti ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī na kañcideva paṭicchannaṃ sevati, so — ‘khamati te idan’ti puṭṭho samāno akkhamamānaṃ āha — ‘nakkhamatī’ti. khamamānaṃ āha — ‘khamatī’ti. iti so sampajānamusā na bhāsitā hoti ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī tathāgatassa vā tathāgatasāvakassa vā dhammaṃ desentassa santaṃyeva pariyāyaṃ anuññeyyaṃ anujānāti ... pe ... evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không trở thành người ngồi giữa công chúng.

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh, khi đi giữa các gia đình (để khất thực), không dấu diếm mà để cho người ta thấy mình: "Như vậy là khổ hạnh của ta, như vậy là khổ hạnh của ta."

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không làm bộ có vẻ bí mật. Khi được hỏi: "Có chấp nhận điều này không?" Nếu không chấp nhận thì trả lời: "Không chấp nhận."; nếu có chấp nhận thì trả lời: "Có chấp nhận."

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

15. Lại nữa, này Nigrodha, khi Như Lai hay đệ tử Như Lai thuyết pháp và dùng một phương pháp đáng được chấp nhận, thì vị khổ hạnh chấp nhận.

Như vậy, vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

15. ‘Again, a self-mortifier, when the Tathāgata or a disciple of the Tathāgata presents the Dhamma in a way that should command his assent, gives his assent.

In this respect he is purified.

♦ 69. “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī akkodhano hoti anupanāhī. yampi, nigrodha, tapassī akkodhano hoti anupanāhī evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “puna caparaṃ, nigrodha, tapassī amakkhī hoti apaḷāsī ... pe ... anissukī hoti amaccharī... asaṭho hoti amāyāvī... atthaddho hoti anatimānī... na pāpiccho hoti na pāpikānaṃ icchānaṃ vasaṃ gato... na micchādiṭṭhiko hoti na antaggāhikāya diṭṭhiyā samannāgato... na sandiṭṭhiparāmāsī hoti na ādhānaggāhī suppaṭinissaggī. yampi, nigrodha, tapassī na sandiṭṭhiparāmāsī hoti na ādhānaggāhī suppaṭinissaggī. evaṃ so tasmiṃ ṭhāne parisuddho hoti.

♦ “taṃ kiṃ maññasi, nigrodha, yadi evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā vā hoti aparisuddhā vā”ti? “addhā kho, bhante, evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā hoti no aparisuddhā, aggappattā ca sārappattā cā”ti. “na kho, nigrodha, ettāvatā tapojigucchā aggappattā ca hoti sārappattā ca; api ca kho papaṭikappattā {pappaṭikapattā (ka.)} hotī”ti.

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù. Này Nigrodha, vì người khổ hạnh không tức giận và không ôm lòng oán thù,

như vậy vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Lại nữa, này Nigrodha, vị khổ hạnh không giả dối và lừa đảo, không tật đố và hà tiện, không giảo hoạt và ngụy trá, không cứng cỏi và quá mạn, không có ác ý và bị ác ý chí phối, không có tà kiến và tư tưởng cực đoan,

không chấp trước kinh nghiệm tự thân, không cứng đầu và khó giải thoát. Vì người khổ hạnh không chấp trước kinh nghiệm tự thân và không cứng đầu khó giải thoát,

nên vị ấy được thanh tịnh trong trường hợp này.

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh hay không thanh tịnh?

- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh ấy là thanh tịnh, không phải phải không thanh tịnh; các khổ hạnh ấy đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản.

- Này Nigrodha, những khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ mới đạt đến vỏ bên ngoài mà thôi.

And he is not angry or bad-tempered.

In this respect he is purified.

And he is not mean and spiteful, envious and jealous, crafty and deceitful, obstinate and [48] proud, he is without evil desires and not under their sway, without wrong views and not given to extremist opinions,

he is not tainted with worldliness, does not hold on firmly and is not unwilling to give up.

In this respect he is purified.

What do you think, Nigrodha? Is the higher austerity purified by these things, or not?’

‘Certainly it is, Lord, it attains its peak there, penetrating to the pith.’

‘No, Nigrodha, it does not attain its peak there, penetrating to the pith. It has only reached the outer bark.’ (765)

parisuddhatacappattakathā (DN 25)    

♦ 70. “kittāvatā pana, bhante, tapojigucchā aggappattā ca hoti sārappattā ca? sādhu me, bhante, bhagavā tapojigucchāya aggaññeva pāpetu, sāraññeva pāpetū”ti. “idha, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti. kathañca, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti? idha, nigrodha, tapassī na pāṇaṃ atipāteti {atipāpeti (ka. sī. pī. ka.)}, na pāṇaṃ atipātayati, na pāṇamatipātayato samanuñño hoti . na adinnaṃ ādiyati, na adinnaṃ ādiyāpeti, na adinnaṃ ādiyato samanuñño hoti. na musā bhaṇati, na musā bhaṇāpeti, na musā bhaṇato samanuñño hoti. na bhāvitamāsīsati {na bhāvitamāsiṃ sati (sī. syā. pī.)}, na bhāvitamāsīsāpeti, na bhāvitamāsīsato samanuñño hoti. evaṃ kho, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti.

♦ “yato kho, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti, aduṃ cassa hoti tapassitāya. so abhiharati no hīnāyāvattati. so vivittaṃ senāsanaṃ bhajati araññaṃ rukkhamūlaṃ pabbataṃ kandaraṃ giriguhaṃ susānaṃ vanapatthaṃ abbhokāsaṃ palālapuñjaṃ. so pacchābhattaṃ piṇḍapātappaṭikkanto nisīdati pallaṅkaṃ ābhujitvā ujuṃ kāyaṃ paṇidhāya parimukhaṃ satiṃ upaṭṭhapetvā. so abhijjhaṃ loke pahāya vigatābhijjhena cetasā viharati, abhijjhāya cittaṃ parisodheti. byāpādappadosaṃ pahāya abyāpannacitto viharati sabbapāṇabhūtahitānukampī, byāpādappadosā cittaṃ parisodheti. thinamiddhaṃ {thīnamiddhaṃ (sī. syā. pī.)} pahāya vigatathinamiddho viharati ālokasaññī sato sampajāno, thinamiddhā cittaṃ parisodheti. uddhaccakukkuccaṃ pahāya anuddhato viharati ajjhattaṃ vūpasantacitto, uddhaccakukkuccā cittaṃ parisodheti. vicikicchaṃ pahāya tiṇṇavicikiccho viharati akathaṃkathī kusalesu dhammesu, vicikicchāya cittaṃ parisodheti.

16. - Bạch Thế Tôn, như thế nào các khổ hạnh đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Bạch Thế Tôn, thật tốt đẹp thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của chúng con đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản.

- Này Nigrodha, ở đây, có vị khổ hạnh tu bốn pháp chế ngự. Và này Nigrodha, thế nào là bốn pháp chế ngự?

Này Nigrodha, vị khổ hạnh không có tự sát sanh, không có bảo người khác sát sanh, không có tùy hỷ sát sanh;

không có lấy của không cho, không có khiến người khác lấy của không cho, không có tùy hỷ lấy của không cho,

không có nói láo, không có khiến người khác nói láo, không có tán thán nói láo;

không có tham vọng dục tình, không có khiến người khác có tham vọng dục tình, không có tán thán tham vọng dục tình.

Như vậy, này Nigrodha người khổ hạnh ấy tu hành bốn pháp chế ngự. Này Nigrodha, do người khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, vị ấy tiến lên, chớ không rơi xuống hạ phẩm.

Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng, tịch mịch, như ngôi rừng, gốc cây, trên khe núi, trong hang đá, bãi tha ma, lùm cây, ngoài trời, hay đống rơm.

Sau khi ăn xong đi khất thực về, vị ấy ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt.

Vị ấy từ bỏ tham ái ở đời, an trú với tâm thoát ly tham ái, gột sạch tâm hết tham ái.

Từ bỏ sân tâm, an trú với tâm thoát ly sân tâm, khởi lòng thương tưởng mọi loài chúng sanh, gột sạch tâm hết sân hận.

Từ bỏ hôn trầm thụy miên, an trú với tâm thoát ly hôn trầm thụy miên, tưởng niệm đến ánh sáng, chánh niệm, tỉnh giác, gột sạch tâm hết hôn trầm thụy miên.

Từ bỏ trạo hối, an trú tâm thoát ly trạo hối, nội tâm an tịnh, gột sạch tâm hết trạo hối.

Từ bỏ nghi hoặc, an trú với tâm thoát ly nghi ngờ, không còn nghi hoặc, gột sạch tâm không còn nghi ngờ đối với các thiện pháp.

16. ‘Well then, Lord, how does austerity attain its peak, penetrating to the pith? It would be good if the Blessed Lord were to cause my austerity to attain its peak, to penetrate to the pith.’

‘Nigrodha, take the case of a self-mortifier who observes the fourfold restraint. And what is this?

Here, a self-mortifier does not harm a living being, does not cause a living being to be harmed, does not approve of such harming; [49]

he does not take what is not given, or cause it to be taken, or approve of such taking;

he does not tell a lie, or cause a lie to be told, or approve of such lying;

he does not crave for sense-pleasures, (766) cause others to do so, or approve of such craving.

In this way, a self-mortifier observes the fourfold restraint. And through this restraint, through making this his austerity, he takes an upward course and does not fall back into lower things.

‘Then he finds a solitary lodging, at the root of a forest tree, in a mountain cave or gorge, a charnel-ground, a jungle-thicket, or in the open air on a heap of straw.

Then, having eaten after his return from the alms-round, he sits down cross-legged, holding his body erect, having established mindfulness before him. (767)

Abandoning hankering for the world, he dwells with a mind freed from such hankering, and his mind is purified of it.

Abandoning ill-will and hatred, he dwells with a mind freed from them, and by compassionate love for the welfare of all living beings, his mind is purified of them.

Abandoning sloth-and-torpor, ... by the perception of light, (768) mindful and clearly aware, his mind is purified of sloth-and torpor.

Abandoning worry-and-flurry, ... and with an inwardly calmed heart his mind (769) is purified of worry-and-flurry.

Abandoning doubt, he dwells with doubt left behind, without uncertainty as to what things are wholesome, his mind purified of doubt.

♦ 71. “so ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese paññāya dubbalīkaraṇe mettāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati. tathā dutiyaṃ. tathā tatiyaṃ. tathā catutthaṃ. iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ mettāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjena pharitvā viharati. karuṇāsahagatena cetasā ... pe ... muditāsahagatena cetasā ... pe ... upekkhāsahagatena cetasā ekaṃ disaṃ pharitvā viharati. tathā dutiyaṃ. tathā tatiyaṃ. tathā catutthaṃ. iti uddhamadho tiriyaṃ sabbadhi sabbattatāya sabbāvantaṃ lokaṃ upekkhāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjena pharitvā viharati.

♦ “taṃ kiṃ maññasi, nigrodha. yadi evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā vā hoti aparisuddhā vā”ti? “addhā kho, bhante, evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā hoti no aparisuddhā, aggappattā ca sārappattā cā”ti. “na kho, nigrodha, ettāvatā tapojigucchā aggappattā ca hoti sārappattā ca; api ca kho tacappattā hotī”ti.

17. Từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm nhẹ, vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư.

Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân.

Vị ấy an trú với tâm câu hữu với bi... với tâm câu hữu với hỷ... biến mãn một phương với tâm câu hữu với xả;

cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư.

Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận, không sân.

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh?

- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản.

- Này Nigrodha, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chỉ đạt đến ngoài vỏ thôi.

17. ‘Having abandoned these five hindrances, and in order to weaken by insight the defilements (770) of mind, he dwells, letting his mind, filled with loving kindness, pervade one quarter, then a second, then a third, then a fourth.

And so he continues to pervade the whole wide world, above, below, across and everywhere with a mind filled with loving kindness, extensive, [50] developed, (771) measureless, free from hatred and ill-will.

And he dwells, letting his mind, filled with compassion, ... with sympathetic joy, ... with equanimity,

pervade one quarter,...

extensive, developed, measureless, free from hatred and ill-will.

What do you think, Nigrodha? Is the higher austerity purified by these things, or not?’

‘Certainly it is, Lord. It attains its peak there, penetrating to the pith.’

‘No, Nigrodha, it does not attain its peak there. It has only penetrated to the inner bark. (772)

parisuddhaphegguppattakathā (DN 25)    

♦ 72. “kittāvatā pana, bhante, tapojigucchā aggappattā ca hoti sārappattā ca? sādhu me, bhante, bhagavā tapojigucchāya aggaññeva pāpetu, sāraññeva pāpetū”ti. “idha, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti. kathañca, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti ... pe ... yato kho, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti, aduṃ cassa hoti tapassitāya. so abhiharati no hīnāyāvattati. so vivittaṃ senāsanaṃ bhajati ... pe ... so ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese paññāya dubbalīkaraṇe mettāsahagatena cetasā ... pe ... karuṇāsahagatena cetasā ... pe ... muditāsahagatena cetasā ... pe ... upekkhāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjena pharitvā viharati. so anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati seyyathidaṃ — ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo dasapi jātiyo vīsampi jātiyo tiṃsampi jātiyo cattālīsampi jātiyo paññāsampi jātiyo jātisatampi jātisahassampi jātisatasahassampi anekepi saṃvaṭṭakappe anekepi vivaṭṭakappe anekepi saṃvaṭṭavivaṭṭakappe — ‘amutrāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, so tato cuto amutra udapādiṃ, tatrāpāsiṃ evaṃnāmo evaṃgotto evaṃvaṇṇo evamāhāro evaṃsukhadukkhappaṭisaṃvedī evamāyupariyanto, so tato cuto idhūpapanno’ti. iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati.

♦ “taṃ kiṃ maññasi, nigrodha, yadi evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā vā hoti aparisuddhā vā”ti? “addhā kho, bhante, evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā hoti, no aparisuddhā, aggappattā ca sārappattā cā”ti. “na kho, nigrodha, ettāvatā tapojigucchā aggappattā ca hoti sārappattā ca; api ca kho phegguppattā hotī”ti.

18. - Bạch Thế Tôn, những khổ hạnh phải như thế nào mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Lành thay, nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của con đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản.

- Này Nigrodha, ở đây một vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Và như thế nào... như vậy, này Nigrodha, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Này Nigrodha, do vị khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, sự khổ hạnh của vị ấy là như vậy, vị ấy tiến lên chớ không rơi xuống hạ phẩm.

Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng... Từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho các tâm cấu uế giảm thiểu, vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ... quảng đại vô biên, không hận, không sân.

Vị ấy dẫn tâm hướng đến Túc mạng minh.

Vị ấy nhớ đến các đời quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp.

Vị ấy nhớ rằng: "Tại chỗ kia, ta có tên như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế này,

thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia, ta được sanh tại chỗ ấy. Tại chỗ ấy, ta có tên như thế này, giòng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này.

Sau khi chết tại chỗ ấy, ta được sanh ra ở đây."

Như vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết.

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Sự kiện là như vậy thì các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh?

- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, thì các khổ hạnh là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, và đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản.

- Này Nigrodha, các khổ hạnh như vậy chưa đạt đến tối thượng, chưa đạt đến căn bản, chúng chỉ đạt đến phía gỗ xung quanh lõi mà thôi.

18. ‘Well then, Lord, how does austerity attain its peak, penetrating to the pith? It would be good if the Blessed Lord were to cause my austerity to attain its peak, to penetrate to the pith.’

‘Nigrodha, take the case of a self-mortifier who observes the fourfold restraint... (as verses 16-17),

free from hatred and ill-will.

He recalls various past lives ...

There my name was so-and-so,... my caste was so-andso...(as Sutta 1, verse 1.31).

I experienced such-and-such pleasant and painful conditions ...

Having passed from there, I arose there... [51]

Thus he remembers various past lives, their conditions and details.

What do you think, Nigrodha? Is the higher austerity purified by these things, or not?’

‘Certainly it is, Lord. It attains its peak there, penetrating to the pith.’

‘No, Nigrodha, it only reaches the fibres surrounding the pith.’ (773)

parisuddhāggappattasārappattakathā (DN 25)    

♦ 73. “kittāvatā pana, bhante, tapojigucchā aggappattā ca hoti sārappattā ca? sādhu me, bhante, bhagavā tapojigucchāya aggaññeva pāpetu, sāraññeva pāpetū”ti. “idha, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti. kathañca, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti ... pe ... yato kho, nigrodha, tapassī cātuyāmasaṃvarasaṃvuto hoti, aduṃ cassa hoti tapassitāya. so abhiharati no hīnāyāvattati. so vivittaṃ senāsanaṃ bhajati ... pe ... so ime pañca nīvaraṇe pahāya cetaso upakkilese paññāya dubbalīkaraṇe mettāsahagatena cetasā ... pe ... upekkhāsahagatena cetasā vipulena mahaggatena appamāṇena averena abyāpajjena pharitvā viharati. so anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati. seyyathidaṃ — ekampi jātiṃ dvepi jātiyo tissopi jātiyo catassopi jātiyo pañcapi jātiyo ... pe ... iti sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarati. so dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate, yathākammūpage satte pajānāti — ‘ime vata bhonto sattā kāyaduccaritena samannāgatā vacīduccaritena samannāgatā manoduccaritena samannāgatā ariyānaṃ upavādakā micchādiṭṭhikā micchādiṭṭhikammasamādānā. te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā apāyaṃ duggatiṃ vinipātaṃ nirayaṃ upapannā. ime vā pana bhonto sattā kāyasucaritena samannāgatā vacīsucaritena samannāgatā manosucaritena samannāgatā ariyānaṃ anupavādakā sammādiṭṭhikā sammādiṭṭhikammasamādānā. te kāyassa bhedā paraṃ maraṇā sugatiṃ saggaṃ lokaṃ upapannā’ti. iti dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena satte passati cavamāne upapajjamāne hīne paṇīte suvaṇṇe dubbaṇṇe sugate duggate, yathākammūpage satte pajānāti.

♦ “taṃ kiṃ maññasi, nigrodha, yadi evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā vā hoti aparisuddhā vā”ti? “addhā kho, bhante, evaṃ sante tapojigucchā parisuddhā hoti no aparisuddhā, aggappattā ca sārappattā cā”ti.

19. - Bạch Thế Tôn, các khổ hạnh phải như thế nào mới đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản? Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn khiến cho các khổ hạnh của con đạt được tối thượng và đạt đến căn bản.

- Này Nigrodha, ở đây vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự. Và thế nào... Như vậy, này Nigrodha, vị khổ hạnh sống chế ngự bởi bốn pháp chế ngự, Này Nigrodha, do vị khổ hạnh tu hành bốn pháp chế ngự như vậy, vị ấy tiến lên chứ không rơi xuống hạ phẩm.

Vị ấy lựa một chỗ thanh vắng... Từ bỏ năm triền cái ấy, với trí tuệ làm cho tâm cấu uế giảm thiểu, vị ấy an trú với tâm câu hữu với từ... Vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân.

Vị ấy dẫn tâm hướng đến Túc mạng minh, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời...

Như vậy vị ấy nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết.

Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống và chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ.

"Này các Hiền giả, những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ngữ và ý, phê phán các bậc Thánh, theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục.

Này các Hiền giả, còn những chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc Thánh, theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này, sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú, cõi Trời, trên đời này".

Như vậy vị ấy với Thiên nhãn thuần tịnh, siêu nhân, thấy sự sống chết của chúng sanh. Vị ấy biết rõ rằng chúng sanh, người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ.

Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Nếu sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh hay không thanh tịnh?

- Bạch Thế Tôn, sự kiện là như vậy, các khổ hạnh là thanh tịnh, không phải không thanh tịnh, đạt đến tối thượng, đạt đến căn bản.

19. ‘Well then, Lord, how does austerity reach its peak, penetrating to the pith? It would be good if the Blessed Lord were to cause my austerity to attain its peak, to penetrate to the pith.’

‘Well, Nigrodha, take the case of a self mortifier who observes the fourfold restraint...,

free from hatred and ill-will...

Thus he [52] remembers various past lives, their conditions and details.

And then, with the purified divine eye, he sees beings passing away and arising: base and noble, well favoured and ill-favoured, to happy and unhappy destinations as kamma directs them.

What do you think, Nigrodha? Is the higher austerity purified by these things, or not?’

‘Certainly it is, Lord. It attains its peak there, penetrating to the pith.’ (774)

♦ 74. “ettāvatā kho, nigrodha, tapojigucchā aggappattā ca hoti sārappattā ca. iti kho, nigrodha {iti nigrodha (syā.)}, yaṃ maṃ tvaṃ avacāsi — ‘ko nāma so, bhante, bhagavato dhammo, yena bhagavā sāvake vineti, yena bhagavatā sāvakā vinītā assāsappattā paṭijānanti ajjhāsayaṃ ādibrahmacariyan’ti. iti kho taṃ, nigrodha, ṭhānaṃ uttaritarañca paṇītatarañca, yenāhaṃ sāvake vinemi, yena mayā sāvakā vinītā assāsappattā paṭijānanti ajjhāsayaṃ ādibrahmacariyan”ti.

♦ evaṃ vutte, te paribbājakā unnādino uccāsaddamahāsaddā ahesuṃ — “ettha mayaṃ anassāma sācariyakā, na mayaṃ ito bhiyyo uttaritaraṃ pajānāmā”ti.

- Này Nigrodha, các khổ hạnh như vậy đạt đến tối thượng và đạt đến căn bản.

Này Nigrodha, như Ngươi hỏi Ta: "Bạch Thế Tôn, Pháp gì là Pháp của Thế Tôn? Với Pháp nào, Thế Tôn muốn dạy các đệ tử? Với Pháp nào các đệ tử của Thế Tôn được huấn dạy, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh?"

Này Nigrodha, Ta nói rằng thật là một vấn đề cao thượng hơn và thuần nhất hơn mà Ta huấn dạy các đệ tử, đạt đến tịnh lạc và xác nhận là căn bản phạm hạnh.

Khi được nghe nói vậy, các du sĩ ngoại đạo ấy lớn tiếng cao giọng ồn ào nói lớn:

- Ở đây, các Tôn sư của chúng ta hoàn toàn bất lực. Chúng ta không biết gì tốt hơn và cao hơn lời dạy của họ.

‘So indeed it is, Nigrodha, that austerity is so purified as to reach its peak and penetrate to the pith.

And so, Nigrodha, when you ask: “What, Lord, is this doctrine in which the Blessed Lord trains his disciples, and which those disciples whom he has so trained as to benefit from it recognise as their principal support, and the perfection of the holy life?”

I say that it is by something more far reaching and excellent that I train them, through which they... recognise as their principal support, and the perfection of the holy life.’

At this the wanderers made a great commotion and noise, exclaiming:

‘We and our teacher are ruined! We know of nothing higher or more far-reaching than our teaching!’ [53]

nigrodhassa pajjhāyanaṃ (DN 25)    
♦ 75. yadā aññāsi sandhāno gahapati — “aññadatthu kho dānime aññatitthiyā paribbājakā bhagavato bhāsitaṃ sussūsanti, sotaṃ odahanti, aññācittaṃ upaṭṭhāpentī”ti. atha {atha naṃ (ka.)} nigrodhaṃ paribbājakaṃ etadavoca — “iti kho, bhante nigrodha, yaṃ maṃ tvaṃ avacāsi — ‘yagghe, gahapati, jāneyyāsi, kena samaṇo gotamo saddhiṃ sallapati, kena sākacchaṃ samāpajjati, kena paññāveyyattiyaṃ samāpajjati, suññāgārahatā samaṇassa gotamassa paññā, aparisāvacaro samaṇo gotamo nālaṃ sallāpāya, so antamantāneva sevati; seyyathāpi nāma gokāṇā pariyantacārinī antamantāneva sevati. evameva suññāgārahatā samaṇassa gotamassa paññā, aparisāvacaro samaṇo gotamo nālaṃ sallāpāya; so antamantāneva sevati; iṅgha, gahapati, samaṇo gotamo imaṃ parisaṃ āgaccheyya, ekapañheneva naṃ saṃsādeyyāma, tucchakumbhīva naṃ maññe orodheyyāmā’ti. ayaṃ kho so, bhante, bhagavā arahaṃ sammāsambuddho idhānuppatto, aparisāvacaraṃ pana naṃ karotha, gokāṇaṃ pariyantacāriniṃ karotha, ekapañheneva naṃ saṃsādetha, tucchakumbhīva naṃ orodhethā”ti. evaṃ vutte, nigrodho paribbājako tuṇhībhūto maṅkubhūto pattakkhandho adhomukho pajjhāyanto appaṭibhāno nisīdi.

20. Khi gia chủ Sandhàna biết được: "Nay các du sĩ ngoại đạo ấy đã bất đầu nghe, đã bắt đầu để tai, đã bắt đầu chú tâm vào lời Thế Tôn dạy", liền nói với du sĩ Nigrodha:

- Này Tôn giả Nigrodha, Tôn giả nói với tôi như sau: "Gia chủ có biết không? Sa môn Gotama luận đàm với ai. Ðối thoại với ai? Với ai đạt được tuệ trí?

Trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ, Sa môn Gotama không giỏi để điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên.

Cũng như con bò một mắt, đi vòng tròn và chỉ đi phía bên ngoài. Cũng vậy, trí tuệ của Sa môn Gotama bị hư hoại vì sống với không xứ, Sa môn Gotama không giỏi để điều khiển một hội chúng, không đủ sức để đối thoại, chỉ đề cập đến những vấn đề ngoại biên.

Này Gia chủ, nếu Sa môn Gotama đến tại hội chúng này, chỉ có một câu hỏi, chúng tôi có thể chận đứng ngay; chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lăn tròn Sa môn Gotama như lăn tròn một cái bình không."

Này Tôn giả, nay Thế Tôn, bậc A la hán, Chánh Ðẳng Giác đã đến đây. Hãy nêu rõ Thế Tôn không thể điều khiển hội chúng, hãy chứng tỏ Thế Tôn như con bò một mắt, chỉ biết đi vòng xung quanh, với một câu hỏi, hãy chận đứng Thế Tôn lại, và làm cho Thế Tôn lăn tròn, như Tôn giả nghĩ, như một cái bình không.

Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha ngồi im lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, gục đầu, ưu tư, câm miệng.

20. And when the householder Sandhāna realised: ‘These wanderers of other views are actually listening and attending to the Lord’s words, and inclining their minds to the higher wisdom, he said to Nigrodha:

‘Reverend Nigrodha, you said to me: “Come now, householder, do you know whom the ascetic Gotama talks to? ...

His wisdom is destroyed by the solitary life, he is no good at conversation, he is right out of touch...”

So now that the Blessed Lord has come here, why don’t you baffle him with a single question and knock him over like an empty pot?’

And at these words Nigrodha was silent and upset, his shoulders drooped, he hung his head and sat there downcast and bewildered.

♦ 76. atha kho bhagavā nigrodhaṃ paribbājakaṃ tuṇhībhūtaṃ maṅkubhūtaṃ pattakkhandhaṃ adhomukhaṃ pajjhāyantaṃ appaṭibhānaṃ viditvā nigrodhaṃ paribbājakaṃ etadavoca — “saccaṃ kira, nigrodha, bhāsitā te esā vācā”ti? “saccaṃ, bhante, bhāsitā me esā vācā, yathābālena yathāmūḷhena yathāakusalenā”ti. “taṃ kiṃ maññasi, nigrodha. kinti te sutaṃ paribbājakānaṃ vuḍḍhānaṃ mahallakānaṃ ācariyapācariyānaṃ bhāsamānānaṃ — ‘ye te ahesuṃ atītamaddhānaṃ arahanto sammāsambuddhā, evaṃ su te bhagavanto saṃgamma samāgamma unnādino uccāsaddamahāsaddā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti. seyyathidaṃ — rājakathaṃ corakathaṃ ... pe ... itibhavābhavakathaṃ iti vā. seyyathāpi tvaṃ etarahi sācariyako. udāhu, evaṃ su te bhagavanto araññavanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevanti appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhasseyyakāni paṭisallānasāruppāni, seyyathāpāhaṃ etarahī’ti.

♦ “sutaṃ metaṃ, bhante. paribbājakānaṃ vuḍḍhānaṃ mahallakānaṃ ācariyapācariyānaṃ bhāsamānānaṃ — ‘ye te ahesuṃ atītamaddhānaṃ arahanto sammāsambuddhā, na evaṃ su {nāssu (sī. pī.)} te bhagavanto saṃgamma samāgamma unnādino uccāsaddamahāsaddā anekavihitaṃ tiracchānakathaṃ anuyuttā viharanti. seyyathidaṃ — rājakathaṃ corakathaṃ ... pe ... itibhavābhavakathaṃ iti vā, seyyathāpāhaṃ etarahi sācariyako. evaṃ su te bhagavanto araññavanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevanti appasaddāni appanigghosāni vijanavātāni manussarāhasseyyakāni paṭisallānasāruppāni, seyyathāpi bhagavā etarahī’”ti.

♦ “tassa te, nigrodha, viññussa sato mahallakassa na etadahosi — ‘buddho so bhagavā bodhāya dhammaṃ deseti, danto so bhagavā damathāya dhammaṃ deseti, santo so bhagavā samathāya dhammaṃ deseti, tiṇṇo so bhagavā taraṇāya dhammaṃ deseti, parinibbuto so bhagavā parinibbānāya dhammaṃ desetī’”ti?

21. Thế Tôn khi biết được du sĩ Nigrodha im lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, gục đầu, ưu tư, câm miệng như vậy, liền nói với du sĩ Nigrodha:

- Này Nigrodha, có phải Ngươi nói như vậy chăng?

- Bạch Thế Tôn, thật sự con có nói như vậy, thật là ngu ngốc, si ám và bất thiện.

- Này Nigrodha, Ngươi nghĩ thế nào? Ngươi có bao giờ nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, bậc Tổ sư truyền thống nói như sau: "Các vị A la hán, Chánh Ðẳng Giác trong thời quá khứ, các vị Thế Tôn này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, ồn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích, như câu chuyện về vua chúa, câu chuyện về ăn trộm... câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu, như Ngươi và Sư trưởng của Ngươi hiện nay đang làm?

Hay là những bậc Thế Tôn ấy an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tĩnh tu, như hiện Ta đang sống chăng?

- Bạch Thế Tôn, con được nghe các vị du sĩ niên cao, trưởng thượng, bậc Tổ sư truyền thống nói như sau: "Các vị A la hán, Chánh Ðẳng Giác, trong quá khứ, các vị Thế Tôn này khi nào hội họp lại, quy tụ lại, thời không ồn ào, cao giọng, lớn tiếng, chung sống bàn cãi về những phiếm luận vô ích, như câu chuyện về vua chúa... câu chuyện về hiện hữu và không hiện hữu", như con và Sư trưởng của con đang làm.

Những bậc Thế Tôn ấy an trú các nhàn tịnh xứ, núi rừng tịch mịch, xa vắng, ít tiếng, ít động, có gió đồng thổi, lánh xa mắt của người đời, thích hợp cho sự tịnh tu, như hiện nay Thế Tôn đang sống.

- Này Nigrodha, Ngươi là bậc có trí và niên trưởng, có bao giờ Ngươi suy nghĩ như sau: "Ðức Phật, bậc Giác Ngộ, thuyết giảng giáo pháp đưa đến giác ngộ; Thế Tôn là vị đã điều phục, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự điều phục; Thế Tôn bậc An Chỉ, thuyết giảng giáo pháp đưa đến An Chỉ;

Thế Tôn là bậc đến bờ bên kia, thuyết giảng giáo pháp đưa đến bờ bên kia; Thế Tôn bậc Tịnh Lạc, thuyết giảng giáo pháp đưa đến sự tịnh lạc.

21. Seeing the state he was in, the Lord said:

‘Is it true, Nigrodha, that you said that?’ [54]

‘Lord, it is true that I said that, foolishly, mistakenly, and wickedly.’

‘What do you think, Nigrodha? Have you ever heard it said by wanderers who were aged, venerable, the teachers of teachers, that those who in the past were Arahants, fullyenlightened Buddhas used to talk,  when they came together, by shouting and screaming and making a great clamour, and indulging in unedifying conversation ... the way you and your teachers do?

Or did they not say rather that those Blessed Ones sought lodging in the forest, in the depths of the jungle, free from noise, with little sound, far from the madding crowd, undisturbed by men, well-fitted for seclusion, just as I do now?’

‘Lord, I have heard it said that those who were Arahants, fully-enlightened Buddhas did not indulge in loud talk ...

but sought lodging in the forest, ... just as the Blessed Lord does now.’

‘Nigrodha, you are an intelligent man of mature years. Did it never occur to you to think: “The Blessed Lord is enlightened and teaches a doctrine of enlightenment, he is self-restrained and teaches a doctrine of self-restraint, he is calm and teaches a doctrine of calm.

He has gone beyond [55] and teaches a doctrine of going beyond, he has gained Nibbāna and teaches a doctrine for the gaining of Nibbāna”?’ 

brahmacariyapariyosānasacchikiriyā (DN 25)    

♦ 77. evaṃ vutte, nigrodho paribbājako bhagavantaṃ etadavoca — “accayo maṃ, bhante, accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ, yvāhaṃ evaṃ bhagavantaṃ avacāsiṃ. tassa me, bhante, bhagavā accayaṃ accayato paṭiggaṇhātu āyatiṃ saṃvarāyā”ti. “taggha tvaṃ {taṃ (sī. syā. pī.)}, nigrodha, accayo accagamā yathābālaṃ yathāmūḷhaṃ yathāakusalaṃ, yo maṃ tvaṃ evaṃ avacāsi. yato ca kho tvaṃ, nigrodha, accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikarosi, taṃ te mayaṃ paṭiggaṇhāma. vuddhi hesā, nigrodha, ariyassa vinaye, yo accayaṃ accayato disvā yathādhammaṃ paṭikaroti āyatiṃ saṃvaraṃ āpajjati. ahaṃ kho pana, nigrodha, evaṃ vadāmi --

♦ ‘etu viññū puriso asaṭho amāyāvī ujujātiko, ahamanusāsāmi ahaṃ dhammaṃ desemi. yathānusiṭṭhaṃ tathā {yathānusiṭṭhaṃ (?)} paṭipajjamāno, yassatthāya kulaputtā sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti, tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati sattavassāni. tiṭṭhantu, nigrodha, satta vassāni. etu viññū puriso asaṭho amāyāvī ujujātiko, ahamanusāsāmi ahaṃ dhammaṃ desemi. yathānusiṭṭhaṃ tathā paṭipajjamāno, yassatthāya kulaputtā sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti, tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati cha vassāni. pañca vassāni... cattāri vassāni... tīṇi vassāni... dve vassāni... ekaṃ vassaṃ. tiṭṭhatu, nigrodha, ekaṃ vassaṃ. etu viññū puriso asaṭho amāyāvī ujujātiko ahamanusāsāmi ahaṃ dhammaṃ desemi. yathānusiṭṭhaṃ tathā paṭipajjamāno, yassatthāya kulaputtā sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti, tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati satta māsāni. tiṭṭhantu, nigrodha, satta māsāni... cha māsāni... pañca māsāni ... cattāri māsāni... tīṇi māsāni... dve māsāni... ekaṃ māsaṃ... aḍḍhamāsaṃ. tiṭṭhatu, nigrodha, aḍḍhamāso. etu viññū puriso asaṭho amāyāvī ujujātiko, ahamanusāsāmi ahaṃ dhammaṃ desemi. yathānusiṭṭhaṃ tathā paṭipajjamāno, yassatthāya kulaputtā sammadeva agārasmā anagāriyaṃ pabbajanti, tadanuttaraṃ brahmacariyapariyosānaṃ diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissati sattāhaṃ’.

22. Khi nghe nói vậy, du sĩ Nigrodha, bạch Thế Tôn:

- Bạch Thế Tôn, con đã phạm tội một cách ngu si, mờ ám, bất thiện, khi con nói về Thế Tôn như vậy. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn chấp thuận cho tội ấy là phạm tội, để con ngăn ngừa về sau.

- Này Nigrodha, thật sự Ngươi đã phạm tội một cách ngu si, mờ ám, bất thiện, khi Ngươi nói về Ta như vậy. Này Nigrodha, khi Ngươi đã thấy phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động, Ta chấp nhận tội của Ngươi.

Này Nigrodha, như vậy là thông lệ giới luật của bậc Thánh, là ai thấy phạm tội là phạm tội và phát lộ đúng với hành động, thời tương lai sẽ được ngăn ngừa.

Này Nigrodha, Ta nói cho Ngươi như sau: "Người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chân trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp".

Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này các Thiện nam tử, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo.

Vị ấy cần có bảy năm. Này Nigrodha, đâu cần phải bảy năm! Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại phạm hạnh và mục tiêu vô thượng mà vì lý tưởng này các Thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, chỉ cần có sáu năm, năm năm, bốn năm, ba năm, hai năm, một năm... chỉ cần bảy tháng, một tháng, nửa tháng.

Này Nigrodha, đâu cần có nửa tháng! Người có trí hãy đến đây, trung thực, không lừa đảo, chơn trực, Ta sẽ huấn dạy, Ta sẽ thuyết pháp. Nếu vị ấy thực hành đúng như điều đã dạy, vị ấy sẽ tự biết mình và chứng ngộ ngay trong hiện tại, phạm hạnh và mục tiêu vô thượng, mà vì lý tưởng này các thiện nam tử từ bỏ gia đình, xuất gia tu đạo, vị ấy chỉ cần có bảy ngày.

22. At this, Nigrodha said to the Lord:

‘Transgression overcame me, Lord! Foolish, blind and evil as I was, that I spoke thus of the Lord. May the Lord accept my confession of this fault, that I may restrain myself in future!’ (775)

‘Indeed, Nigrodha, transgression overcame you when, through folly, blindness and evil you spoke thus of me. But since you recognise the nature of your transgression and make amends as is right, we accept your confession.

For, Nigrodha, it is a mark of progress in the discipline of the Noble Ones, if anyone recognises the nature of his transgression and makes amends as is right, restraining himself for the future.

‘But, Nigrodha, I tell you this: Let an intelligent man come to me who is sincere, honest and straightforward, and I will instruct him, I will teach him Dhamma.

If he practises what he is taught, then within seven years he will attain in this life to that unequalled holy life and goal, for the sake of which young men of good family go forth from the household life into homelessness, by his own knowledge and realisation, and he will abide therein.

Let alone seven years — in six years, five, four, three, two years, one year, ... seven months, six months, [56] five, four, three, two months, one month, half a month.

Let alone half a month — in seven days he can gain that goal. (776)

paribbājakānaṃ pajjhāyanaṃ (DN 25)    
♦ 78. “siyā kho pana te, nigrodha, evamassa — ‘antevāsikamyatā no samaṇo gotamo evamāhā’ti. na kho panetaṃ, nigrodha, evaṃ daṭṭhabbaṃ. yo eva vo {te (sī. syā.)} ācariyo, so eva vo ācariyo hotu. siyā kho pana te, nigrodha, evamassa — ‘uddesā no cāvetukāmo samaṇo gotamo evamāhā’ti. na kho panetaṃ, nigrodha, evaṃ daṭṭhabbaṃ. yo eva vo uddeso so eva vo uddeso hotu. siyā kho pana te, nigrodha, evamassa — ‘ājīvā no cāvetukāmo samaṇo gotamo evamāhā’ti. na kho panetaṃ, nigrodha, evaṃ daṭṭhabbaṃ. yo eva vo ājīvo, so eva vo ājīvo hotu. siyā kho pana te, nigrodha, evamassa — ‘ye no dhammā akusalā akusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ, tesu patiṭṭhāpetukāmo samaṇo gotamo evamāhā’ti. na kho panetaṃ, nigrodha, evaṃ daṭṭhabbaṃ. akusalā ceva vo te dhammā {vodhammā (ka.), te dhammā (syā.)} hontu akusalasaṅkhātā ca sācariyakānaṃ. siyā kho pana te, nigrodha, evamassa — ‘ye no dhammā kusalā kusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ, tehi vivecetukāmo samaṇo gotamo evamāhā’ti. na kho panetaṃ, nigrodha, evaṃ daṭṭhabbaṃ. kusalā ceva vo te dhammā hontu kusalasaṅkhātā ca sācariyakānaṃ. iti khvāhaṃ, nigrodha, neva antevāsikamyatā evaṃ vadāmi, napi uddesā cāvetukāmo evaṃ vadāmi, napi ājīvā cāvetukāmo evaṃ vadāmi, napi ye vo dhammā {napi ye kho dhammā (sī.), napi ye te dhammā (syā.), napi ye ca vo dhammā (ka.)} akusalā akusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ, tesu patiṭṭhāpetukāmo evaṃ vadāmi, napi ye vo dhammā {napi ye kho dhammā (sī.), napi ye te dhammā (syā.), napi ye ca vo dhammā (ka.)} kusalā kusalasaṅkhātā sācariyakānaṃ, tehi vivecetukāmo evaṃ vadāmi. santi ca kho, nigrodha, akusalā dhammā appahīnā saṃkilesikā ponobbhavikā {ponobhavikā (ka.)} sadarā {saddarā (pī. ka.), sadarathā (syā. ka.)} dukkhavipākā āyatiṃ jātijarāmaraṇiyā, yesāhaṃ pahānāya dhammaṃ desemi. yathāpaṭipannānaṃ vo saṃkilesikā dhammā pahīyissanti, vodānīyā dhammā abhivaḍḍhissanti, paññāpāripūriṃ vepullattañca diṭṭheva dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharissathā”ti.

23. Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn Gotama nói vậy là muốn có đệ tử." Này Nigrodha, Ngươi chớ có hiểu như vậy. Bổn sư Ngươi là ai, hãy giữ nguyên vị Bổn sư ấy cho Ngươi.

Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn Gotama nói vậy là muốn chúng tôi từ bỏ kinh tụng của chúng tôi". Này Nigrodha, Ngươi chớ có hiểu như vậy. Kinh tụng của Ngươi là gì, hãy giữ nguyên kinh tụng ấy cho Ngươi.

Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn Gotama nói như vậy là muốn chúng tôi từ bỏ nghề sống của chúng tôi." Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. Nghề sống của Ngươi là gì, hãy giữ nguyên nghề sống ấy cho Ngươi.

Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn Gotama nói vậy là muốn xác tín cho chúng tôi đối với các pháp bất thiện mà truyền thống Tổ sư chúng tôi đã xem là bất thiện." Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. Những pháp thiện gì của Ngươi và được xem là bất thiện do Tổ sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên như cũ.

Này Nigrodha, Ngươi có thể nghĩ rằng: "Sa môn Gotama nói vậy là muốn cho chúng tôi từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống Tổ sư chúng tôi đã xem là thiện pháp". Này Nigrodha, chớ có hiểu như vậy. Những thiện pháp của Ngươi và được xem là thiện pháp do Tổ sư truyền thống, hãy giữ chúng nguyên như cũ.

Này Nigrodha, Ta nói vậy không phải vì muốn có đệ tử; Ta nói vậy không phải vì mốn khiến các Ngươi từ bỏ kinh tụng, Ta nói vậy không phải vì muốn khiến các Ngươi từ bỏ nghề sống; Ta nói vậy không phải vì muốn xác tín cho các Ngươi đối với các pháp bất thiện mà truyền thống Tổ sư đã xem là bất thiện; Ta nói vậy không phải vì muốn cho các Ngươi từ bỏ những thiện pháp mà truyền thống Tổ sư đã xem là thiện pháp.

Và này Nigrodha, có những pháp bất thiện không được từ bỏ, làm cho cấu uế, đưa đến tái sanh, đem lại đau khổ, đưa lại quả khổ, đem lại già, bệnh, chết trong tương lai. Những pháp ấy, Ta thuyết giảng để diệt trừ chúng.

Nếu các Ngươi thực hành đúng theo lời giảng dạy, thời các pháp cấu uế của ngươi được trừ diệt, các pháp thanh tịnh được tăng trưởng, và các ngươi sẽ tự chứng biết, chứng ngộ, đạt đến an trú ngay trong hiện tại, trí tuệ cụ túc, viên mãn.

23. ‘Nigrodha, you may think: “The ascetic Gotama says this in order to get disciples.” But you should not regard it like that. Let him who is your teacher remain your teacher. (777)

Or you may think: “He wants us to abandon our rules.” But you should not regard it like that. Let your rules remain as they are.

Or you may think: “He wants us to abandon our way of life.” But you should not regard it like that. Let your way of life remain as it was.

Or you may think: “He wants to establish us in the doing of things that according to our teaching are wrong, and are so considered among us.” But you should not regard it like that. Let those things you consider wrong continue to be so considered.

Or you may think: “He wants to draw us away from things that according to our teaching are good, and are so considered among us.” But you should not regard it like that. Let whatever you consider right continue to be so considered.

Nigrodha, I do not speak for any of these reasons ... [57]

‘There are, Nigrodha, unwholesome things that have not been abandoned, tainted, conducive to rebirth, (778) fearful, productive of painful results in the future, associated with birth, decay and death. It is for the abandonment of these things that I teach Dhamma.

If you practise accordingly, these tainted things will be abandoned, and the things that make for purification will develop and grow, and you will all attain to and dwell, in this very life, by your own insight and realisation, in the fullness of perfected wisdom.’

♦ 79. evaṃ vutte, te paribbājakā tuṇhībhūtā maṅkubhūtā pattakkhandhā adhomukhā pajjhāyantā appaṭibhānā nisīdiṃsu yathā taṃ mārena pariyuṭṭhitacittā. atha kho bhagavato etadahosi — “sabbe pime moghapurisā phuṭṭhā pāpimatā. yatra hi nāma ekassapi na evaṃ bhavissati — ‘handa mayaṃ aññāṇatthampi samaṇe gotame brahmacariyaṃ carāma, kiṃ karissati sattāho’”ti? atha kho bhagavā udumbarikāya paribbājakārāme sīhanādaṃ naditvā vehāsaṃ abbhuggantvā gijjhakūṭe pabbate paccupaṭṭhāsi {paccuṭṭhāsi (sī. syā. pī.)}. sandhāno pana gahapati tāvadeva rājagahaṃ pāvisīti.

udumbarikasuttaṃ niṭṭhitaṃ dutiyaṃ.

24. Khi được nói vậy, các du sĩ ấy đều ngồi im lặng, ủ rũ, vai sụp xuống, cúi đầu, ưu tư, câm miệng, như tâm của họ bị Ma vương chi phối.

Lúc bấy giờ, Thế Tôn tự nghĩ: "Tất cả kẻ ngu si này bị ác ma xâm nhập, không có một ai có ý nghĩ: "Hãy đến, chúng ta hãy sống đời sống phạm hạnh dưới sự hướng dẫn của Sa môn Gotama". Còn nói gì đến thời gian bảy ngày!"

Rồi Thế Tôn rống tiếng rống con sư tử trong ngôi vườn của nữ hoàng Udumbarikà dành cho hàng du sĩ, bay trên hư không, và hạ xuống núi Kỳ xà quật. Còn gia chủ Sandhàna trở vào thành Vương Xá.

24. At these words the wanderers sat silent and upset, their shoulders drooped, they hung their heads and sat there downcast and bewildered, so possessed were their minds by Māra. (779)

Then the Lord said: ‘Every one of these foolish men is possessed by the evil one, so that not a single one of them thinks: “Let us now follow the holy life proclaimed by the ascetic Gotama, that we may learn it — for what do seven days matter?”’

Then the Lord, having uttered his lion’s roar in the Udumbarika park, rose up in the air and alighted on the Vultures’ Peak. And the householder Sandhāna also returned to Rājagaha. (780)

 

Notes: The numbers in square brackets [ ] in the actual text refer to the page number of the Dīgha Nikāya of the Pali Text Society's edition in Pali.

 

(759). His name means ‘Banyan’ . Cf. DN 8.23.

(760). A park given by Queen Udumbarikā for wanderers, similar to that mentioned at DN 24, n.746.

(761). Cf. DN 1.1.17, and DN 9.3.

(762). Go-kaṇṇa. Dictionaries give ‘a large species of deer’, for which ‘bison’ seems to be the correct rendering; RD, following DA, has ‘a one-eyed cow’.

(763). As at DN 1.1.11.

(764). Adassayamāno: rendered by RD as ‘furtively’ (‘not showing himself’), but DA considers the seemingly negative prefix a- ‘a mere particle’. The Sub-Commentary declares that ādassamāno (‘showing off’) is the meaning. It makes little real difference, since either direct ostentation or mockhumility is intended.

(765). For a fuller treatment of the pith-image, see MN 18.

(766). Or: ‘remain satisfied with what has been achieved.’

(767). Cf. n.637.

(768). Cf n.676.

(769). ‘Heart’ and ‘mind’ here both render citta.

(770). Upakkilesā.

(771). Mahaggata: cf. DN 22.12 and n.664 there.

(772). The stages reached as at DN 2.93.

(773). The stage reached as at DN 2.95. Cf. MN 29.

(774). This is the stage reached at DN 2.97, though the wording is slightly discrepant.

(775). Cf. DN 2.99ff.

(776). As at DN 22.22.

(777). The extreme tolerance of Buddhism is shown here. This can be quoted to those who, wishing to practise, e.g. Buddhist meditation, are worried about their prior allegiance to another faith. But see DN 29.4.

(778). Ponobhavika: as at DN 22.19 and n.702 there.

(779). Like Ananda at DN 16.34ff.

(780). DN says that the Buddha’s words, though not successful at the time, were of benefit to the wanderers in the future.

---oOo---

 

Nguồn (Source):
Vietnamese:
khemarama.net
Pāḷi - English:
 digitalpalireader.online

Những tập kinh khác:

DN 1: Brahmajāla – Kinh Phạm Võng – The All-embracing Net of Views

DN 2: Sāmannaphala sutta – Kinh Sa Môn Quả – The Fruits of the Contemplative Life

DN 3: Ambaṭṭhasuttaṃ – Kinh Ambaṭṭha (A-Ma-Trú) – A Young Brahman’s Rudeness And An Old One’s Faith

DN 4: Soṇadaṇḍasuttaṃ – Kinh Chủng Đức – The Qualities Of The True Brahman

DN 5: Kūṭadantasuttaṃ – Kinh Cứu La Đàn Đầu – About Kūṭadanta – A Bloodless Sacrifice

DN 6: Mahālisuttaṃ – Kinh Mahāli – About Mahāli

DN 7: Jāliyasuttaṃ – Kinh Jāliya – About Jāliya

DN 8: Mahāsīhanādasuttaṃ – Kinh Ca-diếp Sư tử hống – The Great Lion’s Roar (The Lion’s Roar to Kassapa)

DN 9: Poṭṭhapādasuttaṃ – Kinh Bố-Sá-Bà-Lâu – About Poṭṭhapāda (States of Consciousness)

DN 10: Subhasuttaṃ – Kinh Tu Ba – About Subha (Morality, Concentration, Wisdom)

DN 11: Kevaṭṭasuttaṃ – Kinh Kiên Cố – About Kevaddha (What Brahma Didn’t Know)

DN 12: Lohiccasuttaṃ – Kinh Lô Hi Gia – About Lohicca (Good and Bad Teachers)

DN 13: Tevijjasuttaṃ – Kinh Tam Minh – The Threefold Knowledge (The Way to Brahmā)

DN 14: Mahāpadānasuttaṃ – Kinh Đại Bổn – The Great Discourse on the Lineage

DN 15: Mahānidānasuttaṃ – Kinh Đại Duyên – The Great Discourse on Origination

DN 16: Mahāparinibbānasuttaṃ – Kinh Đại Bát-Niết-Bàn – The Great Passing (The Buddha’s Last Days)

DN 17: Mahāsudassanasuttaṃ – Kinh Ðại Thiện Kiến Vương – The Great Splendour (A King’s Renunciation)

DN 18: Janavasabhasuttaṃ – Kinh Xà-ni-sa – About Janavasabha (Brahmā Addresses the Gods)

DN 19: Mahāgovindasuttaṃ – Kinh Ðại Ðiển Tôn – The Great Steward (A Past Life of Gotama)

DN 20: Mahāsamayasuttaṃ – Kinh Đại Hội – The Mighty Gathering (Devas Come to See the Buddha)

DN 21: Sakkapañhasuttaṃ – Kinh Đế-Thích Sở Vấn – Sakka’s Questions (A God Consults the Buddha)

DN 22: Mahāsatipaṭṭhānasuttaṃ – Kinh Đại Niệm Xứ – The Greater Discourse on the Foundations of Mindfulness

DN 23: Pāyāsisuttaṃ – Kinh Kệ-Túc – About Pāyāsi (Debate with a Sceptic)

DN 24: Pāthikasuttaṃ – Kinh Ba-lê – About Pāṭikaputta (The Charlatan)

DN 25: Udumbarikasuttaṃ – Kinh Ưu-đàm-bà-la Sư tử Hống – The Great Lion’s Roar to the Udumbarikans

DN 26: Cakkavattisuttaṃ – Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư tử Hống – The Lion’s Roar on the Turning of the Wheel

Những bộ Kinh khác :