Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/jrskvvyx/public_html/wp-content/themes/vpba/single-story.php on line 14

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in /home/jrskvvyx/public_html/wp-content/themes/vpba/single-story.php on line 14

[45] Giới Ưng Xả Đối Trị 20 (Nissaggiya Pācittiya 20) – Phần Y: Dâng Tiền Mua Y (Rāja)

Friday January 6, 2023

 

 

👉❓❓ DUYÊN SỰ:

👉-- Quan đại thần nọ sai sứ giả đến dâng tiền cho ĐĐ Upananda Sākya để mua y.

    -- Vị ấy không nhận vì không đúng pháp đúng thời.

    -- Lúc ấy có người nam cư sĩ nọ đi ngang qua tu viện có việc, ĐĐ chỉ vào người ấy và bảo đó là người phục vụ cho chư TK.

    -- Vị sứ giả đã dặn dò người cư sĩ ấy, khi ĐĐ cần cứ đến đúng lúc đúng thời.

    -- 3 lần như vậy ĐĐ Upannana vẫn không nói gì.

    -- Hôm đó là ngày hội họp của thị trấn, quy định ai đến trễ sẽ bị phạt tiền. ĐĐ đã đến gặp người cư sĩ vào ngày đó nhưng ông ta từ chối vì sợ trễ hẹn qua ngày hôm nay.

    -- Nhưng vị ấy đã nắm lấy dây lưng của người cư sĩ.

    -- Vì bị ép buộc nên người cư sĩ đã mua y cho đại đức rồi đã đi trễ.

    -- Người ấy kể lại sự việc và các TK đã chê bai.

    -- Đức Phật quy định điều học.

🚫✍️☸️ QUY ĐỊNH LẦN 1:

“Trường hợp đức vua, hoặc quan triều đình, hoặc bà-la- môn, hoặc gia chủ phái sứ giả đem số tiền mua y dành riêng cho vị TKN (nói rằng): ‘Hãy mua y với số tiền mua y này rồi hãy dâng đến vị TKN tên (như vầy).’ Nếu người sứ giả ấy đi đến gặp vị TKN ấy và nói như vầy: ‘Thưa ngài, số tiền mua y này được dành riêng cho đại đức đã được mang lại. Xin đại đức hãy nhận lãnh tiền mua y.’ Người sứ giả ấy nên được vị TKN ấy nói như vầy: ‘Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiền mua y và chúng tôi chỉ nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời.’ Nếu người sứ giả ấy nói với vị TKN ấy như vầy: ‘Vậy có ai là người phục vụ cho đại đức không?’ Này các TKN, vị TKN có sự cần dùng y nên chỉ ra người phục vụ là người phụ việc chùa hoặc là nam cư sĩ: ‘Này đạo hữu, đây chính là người phục vụ cho các TKN.’ Nếu người sứ giả ấy sau khi đã dặn dò người phục vụ ấy rồi đã đi đến gặp vị TKN ấy nói như vầy: ‘Thưa ngài, người phục vụ mà đại đức đã chỉ ra đã được tôi dặn dò. Đại đức hãy đi đến lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho ngài.’ Này các TKN, vị TKN có sự cần dùng y sau khi đi đến gặp người phục vụ ấy rồi nên thông báo nên nhắc nhở hai hoặc ba lần: ‘Này đạo hữu, tôi có nhu cầu về y.’ Trong khi thông báo nhắc nhở hai hoặc ba lần, nếu đạt được y ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không đạt được thì nên đứng với trạng thái im lặng bốn lần, năm lần, tối đa là sáu lần. Trong khi đứng với trạng thái im lặng bốn lần, năm lần, tối đa là sáu lần, nếu đạt được y ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không đạt được rồi ra sức vượt quá số lần ấy và đạt được y ấy thì (y ấy) phạm vào Nissaggiya và (vị ấy) phạm tội Pācittiya (Ưng đối trị). Nếu không đạt được thì tiền mua y đã được mang lại là của nơi nào thì nên đích thân đi đến nơi ấy, hoặc nên phái sứ giả đi đến (nói rằng): ‘Này quý vị, các người đã gởi đến số tiền mua y dành riêng cho vị TKN nào, số tiền ấy không có được chút gì lợi ích cho vị TKN ấy. Quý vị hãy thâu hồi lại vật của mình, chớ để vật của quý vị bị mất mát. Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy.”

🙅‍♂️👉KHÔNG PHẠM TỘI:

Với sự thông báo ba lần, với việc đứng sáu lần, với sự thông báo chưa đủ ba lần, với việc đứng chưa đủ sáu lần, (người ấy) dâng khi chưa được thông báo, thí chủ dâng sau khi thông báo, vị bị điên, vị vi phạm đầu tiên thì vô tội.

📚✍️☸️ CHÚ THÍCH THUẬT NGỮ:

👉 ĐĐ Upananda: con trai dòng Sākya.

 


☸️☸️☸️

🏡Trích từ: Tạng Luật Tóm Tắt (Khemārāma – Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ)
🙋‍♂️📮Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Khemarama.com@gmail.com
👉👉 Xem thêm tại: https://www.facebook.com/tinhanlannha

Notice: Undefined variable: term in /home/jrskvvyx/public_html/wp-content/themes/vpba/single-story.php on line 18