[00] Mục Lục và Giới Thiệu

Friday February 4, 2022

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikāya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Trưởng Lão Tăng Kệ - Theragāthā

--------------------

 

 

Mục Lục 

Chương I: Một Kệ

Phẩm Một

(1) Subhū­tit­thera­gāthā, (Thag 1.1)
(2) Mahā­koṭ­ṭhi­kat­thera­gāthā, (Thag 1.2)
(3) Kaṅ­khā­re­vatat­thera­gāthā, (Thag 1.3)
(4) Puṇṇat­thera­gāthā, (Thag 1.4)
(5) Dabbat­thera­gāthā, (Thag 1.5)
(6) Sīta­vaniyat­thera­gāthā, (Thag 1.6)
(7) Bhal­liyat­thera­gāthā, (Thag 1.7)
(8) Vīrat­thera­gāthā, (Thag 1.8)
(9) Pilinda­vacchat­thera­gāthā, (Thag 1.9)
(10) Puṇṇamā­sat­thera­gāthā, (Thag 1.10)

Phẩm Hai

(11) Cūḷa­vacchat­thera­gāthā, (Thag 1.11)
(12) Mahā­vacchat­thera­gāthā, (Thag 1.12)
(13) Vana­vacchat­thera­gāthā, (Thag 1.13)
(14) Sivaka­sāma­ṇera­gāthā, (Thag 1.14)
(15) Kuṇ­ḍadhānat­thera­gāthā, (Thag 1.15)
(16) Belaṭṭha­sī­sat­thera­gāthā, (Thag 1.16)
(17) Dāsakat­thera­gāthā, (Thag 1.17)
(18) Siṅ­gālapi­tut­thera­gāthā, (Thag 1.18)
(19) Kulat­thera­gāthā, (Thag 1.19)
(20) Ajitat­thera­gāthā, (Thag 1.20)

Phẩm Ba

(21) Nigrodhat­thera­gāthā, (Thag 1.21)
(22) Citta­kat­thera­gāthā, (Thag 1.22)
(23) Gosālat­thera­gāthā, (Thag 1.23)
(24) Sugandhat­thera­gāthā, (Thag 1.24)
(25) Nandi­yat­thera­gāthā, (Thag 1.25)
(26) Abhayat­thera­gāthā, (Thag 1.26)
(27) Lomasakaṅ­giyat­thera­gāthā, (Thag 1.27)
(28) Jambu­gāmika­puttat­thera­gāthā, (Thag 1.28)
(29) Hāritat­thera­gāthā, (Thag 1.29)
(30) Utti­yat­thera­gāthā, (Thag 1.30)

Phẩm Bốn

(31) Gahvaratī­riyat­thera­gāthā, (Thag 1.31)
(32) Sup­piyat­thera­gāthā, (Thag 1.32)
(33) Sopākat­thera­gāthā, (Thag 1.33)
(34) Posi­yat­thera­gāthā, (Thag 1.34)
(35) Sāmañ­ña­kānit­thera­gāthā, (Thag 1.35)
(36) Kumā­puttat­thera­gāthā, (Thag 1.36)
(37) Kumā­putta­sahāya­kat­thera­gāthā (Bạn Của Kumā), (Thag 1.37)
(38) Gavam­patit­thera­gāthā, (Thag 1.38)
(39) Tissat­thera­gāthā, (Thag 1.39)
(40) Vaḍḍha­mānat­thera­gāthā, (Thag 1.40)

Phẩm Năm

(41) Siri­vaḍḍhat­thera­gāthā, (Thag 1.41)
(42) Kha­di­ra­vaniyat­thera­gāthā, (Thag 1.42)
(43) Sumaṅga­lat­thera­gāthā, (Thag 1.43)
(44) Sānut­thera­gāthā, (Thag 1.44)
(45) Ramaṇī­ya­vihārit­thera­gāthā, (Thag 1.45)
(46) Samid­dhit­thera­gāthā, (Thag 1.46)
(47) Ujjayat­thera­gāthā, (Thag 1.47)
(48) Sañ­jayat­thera­gāthā, (Thag 1.48)
(49) Rāma­ṇeyya­kat­thera­gāthā, (Thag 1.49)
(50) Vimalat­thera­gāthā, (Thag 1.50)

Phẩm Sáu

(51) Godhi­kat­thera­gāthā, (Thag 1.51)
(52) Subāhut­thera­gāthā, (Thag 1.52)
(53) Valli­yat­thera­gāthā, (Thag 1.53)
(54) Utti­yat­thera­gāthā, (Thag 1.54)
(55) Añjana­vaniyat­thera­gāthā, (Thag 1.55)
(56) Kuṭi­vihārit­thera­gāthā, (Thag 1.56)
(57) Dutiya­kuṭi­vihārit­thera­gāthā, (Thag 1.57)
(58) Ramaṇī­ya­kuṭikat­thera­gāthā, (Thag 1.58)
(59) Kosala­vihārit­thera­gāthā, (Thag 1.59)
(60) Sīvalit­thera­gāthā, (Thag 1.60)

Phẩm Bảy

(61) Vappat­thera­gāthā, (Thag 1.61)
(62) Vajji­puttat­thera­gāthā, (Thag 1.62)
(63) Pak­khat­thera­gāthā, (Thag 1.63)
(64) Vimala­koṇ­ḍaññat­thera­gāthā, (Thag 1.64)
(65) Ukkhepa­ka­ta­vacchat­thera­gāthā, (Thag 1.65)
(66) Meghi­yat­thera­gāthā, (Thag 1.66)
(67) Ekadham­ma­savanī­yat­thera­gāthā, (Thag 1.67)
(68) Eku­dāniyat­thera­gāthā, (Thag 1.68)
(69) Channat­thera­gāthā, (Thag 1.69)
(70) Puṇṇat­thera­gāthā (Sunāparantaka), (Thag 1.70)

Phẩm Tám

(71) Vaccha­pālat­thera­gāthā, (Thag 1.71)
(72) Ātumat­thera­gāthā, (Thag 1.72)
(73) Māṇavat­thera­gāthā, (Thag 1.73)
(74) Suyāma­nat­thera­gāthā, (Thag 1.74)
(75) Susāradat­thera­gāthā, (Thag 1.75)
(76) Piyañ­jahat­thera­gāthā, (Thag 1.76)
(77) Hatthā­roha­puttat­thera­gāthā, (Thag 1.77)
(78) Meṇḍa­sirat­thera­gāthā, (Thag 1.78)
(79) Rak­khi­tat­thera­gāthā, (Thag 1.79)
(80) Uggat­thera­gāthā, (Thag 1.80)

Phẩm Chín

(81) Samiti­guttat­thera­gāthā, (Thag 1.81)
(82) Kassa­pat­thera­gāthā, (Thag 1.82)
(83) Sīhat­thera­gāthā, (Thag 1.83)
(84) Nītat­thera­gāthā, (Thag 1.84)
(85) Sunā­gat­thera­gāthā, (Thag 1.85)
(86) Nāgitat­thera­gāthā, (Thag 1.86)
(87) Paviṭ­ṭhat­thera­gāthā, (Thag 1.87)
(88) Ajjunat­thera­gāthā, (Thag 1.88)
(89) (Paṭhama) Devasabhat­thera­gāthā, (Thag 1.89)
(90) Sāmi­dattat­thera­gāthā, (Thag 1.90)

Phẩm Mười

(91) Pari­puṇṇa­kat­thera­gāthā, (Thag 1.91)
(92) Vijayat­thera­gāthā, (Thag 1.92)
(93) Erakat­thera­gāthā, (Thag 1.93)
(94) Metta­jit­thera­gāthā, (Thag 1.94)
(95) Cak­khu­pālat­thera­gāthā, (Thag 1.95)
(96) Khaṇ­ḍa­sumanat­thera­gāthā, (Thag 1.96)
(97) Tissat­thera­gāthā, (Thag 1.97)
(98) Abhayat­thera­gāthā, (Thag 1.98)
(99) Utti­yat­thera­gāthā, (Thag 1.99)
(100) (Dutiya) Devasabhat­thera­gāthā, (Thag 1.100)

Phẩm Mười Một

(101) Belaṭ­ṭhānikat­thera­gāthā, (Thag 1.101)
(102) Setucchat­thera­gāthā, (Thag 1.102)
(103) Bandhu­rat­thera­gāthā, (Thag 1.103)
(104) Khi­takat­thera­gāthā, (Thag 1.104)
(105) Mali­tavam­bhat­thera­gāthā, (Thag 1.105)
(106) Suheman­tat­thera­gāthā, (Thag 1.106)
(107) Dhamma­savat­thera­gāthā, (Thag 1.107)
(108) Dhamma­sa­vapi­tut­thera­gāthā, (Thag 1.108)
(109) Saṃgha­rak­khi­tat­thera­gāthā, (Thag 1.109)
(110) Usabhat­thera­gāthā, (Thag 1.110)

Phẩm Mười Hai

(111) Jentat­thera­gāthā, (Thag 1.111)
(112) Vaccha­gottat­thera­gāthā, (Thag 1.112)
(113) Vana­vacchat­thera­gāthā, (Thag 1.113)
(114) Adhi­muttat­thera­gāthā, (Thag 1.114)
(115) Mahā­nāmat­thera­gāthā, (Thag 1.115)
(116) Pārā­pariyat­thera­gāthā, (Thag 1.116)
(117) Yasat­thera­gāthā, (Thag 1.117)
(118) Kimi­lat­thera­gāthā, (Thag 1.118)
(119) Vajji­puttat­thera­gāthā, (Thag 1.119)
(120) Isi­dattat­thera­gāthā, (Thag 1.120)

Chương Hai - Hai Kệ

Phẩm Một

(121) Uttarat­thera­gāthā, (Thag 2.1)
(122) Piṇḍo­labhā­rad­vājat­thera­gāthā, (Thag0 2.2)
(123)0 Valli­yat­thera­gāthā, (Thag 2.3)
(124) Gaṅgā­tīriyat­thera­gāthā, (Thag 2.4)
(125) Ajinat­thera­gāthā, (Thag 2.5)
(126) Meḷajinat­thera­gāthā, (Thag 2.6)
(127) Rādhat­thera­gāthā, (Thag 2.7)
(128) Surā­dhat­thera­gāthā, (Thag 2.8)
(129) Gotamat­thera­gāthā, (Thag 2.9)
(130) Vasabhat­thera­gāthā, (Thag 2.10)

Phẩm Hai

(131) Mahā­cundat­thera­gāthā, (Thag 2.11)
(132) Jotidāsat­thera­gāthā, (Thag 2.12)
(133) Herañña­kānit­thera­gāthā, (Thag 2.13)
(134) Somamittat­thera­gāthā, (Thag 2.14)
(135) Sab­bamittat­thera­gāthā, (Thag 2.15)
(136) Mahākāḷat­thera­gāthā, (Thag 2.16)
(137) Tissat­thera­gāthā, (Thag 2.17)
(138) Kimi­lat­thera­gāthā, (Thag 2.18)
(139) Nandat­thera­gāthā, (Thag 2.19)
(140) Siri­mat­thera­gāthā, (Thag 2.20) 

Phẩm Ba

(141) Uttarat­thera­gāthā, (Thag 2.21)
(142) Bhadda­jit­thera­gāthā, (Thag 2.22)
(143) Sobhi­tat­thera­gāthā, (Thag 2.23)
(144) Valli­yat­thera­gāthā, (Thag 2.24)
(145) Vītasokat­thera­gāthā, (Thag 2.25)
(146) Puṇṇamā­sat­thera­gāthā, (Thag 2.26)
(147) Nanda­kat­thera­gāthā, (Thag 2.27)
(148) Bharatat­thera­gāthā, (Thag 2.28)
(149) Bhārad­vājat­thera­gāthā, (Thag 2.29)
(150) Kaṇ­hadinnat­thera­gāthā, (Thag 2.30)

Phẩm Bốn

(151) Miga­sirat­thera­gāthā, (Thag 2.31)
(152) Siva­kat­thera­gāthā, (Thag 2.32)
(153) Upa­vā­ṇat­thera­gāthā, (Thag 2.33)
(154) Isi­dinnat­thera­gāthā, (Thag 2.34)
(155) Sambu­la­kaccānat­thera­gāthā, (Thag 2.35)
(156) Nita­kat­thera­gāthā, (Thag 2.36)
(157) Soṇa­po­ṭiriyat­thera­gāthā, (Thag 2.37)
(158) Nisa­bhat­thera­gāthā, (Thag 2.38)
(159) Usabhat­thera­gāthā, (Thag 2.39)
(160) Kappa­ṭa­kurat­thera­gāthā, (Thag 2.40)

Phẩm Năm

(161) Kumāra­kas­sapat­thera­gāthā, (Thag 2.41)
(162) Dhamma­pālat­thera­gāthā, (Thag 2.42)
(163) Brahmā­lit­thera­gāthā, (Thag 2.43)
(164) Mogha­rājat­thera­gāthā, (Thag 2.44)
(165) Visā­kha­pañ­cālaput­tat­thera­gāthā, (Thag 2.45)
(166) Cūḷa­kat­thera­gāthā, (Thag 2.46)
(167) Anūpa­mat­thera­gāthā, (Thag 2.47)
(168) Vajji­tat­thera­gāthā, (Thag 2.48)
(169) Sandhi­tat­thera­gāthā, (Thag 2.49)

 

Chương Ba - Phẩm Ba Kệ

(170) Aṅgaṇika­bhārad­vājat­thera­gāthā, (Thag 3.1)
(171) Pac­ca­yat­thera­gāthā, (Thag 3.2)
(172) Bākulat­thera­gāthā, (Thag 3.3)
(173) Dhani­yat­thera­gāthā, (Thag 3.4)
(174) Mātaṅ­ga­puttat­thera­gāthā, (Thag 3.5)
(175) Khujja­sobhi­tat­thera­gāthā, (Thag 3.6)
(176) Vāraṇat­thera­gāthā, (Thag 3.7)
(177) Vassi­kat­thera­gāthā, (Thag 3.8)
(178) Yaso­jat­thera­gāthā, (Thag 3.9)
(179) Sāṭi­mat­tiyat­thera­gāthā, (Thag 3.10)
(180) Upālit­thera­gāthā, (Thag 3.11)
(181) Uttara­pālat­thera­gāthā, (Thag 3.12)
(182) Abhi­bhū­tat­thera­gāthā, (Thag 3.13)
(183) Gotamat­thera­gāthā, (Thag 3.14)
(184) Hāritat­thera­gāthā, (Thag 3.15)
(185) Vimalat­thera­gāthā, (Thag 3.16)

Chương Bốn - Phẩm Bốn Kệ

(186) Nāga­samālat­thera­gāthā, (Thag 4.1)
(187) Bhagut­thera­gāthā, (Thag 4.2)
(188) Sabhi­yat­thera­gāthā, (Thag 4.3)
(189) Nanda­kat­thera­gāthā, (Thag 4.4)
(190) Jambu­kat­thera­gāthā, (Thag 4.5)
(191) Senakat­thera­gāthā, (Thag 4.6)
(192) Sam­bhū­tat­thera­gāthā, (Thag 4.7)
(193) Rāhu­lat­thera­gāthā, (Thag 4.8)
(194) Canda­nat­thera­gāthā, (Thag 4.9)
(195) Dham­mikat­thera­gāthā, (Thag 4.10)
(196) Sappakat­thera­gāthā, (Thag 4.11)
(197) Muditat­thera­gāthā, (Thag 4.12)

Chương Năm - Phẩm Năm Kệ

(198) Rāja­dattat­thera­gāthā, (Thag 5.1)
(199) Subhūtat­thera­gāthā, (Thag 5.2)
(200) Giri­mānandat­thera­gāthā, (Thag 5.3)
(201) Sumanat­thera­gāthā, (Thag 5.4)
(202) Vaḍḍhat­thera­gāthā, (Thag 5.5)
(203) Nadīkas­sapat­thera­gāthā, (Thag 5.6)
(204) Gayākas­sapat­thera­gāthā, (Thag 5.7)
(205) Vakka­lit­thera­gāthā, (Thag 5.8)
(206) Vijita­senat­thera­gāthā, (Thag 5.9)
(207) Yasa­dattat­thera­gāthā, (Thag 5.10)
(208) Soṇa­kuṭikaṇ­ṇat­thera­gāthā, (Thag 5.11)
(209) Kosi­yat­thera­gāthā, (Thag 5.12)

 

Chương Sáu - Phẩm Sáu Kệ

(210) Uru­veḷakas­sapat­thera­gāthā, (Thag 6.1)
(211) Tekiccha­kānit­thera­gāthā, (Thag 6.2)
(212) Mahā­nāgat­thera­gāthā, (Thag 6.3)
(213) Kullat­thera­gāthā, (Thag 6.4)
(214) Māluṅk­ya­puttat­thera­gāthā, (Thag 6.5)
(215) Sap­padāsat­thera­gāthā, (Thag 6.6)
(216) Kāti­yānat­thera­gāthā, (Thag 6.7)
(217) Migajā­lat­thera­gāthā, (Thag 6.8)
(218) Puro­hi­ta­putta­jentat­thera­gāthā, (Thag 6.9)
(219) Sumanat­thera­gāthā, (Thag 6.10)
(220) Nhātaka­munit­thera­gāthā, (Thag 6.11)
(221) Brahma­dattat­thera­gāthā, (Thag 6.12)
(222) Siri­maṇḍat­thera­gāthā, (Thag 6.13)
(223) Sabba­kāmit­thera­gāthā, (Thag 6.14)

Chương Bảy - Phẩm Bảy Kệ

(224) Sun­dara­samud­dat­thera­gāthā, (Thag 7.1)
(225) Lakuṇṭa­ka­bhaddi­yat­thera­gāthā, (Thag 7.2)
(226) Bhaddat­thera­gāthā, (Thag 7.3)
(227) Sopākat­thera­gāthā, (Thag 7.4)
(228) Sara­bhaṅ­gat­thera­gāthā, (Thag 7.5)

 

Chương Tám - Phẩm Tám Kệ

(229) Mahā­kaccāya­nat­thera­gāthā, (Thag 8.1)
(230) Siri­mittat­thera­gāthā, (Thag 8.2)
(231) Mahā­pantha­kat­thera­gāthā, (Thag 8.3)

Chương Chín - Phẩm Chín Kệ

(232) Bhūtat­thera­gāthā, (Thag 9.1)

Chương Mười - Phẩm Mười Kệ

(233) Kāḷu­dāyit­thera­gāthā, (Thag 10.1)
(234) Eka­vihāri­yat­thera­gāthā, (Thag 10.2)
(235) Mahā­kap­pinat­thera­gāthā, (Thag 10.3)
(236) Cūḷa­pantha­kat­thera­gāthā, (Thag 10.4)
(237) Kappat­thera­gāthā, (Thag 10.5)
(238) Vaṅgan­ta­putta­upa­senat­thera­gāthā, (Thag 10.6)
(239) (Apara) Gotamat­thera­gāthā, (Thag 10.7)

Chương Mười Một - Phẩm Mười Một Kệ

(240) Saṅkic­cat­thera­gāthā, (Thag 11.1)

Chương Mười Hai - Phẩm Mười Hai Kệ

(241) Sīla­vat­thera­gāthā, (Thag 12.1)
(242) Sunītat­thera­gāthā, (Thag 12.2)

Chương Mười Ba - Phẩm Mười Ba Kệ

(243) Soṇa­koḷi­visat­thera­gāthā, (Thag 13.1)

Chương Mười Bốn - Phẩm Mười Bốn Kệ

(244) Kha­di­ra­vaniya­re­vatat­thera­gāthā, (Thag 14.1)
(245) Godattat­thera­gāthā, (Thag 14.2)

Chương Mười Lăm - Phẩm Mười Lăm Kệ

246. Aññā­sikoṇ­ḍaññat­thera­gāthā, (Thag 15.1)
247. Udāyit­thera­gāthā, (Thag 15.2)

Chương Mười Sáu - Phẩm Hai Mươi Kệ

(248) Adhi­muttat­thera­gāthā, (Thag 16.1)
(249) Pārā­pariyat­thera­gāthā, (Thag 16.2)
(250) Telakā­nit­thera­gāthā, (Thag 16.3)
(251) Raṭṭha­pālat­thera­gāthā, (Thag 16.4)
(252) Māluk­ya­puttat­thera­gāthā, (Thag 16.5)
(253) Selat­thera­gāthā, (Thag 16.6)
(254) Kāḷi­godhā­putta­bhaddi­yat­thera­gāthā, (Thag 16.7)
(255) Aṅguli­mālat­thera­gāthā, (Thag 16.8)
(256) Anu­ruddhat­thera­gāthā, (Thag 16.9)
(257) Pārā­pariyat­thera­gāthā, (Thag 16.10)

Chương Mười Bảy - Phẩm Ba Mươi Kệ

(258) Phussat­thera­gāthā, (Thag 17.1)
(259) Sāri­puttat­thera­gāthā, (Thag 17.2)
(260) Ānandat­thera­gāthā, (Thag 17.3)

Chương Mười Tám - Phẩm Bốn Mươi Kệ

(261) Mahā­kassa­pat­thera­gāthā, (Thag 18.1)

 

Chương Mười Chín - Phẩm Năm Mươi Kệ

(262) Tālapu­ṭat­thera­gāthā, (Thag 19.1)

Chương Hai Mươi - Phẩm Sáu Mươi Kệ

(263) Mahā­mog­gallā­nat­thera­gāthā, (Thag 20.1)

Chương Hai Mươi Mốt - Phẩm Bẩy Mươi Kệ

(264) Vaṅ­gīsat­thera­gāthā, (Thag 21.1)

 


Giới thiệu: Trưởng Lão Tăng Kệ & Trưởng Lão Ni Kệ


Trưởng Lão Tăng Kệ là quyển thứ tám của Tiểu Bộ Kinh, một tập hợp 264 tích truyện trong dạng các câu kệ do các vị tỳ kheo đệ tử của Ðức Phật thuật lại về cuộc đời, công phu tu tập và tinh tấn hành trì của quý Ngài trên đường đưa đến đạo quả A-la-hán. Trong khi đó, Trưởng Lão Ni Kệ là quyển thứ chín, gồm 73 tích truyện về cuộc đời các vị tỳ kheo ni đệ tử A-la-hán của Ðức Phật.

Qua hai quyển kinh nầy, chúng ta biết được các nỗ lực tu tập, đấu tranh nội tâm, thanh lọc tâm ý để đưa đến giác ngộ giải thoát. Cuộc đời tu hành của quý vị Tăng Ni như đã ghi lại trong hai quyển kinh là những tấm gương sáng ngời để chúng ta cùng suy gẫm và noi theo trên con đường hành đạo của mỗi người con Phật chúng ta.

Ngoài ra, các câu chuyện và vần kệ trong quyển Trưởng Lão Ni Kệ cũng là một chứng minh hùng hồn, cho thấy con đường của chư Phật mở rộng cho mọi người, không phân biệt nam hay nữ. Tấm gương dũng cảm quyết tâm tu tập để đắc đạo quả cao thượng của các vị tỳ kheo ni tiền phong trong Ni Ðoàn của Ðức Phật là một nguồn cảm hứng cho tất cả mọi người con Phật trong hơn hai ngàn năm trăm năm qua - nam cũng như nữ, già lẫn trẻ, người tại gia cũng như xuất gia. Ðạo quả A-la-hán, đạo quả giác ngộ toàn bích, mở rộng cho tất cả những ai tận lực tu học, giữ gìn giới hạnh, thanh lọc tâm ý, khai phát tuệ minh, như các vị đại đệ tử tỳ kheo và tỳ kheo ni đó.

Tỳ kheo Ariyasilo
(Bình Anson lược dịch, tháng 01-2001)

 

Những tập kinh khác:

[00] Mục Lục và Giới Thiệu

[01] Chương I: Một Kệ

[02] Chương II: Hai Kệ

[03] Chương III: Phẩm Ba Kệ

[04] Chương IV: Phẩm Bốn Kệ

[05] Chương V: Phẩm Năm Kệ

[[06] Chương VI: Phẩm Sáu Kệ

[07] Chương VII: Phẩm Bảy Kệ

[08] Chương VIII: Phẩm Tám Kệ

[09] Chương IX: Phẩm Chín Kệ

[10] Chương X: Phẩm Mười Kệ

[11] Chương XI: Phẩm Mười Một Kệ

[12] Chương XII: Phẩm Mười Hai Kệ

[13] Chương XIII: Phẩm Mười Ba Kệ

[14] Chương XIV: Phẩm Mười Bốn Kệ

[15] Chương XV: Phẩm Mười Lăm Kệ

[16] Chương XVI: Phẩm Hai Mươi Kệ

[17] Chương XVII: Phẩm Ba Mươi Kệ

[18] Chương XVIII: Phẩm Bốn Mươi Kệ

[19] Chương XIX: Phẩm Năm Mươi Kệ

[20] Chương XX: Phẩm Sáu Mươi Kệ

[21] Chương XXI: Phẩm Bẩy Mươi Kệ

Những bộ Kinh khác :