[00] Mục Lục

Saturday March 5, 2022

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikāya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chuyện Tiền Thân VI (số 521-539)

--------------------

 

Mục Lục 

 

Chương XVII - Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ

(521) Chuyện ba con chim (Tesakuṇajātaka), (Ja 521)
(522) Chuyện Đại Nhân Thiện Xạ Sarabhaṅga (Sarabhaṅgajātaka), (Ja 522)
(523) Chuyện Tiên Nữ Alambusā (Alambusājātaka), (Ja 523)
(524) Chuyện Long Vương Saṅkhapāla (Saṅkhapālajātaka), (Ja 524)
(525) Chuyện Sanh Sutasoma (Cullasutasomajātaka), (Ja 525)

Chương XVIII - Phẩm Năm Mươi Bài Kệ

(526) Chuyện Công Chúa Nalinikā (Nalinikājātaka), (Ja 526)
(527) Chuyện Mỹ Nhân Ummādantī (Ummādantījātaka), (Ja 527)
(528) Chuyện Bậc Đại Nhân Mahābodhi (Mahābodhijātaka), (Ja 528)

Chương XIX - Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ

(529) Chuyện Phật Độc Giác Soṇaka (Soṇakajātaka), (Ja 529)
(530) Chuyện Ẩn Sĩ Saṅkicca (Saṅkiccajātaka), (Ja 530)

Chương XX - Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ

(531) Chuyện Đức Vua Kusa (Kusajātaka), (Ja 531)
(532) Chuyện Soṇa và Nanda (Soṇanandajātaka), (Ja 532)

Chương XXI - Phẩm Tám Mươi Bài Kệ

(533) Chuyện Tiểu Thiên Nga (Cullahaṃsajātaka), (Ja 533)
(534) Chuyện Đại Thiên Nga (Mahāhaṃsajāta), (Ja 534)
(535) Chuyện Thức Ăn của Thần Tiên (Sudhābhojanajātaka), (Ja 535)
(536) Chuyện Chim Chúa Kuṇāla (Kuṇālajātaka), (Ja 536)
(537) Chuyện Đại Sutasoma (Mahāsutasomajātaka), (Ja 537)

Chương XXII - Đại Phẩm

(538) Chuyện Hoàng Tử Câm Què (Mūgapakkhajātaka), (Ja 538)
(539) Chuyện Đại Vương Janaka (Mahājanakajātaka), (Ja 539)

 

Những tập kinh khác:

[00] Mục Lục

[01] Chương XVII – Phẩm Bốn Mươi Bài Kệ

[02] Chương XVIII – Phẩm Năm Mươi Bài Kệ

[03] Chương XIX – Phẩm Sáu Mươi Bài Kệ

[04] Chương XX – Phẩm Bảy Mươi Bài Kệ

[05] Chương XXI – Phẩm Tám Mươi Bài Kệ

[06] Chương XXII – Đại Phẩm

Những bộ Kinh khác :