Nghi Thức Sám Hối Theo Sri Lanka (Sri Lankan Formula)

 

Phật giáo Nguyên thủy Therāvāda
Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã

----------------------------

Nguồn: Bhikkhunī Pātimokkha edited by Tathālokā Bhikkhunī & Nimmalā Bhikkhunī.
Tiếng việt: Khemārāma

  • Sám Hối Tập Thể:

“Okāsa vandāma ayye, sabbaṃ aparādhaṃ khamatha no, ayye.”

Ven, may we be given this opportunity to pay respects. Forgive us, Venerable, for all wrong-doings we have done.”

Bạch Ngài, chúng con thành kính đảnh lễ Ngài. Bạch Ngài, xin hãy xá mọi tội lỗi (mà chúng con đã làm) cho chúng con.

“Khamāmi.”

I forgive you.

Ta tha thứ cho con.

“Amhehi kataṃ puññaṃ sāminiyā anumoditabbaṃ.”

May the Venerable rejoice in the merit made by us.

Phước báo chúng con đã làm xin Ngài tùy hỷ.

“Anumodāmi.”

I rejoice in your merit.

Ta tùy hỷ.

“Sāminiyā kataṃ puññaṃ amhākaṃ dātabbaṃ.”

May the merit made by the Venerable be shared with us.

Phước báu Ngài đã tạo xin hãy chia đến chúng con.

“Dadāmi.”

I share it.

Ta chia phước cho con.

“Sādhu, sādhu, anumodāma!”

Good, good, We rejoice.

Lành thay, lành thay, chúng con xin tùy hỷ.

***

  • Một Vị Sám Hối:

“Okāsa vandāmi ayye, sabbaṃ aparādhaṃ khamatha me, ayye.”

“Khamāmi.”

“Mayā kataṃ puññaṃ sāminiyā anumoditabbaṃ.”

“Anumodāmi.”

“Sāminiyā kataṃ puññaṃ mayhaṃ dātabbaṃ.”

“Dadāmi.”

“Sādhu, sādhu, anumodāmi!”

Lưu ý: Phần gạch chân là các động từ được thay thế để phù hợp với chủ cách thứ nhất số ít.

 

Dowload file pdf: Nghi thức sám hối theo Sri Lanka _ OFFICIAL

Sunday February 19, 2023
Các bài viết khác :