Lễ Thọ Đầu Đà Rằm Tháng 4/2022

Hình ảnh lễ thọ đầu đà rằm tháng 4/2022 tại Khemārāma.

Xem đầy đủ tại: https://www.facebook.com/tinhanlannha/posts/5739799176034462

Friday May 20, 2022
Tags : new
Các bài viết khác :