Có Phải Người Cư Sĩ Nào Cũng Được Xuất Gia?

Trích: Kinh Nghiệm Tuệ Quán (dịch giả: Sư Toại Khanh)

Người cư sĩ phạm 5 giới có thể xuất gia làm Tăng được không? Nếu người cư sĩ không phạm vào các tội đại nghịch như giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, cưỡng hiếp Tỷ-kheo-ni. Và thường thì một người cư sĩ trước khi thọ đại giới nên được cho tu Sa-di trước.

Có phải người cư sĩ nào cũng có thể được xuất gia hay không? Ngoài trường hợp nhận xét một người không có lòng cầu đạo giải thoát, chư Tăng còn phải từ chối những cư sĩ đã phạm phải 5 tội đại nghịch, sách nhiễu tình dục ni giới, tà kiến cố định. Những người còn đang bị rắc rối với pháp luật như đang bị trát tòa gọi, tù nhân, nô lệ, đạo tặc, đang bị nợ nần hoặc mắc các chứng bệnh nan y truyền nhiễm, hay dị dạng, tật nguyền ở mức không tự sinh hoạt được cũng đều không thể thọ giới Tỷ-kheo. Trong Luật tạng còn quy định rõ những người có vấn đề về giới tính (nam nữ không rõ ràng) và hai là hạng người nói ở trên là lẻ giấy tội Bất Cộng Trụ hay tự nhận Tỷ-kheo hoặc từng đổi đạo theo ngoại giáo cúng đều không thể thọ giới Tỷ-kheo.

Wednesday September 15, 2021
Tags : new
Các bài viết khác :