Tứ Thanh Tịnh Giới – HT. Bửu Chơn

Quyển Luật này bần tăng trích lục theo trong Tam Tạng Pāli, quyển Pātimokka Sankheppa, quyển Anāgāra Vinaya và quyển Pubba Sikkhā Vannanā. Những điểm quan trọng mà bậc xuất gia cần phải biết (ngoài ra cũng còn rất nhiều phận sự phải học hỏi thêm cho hiểu rộng ra nữa). Ðây chỉ giải tóm tắt những chỗ cần yếu đến mỗi khi hành tăng sự.

Bhikkhu Nāga Mahā Thera - Tỳ khưu Bửu Chơn

Link tải sách: https://bit.ly/3JgGUzw

Wednesday February 9, 2022
Các bài viết khác :