Khemārāma – Thời Khóa Tu Tập

 • 3h45 : Thức Chúng
 • 4h00 : Vân Tập Chánh Điện
 • 4h15 : Tụng Kinh Tạng
 • 4h45 : Hành Thiền
 • 5h55 : Điểm Tâm Sáng
 • 7h00 : Lao Tác
 • 8h00 : Học Giáo Lý
 • 9h30 : Tự Hành Thiền
 • 10h45 : Thọ Trai
 • 12h00 : Chỉ Tịnh
 • 13h30 : Hành Thiền + Học
 • 16h30 : Tụng Kinh Chiều
 • 17h00 : Hành Thiền
 • 18h00 : Kinh Hành
 • 18h30 : Học Kinh Nikāya
 • 20h00 : Tự Học, Tự Hành Thiền
 • 22h00 : Chỉ Tịnh
Sunday September 12, 2021
Tags : noi_bat
Các bài viết khác :