SỰ PHỤC HỒI CỦA HỘI CHÚNG TỲ-KHƯU-NI TRONG TRUYỀN THỐNG NGUYÊN THỦY

 

SỰ PHỤC HỒI CỦA HỘI CHÚNG TỲ-KHƯU-NI TRONG TRUYỀN THỐNG NGUYÊN THỦY 
Bhikkhu Bodhi (2008)
Tỳ-khưu-ni Pháp Hỷ Dhammanandā dịch (2010)
Nguyên tác: Bhikkhu Bodhi, The Revival of Bhikkhuni Ordination in the Theravāda Tradition, 2008.

Link tải sách:

 

Thursday May 19, 2022
Các bài viết khác :