Muc Luc -Pāli Suttas Saṃyutta Nikāya (SN)

Friday September 24, 2021
Pāli Suttas
Identifier Subdivision
SN 1 Devatā Saṃyutta
SN 2 Devaputta Saṃyutta
SN 3 Kosala Saṃyutta
SN 4 Māra Saṃyutta
SN 5 Bhikkhuṇī Saṃyutta
SN 6 Brahmā Saṃyutta
SN 7 Brāhmaṇa Saṃyutta
SN 8 Vangīsa Thera Saṃyutta
SN 9 Vana Saṃyutta
SN 10 Yakkha Saṃyutta
SN 11 Sakka Saṃyutta
SN 12 Nidāna Saṃyutta
SN 13 Abhisamaya Saṃyutta
SN 14 Dhātu Saṃyutta
SN 15 Anamatagga Saṃyutta
SN 16 Kassapa Saṃyutta
SN 17 Lābhasakkāra Saṃyutta
SN 18 Rāhula Saṃyutta
SN 19 Lakkhaṇa Saṃyutta
SN 20 Opamma Saṃyutta
SN 21 Bhikkhu Saṃyutta
SN 22 Khandha Saṃyutta
SN 23 Rādha Saṃyutta
SN 24 Diṭṭhi Saṃyutta
SN 25 Okkantika Saṃyutta
SN 26 Uppāda Saṃyutta
SN 27 Kilesa Saṃyutta
SN 28 Sāriputta Saṃyutta
SN 29 Nāga Saṃyutta
SN 30 Supaṇṇa Saṃyutta
SN 31 Gandhabbakāya Saṃyutta
SN 32 Valāhaka Saṃyutta
SN 33 Vacchagotta Saṃyutta
SN 34 Samādhi Saṃyutta
SN 35 Saḷāyatana Saṃyutta
SN 36 Vedanā Saṃyutta
SN 37 Mātugāma Saṃyutta
SN 38 Jambukhādaka Saṃyutta
SN 39 Sāmaṇḍaka Saṃyutta
SN 40 Moggallāna Saṃyutta
SN 41 Citta Saṃyutta
SN 42 Gāmani Saṃyutta
SN 43 Asaṅkhata Saṃyutta
SN 44 Avyākata Saṃyutta
SN 45 Magga Saṃyutta
SN 46 Bojjhaṅga Saṃyutta
SN 47 Satipaṭṭhāna Saṃyutta
SN 48 Indriya Saṃyutta
SN 49 Sammappadhāna Saṃyutta
SN 50 Bala Saṃyutta
SN 51 Iddhipāda Saṃyutta
SN 52 Anuruddha Saṃyutta
SN 53 Jhāna Saṃyutta
SN 54 Ānāpāna Saṃyutta
SN 55 Sotāpatti Saṃyutta
SN 56 Sacca Saṃyutta
Những tập kinh khác:

Muc Luc -Pāli Suttas Saṃyutta Nikāya (SN)

Giới thiệu Tương Ưng Bộ – Saṃyutta Nikāya (SN)

[01] Tập I – Thiên Có Kệ- Devatā Saṃyutta Chương I: Tương Ưng Chư Thiên

[02] Chương II: Tương Ưng Thiên Tử -Devaputta Saṃyutta

[03] Chương III: Tương Ưng Kosala -Kosala Saṃyutta

[04] Chương IV: Tương Ưng Ác Ma – Māra Saṃyutta

[05] Chương V: Tương Ưng Tỷ Kheo Ni – Bhikkhuṇī Saṃyutta

[06] Chương VI: Tương Ưng Phạm Thiên – Brahmā Saṃyutta

[07] Chương VII: Tương Ưng Bà La Môn – Brāhmaṇa Saṃyutta

[08] Chương VIII: Tương Ưng Trưởng Lão Vangīsa – Vangīsa Thera Saṃyutta

[09] Chương IX: Tương Ưng Rừng – Vana Saṃyutta

[10] Chương X: Tương Ưng Dạ Xoa – Yakkha Saṃyutta

[11] Chương XI: Tương Ưng Sakka – Sakka Saṃyutta

[12] Tập II – Thiên Nhân Duyên – Nidāna Saṃyutta – Chương I Tương Ưng Nhân Duyên

[13] Chương II: Tương Ưng Minh Kiến -Abhisamaya Saṃyutta

[14] Chương III: Tương Ưng Giới – Dhātu Saṃyutta

[15] Chương IV: Tương Ưng Vô Thỉ – Anamatagga Saṃyutta

[16] Chương V: Tương Ưng Kassapa (Ca-diếp) – Kassapa Saṃyutta

[17] Chương VI: Tương Ưng Lợi Ðắc Cung Kính – Lābhasakkāra Saṃyutta

[18] Chương VII: Tương Ưng Rāhula – Rāhula Saṃyutta

[19] Chương VIII: Tương Ưng Lakkhana – Lakkhaṇa Saṃyutta

[20] Chương XI: Tương Ưng Thí Dụ – Opamma Saṃyutta

[21] Chương X: Tương Ưng Tỷ Kheo – Bhikkhu Saṃyutta

[22] Tập III Thiên Uẩn – Khandha Saṃyutta Chương I: Tương Ưng Uẩn

[23] Chương II: Tương Ưng Rādha – Rādha Saṃyutta

[24] Chương III: Tương Ưng Kiến – Diṭṭhi Saṃyutta

[25] Chương IV: Tương Ưng Nhập – Okkantika Saṃyutta

[26] Chương V: Tương Ưng Sanh – Uppāda Saṃyutta

[27] Chương VI: Tương Ưng Phiền Não – Kilesa Saṃyutta

[28] Chương VII: Tương Ưng Sàriputta – Saṃyutta

[29] Chương VIII: Tương Ưng Loài Rồng – Nāga Saṃyutta

[30] Chương IX: Tương Ưng Kim Xí Ðiểu – Supaṇṇa Saṃyutta

[31] Chương X: Tương Ưng Càn Thát Bà – Gandhabbakāya Saṃyutta

[32] Chương XI: Tương Ưng Thần Mây – Valāhaka Saṃyutta

[33] Chương XII: Tương Ưng Vacchagota – Vacchagotta Saṃyutta

[34] Chương XIII: Tương Ưng Thiền – Samādhi Saṃyutta

[35] Tập IV – Thiên Sáu Xứ – Chương I: Tương Ưng Sáu Xứ – Saḷāyatana Saṃyutta

[36] Chương II: Tương Ưng Thọ Saṃyutta

[37] Chương III: Tương Ưng Nữ Nhân -Mātugāma Saṃyutta

[38] Chương IV: Tương Ưng Jambukhādaka – Jambukhādaka Saṃyutta

[39] Chương V: Tương Ưng Sāmaṇḍaka – Sāmaṇḍaka Saṃyutta

[40] Chương VI: Tương Ưng Moggalāna – Moggallāna Saṃyutta

[41] Chương VII: Tương Ưng Tâm – Citta Saṃyutta

[42] Chương VIII: Tương Ưng Thôn Trưởng – Gāmani Saṃyutta

[43] Chương IX: Tương Ưng Vô Vi – Asaṅkhata Saṃyutta

[44] Chương X: Tương Ưng Không Thuyết – Avyākata Saṃyutta

[45] Tập V – Thiên Ðại Phẩm – Chương I: Tương Ưng Ðạo – Magga Saṃyutta

[46] Chương II: Tương Ưng Giác Chi – Bojjhaṅga Saṃyutta

[47] Chương III: Tương Ưng Niệm Xứ – Satipaṭṭhāna Saṃyutta

[48] Chương IV: Tương Ưng Căn – Indriya Saṃyutta

[49] Chương V: Tương Ưng Chánh Cần – Sammappadhāna Saṃyutta

[50] Chương VI: Tương Ưng Lực – Bala Saṃyutta

[51] Chương VII: Tương Ưng Như Ý Túc – Iddhipāda Saṃyutta

[52] Chương VIII: Tương Ưng Anuruddha – Anuruddha Saṃyutta

[53] Chương IX: Tương Ưng Thiền – Jhāna Saṃyutta

[54] Chương X: Tương Ưng Hơi Thở Vô, Hơi Thở Ra – Ānāpāna Saṃyutta

[55] Chương XI Tương Ưng Dự Lưu – Sotāpatti Saṃyutta

[56] Chương XII: Tương Ưng Sự Thật – Sacca Saṃyutta

Những bộ Kinh khác :