Mục Lục Tam Tạng Pāli & Chú Giải

Wednesday March 9, 2022

TAM TẠNG PĀLI & CHÚ GIẢI

 

Hệ phái Theravāda - Nguyên Thủy

PĀLI - CHÁNH TẠNG

NGUYÊN TÁC PĀLI:

(Theo Tam Tạng Sri Lanka)

BẢN DỊCH TỪ CHÁNH TẠNG PĀLI:

(Dịch trực tiếp từ văn bản Pali)

BẢN DỊCH TỪ NGÔN NGỮ KHÁC:

ANH, THÁI, KH-MER, MIẾN

TẠNG LUẬT
01 Pārājikapāḷi Ph. Tích Giới Tỳ Khưu I - Tk. Indacanda  
02 Pācittiyapāḷi bhikkhu Ph. Tích Giới Tỳ Khưu II - Tk. Indacanda  
03 Pācittiyapāḷi bhikkhunī Ph Tích Giới Tỳ Khưu Ni - Tk. Indacanda  
04 Mahāvaggapāḷi I Đại Phẩm I - Tk. Indacanda  
05 Mahāvaggapāḷi II Đại Phẩm II - Tk. Indacanda  
06 Cullavaggapāḷi I Tiểu Phẩm I - Tk. Indacanda  
07 Cullavaggapāḷi II Tiểu Phẩm II - Tk. Indacanda  
08 Parivārapāḷi I Tập Yếu I - Tk. Indacanda  
09 Parivārapāḷi II Tập Yếu II - Tk. Indacanda  
TẠNG KINH
10 Dīghanikāya I

Trường Bộ 1 - HT. Th Minh Châu

Trường Bộ 2 - HT. Th Minh Châu

 
11 Dīghanikāya II  
12 Dīghanikāya III  
 
13 Majjhimanikāya I Trung Bộ 1 - HT. Th Minh Châu  
14 Majjhimanikāya II Trung Bộ 2 - HT. Th Minh Châu  
15 Majjhimanikāya III Trung Bộ 3 - HT. Th Minh Châu  
 
16 Saṃyuttanikāya I

Tương Ưng Bộ 1 - HT. Th Minh Châu

Tương Ưng Bộ 2 - HT. Th Minh Châu

Tương Ưng Bộ 3 - HT. Th Minh Châu

Tương Ưng Bộ 4 - HT. Th Minh Châu

Tương Ưng Bộ 5 - HT. Th Minh Châu

 
17 Saṃyuttanikāya II  
18 Saṃyuttanikāya III  
19 Saṃyuttanikāya IV  
20 Saṃyuttanikāya V (1)  
21 Saṃyuttanikāya V (2)  
 
22 Aṅguttaranikāya I

Tăng Chi Bộ 1 - HT. Th Minh Châu

Tăng Chi Bộ 2 - HT. Th Minh Châu

Tăng Chi Bộ 3 - HT. Th Minh Châu

Tăng Chi Bộ 4 - HT. Th Minh Châu

 
23 Aṅguttaranikāya I  
24 Aṅguttaranikāya I  
25 Aṅguttaranikāya I  
26 Aṅguttaranikāya I  
27 Aṅguttaranikāya I  
 
28 Khuddakapāṭhapāli

Tiểu Tụng - HT. Th Minh Châu

Tiểu Tụng - Tk. Indacanda

Nhiều Dịch Giả
Dhammapadapāḷi

Pháp Cú - HT. Th Minh Châu

Pháp Cú - Tk. Indacanda

Kinh Pháp Cú - Ô. Phạm Kim Khánh và

Nhiều Dịch Giả

Udānapāḷi

Phật Tự Thuyết- HT. Th Minh Châu

Phật Tự Thuyết - Tk. Indacanda

 

Itivuttakapāḷi

Phật Thuyết Như Vậy - HT. Th Minh Châu

Phật Thuyết Như Vậy - Tk. Indacanda

 

29 Suttanipātapāḷi

Kinh Tập - HT. Th Minh Châu

Kinh Tập - Tk. Indacanda

Phật tử Nguyễn Thị Thanh

30

Vimānavatthupāḷi

Chuyện Thiên Cung - Tk. Indacanda

Các tập Chuyện Thiên Cung, Chuyện Ngạ Qủy, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ của HT. Thích Minh Châu và GS. Phương Lan đã được đưa xuống phần Chú Giải.
Petavatthupāḷi

Chuyện Ngạ Quỷ - Tk. Indacanda

31 Theragāthāpāḷi

Trưởng Lão Kệ - Tk. Indacanda

Therīgāthāpāḷi

Trưởng Lão Ni Kệ - Tk. Indacanda

 

32 Jātakapāḷi I

Bổn Sanh I - Tk. Indacanda

Các tập Chuyện Tiền Thân Đức Phật của HT. Thích Minh Châu và GS. Phương Lan đã được đưa xuống phần Chú Giải.

 

33 Jātakapāḷi II

Bổn Sanh II - Tk. Indacanda

34 Jātakapāḷi III

Bổn Sanh III - Tk. Indacanda

 
35 Mahāniddesapāḷi

Đại Diễn Giải - Tk. Indacanda

 

36 Cullaniddesapāḷi

Tiểu Diễn Giải - Tk. Indacanda

 

 

37 Paṭisambhidāmagga I

Phân Tích Đạo I - Tk. Indacanda

Phân Tích Đạo I - Tk. Indacanda

 

38 Paṭisambhidāmagga II

Phân Tích Đạo II - Tk. Indacanda

 

39 Apadānapāḷi I

Thánh Nhân Ký Sự I - Tk. Indacanda

 

40 Apadānapāḷi II

Thánh Nhân Ký Sự II - Tk. Indacanda

 

41 Apadānapāḷi III

Thánh Nhân Ký Sự III - Tk. Indacanda

 

 

42 Buddhavaṃsapāḷi

Phật Sử - Tk. Indacanda

 

Cariyāpiṭakapāḷi

Hạnh Tạng - Tk. Indacanda

 

 

43 Nettipakaraṇapāḷi

Cẩm Nang Học Phật - Tk. Indacanda

Hướng Dẫn Chú Giải Tam Tạng Kinh Điển Nettippakaranam - Tk. Siêu Minh

44 Peṭakopadesapāḷi

Tam Tạng Chỉ Nam - Tk. Indacanda

Tìm Hiểu Tam Tạng Kinh Điển - Tk. Siêu Minh

45
Milindapañhāpāḷi

Milinda Vấn Đạo - Tk. Indacanda

Mi Tiên Vấn Đáp - HT. Giới Nghiêm (Thượng Tọa Giới Đức hiệu đính)

CHÚ THÍCH:

- Tam Tạng Tháī Lan và Cambodia chỉ liệt kê Tiểu Bộ, Tạng Kinh đến tập 42 theo truyền thống được ghi lại ở Chú Giải.

- Hai tập Tiểu Bộ 43, 44 được thấy ở Tam Tạng Miến Điện và Sri Lanka.

- Tập Tiểu Bộ 45 được thấy ở Tam Tạng Miến Điện.

- Ba tập Tiểu Bộ trên, 43, 44, 45 đều được liệt kê vào Tam Tạng Song Ngữ Pali - Việt.

TẠNG VI DIỆU PHÁP
46
Dhammasaṅganipakaraṇa

Bộ Pháp Tụ - Ban Tu Chỉnh

Bộ Pháp Tụ - HT. Tịnh Sự

47 Vibhaṅgapakaraṇa I

Bộ Phân Tích tập I - Ban Tu Chỉnh

Bộ Phân Tích - HT. Tịnh Sự

 

 

48 Vibhaṅgapakaraṇa II

Bộ Phân Tích tập I - Ban Tu Chỉnh

 

49 Kathāvatthu I

(chưa dịch)

Bộ Ngữ Tông - HT. Tịnh Sự

Những Điểm Dị Biệt - Tâm An, Minh Tuệ

50 Kathāvatthu II

(chưa dịch)

51 Kathāvatthu III

(chưa dịch)

 

52 Dhātukathā

Bộ Chất Ngữ - Ban Tu Chỉnh

Bộ Chất Ngữ - HT. Tịnh Sự

Puggalapaññattipāḷi

Bộ Nhơn Chế Định - Ban Tu Chỉnh


Bộ Nhân Chế Định - HT. Tịnh Sự

 

53 Yamakapakaraṇa I

Bộ Song Đối tập I - Ban Tu Chỉnh

Bộ Song Đối tập II - Ban Tu Chỉnh

Bộ Song Đối tập III - Ban Tu Chỉnh

Bộ Song Đối tập IV - Ban Tu Chỉnh

Bộ Song Đối tập V - Ban Tu Chỉnh

Bộ Song Đối - HT. Tịnh Sự
54 Yamakapakaraṇa II
55 Yamakapakaraṇa III

 

56 Patthānapakaraṇa I

Bộ Vị Trí tập I - Ban Tu Chỉnh

Bộ Vị Trí tập II - Ban Tu Chỉnh

Bộ Vị Trí tập III - Ban Tu Chỉnh

Bộ Vị Trí tập IV - Ban Tu Chỉnh

Bộ Vị Trí tập V - Ban Tu Chỉnh

Bộ Vị Trí tập VI - Ban Tu Chỉnh

Bộ Vị Trí - HT. Tịnh Sự
57 Patthānapakaraṇa II
58 Patthānapakaraṇa III
AṬṬHAKATHĀ - CHÚ GIẢI

 

NGUYÊN TÁC PĀLI:

 

(Theo Pali Text Society)

BẢN DỊCH TỪ CHÁNH TẠNG PĀLI:

BẢN DỊCH TỪ NGÔN NGỮ KHÁC: ANH, THÁI, KH-MER, MIẾN

Samantapāsādikā 1

Chú Giải Tạng Luật 1 (chưa dịch)

 

Samantapāsādikā 2

Chú Giải Tạng Luật 2 (chưa dịch)

 

Samantapāsādikā 3

Chú Giải Tạng Luật 3 (chưa dịch)

 

Samantapāsādikā 4

Chú Giải Tạng Luật 4 (chưa dịch)

 

Samantapāsādikā 5

Chú Giải Tạng Luật 5 (chưa dịch)

 

Samantapāsādikā 6

Chú Giải Tạng Luật 6 (chưa dịch)

 

Samantapāsādikā 7

Chú Giải Tạng Luật 7 (chưa dịch)

 

Samantapāsādikā 8

Chú Giải Tạng Luật 8 (chưa dịch)

 

TẠNG KINH
Sumaṅgalavilāsinī

Chú Giải Trường Bộ (chưa dịch)

 

Papañcasūdanī

Chú Giải Trung Bộ (chưa dịch)

 

Sāratthappakāsinī 

Chú Giải Tương Ưng (chưa dịch)

 

Manorathapūraṇī

Chú Giải Tăng Chi (chưa dịch)

 

Paramatthajotikā I

Chú Giải Khuddakapātha (chưa dịch)

Chú Giải Tiểu Tụng - Tk. Thiện Minh

Dhammapadaṭṭhakathā

Chú Giải Dhammapada (chưa dịch)

Nhiều Dịch Giả

Paramatthadīpanī I

Chú Giải Udāna (chưa dịch)

Chú Giải Phật Tự Thuyết - Tk. Siêu Minh

Paramatthadīpanī II

Chú Giải Itivuttaka (chưa dịch)

Chú Giải Phật Thuyết Như Vầy - Tk. Siêu Minh

Paramatthajotikā II

Chú Giải Suttanipāta (chưa dịch)

 

Paramatthadīpanī III

Chú Giải Vimānavatthu (chưa dịch)

Chuyện Thiên Cung (trích dịch) - Gs. Phương Lan; Chú Giải Chuyện Chư Thiên - Tk. Thiện Minh

Paramatthadīpanī IV

Chú Giải Petavatthu (chưa dịch)

Chuyện Ngạ Quỷ (trích dịch) - Gs. Phương Lan; Chú Giải Ngạ Quỷ Sự - Tk.Minh Huệ

Tìm Hiểu và Chú Giải Chuyện Ngạ Quỉ - Tk. Thiện Minh

Paramatthadīpanī V

Chú Giải Theragāthā (chưa dịch)

Trưởng Lão Tăng Kệ (trích dịch) - HT. Th Minh Châu

Paramatthadīpanī VI

Chú Giải Therīgāthā (chưa dịch)

Trưởng Lão Ni Kệ (trích dịch) - HT. Th Minh Châu; Chú Giải Trưởng Lão Ni Kệ - Tk. Siêu Minh

Jātakatthavaṇṇanā

Chú Giải Jātaka (chưa dịch)

Chuyện Tiền Thân Tập I, Tập II, Tập III, Tập IV, Tập V, Tập VI , Tập VII - HT. Th Minh Châu và Gs. Trần Phương Lan (thiếu phần giải nghĩa từ ngữ và văn cảnh)

Saddhammajotikā

Chú Giải Niddesa (chưa dịch)

 

Saddhammappakāsinī

Chú Giải Paṭisambhidāmagga (chưa dịch)

 

Visuddhajanavilāsinī

Chú Giải Apadāna (chưa dịch)

 

Madhuratthavilāsinī

Chú Giải Buddhavaṃsa (chưa dịch)

Chú Giải Lịch Sử Chư Phật - Tk. Thiện Minh

Paramatthadīpanī VII

Chú Giải Cariyāpiṭaka (chưa dịch)

 

TẠNG VI DIỆU PHÁP
Atthasālinī

Chú Giải Dhammasaṅganī (chưa dịch)

Chú Giải Bộ Pháp Tụ - Tk. Thiện Minh

Sammohavinodanī

Chú Giải Vibhaṅga (chưa dịch)

Chú Giải Bộ Phân Tích - Tk. Thiện Minh

Pañcappakaraṇaṭṭhakathā

Chú Giải Dhātukathā (chưa dịch)

 

Pañcappakaraṇaṭṭhakathā

Chú Giải Puggalapaññatti (chưa dịch)

 

Pañcappakaraṇaṭṭhakathā


Chú Giải Kathāvatthu (chưa dịch)

Chú Giải Thuyết Luận Sự - Tk.Thiện Minh

Pañcappakaraṇaṭṭhakathā

Chú Giải Yamaka (chưa dịch)

 

Pañcappakaraṇaṭṭhakathā

Chú Giải Patthāna (chưa dịch)

 

ṬĪKĀ - SỚ GIẢI
 

 

 

 

 

 

PAKARAṆAṂ - SÁCH
+ SÁCH 01: Abhidhammatthasaṅgaha - Thắng Pháp Tập Yếu Luận - HT. Th Minh Châu
+ SÁCH 02: Dīpavaṃsa & Sử Liệu về Đảo Lankā (PDF File) - Tỳ khưu Indacanda
+ SÁCH 03: Dāthāvaṃsa & Sử Liệu về Xá Lợi Răng Phật (PDF File) - Tỳ khưu Indacanda
+ SÁCH 04: Thūpavaṃsa & Sử Liệu về Bảo Tháp Xá Lợi Phật (PDF File) - Tỳ khưu Indacanda
+ SÁCH 05: Saddhammasaṅgaha & Diệu Pháp Yếu Lược (PDF File) - Tỳ khưu Indacanda
+ SÁCH 06: Ratanattayapūjā & Lễ Bái Tam Bảo (PDF File) - Tỳ khưu Indacanda
+ SÁCH 07: Vimuttimagga & Giải Thoát Đạo - Group Pali Chuyên Đề
Những tập kinh khác:

Giới Thiệu Về Tam Tạng

Mục Lục Tam Tạng Pāli & Chú Giải