Lời Nói Đầu

Wednesday November 17, 2021

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

 

PAṬṬHĀNA
BỘ VỊ TRÍ

TẬP BỐN - CATUTTHO BHĀGO

 

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

----------------------

 

MỤC LỤC
  Lời nói đầu
[01] 01- Nhị đề hữu cảnh [1]
02- Nhị đề tâm [40]
[02] 03- Nhị đề sở hữu tâm [79]
04- Nhị đề tương ưng tâm [116]
[03] 05- Nhị đề hòa tâm [152]
06- Nhị đề sanh y tâm [153]
[04] 07- Nhị đề câu hữu tâm [189]
08- Nhị đề chuyển tùng tâm [223]
09- Nhị đề hòa hợp sanh y tâm [224]
10- Nhị đề hòa hợp sanh y câu hữu tâm [254]
11- Nhị đề hòa hợp sanh y chuyển tùng tâm [255]
[05]
12- Nhị đề nội phần [256]
[06]
13- Nhị đề y sinh [293]
[07]
14- Nhị đề do thủ [340]
[08]
15- Nhị đề thủ [390]
16- Nhị đề cảnh thủ [425]
17- Nhị đề tương ưng thủ [426]
[09]
18- Nhị đề thủ cảnh thủ [460]
19- Nhị đề thủ tương ưng thủ [464]
20- Nhị đề bất tương ưng thủ cảnh thủ [477]
21- Nhị đề phiền não [479]
22- Nhị đề cảnh phiền não [510]
[10]
23- Nhị đề phiền toái [511]
24- Nhị đề tương ưng phiền não [540]
25- Nhị đề phiền não cảnh phiền não [541]
26- Nhị đề phiền não phiền toái [546]
27- Nhị đề phiền não tương ưng phiền não [560]
28- Nhị đề bất tương ưng phiền não cảnh phiền não [561]
29- Nhị đề kiến đạo [562]
[11]
30- Nhị đề tiến đạo  [590]
31- Nhị đề hữu nhân kiến đạo ưng trừ [602]
32- Nhị đề hữu nhân tiến đạo ưng trừ [635]
[12]
33- Nhị đề hữu tầm [642]
34- Nhị đề hữu tứ [671]
35- Nhị đề hữu hỷ [672]
[13]
36- Nhị đề câu hành hỷ [692]
37- Nhị đề câu hành lạc [693]
38- Nhị đề câu hành xả [703]
39- Nhị đề dục giới [722]
[14]
40- Nhị đề sắc giới [751]
41- Nhị đề vô sắc giới [782]
42- Nhị đề hệ thuộc [812]
[15]
43- Nhị đề dẫn xuất [813]
44- Nhị đề cố định [840]
45- Nhị đề hữu thượng [853]
46- Nhị đề hữu tranh [854]
[16]
Trích cú từ điển

-ooOoo-

 

LỜI NÓI ÐẦU

 

Bộ Vị Trí (Paṭṭhāna) quyển IV lại tiếp tục được in ra, do ban Tu chỉnh tạng Vi Diệu Pháp thực hiện.

Bộ Vị Trí quyển IV này cũng trình bày tiếp theo các pháp nhị đề (dukamātikā) từ nhị đề hữu cảnh (sārammaṇaduka) cho đến Nhị đề hữu y (saraṇadu-ka) . Cả thảy là 46 đầu đề, và đó là hoàn tất pháp đầu đề nhị (dukamātikā).

Sự trình bày pháp duyên trong đây cũng giống như các đầu đề trong những quyển khác, tức là nói đến các khía cạnh như phần liên quan (paṭic-cavāro), phần duyên sở (paccayavāro), phần y chỉ (nissayavāro), phần tương ưng (sampayuttavāro), phần hòa hợp (saṃsaṭṭhavāro), và sau cùng là phần yếu tri (pañhāvāro).

Trong mỗi phần được luận phân theo 4 cách: Thuận tùng, đối lập v.v... Có thể, một người nghiên cứu đọc sẽ không hiểu gì cả, khi người ấy chưa nắm vững được toàn bộ chi pháp của các đầu đề (mātikā), ngược lại nếu đã hiểu biết chi pháp thì người ấy sẽ dễ dàng thông đạt khi đọc bộ luận Vị trí. Chi pháp của các đầu đề (mātikā) đã được trình bày trong bộ luận Pháp tụ (Dhammasaṅginī), bộ thứ nhất của tạng Vi Diệu Pháp.

Những chỗ tóm lược trong sách là những đoạn trùng lặp trong phần trước, hoặc các sự kiện không khó khăn. Học giả có thể suy nghĩ hiểu. Nguyên bản chánh tạng đã ghi tóm lược như vậy.

Xong quyển IV này chúng tôi sẽ cố gắng hoàn tất hai quyển cuối của bộ thứ bảy để hoàn thành trọn vẹn tạng Vi Diệu Pháp do đức Cố Hòa thượng Tịnh Sự đã phiên dịch.

Thật là diễm phúc cho chúng tôi khi lãnh sứ mạng tu chỉnh Tạng Vi Diệu Pháp này. Chúng tôi có cơ hội tạo nghiệp trí, có dịp đền đáp công ơn thầy tổ.

Trong công việc này, bên cạnh chúng tôi còn nhiều vị ân nhân đã trợ lực giúp đỡ, như Tỳ khưu Giác Chánh vị đã khuyến khích động viên, Bà Tín nữ Ðịnh Tri và các học viên của bà đã lo việc in ấn, cô Diệu Thủy đã đánh máy vi tính bản thảo ... Tất cả những nguồn trợ lực ấy đã giúp chúng tôi tăng thêm sức mạnh để hoàn thành trách nhiệm. Xin chân thành cảm tạ và tri ân, nguyện do mãnh lực phước báu xin cho các vị hữu ân ấy luôn được an vui, trí tuệ tăng trưởng, sớm đắc được quả vị giải thoát y như ý nguyện .

Riêng chúng tôi xin nguyện cho được đắc đạo quả với tuệ phân tích trong tương lai.

TM Ban Tu chỉnh
Tỳ khưu Giác Giới
Chùa Siêu Lý, Vĩnh Long.

-ooOoo-

Những tập kinh khác:

Lời Nói Đầu

[01] Nhị Đề Hữu Cảnh + Nhị Đề Nhân

[02] Nhị Đề Sở Hữu Tâm + Tương Ưng Tâm

[03] Nhị Đề Hòa Tâm + Sanh Y Tâm

[04] Nhị Đề Câu Hữu Tâm + Chuyển Tùng Tâm + Hòa Hợp Sanh Y Tâm + Hòa Hợp Sanh Y Câu Hữu Tâm + Hòa Hợp Sanh Y Chuyển Tùng Tâm

[05] Nhị Đề Nội Phần

[06] Nhị Đề Y Sinh

[07] Nhị Đề Do Thủ

[08] Nhị Đề Thủ + Cảnh Thủ + Tương Ưng Thủ

[09] Nhị Đề Thủ Cảnh Thủ + Thủ Tương Ưng Thủ + Bất Tương Ưng Thủ Cảnh Thủ + Phiền Não + Cảnh Phiền Não

[10] Nhị Đề Phiền Toái + Tương Ưng Phiền Não + Phiền Não Cảnh Phiền Não + Nhị Đề Phiền Não Phiền Toái + Phiền Não Tương Ưng Phiền Não + Bất Tương Ưng Phiền Não Cảnh Phiền Não + Nhị Đề Kiến Đạo

[11] Nhị Đề Tiến Đạo + Hữu Nhân Kiến Đạo Ưng Trừ + Hữu Nhân Tiến Đạo Ưng Trừ

[12] Nhị Đề Hữu Tầm + Hữu Tứ + Hữu Hỷ

[13] Nhị Đề Câu Hành Hỷ + Câu Hành Lạc + Câu Hành Xả + Dục Giới

[14] Nhị Đề Sắc Giới + Vô Sắc Giới

[15] Nhị Đề Dẫn Xuất + Cố Định + Hữu Thượng + Hữu Tranh

[16] Trích Cú Từ Điển

Những bộ Kinh khác :