Cảm Đề

Wednesday September 15, 2021

Cảm Đề

Tương tâm thi thủy
thanh trần sát
Chuyển hải triều âm
tỉnh mộng hồn

HT. Thích Quảng Thạc

Chuyển tiếng hải triều lòng tỉnh mộng
Đem thơ tịnh thủy rửa bụi trần

Viên Minh dịch