Bài 2: Pātimokkha Của Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni

Monday April 22, 2024

 

Phật giáo Nguyên Thủy – Theravāda
Ni Viện Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã
* * * * *

 

PĀTIMOKKHA CỦA TỲ KHEO VÀ TỲ KHEO NI

Bhikkhunī Visuddhiguṇā

Khemārāma tổng hợp

Tài Liệu Lưu Hành Nội Bộ

 

Các mục trong bài viết


I. 8 (hoặc 9) cuốn Vinaya có gì?

II. Pātimokkha của TK và TKN?

III. Giới bổn của Phật giáo Thuợng toạ bộ và Phật giáo Đại thừa? So sánh?


*****


 I. TẠNG LUẬT TIẾNG VIỆT: = 5 BỘ - 8 (HOẶC 9) TẬP


1. Phân Tích Giới Tỳ Khưu (2 tập)
2. Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni
3. Đại Phẩm (2 tập)
4. Tiểu Phẩm (2 tập)
5. Tập Yếu


1. Cuốn 1+2: Bhikkhuvibhaṅga: Phân tích giới tỳ-khưu [còn được gọi là Mahāvibhaṅga (Đại Phân Tích)]: đủ phần phân tích 227 giới trong giới bổn Pātimokkha của tỳ khưu từ 4 pārājika cho đến 7 adhikaraṇasamathā dhammā. Bộ này được phân chia làm 2 tập: Tập I gồm 4 pārājika, 13 saṅghādisesa, và 2 aniyata. Tập II gồm phần còn lại của Giới Bổn bắt đầu với 30 nissaggiya pācittiya và kết thúc với lời tụng đọc tổng kết.

2. Cuốn 3: Bhikkhunīvibhaṅga (Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni): chỉ trình bày các điều học quy định dành riêng cho tỳ khưu ni, những điều học quy định chung cần phải xem ở Bhikkhuvibhaṅga (Phân Tích Giới Tỳ Khưu).

3. Cuốn 4+5: Mahāvagga (Đại Phẩm): gồm 10 chương, mở đầu là sự chứng ngộ đạo quả của đức Phật, kế đến là các nhiệm vụ quan trọng của các tỳ khưu như lễ xuất gia, lễ Uposatha (Bố Tát), việc an cư mùa mưa, lễ Pavāraṇā (Tự Tứ), v.v...

4. Cuốn 6+7: Cullavagga (Tiểu Phẩm): gồm 12 chương đề cập đến việc hành xử các tỳ khưu phạm tội, giải quyết các sự tranh tụng, việc chia rẽ hội chúng, và các vấn đề khác liên quan đến đời sống xuất gia. Đặc biệt chương 10 đề cập việc xuất gia của tỳ khưu ni và hai chương cuối 11 và 12 nói về hai lần kết tập Tam Tạng đầu tiên ở Ấn Độ.

5. Cuốn 8/ 8+9: Parivāra (Tập Yếu): phân tích về Giới và Luật theo các tiêu đề và được trình bày dưới dạng vấn đáp, có thể được xem như là cuốn cẩm nang hướng dẫn việc hành xử Luật.


II. GIỚI LUẬT CỦA TK VÀ TKN


? Pātimokkha nghĩa là gì?

  • Luật qui định, các vị Tỳ-khưu mỗi nửa tháng một lần, vào ngày lễ Bố tát (Phát lồ) Uposatha, chư Tỳ Khưu phải họp mặt để tụng đọc giới bổn pāṭimokkha. 
  • Giới Bổn Tỳ Khưu - Bhikkhu Pātimokkha có tất cả 227 điều giới:

1/- 4 Pārājika (bất cộng trụ)
2/- 13 Saṅghādisesa (tăng tàng)
3/- 2 Aniyata (bất định)
4/- 30 Nissaggiya Pācittiya (ưng xả đối trị)
5/- 92 Pācittiya (ưng đối trị)
6/- 4 Pāṭidesanīya (ưng phát lộ)
7/- 75 Sekhiya (ưng học pháp)
8/- 7 Adhikaraṇasamathā Dhammā (các pháp dàn xếp tranh tụng)

  • Giới Bổn Tỳ Khưu Ni - Bhikkhunī Pātimokkha có tất cả 311 điều giới:

1/- 8 Pārājika (bất cộng trụ)
2/- 17 Saṅghādisesa (tăng tàng)
3/- KHÔNG CÓ TỘI ANIYATA - BẤT ĐỊNH 
4/- 30 Nissaggiya Pācittiya (ưng xả đối trị)
5/- 166 Pācittiya (ưng đối trị)
6/- 8 Pāṭidesanīya (ưng phát lộ)
7/- 75 Sekhiya (ưng học pháp)
8/- 7 Adhikaraṇasamathā Dhammā (các pháp dàn xếp tranh tụng)

  • Và do duyên mười mục đích, các học pháp được thiết lập cho các đệ tử Như Lai và giới bổn Pātimokkha được tuyên đọc (1)

1. Ðể tăng chúng được cực thiện, 
2. Để Tăng chúng được an ổn, 
3. Để chận đứng các người cứng đầu, 
4. Để các thiện Tỷ-kheo được sống an ổn, 
5. Để chế ngự các lậu hoặc ngay trong hiện tại, 
6. Để chận đứng các lậu hoặc trong tương lai, 
7. Để đem lại tịnh tín cho những người không tin, 
8. Để làm tịnh tín tăng trưởng cho những người có lòng tin, 
9. Để diệu pháp được tồn tại, 
10. Để luật được chấp nhận.

  • Có mười trường hợp, giới bổn Pātimokkha bị ngưng tuyên đọc:

1. Khi có người phạm Ba-la-di tội ngồi trong hội chúng ấy, 
2. Khi thảo luận về người phạm Ba-la-di tội chưa chấm dứt, 
3. Khi có người nào chưa thọ cụ túc giới ngồi trong hội chúng ấy, 
4. Khi thảo luận về người chưa thọ cụ túc giới chưa chấm dứt, 
5. Khi một người từ bỏ học pháp ngồi xuống trong hội chúng, 
6. Khi cuộc thảo luận về con người từ bỏ học pháp chưa chấm dứt, 
7. Khi có người thiếu nam căn còn ngồi trong hội chúng ấy, 
8. Khi cuộc thảo luận về người thiếu nam căn chưa chấm dứt, 
9. Khi có người "ô nhục Tỷ-kheo-ni" còn ngồi trong hội chúng ấy, 
10. Khi cuộc thảo luân về người ô nhục Tỷ-kheo-ni chưa được chấm dứt.


III. GIỚI BỔN CỦA PHẬT GIÁO THUỢNG TOẠ BỘ VÀ PHẬT GIÁO PHÁT TRIỂN? SO SÁNH?

 

Theravāda (PG. Thượng toạ bộ)

Mahāyana (PG. Đại thừa)

TK

TKN

TK

TKN

1. Pārājika

4

8

4

8

2. Saṅghādisesa

13

17

13

17

3. Aniyata

2

0

2

0

4. Nissaggiya Pācittiya 

30

30

30

30

5. Pācittiya 

92

166

90

178

6. Pāṭidesanīya 

4

8

4

8

7. Sekhiya 

75

75

100

100

8. Adhikaraṇasamathā Dhammā 

7

7

7

7

Tổng cộng:

227

311

250

348

 

* * * * *

(1) Aṅguttara Nikāya – chương 10 pháp

 

Dowload file pdf: Pātimokkha Của Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni

Những tập kinh khác:

Bài 1: Giới Thiệu Tổng Quan Về Luật Tạng

Bài 2: Pātimokkha Của Tỳ Kheo Và Tỳ Kheo Ni

Bài 3: 8 Pārājika Của Tỳ-Khưu-Ni (Phần 1)

Bài 3: 8 Pārājika Của Tỳ-Khưu-Ni (Phần 2)

Bài 3: 8 Pārājika Của Tỳ-Khưu-Ni (Phần 3)

Bài 3: 8 Pārājika Của Tỳ-Khưu-Ni (Phần 4)

Bài 3: 8 Pārājika Của Tỳ-Khưu-Ni (Phần Cuối)

Những bộ Kinh khác :