9) Chương 9 pháp – Book of the Nines – Navaka Nipāta

Wednesday December 22, 2021

LINK TẢI FILE: https://bit.ly/3mlUSqP

Tăng Chi 9 pháp –  Book of the Nines – Aṅguttara Nikāya 9

Tiếng Việt: Bản dịch của HT. Minh Châu

Nguồn: legacy.suttacentral.net

Tiếng Anh: Bản dịch của Bhikkhu Bodhi

Source: digitalpalireader.online

Tiếng Pāḷi: Nguồn:legacy.suttacentral.net

Những tập kinh khác:

8) Chương 8 pháp – Book of the Eights – Aṭṭhaka Nipāta

9) Chương 9 pháp – Book of the Nines – Navaka Nipāta

Những bộ Kinh khác :