Pháp Cú [16]: Nay Vui Đời Sau Vui

Friday December 2, 2022

Khemārāma tổng hợp và tóm tắt

 

 

Idha modati pecca modati,
Katapuñño ubhayattha modati;
So modati so pamodati, disvā Kammavisuddhimattano.

The doer of good rejoices here and hereafter; he rejoices in both the worlds. He rejoices and exults,    recollecting his own pure deeds.

Nay vui, đời sau vui,
Làm phước, hai đời vui.
Nó vui, nó an vui,
Thấy    nghiệp tịnh    mình làm.

 

(*) Thiện tín Dhammika và gia đình hết lòng phụng sự Phật pháp

Đức Phật thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana (Kỳ Viên), đề cập đến ông thiện sự nam sùng đạo Dhammika.

Ông Dhammika với vợ và mười bốn người con mà ông mệnh danh là đoàn hậu sanh của ông, hiệp nhau thành mười sáu người thiện tín đắc lực, thay phiên nhau chăm lo cúng dường thực phẩm đến Tăng. Một thời gian sau, ông Dhammika nhuốm bịnh và sức lực suy giảm rất nhiều. Biết mình kiệt quệ, ông muốn được nghe kinh, nên bảo người nhà đến đảnh lễ Đức Thế Tôn và xin cho tám hoặc mười sáu vị Tỳ khưu rành rẽ về kinh tụng

 

(*) Dhammika sắp lâm chung

-- Bạch Đại Đức Tăng! - Ông cố gắng nói, - Vì con yếu quá không thể đảnh lễ chư Tăng được, xin các Ngài từ bi hoan hỷ tụng bố thí cho con một bài kinh. Chư Tăng hỏi: “Ông thiện nam muốn nghe kinh gì?”. -- Bạch! Xin các Ngài tụng Niệm Xứ Kinh (Satipaṭṭhānasutta).

Nghe vậy chư Tăng bắt đầu tụng:

“Ekayāno ayaṃ, bhikkhave, maggo sattānaṃ visuddhiyāti…”.

 

(*) Chư Thiên cõi Dục giới tranh nhau để rước Dhammika về cõi trời

Ngay khi ấy, từ sáu cung trời Dục giới (Tứ Đại Thiên, Đao Lợi, Dạ Ma, Đâu Suất, Hóa Lạc và Tha Hóa Tự Tại Thiên), có sáu chiếc thiên xa chạy xuống, mỗi chiếc dài năm mươi do tuần, trang bị đầy đủ bằng mọi thứ mỹ phẩm xuê xang lộng lẫy, do một ngàn con tuấn mã kéo đi. Mỗi vị chư thiên đứng trên thiên xa đồng thanh nói với Dhammika: “Tôi xin mạn phép rước ông về thiên cung của chúng tôi…”.

Ông thiện nam Dhammika đang nằm nghe kinh, không muốn dứt đoạn nữa chừng, nên bảo chư Thiên: “Thôi đi, khoan đã…”.
Các thầy Tỳ khưu nghe vậy, ngỡ là ông nói với mình, bèn thôi không tụng kinh
nữa.

Các con của ông bàng hoàng vì cha mình thường ngày nghe kinh đến lúc lâm chung lại không muốn, Còn chư Tăng, vì hiểu nhầm ý nên đã ra về.

 

(*) Dhammika sanh về cõi trời Đâu Suất (Tusitabhavanaṃ)

         Dhammika tỉnh dậy thì thấy các con đang than khóc, bèn thuật lại mọi việc cho các con mình và hỏi rằng trong các cõi trời thì nơi đâu là an lạc nhất.

- Thưa cha! Cõi trời an lạc nhất là cõi Đâu Suất thiên (Tusitabhavanaṃ) là nơi tịnh cư của tất cả chư Bồ Tát và của phụ mẫu chư vị Đại Giác trong kiếp thành đạo ở thế gian.

-- Vậy thì các con hãy lấy vòng hoa liệng lên hư không và nguyện: “Xin vòng hoa nầy dính trên chiếc thiên xa của cõi trời Đâu Suất”.

Các con ông Dhammika y lời, ném một vòng hoa dính vào gọng xe là lơ lững giữa hư không. Sau khi dặn dò các con làm các công đức, ông Dhammika từ giã cõi đời, bước lên thiên xa về cung Đâu Suất. Liền đó, ông hóa thành vị chư thiên bề cao ba phần tư do tuần, khắp mình đeo giắt những món trang sức, có thể chất đầy sáu mươi cỗ xe bò, có hàng ngọc nữ theo hầu và được một tòa Kim ốc phát sanh lên rõ rệt.

 

 (*) Đức Thế Tôn giải thích sự tình cho chư Tăng và thuyết bài kệ:

Đúng vậy, này các Tỳ khưu! Những người không dể duôi (appamattā) dầu còn tại gia hay đã xuất gia, cũng đều hưởng được sự yên vui trong hai cảnh giới. Lúc sống và sau khi chết rồi cũng đều như thế cả. Đến đây, Đức Bổn Sư nói lên kệ ngôn rằng:

“Idha modati pecca modati,

Katapuñño ubhayattha modati;

So modati so pamodati,

Disvā kammavisuddhimattano”.

Những tập kinh khác:

Pháp Cú [1]: Đau Khổ Đi Theo Người Làm Ác Nghiệp

Pháp Cú [2]: Hạnh Phúc Đi Theo Người Làm Thiện Nghiệp

Pháp Cú [03-04]: Oan Trái và Hận Thù

Pháp Cú [05]: Nhiếp Phục Hận Thù

Pháp Cú [06]: Lắng Yên Tranh Luận

Pháp Cú [07-08]: Tử Thần Đánh Bại Kẻ Ham Dục Lạc

Pháp Cú [09-10]: Ai Xứng Áo Cà-sa?

Pháp Cú [11-12]: Thấy Biết Như Chân

Pháp Cú [13-14]: Tham Dục Xâm Nhập Tâm Không Tu Tập

Pháp Cú [15]: Nay Sầu Đời Sau Sầu

Pháp Cú [16]: Nay Vui Đời Sau Vui

Những bộ Kinh khác :