[02] Xiển Minh Câu Bất Yếu Hiệp Theo Yếu Hiệp – Xiển Minh Câu Yếu Hiệp Theo Bất Yếu Hiệp – Xiển Minh Câu Yếu Hiệp Theo Yếu Hiệp – Xiển – Minh Câu Bất Yếu Hiệp Theo Bất Yếu Hiệp – Xiển Minh Câu Tương Ưng, Bất Tương Ưng

Tuesday October 12, 2021

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

 

BỘ CHẤT NGỮ
DHĀTUKATHĀ

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

-ooOoo-

 

(A) XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP [167]
(B) XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP [175]
(C) XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP [187]
(D) XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP [189]
(E) XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG [224]

***

(A) XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP

(Saṅgahitena asaṅgahitapadaniddeso)

[167] - Những pháp nào yếu hiệp với nhãn xứ ... trùng ...
Những pháp nào yếu hiệp với xúc xứ ...
Những pháp nào yếu hiệp với nhãn giới bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bất yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy bất yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp ấy bất yếu hiệp bốn uẩn, hai xứ, tám giới.

[168] - Những pháp nào yếu hiệp với nhãn thức giới ...
Những pháp nào yếu hiệp với nhĩ thức giới ...
Những pháp nào yếu hiệp với tỷ thức giới ...
Những pháp nào yếu hiệp với thiệt thức giới ...
Những pháp nào yếu hiệp với thân thức giới ...
Những pháp nào yếu hiệp với ý giới ...
Những pháp nào yếu hiệp với ý thức giới bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bất yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười hai giới.

[169] - Những pháp nào yếu hiệp với nhãn quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với nhĩ quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với tỷ quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với thiệt quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với thân quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với nữ quyền...
Những pháp nào yếu hiệp với nam quyền bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bất yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.

[170] - Những pháp nào yếu hiệp với vô tưởng hữu ...
Những pháp nào yếu hiệp với nhất uẩn hữu bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bất yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy bất yếu hiệp được bốn uẩn, ba xứ, chín giới.

[171] - Những pháp nào yếu hiệp với bi ai ...
Những pháp nào yếu hiệp với các pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bất yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.

[172] - Những pháp nào yếu hiệp với pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bất yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[173] - Những pháp nào yếu hiệp với pháp hữu kiến bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bất yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.

[174] - Những pháp nào yếu hiệp với pháp hữu đối chiếu...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp y sinh bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bất yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy bất yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp ấy bất yếu hiệp bốn uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.
Mười xứ, mười bảy giới, bảy quyền, vô tưởng hữu, nhất uẩn hữu, bi ai, pháp hữu kiến hữu đối chiếu, pháp vô kiến, pháp hữu đối chiếu, pháp y sinh là như thế.

DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP.

-ooOoo-

 

(B) XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP 

(Asaṅgahitena saṅgahitapadaniddeso)

[175] - Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ uẩn ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tưởng uẩn...
Những pháp nào bất yếu hiệp với hành uẩn ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tập đế ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với đạo đế bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp ba uẩn, một xứ, một giới.

[176] - Những pháp nào bất yếu hiệp với diệt đế bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, một giới.

[177] - Những pháp nào bất yếu hiệp với mạng quyền bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được hai uẩn, một xứ, một giới.

[178] - Những pháp nào bất yếu hiệp với nữ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nam quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với lạc quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với khổ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với hỷ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ưu quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với xả quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tín quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tấn quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với niệm quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với định quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tuệ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tri vị tri quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tri dĩ tri quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tri cụ tri quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với vô minh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với hành do duyên vô minh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc do duyên lục nhập ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ do duyên xúc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ái do duyên thọ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thủ do duyên ái...

Những pháp nào bất yếu hiệp với nghiệp hữu do duyên thủ bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

[179] - Những pháp nào bất yếu hiệp với sanh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với lão ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tử ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thiền bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được hai uẩn, một xứ, một giới.

[180] - Những pháp nào bất yếu hiệp với sầu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với khổ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ưu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ai ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với niệm xứ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với chánh cần ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với vô lượng tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ngũ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ngũ lực ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thất giác chi ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với bát chi thánh đạo ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tưởng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tư ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thắng giải ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tác ý ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân hữu nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tương ưng nhân bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

[181] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô duyên ...
Những pháp nào bất yếu hiệp theo pháp vô vi bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy yếu hiệp được bốn uẩn, một xứ, một giới.

[182] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu cảnh lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu tương ưng lậu bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.
[183] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp triền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phược ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bộc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phối ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp khinh thị ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp khinh thị cảnh khinh thị bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

[184] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sở hữu tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm tâm sở sanh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm tâm sở sanh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm tâm sở sanh tùy chuyển cùng tâm bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.

[185] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đồng hiện hữu cùng tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tùy chuyển cùng tâm bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp ấy yếu hiệp không được một uẩn nào, chỉ được một xứ, một giới.

[186] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thủ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với phiền não, cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não, phiền toái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não tương ưng phiền não bằng cách uẩn yếu hiệp nhưng yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp ấy yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp ấy, vô vi là ngoại uẩn, còn lại yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP.

-ooOoo-

 

(C) XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP

(Saṅgahitena saṅgahitapadaniddeso)

[187] - Những pháp nào yếu hiệp với tập đế ...
Những pháp nào yếu hiệp với đạo đế bằng cách uẩn yếu hiệp, yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và yếu hiệp bằng cách giới yếu hiệp; những pháp mà yếu hiệp với các pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp đó yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.

[188] - Những pháp nào yếu hiệp với nữ quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với nam quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với lạc quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với khổ quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với hỷ quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với ưu quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với xả quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với tín quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với tấn quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với niệm quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với định quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với tuệ quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với tri vị tri quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với tri dĩ tri quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với tri cụ tri quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với vô minh ...
Những pháp nào yếu hiệp với hành do duyên vô minh ...
Những pháp nào yếu hiệp với xúc do duyên lục nhập ...
Những pháp nào yếu hiệp với thọ do duyên xúc ...
Những pháp nào yếu hiệp với nghiệp hữu do duyên thủ ...
Những pháp nào yếu hiệp với khổ ...
Những pháp nào yếu hiệp với ưu ...
Những pháp nào yếu hiệp với ai ...
Những pháp nào yếu hiệp với niệm xứ ...
Những pháp nào yếu hiệp với chánh cần ...
Những pháp nào yếu hiệp với vô lượng tâm ...
Những pháp nào yếu hiệp với ngũ quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với ngũ lực ...
Những pháp nào yếu hiệp với thất giác chi ...
Những pháp nào yếu hiệp với bát chi thánh đạo ...
Những pháp nào yếu hiệp với xúc ...
Những pháp nào yếu hiệp với thọ ...
Những pháp nào yếu hiệp với tưởng ...
Những pháp nào yếu hiệp với tư ...
Những pháp nào yếu hiệp với thắng giải ...
Những pháp nào yếu hiệp với tác ý ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp nhân ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp nhân hữu nhân ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp nhân tương ưng nhân ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp lậu ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp triền ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp phược ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp bộc ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp phối ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp cái ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp khinh thị ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp thủ ...
Những pháp nào yếu hiệp với phiền não ...
Những pháp nào yếu hiệp với phiền não, cảnh phiền não ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp phiền não, phiền toái ...
Những pháp nào yếu hiệp với pháp phiền não tương ưng phiền não bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp và bằng cách giới yếu hiệp những pháp mà yếu hiệp với các pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp và bằng cách giới yếu hiệp thì những pháp đó yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó yếu hiệp được một uẩn, một xứ, một giới.

DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP THEO YẾU HIỆP.

-ooOoo-

 

(D) XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP

(Asaṅgahitena asaṅgahitapadaniddeso)

[189] - Những pháp nào bất yếu hiệp với sắc uẩn bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp vơí những pháp ấy bằng uẩn yếu hiệp bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp thì những pháp đó bất yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.

[190] - Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ uẩn ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tưởng uẩn ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với hành uẩn bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng cách yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được ba uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[191] - Những pháp nào bất yếu hiệp với thức uẩn ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ý xứ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn thức giới ... trùng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ý giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ý thức giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ý quyền bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười một giới.

[192] - Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn xứ... trùng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc xứ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn giới ... trùng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc giới bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.

[193] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp xứ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nữ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nam quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với mạng quyền bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.

[194] - Những pháp nào bất yếu hiệp với tập đế ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với đạo đế...
Những pháp nào bất yếu hiệp với diệt đế bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[195] - Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn quyền ... trùng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với đạo đế...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thân quyền bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.

[196] - Những pháp nào bất yếu hiệp với lạc quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với khổ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với hỷ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ưu quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với xả quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tín quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tấn quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với niệm quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với định quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tuệ quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tri vị tri quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tri dĩ tri quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tri cụ tri quyền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với vô minh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với hành do duyên vô minh bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[197] - Những pháp nào bất yếu hiệp với thức do duyên hành bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười một giới.

[198] - Những pháp nào bất yếu hiệp với danh sắc do duyên thức bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.

[199] - Những pháp nào bất yếu hiệp với lục nhập do duyên danh sắc bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

[200] - Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc do duyên lục nhập ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ do duyên xúc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với ái do duyên thọ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thủ do duyên ái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nghiệp hữu do thủ, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[201] - Những pháp nào bất yếu hiệp với vô sắc hữu...
Những pháp nào bất yếu hiệp với phi tưởng phi phi tưởng hữu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tứ uẩn hữu...
Những pháp nào bất yếu hiệp với thủ do duyên ái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với tứ như ý túc, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[202] - Những pháp nào bất yếu hiệp với vô tưởng hữu...
Những pháp nào bất yếu hiệp với nhất uẩn hữu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với sự sanh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với sự lão ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với sự tử, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.

[203] - Những pháp nào bất yếu hiệp với bi ai, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.

[204] - Những pháp nào bất yếu hiệp với sầu ...
Những pháp nào yếu hiệp với khổ ...
Những pháp nào yếu hiệp với ưu ...
Những pháp nào yếu hiệp với não ...
Những pháp nào yếu hiệp với niệm xứ ...
Những pháp nào yếu hiệp với chánh cần ...
Những pháp nào yếu hiệp với vô lượng tâm ...
Những pháp nào yếu hiệp với ngũ quyền ...
Những pháp nào yếu hiệp với ngũ lực ...
Những pháp nào yếu hiệp với thất giác chi ...
Những pháp nào yếu hiệp với bát chi thánh đạo ...
Những pháp nào yếu hiệp với xúc ...
Những pháp nào yếu hiệp với thọ ...
Những pháp nào yếu hiệp với tưởng ...
Những pháp nào yếu hiệp với tư ...
Những pháp nào yếu hiệp với thắng giải ...
Những pháp nào yếu hiệp với tác ý bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[205] - Những pháp nào bất yếu hiệp với tâm, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười một giới.

[206] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thiện ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất thiện ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lạc thọ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng khổ thọ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dị thục quả ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dị thục nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất bị thủ phi cảnh thủ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tầm hữu tứ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô tầm hữu tứ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành hỷ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành lạc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành xả ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp kiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tích tập ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tịch diệt ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu học ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô học ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đáo đại ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô lượng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh hy thiểu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh đáo đại ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh vô lượng...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ty hạ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tinh lương ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định phần tà ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định phần chánh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành cảnh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có đạo thành trưởng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh quá khứ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh vị lai ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh hiện tại ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh nội phần ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh ngoại phần...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp có cảnh nội ngoại phần, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[207] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu kiến hữu đối chiếu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô kiến hữu đối chiếu, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.

[208] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân hữu nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân tương ưng nhân, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[209] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân phi nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng nhân phi nhân ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi nhân hữu nhân, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[210] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô duyên ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô vi, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[211] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu kiến ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu đối chiếu, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, hai xứ, tám giới.

[212] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.

[213] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi sắc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp siêu thế, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[214] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu cảnh lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu tương ưng lậu, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[215] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng lậu phi lậu ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[216] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp triền ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phược ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bộc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phối ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp khinh thị ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp khinh thị cảnh khinh thị, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[217] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh khinh thị ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng khinh thị ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tri cảnh, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

[218] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô tri cảnh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất hòa tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tâm sở sanh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đồng hiện hữu tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ngoại phần ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp y sinh, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, một xứ, bảy giới.

[219] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tâm, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bốn uẩn, mười một xứ, mười một giới.

[220] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sở hữu tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm và sở hữu tâm đồng sanh ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm và sở hữu tâm đồng hiện hữu tâm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hòa tâm và sở hữu tâm đồng sanh tùng tâm, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[221] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nội phần, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được ba uẩn, một xứ, một giới.

[222] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thủ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não phiền toái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền não tương ưng phiền não, bằng uẩn yếu hiệp, bằng xứ yếu hiệp và bằng giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được hai uẩn, mười một xứ, mười bảy giới.

[223] - Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phiền toái phi phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tương ưng phiền não phi phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp kiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp tiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tầm ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tứ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu hỷ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành hỷ ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành lạc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp câu hành xả ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi dục giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô sắc giới ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi hệ thuộc ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp dẫn xuất ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp cố định ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô thượng ...
Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tranh bằng cách uẩn yếu hiệp, bằng cách xứ yếu hiệp, bằng cách giới yếu hiệp; các pháp mà bất yếu hiệp với những pháp ấy (bằng uẩn, xứ, giới yếu hiệp) thì các pháp đó bất yếu hiệp được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Những pháp đó bất yếu hiệp được một uẩn, mười xứ, mười giới.

Ðiều pháp trong phần yếu hiệp theo bất yếu hiệp: cảnh sắc và pháp xứ, pháp giới, nữ, nam quyền, mạng quyền và danh sắc, nhị hữu, sanh lão, tử, sắc pháp, pháp vô cảnh, phi tâm, bất hợp tâm, bất hòa, tâm sở sanh, đồng hữu và tùng tâm, ngoại phần, sắc y sinh. Hăm hai cách dễ hiểu.

DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP THEO BẤT YẾU HIỆP.

-ooOoo-

 

(E) XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG

(Sampayoga vippayogapadaniddeso)

[224] - Sắc uẩn tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, một giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[225] - Thọ uẩn ... tưởng uẩn ... hành uẩn tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[226] - Thức uẩn tương ưng được ba uẩn, với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[227] - Nhãn xứ ... trùng ... xúc xứ tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[228] - Ý xứ tương ưng được ba uẩn, với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[229] - Nhãn giới... trùng ... xúc giới tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[230] - Nhãn thức giới... trùng ... ý giới
Ý thức giới tương ưng được ba uẩn, với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[231] - Tậpï đế ... đạo đế tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[232] - Diêït đế ... nhãn quyền ... trùng ... thân quyền ... nữ quyền ... nam quyền tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[233] - Ý quyền tương ưng được ba uẩn, với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[234] - Lạc quyền ... khổ quyền ... hỷ quyền ... ưu quyền tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới.

[235] - Xả quyền tương ưng được ba uẩn, một xứ, sáu giới; với một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười một giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[236] - Tín quyền ... tấn quyền ... niệm quyền ... định quyền ... tuệ quyền ... tri vị tri quyền ... tri dĩ tri quyền ... tri cụ tri quyền ... hành do duyên vô minh tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; với một uẩn, một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[237] - Thức do duyên hành tương ưng được ba uẩn, với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[238] - Xúc do duyên lục nhập tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[239] - Thọ do duyên xúc tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[240] - Ái do duyên thọ ... thủ do duyên ái ... nghiệp hữu do duyên thủ tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[241] - Sắc hữu tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được ba giới.

[242] - Vô sắc hữu ... phi tưởng phi phi tưởng hữu ... tứ uẩn hữu tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[243] - Vô tưởng hữu ... nhất uẩn hữu ... bi ai tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[244] - Sầu ... khổ ... ưu tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; với một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[245] - Não ... Niệm xứ ... chánh cần tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; với một uẩn, một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[246] - Như ý túc tương ưng được hai uẩn; với một uẩn, một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[247] - Thiền tương ưng được hai uẩn, một xứ, một giới; với một uẩn, một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[248] - Vô lượng tâm ... ngũ quyền... ngũ lực ... bát chi thánh đạo tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; với một uẩn, một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[249] - Xúc ... tư... tác ý tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; với một uẩn, một xứ, một giới thì chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới thì chỉ bất tương ưng phần nào.

[250] - Thọ... tưởng tương ưng được ba uẩn, một xứ, bảy giới; với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[251] - Tâm tương ưng được một uẩn; với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[252] - Thắng giải tương ưng được ba uẩn, một xứ, hai giới; với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[253] - Các pháp thiện ... các pháp bất thiện tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[254] - Các pháp tương ưng lạc thọ ... các pháp tương ưng khổ thọ tương ưng được một uẩn; với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[255] - Các pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ tương ưng được một uẩn; với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười một giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[256] - Các pháp dị thục tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[257] - Các pháp dị thục nhân ... các pháp phiền toái cảnh phiền não tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[258] - Các pháp phi dị thục phi dị thục nhân ... các pháp bất bị thủ cảnh thủ tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.

[259] - Các pháp bất bị thủ phi cảnh thủ... các pháp phiền toái phi cảnh phiền não tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

[260] - Các pháp hữu tầm hữu tứ tương ưng được một uẩn; với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[261] - Các pháp vô tầm hữu tứ ... các pháp câu hành hỷ tương ưng được một uẩn; với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[262] - Các pháp vô tầm vô tứ tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.

[263] - Các pháp câu hành lạc tương ưng được một uẩn; với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[264] - Các pháp câu hành xả tương ưng được một uẩn; với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười một giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[265] - Các pháp kiến đạo ưng trừ ... các pháp tiến đạo ưng trừ ... các pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ... các pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ ... các pháp nhân tích tập ... các pháp nhân tịch diệt ... các pháp hữu học ... các pháp vô học ... các pháp đáo đại tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[266] - Các pháp vô lượng ... các pháp tinh lương tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

[267] - Các pháp biết cảnh hy thiểu tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[268] - Các pháp biết cảnh đáo đại ... các pháp biết cảnh vô lượng ... các pháp ty hạ ... các pháp cố định phần tà... các pháp cố định phần chánh ... các pháp có đạo thành cảnh ... các pháp có đạo thành nhân ... các pháp có đạo thành trưởng tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[269] - Các pháp vị sanh tồn tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.

[270] - Các pháp biết cảnh quá khứ ... các pháp biết cảnh vị lai tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[271] - Các pháp biết cảnh hiện tại ... các pháp biết cảnh nội phần ... các pháp biết cảnh ngoại phần ... pháp biết cảnh nội ngoại phần tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[272] - Các pháp hữu kiến hữu đối chiếu ... các pháp vô kiến hữu đối chiếu tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[273] - Các pháp nhân ... các pháp hữu nhân ... các pháp nhân tương ưng nhân tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[274] - Các pháp hữu nhân ... các pháp tương ưng nhân tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[275] - Các pháp nhân hữu nhân ... các pháp nhân tương ưng nhân... các pháp phi nhân hữu nhân tương ưng được một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[276] - Các pháp vô duyên ... các pháp vô vi ... các pháp hữu kiến đạo ưng trừ ... các pháp hữu đối chiếu ... các pháp sắc tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[277] - Các pháp siêu thế tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

[278] - Các pháp lậu ... các pháp lậu cảnh lậu ... các pháp lậu tương ưng lậu tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[279] - Các pháp phi cảnh lậu ... các pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

[280] - Các pháp tương ưng lậu tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[281] - Các pháp tương ưng lậu phi lậu tương ưng được được một uẩn, một xứ, một giới chỉ phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[282] - Các pháp triền ... các pháp phược ... các pháp phối ... các pháp cái ... các pháp khinh thị ... các pháp khinh thị cảnh khinh thị tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; còn với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[283] - Các pháp phi cảnh khinh thị... các pháp bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

[284] - Các pháp tương khinh thị chỉ tương ưng được được một uẩn, một xứ, một giới phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[285] - Các pháp hữu tri cảnh tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[286] - Các pháp bất tri cảnh ... các pháp bất tương ưng tâm ... các pháp bất hòa tâm ... các pháp y sinh tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được bốn uẩn, một xứ, bảy giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[287] - Các pháp tâm tương ưng được được ba uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[288] - Các pháp sở hữu tâm ... các pháp tương ưng tâm ... các pháp hòa tâm ... các pháp hòa tâm tâm sở sanh ... các pháp hòa tâm tâm sở sanh đồng hữu tâm ... các pháp hòa tâm tâm sở sanh tùng tâm tương ưng được được một uẩn, một xứ, bảy giới.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[289] - Các pháp phi do thủ tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được năm giới.

[290] - Các pháp thủ ... các pháp phiền não ... các pháp phiền não cảnh phiền não ... các pháp phiền não phiền toái ... các pháp phiền não tương ưng phiền não tương ưng được ba uẩn, một xứ, một giới; với một uẩn, một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[291] - Các pháp phi cảnh phiền não ... các pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

[292] - Các pháp phiền toái ... các pháp tương ưng phiền não tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[293] - Các pháp phiền toái phi phiền não ... các pháp tương ưng phiền não phi phiền não tương ưng được một uẩn, một xứ, một giới chỉ phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[294] - Các pháp kiến đạo ưng trừ ... các pháp tiến đạo ưng trừ ... các pháp hữu nhân kiến đạo ưng trừ ... các pháp hữu nhân tiến đạo ưng trừ tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[295] - Các pháp hữu tầm ... các pháp hữu tứ tương ưng được một uẩn, một xứ, một giới chỉ phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[296] - Các pháp vô tầm ... các pháp vô tứ tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được một giới.
[297] - Các pháp hữu hỷ ... các pháp câu hành hỷ tương ưng được một uẩn, một xứ, một giới chỉ phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[298] - Các pháp câu hành lạc tương ưng được một uẩn; còn với một xứ, một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười lăm giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[299] - Các pháp câu hành xả tương ưng được một uẩn; còn với một giới chỉ tương ưng phần nào.
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười một giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

[300] - Các pháp phi dục giới ... các pháp phi hệ thuộc ... các pháp vô thượng tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng không được uẩn nào, không được xứ nào, chỉ được sáu giới.

[301] - Các pháp sắc giới ... các pháp vô sắc giới ... các pháp dẫn xuất ... các pháp cố định ... các pháp hữu tranh tương ưng được bao nhiêu uẩn? Bao nhiêu xứ? Bao nhiêu giới?
Không có!
Bất tương ưng bao nhiêu?
Bất tương ưng được một uẩn, mười xứ, mười sáu giới; còn với một xứ, một giới chỉ bất tương ưng phần nào.

DỨT PHẦN XIỂN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG BẤT TƯƠNG ƯNG.

-ooOoo-

Những tập kinh khác:

[01] Phần Ðầu Ðề $ Xiển Minh Câu Yếu Hiệp Và Bất Yếu Hiệp

[02] Xiển Minh Câu Bất Yếu Hiệp Theo Yếu Hiệp – Xiển Minh Câu Yếu Hiệp Theo Bất Yếu Hiệp – Xiển Minh Câu Yếu Hiệp Theo Yếu Hiệp – Xiển – Minh Câu Bất Yếu Hiệp Theo Bất Yếu Hiệp – Xiển Minh Câu Tương Ưng, Bất Tương Ưng

[03] Xiển Minh Câu Bất Tương Ưng Theo Tương Ưng – Xiển Minh Câu Tương Ưng Theo Bất Tương Ưng – Xiển Minh Câu Tương Ưng Theo Tương Ưng – Xiển Minh Câu Bất Tương Ưng Theo Bất Tương Ưng – Xiển Minh Câu Tương Ưng, Bất Tương Ưng Theo Yếu Hiệp – Xiển Minh Câu Yếu Hiệp, Bất Yếu Hiệp Theo Tương Ưng [413]

[04] Xiển Minh Câu Tương Ưng, Bất Tương Ưng Theo Bất Yếu Hiệp – Xiển Minh Câu Yếu Hiệp, Bất Yếu Hiệp Theo Bất Tương Ưng

[05] Trích Cú Từ Điển

Những bộ Kinh khác :