[11] Tam Đề Bị Thủ

Sunday November 7, 2021

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

PAṬṬHĀNA
BỘ VỊ TRÍ

 

TẬP MỘT

 

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA Mahā Thera

---------------------

 

TAM ÐỀ BỊ THỦ [1418]

Phần liên quan
Thuận tùng
Ðối lập
Thuận tùng đối lập
Ðối lập thuận tùng

Phần câu sanh
Phần duyên
Thuận tùng
Ðối lập
Thuận tùng đối lập
Ðối lập thuận tùng

Phần y chỉ
Phần hoà hợp
Thuận tùng
Ðối lập
Thuận tùng đối lập
Ðối lập thuận tùng

Phần tương ưng
Phần yếu tri
Thuận tùng
Ðối lập
Thuận tùng đối lập
Ðối lập thuận tùng

***

 

4. TAM ÐỀ BỊ THỦ (Upādinnattikaṃ)

PHẦN LIÊN QUAN (Paṭiccavāro)

[1418] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên; tức là ba uẩn liên quan một uẩn, bị thủ cảnh thủ hai uẩn liên quan hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn và sắc nghiệp liên quan một uẩn bị thủ cảnh thủ. Hai uẩn và sắc nghiệp liên quan hai uẩn; ý vật lên quan danh uẩn; các uẩn liên quan ý vật; ba đại hiển liên quan một đại hiển bị thủ cảnh thủ; hai đại hiển liên quan hai đại hiển; sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan sắc đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên, tức là sắc tâm liên quan ba uẩn bị thủ cảnh thủ.

Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên, tức là ba uẩn liên quan một uẩn bị thủ cảnh thủ, hai uẩn và sắc tâm liên quan hai uẩn.

[1419] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là ba uẩn và sắc tâm liên quan một uẩn bất bị thủ cảnh thủ, hai uẩn và sắc tâm liên quan hai uẩn; ba đại hiển liên quan một đại hiển bất bị thủ cảnh thủ, sắc tâm sắc y sinh liên quan sắc đại hiển.

[1420] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ phi cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ, hai uẩn liên quan hai uẩn.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ phi cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là sắc sở y tâm liên quan các uẩn bất bị thủ cảnh thủ phi cảnh thủ.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn bất bị thủ cảnh thủ, hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan hai uẩn.

[1421] Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là sắc sở y tâm liên quan các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ, và sắc đại hiển.

[1422] Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là sắc sở y tâm liên quan các uẩn bị thủ cảnh thủ, và sắc đại hiển.

[1423] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do cảnh duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bị thủ cảnh thủ ... vào sát na tái tục ...

... Liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ ...

... Liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ ...

Cảnh duyên có ba vấn đề.

[1424] Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do trưởng duyên tức là ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn bất bị thủ cảnh thủ, ba đại hiển liên quan một đại hiển, sắc sở y tâm và sắc y sinh liên quan sắc đại hiển.

... Liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ có ba vấn đề.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do trưởng duyên tức là sắc sở y tâm liên quan uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ.

[1425] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do vô gián duyên ... do đẳng vô gián duyên ... do câu sanh duyên. Tức là ba uẩn liên quan một uẩn bị thủ cảnh thủ ... vào sát na tái tục. Ba đại hiển liên quan một đại hiển ... sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan sắc đại hiển; đối với sắc loài vô tưởng ba đại hiển liên quan một đại hiển ... sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan sắc đại hiển.

... Liên quan pháp bị thủ cảnh thủ, có ba vấn đề.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do câu sanh duyên tức là ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn bất bị thủ cảnh thủ ... trùng ... ba đại hiển liên quan một đại hiển.

Sắc sở y tâm, sắc y sinh liên quan sắc đại hiển, đối với sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết ba đại hiển liên quan một đại hiển ...

... Liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ có ba vấn đề.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ.

[1426] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do hỗ tương duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bị thủ cảnh thủ ... vào sát na tái tục ba uẩn và ý vật liên quan một uẩn bị thủ cảnh thủ; ý vật liên quan các uẩn, các uẩn liên quan ý vật; ba đại hiển liên quan một đại hiển, hai đại hiển liên quan hai đại hiển; đối với sắc loài vô tưởng ba đại hiển liên quan một đại hiển ...

... Liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ, đối với sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết. ..

... Liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ.

[1427] ... Liên quan pháp bị thủ cảnh thủ ... do y chỉ duyên. Chín vấn đề ... do cận y duyên.

[1428] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do tiền sanh duyên có ba vấn đề.

[1429] Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do trùng dụng duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bất bị thủ cảnh thủ ...

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do trùng dụng duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ.

[1430] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nghiệp duyên ... giống như nhân duyên, có chín vấn đề.

[1431] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do quả duyên có ba vấn đề.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do quả duyên tức là ba đại hiển liên quan một đại hiển ... sắc sở y tâm, sắc y sinh liên quan sắc đại hiển.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do quả duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ. Có chín vấn đề.

[1432] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do vật thực duyên ... trùng ... do quyền duyên ... do thiền na duyên ... do đồ đạo duyên ... do tương ưng duyên ... do bất tương ưng duyên ... do hiện hữu duyên ... do vô hữu duyên ... do ly khứ duyên ... do bất ly duyên ...

Phần liên quan của tam đề thiện được giải rộng theo đường lối học như thế nào thì đây cũng cần được giải rộng như vậy.

[1433] Trong nhân có chín cách; trong cảnh có ba cách; trong trưởng có năm cách; trong vô gián có ba cách; trong đẳng vô gián có ba cách; trong câu sanh có chín bảy cách; trong hỗ tương có ba cách; trong y chỉ có chín cách; trong cận y có ba cách; trong tiền sanh có ba cách; trong trùng dụng có hai cách; trong nghiệp có chín cách; trong quả có chín cách; trong vật thực có chín cách; trong quyền có chín cách; trong thiền na có chín cách; trong đồ đạo có chín cách; trong tương ưng có ba cách; trong bất tương ưng có chín cách; trong hiện hữu có chín cách; trong vô hữu có ba cách; trong ly khứ có ba cách; trong bất ly có chín cách.

Trong cảnh từ nhân duyên có ba cách; trong bất ly ... chín cách.

Cách tính liên quan trong tam đề thiện được tính theo đường lối học tập như thế nào thì đây cũng cần phải tính như vậy.

DỨT CÁCH THUẬN TÙNG

***

 

[1434] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bị thủ cảnh thủ vô nhân, hai uẩn liên quan hai uẩn vào sát na tái tục vô nhân ba uẩn và sắc nghiệp liên một uẩn bị thủ cảnh thủ, hai uẩn và sắc nghiệp liên quan hai uẩn, ý vật liên quan các danh uẩn, các danh uẩn liên quan ý vật; ba đại hiển liên quan một đại hiển, sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan một đại hiển, đối với sắc loài vô tưởng, ba đại hiển liên quan một đại hiển ... Sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan sắc đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là sắc sở y tâm liên quan các uẩn bị thủ cảnh thủ vô nhân.

Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn bị thủ cảnh thủ vô nhân, hai uẩn và sắc sở y sinh liên quan hai uẩn.

[1435] Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là ba uẩn và sắc sở y tâm liên quan một uẩn bất bị thủ cảnh thủ vô nhân, hai uẩn và sắc sở y tâm liên quan hai uẩn ... liên quan một đại hiển bất bị thủ cảnh thủ, sắc sở y tâm và sắc y sinh liên quan sắc đại hiển; Ðối với sắc ngoại ... sắc sở y vật thực sanh ... sắc sở y quí tiết sanh ... ba đại hiển liên quan một đại hiển, sắc y sinh liên quan sắc đại hiển; si câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử liên quan các uẩn, câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử.

[1436] Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là sắc sở y tâm liên quan các uẩn bị thủ cảnh thủ vô nhân và sắc đại hiển.

[1437] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi cảnh duyên tức là vào sát na tái tục sắc nghiệp liên quan uẩn bị thủ cảnh thủ, ý vật liên quan các danh uẩn ... liên quan một đại hiển; đối với sắc loài vô tưởng ... liên quan một đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi cảnh duyên, tức là sắc sở y tâm liên quan uẩn bị thủ cảnh thủ.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi cảnh duyên tức là sắc sở y tâm liên quan uẩn bất bị thủ cảnh thủ, ... liên quan một đại hiển; Ðối với sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết ... liên quan một đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi cảnh duyên, tức là sắc sở y tâm liên quan uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi cảnh duyên, tức là sắc sở y tâm liên quan uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và sắc đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi cảnh duyên tức là sắc sở y tâm liên quan uẩn bị thủ cảnh thủ và sắc đại hiển.

[1438] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi trưởng duyên. Thời tái tục đầy đủ cả các cách, ba vấn đề.

... Liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ ... một vấn đề.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi trưởng duyên tức là trưởng bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi trưởng duyên tức là sắc sở y tâm liên quan uẩn bị thủ cảnh thủ và sắc đại hiển.

[1439] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi vô gián duyên ... trùng ... do phi đẳng vô gián duyên ... do phi hỗ tương duyên ... do phi cận y duyên ... do phi tiền sanh duyên ... do phi hậu sanh duyên ... do phi trùng dụng duyên ...

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi trùng dụng duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn quả bất bị thủ phi cảnh thủ. Tóm lược.

[1440] Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nghiệp duyên tức là tư bất bị thủ cảnh thủ liên quan uẩn bất bị thủ cảnh thủ ... sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết ... liên quan một đại hiển.

[1441] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi nghiệp duyên tức là tư bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan uẩn thiện bất bị thủ phi cảnh thủ.

[1442] Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên tức là ... liên quan một đại hiển, sắc nghiệp, sắc y sinh liên quan sắc đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên. Một vấn đề.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn thiện bất bị thủ phi cảnh thủ. Có ba vấn đề.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên tức là sắc sở y tâm liên quan các uẩn thiện bất bị thủ phi cảnh thủ và sắc đại hiển.

[1443] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do vật thực duyên, đối với sắc loài vô tưởng ... liên quan một đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi vật thực duyên ... sắc ngoại, sắc sở y quí tiết ... liên quan một đại hiển. Tóm lược.

[1444] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quyền duyên tức là mạng quyền sắc liên quan sắc đại hiển của loài vô tưởng.

[1445] Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quyền duyên tức là sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết ... liên quan một đại hiển.

[1446] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quyền duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn câu hành ngũ thức. Tóm lược. Ðối với sắc loài vô tưởng ... liên quan một đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi thiền na duyên, đối với sắc ngoại ... đối với sắc sở y vật thực ... đối với sắc sở y quí tiết ... liên quan một đại hiển.

[1447] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do đồ đạo duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn vô nhân bị thủ cảnh thủ. Năm vấn đề.

[1448] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi tương ưng duyên. Giống như phi cảnh duyên.

[1449] Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi bất tương ưng duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bị thủ cảnh thủ trong cõi vô sắc; đối với sắc loài vô tưởng ... liên quan một đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi bất tương ưng duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bất bị thủ cảnh thủ trong cõi vô sắc, đối với sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết ... liên quan một đại hiển.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ liên quan pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi bất tương ưng duyên tức là ba uẩn liên quan một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trong cõi vô sắc, hai uẩn liên quan hai uẩn.

[1450]Pháp bị thủ cảnh thủ liên quan pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi vô hữu duyên ... do phi ly khứ duyên.

Phần đối lập trong tam đề thiện được giải rộng như thế nào thì đây cần được giải rộng như vậy.

[1451] Trong phi nhân có năm cách; trong phi cảnh có sáu cách; trong phi trưởng có sáu cách; trong phi tiền sanh có bảy cách; trong phi hậu sanh có chín cách; trong phi trùng dụng có chín cách; trong phi nghiệp có hai cách; trong phi quả có sáu cách; trong phi vật thực có hai cách; trong phi quyền có hai cách; trong phi thiền na có hai cách; trong phi đồ đạo năm cách; trong phi tương ưng có sáu cách; trong phi bất tương ưng có ba cách; trong phi vô hữu có sáu cách; trong phi ly khứ có sáu cách.

Trong phi cảnh từ phi nhân duyên có bốn cách. Tóm lược. Trong phi ly khứ ... bốn cách.

Cách tính trong tam đề thiện như thế nào thì đây cần được tính như vậy.

DỨT CÁCH ÐỐI LẬP

***

 

[1452] Trong phi cảnh từ nhân duyên có sáu cách. Tóm lược. Trong phi ly khứ ... sáu cách. Cách tính thuận tùng đối lập trong tam đề thiện như thế nào thì đây cần được tính như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP

***

 

[1453] Trong cảnh từ phi nhân duyên có hai cách. Tóm lược. Trong bất ly ... năm cách. Cách tính đối lập thuận tùng trong tam đề thiện như thế nào thì đây cần được tính như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG

DỨT PHẦN LIÊN QUAN

***

 

PHẦN CÂU SANH (Sahajātavāro)

[1454] Pháp bị thủ cảnh thủ câu sanh pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên. Phần liên quan và phần câu sanh đều giống nhau.

DỨT PHẦN CÂU SANH

***

 

PHẦN DUYÊN (Paccayavāro)

[1455] Pháp bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là ba uẩn nhờ một uẩn bị thủ cảnh thủ; vào sát na tái tục ý vật nhờ danh uẩn, danh uẩn nhờ ý vật ba đại hiển nhờ một đại hiển. Sắc nghiệp, sắc y sinh nhờ sắc đại hiển, các uẩn bị thủ cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là sắc tâm nhờ danh uẩn bị thủ cảnh thủ, các uẩn bất bị thủ cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là ba uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn bị thủ cảnh thủ.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên. Một vấn đề.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên. Ba vấn đề.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và ý vật, hai uẩn nhờ hai uẩn và ý vật pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là sắc sở y tâm nhờ các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và sắc đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là sắc sở y tâm nhờ các uẩn bị thủ cảnh thủ và sắc đại hiển; ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ cảnh thủ và ý vật hai uẩn nhờ hai uẩn và ý vật.

[1456] Pháp bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do cảnh duyên tức là ba uẩn nhờ một uẩn bị thủ cảnh thủ, hai uẩn nhờ hai uẩn vào sát na tái tục ba uẩn nhờ một uẩn bị thủ cảnh thủ hai uẩn nhờ hai uẩn danh uẩn nhờ sắc vật nhãn thức nhờ nhãn xứ ... trùng ... thân thức nhờ thân xứ, uẩn bị thủ cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do cảnh duyên tức là các uẩn bất bị thủ cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do cảnh duyên tức là các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do cảnh duyên tức là ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ cảnh thủ hai uẩn nhờ hai uẩn.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do cảnh duyên tức là ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ hai uẩn nhờ hai uẩn.

[1457] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do cảnh duyên tức là ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ ý vật hai uẩn nhờ hai uẩn và ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do cảnh duyên tức là ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ cảnh thủ và ý vật hai uẩn nhờ hai uẩn và ý vật.

[1458] Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do trưởng duyên tức là các uẩn bất bị thủ cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do trưởng duyên tức là các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do trưởng duyên một vấn đề.

... Nhờ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ ba vấn đề.

... Nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ... do trưởng duyên.

... Nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ... do trưởng duyên.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do trưởng duyên tức là ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ cảnh thủ và ý vật hai uẩn nhờ hai uẩn và ý vật.

[1459] Pháp bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do vô gián duyên.

Cần được giải rộng hai mươi bốn duyên ... do bất ly duyên.

[1460] Trong nhân có mười một cách; trong cảnh có bảy cách; trong trưởng có chín cách; trong vô gián có bảy cách; trong đẳng vô gián có bảy cách; trong câu sanh có mười một cách; trong hỗ tương có bảy cách; trong y chỉ có mười một cách; trong cận y có bảy cách; trong tiền sanh có bảy cách; trong trùng dụng có chín cách; trong nghiệp có mười một cách; trong quả có mười một cách; trong vật thực có mười một cách; trong quyền có mười một cách; trong thiền na có mười một cách; trong đồ đạo có mười một cách; trong tương ưng có bảy cách; trong bất tương ưng có mười một cách; trong hiện hữu có mười một cách; trong vô hữu có bảy cách; trong ly khứ có bảy cách; trong bất ly có mười một cách.

[1461] Trong cảnh từ nhân duyên có bảy cách. Tóm lược. trong bất ly ... mười một cách. Cách tính trong tam đề thiện như thế nào thì đây cần phải tính như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG

***

 

[1462] Pháp bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là ... nhờ một uẩn bị thủ cảnh thủ vô nhân; vào sát na tái tục vô nhân ... đối với sắc loài vô tưởng ... nhờ một đại hiển; nhãn thức nhờ nhãn xứ ... thân thức nhờ thân xứ; các uẩn bị thủ cảnh thủ vô nhân nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là sắc sở y tâm nhờ các uẩn bị thủ cảnh thủ vô nhân; si câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử nhờ ý vật.

Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là ba uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn bị thủ cảnh thủ vô nhân.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là ba uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn bất bị thủ cảnh thủ vô nhân ... trùng ... sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết ... nhờ một đại hiển ... trùng ... si câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử nhờ các uẩn câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là sắc sở y tâm nhờ các uẩn bị thủ cảnh thủ vô nhân và sắc đại hiển; ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ cảnh thủ vô nhân và ý vật, hai uẩn nhờ hai uẩn và ý vật, si câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử nhờ các uẩn câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử và ý vật.

[1463] Pháp bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi cảnh duyên. Tóm lược ... do phi trưởng duyên ... nhờ một uẩn bị thủ cảnh thủ.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi trưởng duyên tức là sắc sở y tâm nhờ các uẩn bị thủ cảnh thủ; các uẩn bất bị thủ cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi trưởng duyên tức là trưởng bất bị thủ cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi trưởng duyên tức là ba uẩn và sắc sở y tâm nhờ một uẩn bị thủ cảnh thủ ... trùng ... nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ. Một vấn đề.

[1464] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi trưởng duyên tức là trưởng bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi trưởng duyên tức là sắc sở y tâm nhờ các uẩn bị thủ cảnh thủ và sắc đại hiển. ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ cảnh thủ và ý vật; hai uẩn nhờ hai uẩn và ý vật.

[1465] Pháp bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi vô gián duyên ... do phi đẳng vô gián duyên ... do phi hỗ tương duyên ... do phi cận y duyên ... do phi tiền sanh duyên ... do phi hậu sanh duyên ... do phi trùng dụng duyên.

[1466] Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nghiệp duyên tức là tư bất bị thủ cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nghiệp duyên tức là tư thiện bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ sắc ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nghiệp duyên tức là tư bất bị thủ cảnh thủ nhờ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ; đối với sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết. Nhờ một đại hiển.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi nghiệp duyên tức là tư bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn thiện bất bị thủ phi cảnh thủ.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi nghiệp duyên tức là tư thiện bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ các uẩn thiện bất bị thủ phi cảnh thủ và ý vật.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nghiệp duyên tức là tư bất bị thủ cảnh thủ nhờ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ và ý vật.

[1467] Pháp bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên tức là đối với sắc loài vô tưởng ... nhờ một đại hiển.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên tức là các uẩn bất bị thủ cảnh thủ nhờ ý vật.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên tức là tư bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ ý vật.

... Nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ một vấn đề.

... Nhờ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ ba vấn đề.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên. Tóm lược.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên. Tóm lược.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi quả duyên. tức là ba uẩn nhờ một uẩn bất bị thủ cảnh thủ và ý vật hai uẩn nhờ hai uẩn và ý vật.

[1468] Pháp bị thủ cảnh thủ nhờ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi vật thực duyên ... do phi quyền duyên ... do thiền na duyên ... do phi đồ đạo duyên ... do phi tương ưng duyên ... do phi bất tương ưng duyên ... do phi vô hữu duyên ... do phi ly khứ duyên.

[1469] Trong phi nhân có năm cách; trong phi cảnh có sáu cách; trong phi trưởng có tám cách; trong phi vô gián có sáu cách; trong phi đẳng vô gián có sáu cách; trong phi hỗ tương có sáu cách; trong phi cận y có sáu cách; trong phi tiền sanh có bảy cách; trong phi hậu sanh có mười một cách; trong phi trùng dụng có mười một cách; trong phi nghiệp có sáu cách; trong phi quả có mười một cách; trong phi vật thực có hai cách; trong phi quyền có hai cách; trong phi thiền na có hai cách; trong phi đồ đạo năm cách; trong phi tương ưng có sáu cách; trong phi bất tương ưng có ba cách; trong phi vô hữu có sáu cách; trong phi ly khứ có sáu cách. Cần được tính một cách rộng rãi.

Trong phi cảnh từ nhân duyên có sáu cách. Tóm lược. Trong phi ly khứ có sáu cách cần được kể rộng rãi.

Trong cảnh từ phi nhân duyên có bốn cách. Tóm lược. Trong bất ly có năm cách.

DỨT PHẦN DUYÊN

***

 

PHẦN Y CHỈ (Nissayavāro)

[1470] Pháp bị thủ cảnh thủ y chỉ pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là ba uẩn y chỉ một uẩn phi thành do thủ cảnh thủ. Một uẩn y chỉ ba uẩn. Tóm lược. Phần duyên và phần y chỉ đều giống nhau.

DỨT PHẦN Y CHỈ

***

 

PHẦN TƯƠNG HỢP (Saṃsaṭṭhavāro)

[1471] Pháp bị thủ cảnh thủ tương hợp pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là ba uẩn tương hợp một uẩn bị thủ cảnh thủ, một uẩn tương hợp ba uẩn, hai uẩn tương hợp hai uẩn; vào sát na tái tục ba uẩn tương hợp một uẩn bị thủ cảnh thủ ... hai uẩn tương hợp hai uẩn.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ tương hợp pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên tức là ba uẩn tương hợp một uẩn bất bị thủ cảnh thủ ... hai uẩn tương hợp hai uẩn.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ tương hợp pháp bị thủ phi cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là ba uẩn tương hợp một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ ... hai uẩn tương hợp hai uẩn.

[1472] Trong nhân có ba cách. Tóm lược. Trong trưởng có hai cách. trong trùng dụng có hai cách. Trong quả có hai cách. Tóm lược. Trong bất ly có ba cách.

Cách tính trong tam đề thiện như thế nào thì đây cần được tính như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG

***

 

[1473] Pháp bị thủ cảnh thủ tương hợp pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là ba uẩn tương hợp một uẩn vô nhân bị thủ cảnh thủ ... hai uẩn tương hợp hai uẩn. Vào sát na tái tục vô nhân ...

Pháp bất bị thủ cảnh thủ tương hợp pháp bất bị thủ cảnh thủ sanh khởi do phi nhân duyên tức là ba uẩn tương hợp một uẩn vô nhân bất bị thủ cảnh thủ ... hai uẩn tương hợp hai uẩn. Si câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử tương hợp các uẩn câu hành hoài nghi, câu hành trạo cử. Tóm lược.

Trong phi nhân có hai cách; trong phi trưởng có hai cách... trong phi bất tương ưng có ba cách. Tóm lược.

DỨT ÐỐI LẬP

***

 

[1474] Trong phi trưởng từ nhân duyên có ba cách ... trong phi bất tương ưng ... ba cách.

Trong cảnh từ phi nhân duyên có hai cách. Tóm lược. Trong bất ly ... hai cách.

DỨT PHẦN TƯƠNG HỢP

***

 

PHẦN TƯƠNG ƯNG (Sampayuttavāro)

[1475] Pháp bị thủ cảnh thủ tương ưng pháp bị thủ cảnh thủ sanh khởi do nhân duyên.

Trong nhân có ba cách. Tóm lược. Trong bất ly ... ba cách. Phần tương hợp và phần tương ưng đều giống nhau.

DỨT PHẦN TƯƠNG ƯNG

***

 

PHẦN YẾU TRI (Pañhāvāro)

[1476] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng nhân duyên tức là các nhân bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng nhân duyên; vào sát na tái tục các nhân bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng nhân duyên.

[1477] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng nhân duyên tức là các nhân bị thủ cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng nhân duyên.

[1478] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng nhân duyên tức là các nhân bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng nhân duyên.

[1479] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng nhân duyên tức là các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng nhân duyên.

[1480] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng nhân duyên tức là các nhân bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng nhân duyên.

[1481] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng nhân duyên tức là các nhân bất bị thủ phi cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng nhân duyên.

[1482] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng nhân duyên tức là các nhân bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng nhân duyên.

[1483] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên tức là bậc hữu học hay phàm phu minh sát mắt theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan thỏa thích, rồi dựa theo đó ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi, khi tâm thiện hay bất thiện diệt rồi thì tâm quả sanh khởi làm na cảnh. Tai ... mũi... lưỡi ... thân ... cảnh sắc bị thủ cảnh thủ ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc ... ý vật ... minh sát các uẩn bị thủ cảnh thủ theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan thỏa thích, rồi dựa theo đó ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi; khi tâm thiện, bất thiện diệt rồi thì tâm quả sanh khởi làm na cảnh; sắc xứ bị thủ cảnh thủ trợ nhãn thức, khí xứ bị thủ cảnh thủ ... vị xứ ... xúc xứ trợ thân thức bằng cảnh duyên.

[1484] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên tức là người minh sát con mắt theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan thỏa thích, dựa theo đó ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi, tai ... mũi... lưỡi ... thân ... cảnh sắc bị thủ cảnh thủ ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc ... ý vật ... minh sát các uẩn bị thủ cảnh thủ theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan thỏa thích, rồi dựa theo đó mà ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi; dùng thiên nhãn nhìn cảnh sắc bị thủ cảnh thủ dùng tha tâm thông biết tâm người có tâm bị thủ cảnh thủ; các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thần thông trí, túc mạng trí, vị lai trí, tâm khai môn bằng cảnh duyên.

[1485] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên như người sau khi bố thí, trì giới hành bố tát rồi phản khán lại việc ấy; phản khán công đức tích lũy trước kia; sau khi xuất thiền phản khán thiền; bậc Thánh phản khán tâm chuyển tộc, phản khán tâm dũ tịnh; bậc Thánh phản khán phiền não đã đoạn trừ, phản khán phiền não đã chế ngự; biết rõ phiền não đã chất chứa trước kia; minh sát cảnh sắc bất bị thủ cảnh thủ ... cảnh thinh... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc ... minh sát các uẩn bất bị thủ cảnh thủ theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, rồi hân hoan thỏa thích, dựa theo đó ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi, dùng thiên nhãn thấy cảnh sắc bất bị thủ cảnh thủ, dùng thiên nhĩ nghe cảnh thinh, dùng tha tâm thông biết tâm người có tâm bất bị thủ cảnh thủ; không vô biên xứ trợ thức vô biên xứ bằng cảnh duyên; vô sở hữu xứ trợ cho phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thần thông trí, tha tâm trí, túc mạng trí, tùy nghiệp trí, vị lai trí, tâm khai môn bằng cảnh duyên.

[1486] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên tức là bậc hữu học hay phàm phu minh sát cảnh sắc bất bị thủ cảnh thủ ... cảnh thinh... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc ... các uẩn bất bị thủ cảnh thủ theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, rồi hân hoan thỏa thích, rồi dựa theo đó ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi, khi tâm thiện hay bất thiện đã diệt thì tâm quả sanh khởi, làm na cảnh, thiện không vô biên xứ trợ quả thức vô biên xứ bằng cảnh duyên; thiện vô sở hữu xứ trợ cho quả phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng cảnh duyên; sắc xứ bất bị thủ cảnh thủ trợ cho nhãn thức ... xúc xứ ... trợ cho thân thức bằng cảnh duyên.

[1487] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng cảnh duyên tức là Níp Bàn trợ tâm đạo, trợ tâm quả (Phala) bằng cảnh duyên.

[1488] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên tức là vị Thánh sau khi xuất tâm đạo phản khán tâm đạo ... phản khán tâm quả, phản khán Níp Bàn; Níp Bàn trợ tâm chuyển tộc, trợ tâm dũ tịnh, tâm khai môn bằng cảnh duyên bậc Thánh dùng tha tâm thông biết tâm người có tâm bất bị thủ cảnh thủ; các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ cho tha tâm trí, túc mạng trí, vị lai trí, tâm khai môn bằng cảnh duyên.

[1489] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng trưởng duyên, chỉ có cảnh trưởng; hân hoan thỏa thích, với con mắt một cách khắn khít rồi quan trọng hóa mà ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi, tai ... mũi... lưỡi ... thân ... cảnh sắc bị thủ cảnh thủ ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc ... ý vật ... hân hoan, thỏa thích, với các uẩn bị thủ cảnh thủ một cách khắn khít rồi quan trọng hóa mà ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi.

Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng trưởng duyên, có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: Sau khi bố thí, trì giới, hành bố tát đã quan tâm phản khán; hết sức chăm chú phản khán các công đức tích lũy trước kia; sau khi xuất thiền phản khán thiền một cách chăm chú; bậc hữu học phản khán tâm chuyển tộc một cách chăm chú, phản khán tâm dũ tịnh một cách chăm chú; hết sức quan tâm các uẩn bất bị thủ cảnh thủ rồi thỏa thích hân hoan mà ái tham sanh khởi, tà kiến sanh khởi.

Câu sanh trưởng: Trưởng bất bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng trưởng duyên.

[1490] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng trưởng duyên, có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: Níp Bàn trợ tâm đạo, trợ tâm quả bằng trưởng duyên.

Câu sanh trưởng: Trưởng bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng trưởng duyên.

[1491] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng trưởng duyên, có cảnh trưởng và câu sanh trưởng.

Cảnh trưởng: bậc Thánh sau khi xuất tâm đạo phản khán một cách khắn khít, phản khán tâm quả một cách khắn khít, phản khán Níp Bàn một cách khắn khít; Níp Bàn trợ tâm chuyển tộc, tâm dũ tịnh bằng trưởng duyên.

Câu sanh trưởng: trưởng bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng trưởng duyên.

[1492] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng trưởng duyên, chỉ có câu sanh trưởng: Trưởng bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và các sắc sổ y tâm bằng trưởng duyên.

[1493] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng vô gián duyên tức là các uẩn bị thủ cảnh thủ kế trước trợ cho các uẩn bị thủ cảnh thủ cảnh thủ kế sau bằng vô gián duyên; năm thức trợ quả, ý giới bằng vô gián duyên; quả ý giới trợ cho quả ý thức giới bằng vô gián duyên.

[1494] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vô gián duyên tức là tâm hữu phần trợ tâm khai môn; tâm quả ý thức giới trợ tâm tố ý thức giới bằng vô gián duyên.

[1495] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vô gián duyên tức là các uẩn bị thủ cảnh thủ kế trước trợ cho các uẩn bất bị thủ cảnh thủ kế sau bằng vô gián duyên, tâm thuận thứ trợ tâm chuyển tộc; tâm thuận thứ trợ tâm dũ tịnh; tâm khai môn trợ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ bằng vô gián duyên.

[1496] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng vô gián duyên tức là tâm khai môn trợ cho năm thức bằng vô gián duyên; các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ tâm xuất lộ bằng vô gián duyên.

[1497] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng vô gián duyên tức là tâm chuyển tộc trợ tâm đạo; tâm dũ tịnh trợ tâm đạo; tâm thuận thứ trợ tâm quả thiền nhập; khi xuất thiền diệt phi tưởng phi tưởng xứ trợ tâm quả thiền nhập bằng vô gián duyên.

[1498] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng vô gián duyên tức là các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ kế trước trợ cho các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ kế sau bằng vô gián duyên, tâm đạo trợ tâm quả; tâm quả trợ tâm quả bằng vô gián duyên.

[1499] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vô gián duyên tức là tâm quả (phala) trợ tâm xuất lộ bằng vô gián duyên.

Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng đẳng vô gián duyên. Giống như vô gián duyên.

[1500] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng câu sanh duyên tức là một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn bằng câu sanh duyên, hai uẩn trợ hai uẩn; vào sát na tái tục một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc nghiệp bằng câu sanh duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc nghiệp, danh uẩn trợ ý vật, ý vật trợ danh uẩn, một đại hiển trợ ba đại hiển, ba đại hiển trợ một đại hiển. Hai đại hiển trợ hai đại hiển, các đại hiển trợ sắc nghiệp sắc y sinh bằng câu sanh duyên; đối với sắc loài vô tưởng một đại hiển ... Tóm lược.

[1501] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng câu sanh duyên tức là các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên.

[1502] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng câu sanh duyên tức là một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên.

[1503] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng câu sanh duyên tức là một uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên; một đại hiển bất bị thủ cảnh thủ ... các đại hiển trợ sắc sở y tâm; sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết ... một đại hiển ... các đại hiển trợ sắc sở y sinh bằng câu sanh duyên.

[1504] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng câu sanh duyên tức là một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn, hai uẩn trợ hai uẩn bằng câu sanh duyên.

[1505] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng câu sanh duyên tức là các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên.

[1506] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng câu sanh duyên tức là một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên.

[1507] Pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng câu sanh duyên tức là các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và sắc đại hiển trợ các sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên.

[1508] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng câu sanh duyên tức là các uẩn bị thủ cảnh thủ và sắc đại hiển trợ các sắc sở y tâm bằng câu sanh duyên.

[1509] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hỗ tương duyên tức là một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn bằng hỗ tương duyên, hai uẩn trợ hai uẩn; vào sát na tái tục một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và ý vật, danh uẩn trợ ý vật, ý vật trợ danh uẩn, một đại hiển trợ ba đại hiển, hai đại hiển trợ hai đại hiển; đối với sắc loài vô tưởng. Một đại hiển ...

[1510] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hỗ tương duyên tức là một uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn, hai uẩn trợ hai uẩn bằng hỗ tương duyên; một đại hiển ... sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết ... một đại hiển ...

[1511] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng hỗ tương duyên tức là một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn, hai uẩn trợ hai uẩn ...

[1512] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng y chỉ duyên tức là một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn bằng y chỉ duyên. Tóm lược. Vào sát na tái tục một đại hiển ... đối với sắc loài vô tưởng một đại hiển ... nhãn xứ trợ nhãn thức ... thân xứ trợ thân thức, ý vật trợ các uẩn bị thủ cảnh thủ bằng y chỉ duyên.

[1513] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng y chỉ duyên các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ các sắc tâm bằng y chỉ duyên; sắc ý vật trợ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ bằng y chỉ duyên.

[1514] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng y chỉ duyên tức là ý vật trợ các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ bằng y chỉ duyên.

[1515] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng y chỉ duyên tức là một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc sở y tâm bằng y chỉ duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc sở y tâm bằng y chỉ duyên.

[1516] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ ... một vấn đề.

Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ ... ba vấn đề.

[1517] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng y chỉ duyên tức là một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và ý vật trợ ba uẩn bằng y chỉ duyên, hai uẩn và ý vật trợ hai uẩn bằng y chỉ duyên.

[1518] Pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng y chỉ duyên tức là các uẩn bất bị thủ cảnh thủ và đại hiển trợ sắc sở y tâm bằng y chỉ duyên.

[1519] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng y chỉ duyên tức là các uẩn bị thủ cảnh thủ và sắc đại hiển trợ các sắc sở y tâm bằng y chỉ duyên, tức là một uẩn bất bị thủ cảnh thủ và ý vật trợ ba uẩn bằng y chỉ duyên, hai uẩn và ý vật trợ hai uẩn bằng y chỉ duyên.

[1520] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng thường cận y duyên có vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: Lạc thân trợ lạc thân, trợ khổ thân, bằng thường cận y; khổ thân trợ lạc thân, thời tiết trợ lạc thân, trợ khổ thân; vật thực trợ lạc thân, trợ khổ thân; lạc thân ... khổ thân ... thời tiết ... vật thực trợ lạc thân, trợ khổ thân bằng cận y duyên.

[1521] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: Do nương thân lạc mà bố thí, trì giới, hành bố tát, sanh khởi thiền, sanh khởi tuệ quán, đắc thần thông, nhập định, sát sanh ... chia rẽ tăng; do nương thân khổ ... thời tiết ... vật thực mà bố thí ... chia rẽ tăng; thân lạc ... thân khổ ... thời tiết ... vật thực trợ cho đức tin bất bị thủ cảnh thủ, trợ cho giới hạnh, trợ cho thính pháp, trợ cho thí xả, trợ cho trí tuệ, trợ tham, trợ sân, trợ si, trợ kiêu mạn, trợ tà kiến, trợ nguyện vọng bằng cận y duyên.

[1522] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng cận y duyên.

Thường cận y: do nương thân lạc mà sanh khởi tâm đạo, nhập thiền quả; do nương thân khổ ... thời tiết ... vật thực mà sanh khởi tâm đạo nhập thiền quả.

Thân lạc ... thân khổ ... thời tiết ... vật thực mà trợ tâm đạo, trợ quả thiền nhập bằng cận y duyên.

[1523] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: dựa vào đức tin bất bị thủ cảnh thủ mà bố thí, trì giới, hành bố tát, sanh khởi thiền, sanh khởi tuệ quán, chứng thông, nhập định, sát sanh, chia rẻ tăng, khởi kiêu mạn, chấp tà kiến; dựa vào giới bất bị thủ cảnh thủ ... văn ... thí... tuệ... tham ... sân ... si ... mạn... tà kiến ... nguyện vọng ... thời tiết... vật thực ... sàng tọa ... mà bố thí ... nhập định ... sát sanh ... chia rẽ tăng ... khởi ngã mạn ... chấp tà kiến.

Ðức tin bất bị thủ cảnh thủ giới ... văn ... thí... tuệ... tham ... sân ... si ... mạn... tà kiến ... nguyện vọng ... thời tiết... vật thực ... sàng tọa ... trợ cho đức tin bất bị thủ cảnh thủ trợ cho giới văn ... thí... tuệ... tham ... sân ... si ... mạn... tà kiến ... trợ cho nguyện vọng bằng cận y duyên.

Tâm chuẩn bị của sơ thiền trợ cho sơ thiền ... tâm chuẩn bị của phi tưởng phi phi tưởng xứ trợ phi tưởng phi phi tưởng xứ; sơ thiền trợ cho nhị thiền ... thiền không vô biên xứ trợ cho thiền phi tưởng phi phi tưởng xứ; sự sát sanh trợ cho sự sát sanh, tà kiến cố định trợ cho tà kiến cố định.

[1524] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ cho pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cận y duyên, có vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: Do nương đức tin bất bị thủ cảnh thủ mà tự làm khổ mình, tự đốt nóng, tự cam chịu khổ cùng cực; do nương giới bất bị thủ cảnh thủ ... Tóm lược ... sàng tọa mà tự làm khổ mình, tự đốt nóng, cam chịu khổ cùng cực; đức tin bất bị thủ cảnh thủ ... Tóm lược ... sàng tọa trợ thân lạc, trợ thân khổ bằng cận y duyên, nghiệp thiện hay bất thiện trợ quả dị thục bằng cận y duyên.

[1525] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ cho pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng cận y duyên, có vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: Tâm chuẩn bị của sơ đạo trợ tâm sơ đạo bằng cận y duyên.

Trợ tâm nhị đạo ... trợ tâm tam đạo... tâm chuẩn bị của tứ đạo trợ tâm tứ đạo bằng cận y duyên.

[1526] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y, có vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: Sơ đạo trợ nhị đạo bằng cận y duyên.

Nhị đạo trợ tam đạo, tam đạo trợ tứ đạo, đạo trợ quả thiền nhập bằng cận y duyên.

[1527] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cận y duyên, có vô gián cận y và thường cận y.

Thường cận y: quả thiền nhập trợ thân lạc bằng cận y duyên.

[1528] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cận y duyên, có cảnh cận y và thường cận y.

Thường cận y: bậc Thánh do nương tâm đạo mà sanh khởi thiền chưa sanh, nhập thiền đã sanh, minh sát các hành theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, tâm đạo trợ nghĩa đạt thông của vị Thánh, trợ pháp đạt thông, trợ ngữ đạt thông trợ biện đạt thông trợ trí xảo lý phi lý bằng cận y duyên.

[1529] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh.

Cảnh tiền sanh: bậc hữu học hay phàm phu minh sát con mắt theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan thỏa thích, rồi dựa theo đó mà ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi; khi tâm thiện hay tâm bất thiện đã diệt thì tâm quả sanh khởi làm na cảnh tai ... mũi... lưỡi ... thân ... cảnh sắc bị thủ cảnh thủ ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc ... minh sát ý vật theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, thỏa thích, hân hoan rồi dựa theo đó ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi; khi tâm thiện hay bất thiện đã diệt thì tâm quả sanh khởi làm na cảnh; sắc xứ bị thủ cảnh thủ trợ cho nhãn thức ... khí xứ bị thủ cảnh thủ... vị xứ ... xúc xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên.

Vật tiền sanh: nhãn xứ trợ nhãn thức ... thân xứ trợ thân thức ... ý vật trợ các uẩn bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên.

[1530] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên, có cảnh tiền sanh và vật tiền sanh.

Cảnh tiền sanh: minh sát con mắt theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan thỏa thích, dựa theo đó ái tham sanh khởi, ưu phiền sanh khởi; minh sát lổ tai, ý vật theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan thỏa thích, rồi dựa theo đó mà ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi, dùng thiên nhãn thấy cảnh sắc bị thủ cảnh thủ.

Vật tiền sanh: ý vật trợ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên.

[1531]Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng tiền sanh duyên.

Vật tiền sanh: ý vật trợ các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ bằng tiền sanh duyên.

[1532] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng tiền sanh duyên.

Cảnh tiền sanh: minh sát cảnh sắc bất bị thủ cảnh thủ ... cảnh thinh ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan thỏa thích, rồi dựa theo đó mà ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi, dùng thiên nhãn thấy cảnh sắc bất bị thủ cảnh thủ, dùng thiên nhĩ nghe tiếng ...

[1533] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên. Chỉ có cảnh tiền sanh: minh sát cảnh sắc bất bị thủ cảnh thủ ... cảnh thinh ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan thỏa thích, rồi dựa theo đó mà ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi, khi tâm thiện hay bất thiện đã diệt thì tâm quả sanh khởi làm na cảnh, sắc xứ bất bị thủ cảnh thủ trợ nhãn thức ... xúc xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên.

[1534] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên: chung cảnh tiền sanh và vật tiền sanh: Sắc xứ bất bị thủ cảnh thủ và nhãn xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên. Tóm lược. Xúc xứ bất bị thủ cảnh thủ và thân xứ trợ thân thức bằng tiền sanh duyên; sắc xứ bất bị thủ cảnh thủ và và ý vật trợ các uẩn bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên. Tóm lược. Xúc xứ bất bị thủ cảnh thủ và ý vật trợ các uẩn bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên.

[1535] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên: Chung cảnh tiền sanh và vật tiền sanh: sắc xứ bất bị thủ cảnh thủ và ý vật trợ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên. Tóm lược. Cảnh xúc bất bị thủ cảnh thủ và ý vật trợ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ bằng tiền sanh duyên.

[1536] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên. Chỉ có hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ thân bị thủ cảnh thủ này sanh trước, bằng hậu sanh duyên.

[1537] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên. Chỉ có hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ này đã sanh trước, bằng hậu sanh duyên.

[1538] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên, chỉ có hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ này đã sanh trước, bằng hậu sanh duyên.

[1539] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên, chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ thân bất bị thủ cảnh thủ này đã sanh trước, bằng hậu sanh duyên.

[1540] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên, chỉ có hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ này đã sanh trước, bằng hậu sanh duyên.

[1541] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên, chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ này đã sanh trước, bằng hậu sanh duyên.

[1542] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên, chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ này đã sanh trước, bằng hậu sanh duyên.

[1543] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên, chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ này đã sanh trước, bằng hậu sanh duyên.

[1544] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên, chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ này đã sanh trước, bằng hậu sanh duyên.

[1545]Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng trùng dụng duyên tức là các uẩn bất bị thủ cảnh thủ kế trước trợ cho các uẩn bất bị thủ cảnh thủ kế sau bằng trùng dụng duyên; tâm thuận thứ trợ tâm chuyển tộc; tâm thuận thứ trợ tâm dũ tịnh bằng trùng dụng duyên.

[1546] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng trùng dụng duyên tức là tâm chuyển tộc trợ tâm đạo tâm dũ tịnh trợ tâm đạo bằng trùng dụng duyên.

[1547] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng nghiệp duyên tức là tư bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên; vào sát na tái tục tư bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng nghiệp duyên; tư trợ cho ý vật bằng nghiệp duyên.

[1548] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng nghiệp duyên tức là tư bị thủ cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng nghiệp duyên tức là tư bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

[1549] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng nghiệp duyên tức là tư bất bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

[1550] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng nghiệp duyên. Chỉ có dị thời: tư bất bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn quả bị thủ cảnh thủ và sắc nghiệp bằng nghiệp duyên.

[1551] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng nghiệp duyên, có câu sanh và dị thời.

Câu sanh: tư bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng nghiệp duyên.

Dị thời: tư thiện bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn quả bất bị thủ phi cảnh thủ bằng nghiệp duyên.

[1552] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng nghiệp duyên tức là tư bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

[1553] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng nghiệp duyên tức là tư bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng nghiệp duyên.

[1554] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng quả duyên tức là một uẩn quả bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn bằng quả duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng quả duyên; vào sát na tái tục, một uẩn quả bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc nghiệp bằng quả duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc nghiệp bằng quả duyên, các danh uẩn trợ ý vật bằng quả duyên.

[1555] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng quả duyên tức là uẩn quả bị thủ cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng quả duyên.

[1556] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng quả duyên tức là một uẩn quả bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc sở y tâm, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc sở y tâm bằng quả duyên.

[1557] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng quả duyên tức là một uẩn quả bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn bằng quả duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng quả duyên.

[1558] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng quả duyên tức là các uẩn quả bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng quả duyên.

[1559] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng quả duyên tức là một uẩn quả bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc sở y tâm bằng quả duyên hai uẩn trợ hai uẩn và sắc sở y tâm bằng quả duyên.

[1560] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là các danh thực bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng vật thực duyên; vào sát na tái tục các danh thực bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng vật thực duyên; đoàn thực (kabaliṅkārāhāra) bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên.

[1561] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là danh thực bị thủ cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng vật thực duyên, đoàn thực bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên.

[1562] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là danh thực bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng vật thực duyên, đoàn thực bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên.

[1563] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là các danh thực bất bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng vật thực duyên; đoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên.

[1564] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là đoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên.

[1565] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là đoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên.

[1566] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là các danh thực bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng vật thực duyên.

[1567] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là danh thực bất bị thủ phi cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng vật thực duyên.

[1568] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là danh thực bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng vật thực duyên.

[1569] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là đoàn thực bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên.

[1570] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là đoàn thực bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ.

[1571] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên tức là đoàn thực bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng vật thực duyên.

[1572] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng quyền duyên, tức là các danh quyền bị thủ cảnh thủ trợ cho các uẩn tương ưng bằng quyền duyên; vào sát na tái tục các danh quyền bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng quyền duyên; nhãn quyền trợ nhãn thức ... thân quyền trợ thân thức; mạng quyền trợ các sắc nghiệp bằng quyền duyên.

[1573] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng quyền duyên tức là danh quyền bị thủ cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng quyền duyên.

[1574] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng quyền duyên tức là danh quyền bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng quyền duyên.

[1575] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng quyền duyên tức là danh quyền bất bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng quyền duyên.

[1576] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng quyền duyên tức là danh quyền bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng quyền duyên.

[1577] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng quyền duyên tức là danh quyền bất bị thủ phi cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng quyền duyên.

[1578] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng quyền duyên tức là danh quyền bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng quyền duyên.

[1579] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng thiền na duyên tức là các chi thiền bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng thiền na duyên; vào sát na tái tục các chi thiền bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc nghiệp bằng thiền na duyên

[1580] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng thiền na duyên tức là các chi thiền bị thủ cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng thiền na duyên.

[1581] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng thiền na duyên tức là các chi thiền bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng thiền na duyên.

[1582] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng thiền na duyên tức là các chi thiền bất bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng thiền na duyên.

[1583] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng thiền na duyên tức là các chi thiền bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng thiền na duyên.

[1584] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng thiền na duyên tức là các chi thiền bất bị thủ phi cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng thiền na duyên.

[1585] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng thiền na duyên tức là các chi thiền bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và các sắc sở y tâm bằng thiền na duyên.

[1586] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng đồ đạo duyên tức là các chi đạo bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng đồ đạo duyên; vào sát na tái tục ...

[1587] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng đồ đạo duyên tức là các chi đạo bị thủ cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng đồ đạo duyên.

[1588] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng đồ đạo duyên tức là các chi đạo bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng đồ đạo duyên.

[1589] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng đồ đạo duyên tức là các chi đạo bất bị thủ cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng đồ đạo duyên.

[1590] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng đồ đạo duyên tức là các chi đạo bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng bằng đồ đạo duyên.

[1591] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng đồ đạo duyên tức là các chi đạo bất bị thủ phi cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng đồ đạo duyên.

[1592] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng đồ đạo duyên tức là các chi đạo bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các uẩn tương ưng và sắc sở y tâm bằng đồ đạo duyên.

[1593] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng tương ưng duyên tức là một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho ba uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn, vào sát na tái tục ...

[1594] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng tương ưng duyên tức là một uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn.

[1595] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng tương ưng duyên tức là một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn bằng tương ưng duyên, hai uẩn trợ hai uẩn.

[1596] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng tương ưng duyên có câu sanh tiền sanh và hậu sanh.

Câu sanh: vào sát na tái tục các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho sắc nghiệp bằng tương ưng duyên; danh uẩn tợ ý vật bằng tương ưng duyên, ý vật trợ cho danh uẩn bằng tương ưng duyên.

Tiền sanh: Nhãn xứ trợ nhãn thức bằng bất tương ưng duyên ... trùng ... thân xứ trợ thân thức bằng bất tương ưng duyên, sắc vật trợ các uẩn bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[1597] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên có câu sanh tiền sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên.

Tiền sanh: sắc vật trợ cho các uẩn bất bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[1598] Pháp bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên; chỉ có tiền sanh: ý vật trợ cho các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ.

[1599] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên; chỉ có hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[1600] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[1601] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên; chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[1602] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên; chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[1603] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên; chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[1604] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ các sắc sở y tâm bằng bất tương ưng duyên.

Hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[1605] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng bất tương ưng duyên; chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng bất tương ưng duyên.

[1606] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, vật thực và quyền.

Câu sanh: một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng hiện hữu duyên, vào sát na tái tục một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên, danh uẩn trợ ý vật ... ý vật trợ danh uẩn, một đại hiển trợ ba ... các đại hiển trợ sắc nghiệp sắc y sinh bằng hiện hữu duyên, đối với sắc loài vô tưởng một đại hiển trợ ba ... các đại hiển trợ sắc nghiệp sắc y sinh bằng hiện hữu duyên.

Tiền sanh: bậc hữu học hay phàm phu minh sát con mắt theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, thỏa thích, hân hoan dựa theo đó ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi, khi tâm thiện hay bất thiện vừa diệt thì tâm quả sanh khởi làm na cảnh. tai ... mũi... lưỡi ... thân ... cảnh sắc bị thủ cảnh thủ ... cảnh thinh ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc minh sát ... ý vật ... theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, thỏa thích, hân hoan, dựa theo đó mà ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi; khi tâm thiện hay bất thiện vừa diệt thì tâm quả sanh khởi làm na cảnh; sắc bị thủ cảnh thủ trợ nhãn thức, khí xứ bị thủ cảnh thủ ... vị xứ ... xúc xứ trợ thân thức; nhãn xứ trợ nhãn thức ... trùng ... thân xứ trợ thân thức, sắc vật trợ sắc các uẩn bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Đoàn thực bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

Mạng quyền sắc trợ cho sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.

[1607]Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh và vật thực.

Câu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên.

Tiền sanh: Người minh sát con mắt theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, thỏa thích, hân hoan dựa theo đó ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi. Tai ... mũi... lưỡi ... thân ... cảnh sắc bị thủ cảnh thủ ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc ... minh sát ý vật theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, thỏa thích, hân hoan, dựa theo đó mà ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi; dùng thiên nhãn thấy cảnh sắc bị thủ cảnh thủ; ý vật trợ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Đoàn thực bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1608] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng hiện hữu duyên chỉ có tiền sanh: ý vật trợ các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1609] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có câu sanh, hậu sanh và vật thực.

Câu sanh: một uẩn bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Ðoàn thực bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1610] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có câu sanh, tiền sanh,hậu sanh và vật thực.

Câu sanh: một uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên; một đại hiển trợ ba đại hiển, các đại hiển trợ sắc sở y tâm, sắc y sinh bằng hiện hữu duyên; sắc ngoại ... sắc sở y vật thực ... sắc sở y quí tiết một đại hiển trợ ba đại hiển.

Tiền sanh: minh sát cảnh sắc bất bị thủ cảnh thủ cảnh thinh ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan, thỏa thích, dựa theo đó mà ái tham sanh khởi; ưu phiền sanh khởi; dùng thiên nhãn nhìn thấy cảnh sắc bất bị thủ cảnh thủ; dùng thiên nhĩ nghe cảnh thinh ...

Hậu sanh: các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Ðoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1611] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, tiền sanh, hậu sanh và vật thực.

Tiền sanh: minh sát cảnh sắc bất bị thủ cảnh thủ cảnh thinh ... cảnh khí ... cảnh vị ... cảnh xúc theo lý vô thường, khổ não, vô ngã, hân hoan, thỏa thích, dựa theo đó mà ái tham sanh khởi, ưu phiền sanh khởi, khi tâm thiện hay tâm bất thiện vừa diệt thì tâm quả sanh khởi làm na cảnh, sắc xứ bất bị thủ cảnh thủ trợ nhãn thức ... xúc xứ trợ thân xứ bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Ðoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1612] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có hậu sanh và vật thực.

Hậu sanh: các uẩn bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

Ðoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1613] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng hiện hữu duyên tức là một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn bằng hiện hữu duyên, hai uẩn trợ hai uẩn bằng hiện hữu duyên.

[1614] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ phi cảnh thủ bằng hiện hữu duyên chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

[1615] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

[1616] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng hiện hữu duyên chỉ có câu sanh: một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn và thân bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên, ba uẩn trợ một uẩn và thân bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và thân bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

[1617] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ bằng hiện hữu duyên có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn và sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên, ba uẩn trợ một uẩn và sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên hai uẩn trợ hai uẩn và sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn và thân bất bị thủ phi cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên, ba uẩn trợ một uẩn và thân bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên hai uẩn trợ hai uẩn và thân bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

[1618] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, chỉ có hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

[1619] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ, bất bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có câu sanh và hậu sanh.

Câu sanh: một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ trợ ba uẩn và thân bị thủ cảnh thủ, bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên, ba uẩn trợ một uẩn và thân bị thủ cảnh thủ, bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên, hai uẩn trợ hai uẩn và thân bị thủ cảnh thủ, bất bị thủ cảnh thủ sanh trước này bằng hiện hữu duyên.

[1620] Pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ, trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có hậu sanh và quyền.

Hậu sanh: các uẩn và mạng quyền sắc trợ các sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.

[1621] Pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ, trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có câu sanh và tiền sanh.

Câu sanh: một uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và ý vật trợ ba uẩn bằng hiện hữu duyên; ba uẩn và ý vật trợ một uẩn bằng hiện hữu duyên; hai uẩn trợ hai uẩn bằng hiện hữu duyên.

[1622] Pháp bất bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ, trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có hậu sanh và vật thực.

Hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và đoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1623] Pháp bất bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ, trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có câu sanh, hậu sanh và vật thực.

Câu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và các đại hiển trợ các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và đoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1624] Pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ, trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ, có hậu sanh và vật thực.

Hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và đoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1625] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ, trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có tiền sanh, hậu sanh, vật thực và quyền.

Tiền sanh: sắc xứ bất bị thủ cảnh thủ và nhãn xứ trợ nhãn thức bằng hiện hữu duyên.

Tóm lược. Xúc xứ bất bị thủ cảnh thủ và thân xứ trợ thân thức bằng hiện hữu duyên; sắc xứ bất bị thủ cảnh thủ và ý vật trợ các uẩn bị thủ cảnh thủ. Tóm lược. Xúc xứ bất bị thủ cảnh thủ và ý vật trợ các uẩn bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ và đoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, đoàn thực bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: Các uẩn bất bị thủ cảnh thủ và mạng quyền sắc trợ cho các sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.

[1626] Pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ, trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh, và vật thực.

Câu sanh: uẩn bị thủ cảnh thủ và sắc đại hiển trợ các sắc sở y tâm bằng hiện hữu duyên.

Tiền sanh: sắc xứ bất bị thủ cảnh thủ và ý vật trợ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ.

Tóm lược. Xúc xứ bất bị thủ cảnh thủ và ý vật trợ các uẩn bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

Hậu sanh: các uẩn bị thủ cảnh thủ và đoàn thực bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên; đoàn thực bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1627] Pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ, trợ cho pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, chỉ có vật thực, đoàn thực bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ cho thân bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên.

[1628] Pháp bị thủ cảnh thủ, bất bị thủ cảnh thủ, và bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng hiện hữu duyên, có câu sanh, vật thực và quyền.

Hậu sanh: các uẩn bất bị thủ phi cảnh thủ và đoàn thực bất bị thủ cảnh thủ và mạng quyền sắc trợ các sắc nghiệp bằng hiện hữu duyên.

[1629] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ cho pháp bị thủ cảnh thủ bằng vô hữu duyên ... trợ bằng ly khứ duyên ... trợ bằng bất ly duyên. Tóm lược.

[1630] Trong nhân có bảy cách; trong cảnh có sáu cách; trong trưởng có năm cách; trong vô gián có bảy cách; trong đẳng vô gián có bảy cách; trong câu sanh có chín cách; trong hỗ tương có ba cách; trong y chỉ có mười một cách; trong cận y có chín cách; trong tiền sanh có bảy cách; trong hậu sanh có chín cách; trong trùng dụng có hai cách; trong nghiệp có tám cách; trong quả có sáu cách; trong vật thực có mười hai cách; trong quyền có bảy cách; trong thiền na có bảy cách; trong đồ đạo có bảy cách; trong tương ưng có ba cách; trong bất tương ưng có mười cách; trong hiện hữu có hai mươi ba cách; trong vô hữu có bảy cách; trong ly khứ có bảy cách; trong bất ly có hai mươi ba cách.

[1631] Trong trưởng từ nhân duyên có bốn cách; trong câu sanh ... bảy cách; trong hỗ tương...ba cách; trong y chỉ... bảy cách; trong quả... sáu cách; trong quyền ...bảy cách; trong đồ đạo... bảy cách; trong tương ưng ... ba cách; trong bất tương ưng ... bốn cách; trong hiện hữu ... bảy cách; trong bất ly ... bảy cách. Tóm lược.

Cách đếm trong tam đề thiện được kể theo cách thông thuộc như thế nào thì đây cũng cần được kể như vậy. Cách đếm trong tam đề bị thủ theo cách tính của tam đề thiện, thâm sâu vi tế. Ðây cũng cần được tác thành và kể đếm như vậy bằng sự sáng tỏ.

DỨT THUẬN TÙNG

***

 

[1632] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên ... trợ bằng câu sanh duyên ... trợ bằng cận y duyên ... trợ bằng tiền sanh duyên ... trợ bằng hậu sanh duyên... trợ bằng vật thực duyên ... trợ quyền bằng duyên.

[1633] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên ... trợ bằng câu sanh duyên ... trợ bằng cận y duyên ... trợ bằng tiền sanh duyên... trợ bằng hậu sanh duyên... trợ bằng vật thực duyên.

[1634] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng cận y duyên ... trợ bằng tiền sanh duyên.

[1635] Pháp bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ bằng câu sanh duyên ... trợ bằng hậu sanh duyên ... trợ bằng vật thực duyên.

[1636] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên ... trợ bằng câu sanh duyên ... trợ bằng cận y duyên ... trợ bằng tiền sanh duyên ... trợ bằng hậu sanh duyên ... trợ bằng vật thực duyên.

[1637] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên ... ... trợ bằng cận y duyên ... trợ bằng tiền sanh duyên ... trợ bằng hậu sanh duyên ... trợ bằng nghiệp duyên ... trợ bằng vật thực duyên.

[1638] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng cận y duyên.

[1639] Pháp bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ bằng hậu sanh duyên ... trợ bằng vật thực duyên.

[1640] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ phi cảnh thủ bằng câu sanh duyên ... trợ bằng cận y duyên.

[1641] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ bằng cận y duyên ... trợ bằng hậu sanh duyên.

[1642] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng cảnh duyên ... trợ bằng câu sanh duyên... trợ bằng cận y duyên ... trợ bằng hậu sanh duyên.

[1643] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ, có câu sanh, có hậu sanh.

[1644] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ, có câu sanh, có hậu sanh.

[1645] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ cảnh thủ bằng hậu sanh duyên.

[1646] Pháp bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ, pháp bất bị thủ cảnh thủ và pháp bất bị thủ phi cảnh thủ, có câu sanh, có hậu sanh.

[1647] Pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ, có hậu sanh, có quyền.

[1648] Pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ, phi cảnh thủ, có câu sanh, có tiền sanh.

[1649] Pháp bất bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ, có hậu sanh, có vật thực.

[1650] Pháp bất bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ, có câu sanh, hậu sanh và vật thực.

[1651] Pháp bất bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ, có hậu sanh và vật thực.

[1652] Pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ, có tiền sanh, hậu sanh, vật thực và quyền.

[1653] Pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bất bị thủ cảnh thủ, có câu sanh, tiền sanh, hậu sanh và vật thực.

[1654] Pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ cảnh thủ, có vật thực.

[1655] Pháp bị thủ cảnh thủ, bất bị thủ cảnh thủ và bất bị thủ phi cảnh thủ trợ pháp bị thủ cảnh thủ, có hậu sanh, vật thực và quyền.

[1656] Trong phi nhãn có hai mươi bốn cách; trong phi cảnh có hai mươi bốn cách; trong phi trưởng có hai mươi bốn cách; trong phi vô gián có hai mươi bốn cách; trong phi đẳng vô gián có hai mươi bốn cách; trong phi câu sanh có hai mươi cách; trong phi hỗ tương có hai mươi cách; trong phi y chỉ có hai mươi cách; trong phi cận y có hai mươi ba cách; trong phi tiền sanh có hai mươi ba cách; trong phi hậu sanh có mười bảy cách; trong phi trùng dụng có hai mươi bốn cách; trong phi nghiệp có hai mươi bốn cách; trong phi quả có hai mươi bốn cách; trong phi vật thực có hai mươi cách; trong phi quyền có hai mươi hai cách; trong phi thiền na có hai mươi bốn cách; trong phi đồ đạo có hai mươi bốn cách; trong phi tương ưng có hai mươi cách; trong phi bất tương ưng có mười bốn cách; trong phi hiện hữu có chín cách; trong phi vô hữu có hai mươi bốn cách; trong phi ly khứ có hai mươi bốn cách; trong phi bất ly có chín cách.

[1657] Trong phi cảnh từ phi nhãn duyên có hai mươi bốn cách. Tóm lược. Cách tính đối lập trong tam đề thiện được giải rộng như thế nào thì đây cần được giải rộng như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP

***

 

[1658] Trong phi cảnh từ nhãn duyên có bảy cách; trong phi trưởng ... bảy cách; trong phi vô gián ... bảy cách; trong phi đẳng vô gián ... bảy cách; trong phi hỗ tương... bốn cách; trong phi cận y ... bốn cách; trong phi tiền sanh ... bảy cách; trong phi hậu sanh ... bảy cách; trong phi trùng dụng ... bảy cách; trong phi nghiệp ... bảy cách; trong phi quả ... bốn cách; trong phi vật thực ... bảy cách; trong phi quyền ... bốn cách; trong phi thiền na ... bảy cách; trong phi đồ đạo ... bảy cách; trong phi tương ưng ... bốn cách; trong phi bất tương ưng ... ba cách; trong phi vô hữu ... bảy cách; trong phi ly khứ ... bảy cách. Nhãn, câu sanh, y chỉ, hiện hữu, bất ly có phi cảnh được bảy cách ... có phi trưởng được bảy cách ... có phi vô gián được bảy cách. Tóm lược. Cách tính thuận tùng đối lập trong tam đề thiện được giải rộng như thế nào thì đây cần được tính như vậy.

DỨT THUẬN TÙNG ÐỐI LẬP.

***

 

[1659] Trong cảnh từ phi nhãn duyên có sáu cách; trong trưởng ... năm cách; trong vô gián ... bảy cách; trong đẳng vô gián ... bảy cách; trong câu sanh ... chín cách; trong hỗ tương... ba cách; trong y chỉ ... mười một cách; trong cận y ... chín cách; trong tiền sanh ... bảy cách; trong hậu sanh ... chín cách; trong trùng dụng ... hai cách; trong nghiệp ... tám cách; trong quả ... sáu cách; trong vật thực ... mười hai cách; trong quyền ... bảy cách; trong thiền na ... bảy cách; trong đồ đạo ... bảy cách; trong tương ưng ... ba cách; trong bất tương ưng ... mười cách; trong hiện hữu hai mươi ... ba cách; trong vô hữu ... bảy cách; trong ly khứ ... bảy cách trong bất ly khứ ... hai mươi ba cách. Tóm lược. Cách tính đối lập thuận tùng trong tam đề thiện được giải rộng như thế nào thì đây cần được kể như vậy.

DỨT ÐỐI LẬP THUẬN TÙNG.

DỨT TAM ÐỀ BỊ THỦ THỨ TƯ.

-ooOoo-

Những tập kinh khác:

Lời Nói Đầu + Lược Đầu Đề + Phân Giải Duyên

[01] Tam Đề Thiện – Phần liên quan

[02] Tam Đề Thiện – Phần Đồng Sanh

[03] Tam Đề Thiện – Phần Hòa Hợp

[04] Tam Đề Thiện – Phần Yếu Tri

[05] Tam Đề Thiện – Rút Ngược Đối Lập + Ðếm Đối Lập

[06] Tam Đề Thiện – Đếm Thuận Tùng Đối Lập

[07] Tam Đề Thiện – Đếm Thuận Tùng Đối Lập (tiếp theo)

[08] Tam Đề Thiện – Đếm Đối Lập Thuận Tùng (Tiếp Theo)

[09] Tam Đề Thọ

[10] Tam Đề Quả

[11] Tam Đề Bị Thủ

[12] Tam Đề Phiền Toái

[13] Trích Cú Từ Điển Pāḷi – Việt

Những bộ Kinh khác :