[03] Tập 3: Quyển Hạ

Saturday October 23, 2021

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

YAMAKA
BỘ SONG ĐỐI

TẬP BA

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

 

VIII- TÂM SONG

Xiển thuật phần NGƯỜI
Xiển thuật phần PHÁP
Xiển thuật phần NGƯỜI và PHÁP
Xiển thuật phần HỔN HỢP
Xiển minh phần NGƯỜI
Xiển minh phần PHÁP
Xiển minh phần NGƯỜI và PHÁP
Xiển minh phần HỔN HỢP

IX- PHÁP SONG

Phần định danh
Xiển thuật
Xiển minh
Phần câu lọc
Phần câu lọc căn luân
Phần thuần pháp
Phần thuần pháp căn luân
Phần chuyễn biến
Phần sanh
Phần diệt
Phần sanh diệt
Phần tiến tu

X- QUYỀN SONG

Phần định danh
Xiển thuật
Xiển minh
Phần câu lọc
Phần câu lọc căn luân
Phần thuần quyền
Phần thuần quyền căn luân
Phần chuyển biến
Phần biến tri

 

Những tập kinh khác:

Giới Thiệu Bộ Song Đối

[01] Tập 1: Quyển Thượng

[02] Tập 2: Quyển Thượng

[03] Tập 3: Quyển Hạ

[04] Tập 4: Quyển Hạ

Những bộ Kinh khác :