[01c] Chương Mười Sáu Phần Chính Thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu (tt)

Wednesday October 6, 2021

Tạng Luật - Vinayapitaka

Bộ Tập Yếu
Parivāra

Tỳ khưu Indacanda Nguyệt Thiên dịch

--------------------

 

I. MƯỜI SÁU PHẦN CHÍNH
THUỘC
PHÂN TÍCH GIỚI TỲ KHƯU (tt)

 

1. TÁM PHẦN VỀ TỘI VI PHẠM

Phần Quy Định Tại Đâu là phần thứ nhất (tt):

[162] Hỏi và đáp về bốn điều pāṭidesanīya
[166] Bài kệ tóm lược
[167] Hỏi và đáp về các điều sekhiya thuộc phần Tròn Đều
[177] Hỏi và đáp về các điều sekhiya thuộc phần Cười Vang
[187] Hỏi và đáp về các điều sekhiya thuộc phần Chống Nạnh
[197] Hỏi và đáp về các điều sekhiya thuộc phần Đồ Ăn Khất Thực
[207] Hỏi và đáp về các điều sekhiya thuộc phần Vắt Cơm
[217] Hỏi và đáp về các điều sekhiya thuộc phần Tiếng Sột Sột
[227] Hỏi và đáp về các điều sekhiya thuộc phần Giày Dép
[242] Bài kệ tóm lược

*******

 

[162] Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khi biết được, khi thấy được đã quy định điều pāṭidesanīya (ưng phát lộ) đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà, rồi thọ thực ở tại đâu? 

– Đã được quy định tại thành Sāvatthī.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến vị tỳ khưu nọ.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, vị tỳ khưu nọ đã thọ lãnh vật thực từ tay tỳ khưu ni không phải là thân quyến đã đi vào xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

...(như trên)...

[163] Điều pāṭidesanīya đến vị không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ rồi thọ thực đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại thành Rājagaha.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã không ngăn cản vị tỳ khưu ni đang hướng dẫn sự phục vụ.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.

...(như trên)...

[164] Điều pāṭidesanīya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học rồi thọ thực đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại thành Sāvatthī.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh không biết chừng mực.

– Có một điều quy định, có hai điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân, không do khẩu không do ý; có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

...(như trên)...

[165] Điều pāṭidesanīya đến vị tự tay thọ lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm chưa được báo tin trước trong khuôn viên tu viện ở những chỗ trú ngụ trong rừng rồi thọ thực đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại xứ Sakka.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã không thông báo về bọn trộm cướp ẩn náu trong tu viện.

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.

...(như trên)...

Dứt bốn điều pāṭidesanīya.

Tóm lược phần này:

[166]

Không phải là thân quyến,
chỉ bảo bày thức ăn,
và bậc Thánh Hữu học,
cư ngụ ở trong rừng,
bốn điều ưng phát lộ
đấng Toàn Giác đã giảng.

*******

 

[167] Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác khi biết được, khi thấy được đã quy định điều dukkaṭa (tác ác) đến vị quấn y (nội) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng ở tại đâu?

– Đã được quy định tại thành Sāvatthī.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã quấn y (nội) để lòng thòng phía trước và phía sau.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

...(như trên)...

[168] Điều dukkaṭa đến vị trùm y (vai trái) để lòng thòng phía trước hoặc phía sau do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại thành Sāvatthī.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã trùm y (vai trái) để lòng thòng phía trước và phía sau.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

...(như trên)...

[169] Điều dukkaṭa đến vị để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để hở thân rồi đi ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất). [1]

[170] Điều dukkaṭa đến vị để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã để hở thân rồi ngồi ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[171] Điều dukkaṭa đến vị múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi đi ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[172] Điều dukkaṭa đến vị múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã múa máy tay chân khi ngồi ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[173] Điều dukkaṭa đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi đi ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[174] Điều dukkaṭa đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã nhìn chỗ này chỗ nọ khi ngồi ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[175] Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[176] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

Phần Tròn Đều là phần thứ nhất.

*******

 

[177] Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã cười tiếng cười lớn khi đi ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.

[178] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.

[179] Điều dukkaṭa đến vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi đi ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều nói nhắc nhở).[2]

[180] Điều dukkaṭa đến vị gây tiếng động ồn tiếng động lớn khi ngồi ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều nói nhắc nhở).

[181] Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[182] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[183] Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[184] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh tay do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[185] Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[186] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa đầu do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

Phần Cười Vang là phần thứ nhì.

*******

 

[187] Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[188] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với sự chống nạnh do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[189] Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã trùm y luôn cả đầu rồi đi ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[190] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nơi xóm nhà với đầu trùm lại do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[191] Điều dukkaṭa đến vị đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[192] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ôm đầu gối ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[193] Điều dukkaṭa đến vị thọ lãnh đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[194] Điều dukkaṭa đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ lãnh đồ khất thực do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[195] Điều dukkaṭa đến vị thọ lãnh quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[196] Điều dukkaṭa đến vị thọ lãnh đồ khất thực được làm vun đầy lên do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

Phần Chống Nạnh là phần thứ ba.

*******

 

[197] Điều dukkaṭa đến vị thọ dụng đồ khất thực không nghiêm trang do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[198] Điều dukkaṭa đến vị nhìn chỗ này chỗ nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[199] Điều dukkaṭa đến vị lựa chọn món này món nọ khi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[200] Điều dukkaṭa đến vị thọ dụng quá nhiều xúp do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[201] Điều dukkaṭa đến vị vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất thực do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[202] Điều dukkaṭa đến vị dùng cơm che lấp xúp và thức ăn do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[203] Điều dukkaṭa đến vị không bị bệnh yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại thành Sāvatthī.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã yêu cầu xúp và cơm vì nhu cầu của bản thân rồi thọ thực.

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do hai nguồn sanh tội: có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu; có thể sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.

...(như trên)...

[204] Điều dukkaṭa đến vị nhìn vào bình bát của các vị khác với ý định tìm lỗi do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[205] Điều dukkaṭa đến vị làm vắt cơm lớn do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[206] Điều dukkaṭa đến vị làm vắt cơm dài do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

Phần Đồ Ăn Khất Thực là phần thứ tư.

*******

 

 [207] Điều dukkaṭa đến vị há miệng ra khi vắt cơm chưa được đưa đến do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[208] Điều dukkaṭa đến vị đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ thực do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[209] Điều dukkaṭa đến vị nói khi miệng có vắt cơm do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.

[210] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) một cách liên tục do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[211] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực theo lối cắn vắt cơm từng chút một do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[212] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực theo lối làm phồng má do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[213] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự vung rảy bàn tay do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[214] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự làm rơi đổ cơm do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[215] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự le lưỡi do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[216] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có làm tiếng chép chép do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

Phần Vắt Cơm là phần thứ năm.

 

 [217] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có làm tiếng sột sột do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại Kosambī.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã uống sữa có làm tiếng sột sột.

...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[218] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự liếm tay do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[219] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự nạo vét bình bát do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[220] Điều dukkaṭa đến vị thọ thực có sự liếm môi do không có sự tôn trọng ...(như trên)...

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội: (giống điều pārājika thứ nhất).

[221] Điều dukkaṭa đến vị thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại xứ Bhagga.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có dính thức ăn.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

[222] Điều dukkaṭa đến vị đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại xứ Bhagga.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến nhiều vị tỳ khưu.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, nhiều vị tỳ khưu đã đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi xóm nhà.

– Có một điều quy định.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

[223] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại thành Sāvatthī.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã thuyết Pháp đến người có dù ở bàn tay.

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

[224] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có gậy ở bàn tay do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

[225] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có dao ở bàn tay do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

[226] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có vũ khí ở bàn tay do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

Phần Tiếng Sột Sột là phần thứ sáu.

*******

 

 [227] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có mang giày do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

 [228] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có mang dép do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

 [229] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người ở trên xe do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

[230] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người đang nằm do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

[231] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người ngồi ôm đầu gối do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

[232] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người đội khăn ở đầu do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

[233] Điều dukkaṭa đến vị thuyết Pháp đến người có đầu được trùm lại do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.

[234] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.[3]

[235] Điều dukkaṭa đến vị ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến người ngồi trên chỗ ngồi cao do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.3

[236] Điều dukkaṭa đến vị đứng thuyết Pháp đến người đang ngồi do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do khẩu và do ý, không do thân.3

[237] Điều dukkaṭa đến vị đang đi phía sau thuyết Pháp đến người đang đi ở phía trước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.

[238] Điều dukkaṭa đến vị đang đi bên đường thuyết Pháp đến người đang đi giữa đường do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.

[239] Điều dukkaṭa đến vị đứng đại tiện hoặc tiểu tiện do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

[240] Điều dukkaṭa đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ trên cỏ cây xanh do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

...(như trên)...

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

[241] Điều dukkaṭa đến vị đại tiện, hoặc tiểu tiện, hoặc khạc nhổ vào trong nước do không có sự tôn trọng đã được quy định tại đâu?

– Đã được quy định tại thành Sāvatthī.

Liên quan đến ai?

– Liên quan đến các tỳ khưu nhóm Lục Sư.

Về sự việc gì?

– Trong sự việc ấy, các tỳ khưu nhóm Lục Sư đã đại tiện, tiểu tiện, và khạc nhổ vào trong nước.

– Có một điều quy định, có một điều quy định thêm.

– Trong sáu nguồn sanh tội, điều ấy sanh lên do một nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

Phần Giày Dép là phần thứ bảy.

Dứt bảy mươi lăm điều sekhiya (ưng học).

Dứt phần Quy Định Tại Đâu thuộc Đại Phân Tích.[4]

*******

 

Tóm lược phần này:

[242]

(Quấn) tròn đều, che kín,
thu thúc, mắt nhìn xuống,
vén lên, cười, tiếng động,
và ba việc đung đưa,
chống nạnh, và trùm đầu,
nhón gót, ngồi ôm gối.
Nghiêm trang, tâm ở bát,
đủ xúp, ngang miệng bát,
nghiêm trang, tâm ở bát,
ăn tuần tự, đủ xúp,
vun đống, và che giấu,
yêu cầu, cố tìm lỗi,
không lớn, tròn, cửa miệng,
cả bàn tay, không nói,
không liên tục đưa cơm,
cắn từng chút, độn má,
rảy tay, làm cơm rơi,
và thè lưỡi ra ngoài,
tiếng chép chép, sột sột,
(liếm) tay, bình bát, môi,
(tay) dơ, nước có cơm.
Như Lai không giảng Pháp
người cầm dù ở tay,
cũng thế tay cầm gậy,
tay cầm dao, vũ khí,
người (mang) dép, và giày,
ngồi xe, và đang nằm,
người đang ngồi ôm gối,
người quấn khăn, trùm đầu,
khi ngồi đất, thấp, đứng,
đi sau, và bên lề.
Vị đứng không nên làm,
trên cỏ và trong nước.

*******

 

Tóm lược các phần này:

[243]

Tròn đều, cười lớn tiếng,
chống nạnh, đồ khất thực,
vắt cơm, tiếng sột sột,
giày dép là thứ bảy.

*******

 

[1] là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu.

[2] là sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.

[3] Tam Tạng của Thái Lan chú thích rằng: “Tạng Miến Điện ghi là: ‘sanh lên do thân, do khẩu, và do ý.’”

[4] Phần phân tích về giới dành cho tỳ khưu có tên là “Đại Phân Tích” hoặc “Phân Tích Giới Tỳ Khưu.

-ooOoo-

Những tập kinh khác:

Giới Thiệu Tập Yếu

[01a] Chương Mười Sáu Phần Chính Thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu

[01b] Chương Mười Sáu Phần Chính Thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu (tt)

[01c] Chương Mười Sáu Phần Chính Thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu (tt)

[01d] Chương Mười Sáu Phần Chính Thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu (tt)

[02a] Chương Mười Sáu Phần Chính Thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni

[02b] Chương Mười Sáu Phần Chính Thuộc Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (tt)

[03] Tóm Lược Về Nguồn Sanh Tội

[04] Sự Trùng Lặp Liên Tục & Phân Tích Cách Giàn Xếp

Những bộ Kinh khác :