[01] Tập 1: Quyển Thượng

Friday October 22, 2021

THERAVĀDA
ABHIDHAMMAPIṬAKA - TẠNG DIỆU PHÁP

YAMAKA
BỘ SONG ĐỐI

TẬP MỘT

Dịch giả:
Ðại Trưởng Lão TỊNH SỰ
SANTAKICCA M
ahā Thera

 

I- Căn song (mūlayamaka)

- Phần xiển thuật
- Phần xiển minh
- Xiển minh pháp thiện
- Xiển minh pháp bất thiện
- Xiển minh pháp vô ký
- Xiển minh danh pháp


II- Uẩn song (khandhayamaka)

- Phần định danh
- Phần xiển thuật
- Phần xiển minh
- Phần câu lọc
- Phần câu lọc căn luân
- Phần thuần uẩn
- Phần thuần uẩn căn luân
- Phần chuyển biến
- Phần sanh
- Phần diệt
- Phần sanh diệt
- Phần biến tri


III- Xứ song (āyatanayamaka)

- Phần định danh
- Phần xiển thuật
- Phần xiển minh
- Phần câu lọc
- Phần câu lọc căn luân
- Phần thuần xứ
- Phần thuần xứ căn luân
- Phần chuyển biến
- Phần sanh
- Phần diệt
- Phần sanh diệt
- Phần biến tri


IV- Giới song (dhātuyamaka)

- Phần định danh
- Phần xiển thuật
- Phần xiển minh
- Phần câu lọc
- Phần câu lọc căn luân
- Phần thuần giới
- Phần thuần giới căn luân
- Phần chuyển biến
- Phần sanh
- Phần biến tri


V- Ðế song (saccayamaka)

- Phần định danh
- Phần xiển thuật
- Phần xiển minh
- Phần câu lọc
- Phần câu lọc căn luân
- Phần thuần đế căn luân
- Phần chuyển biến
- Phần sanh
- Phần diệt
- Phần sanh diệt
- Phần biến tri

 

 

 

 

Những tập kinh khác:

Giới Thiệu Bộ Song Đối

[01] Tập 1: Quyển Thượng

[02] Tập 2: Quyển Thượng

[03] Tập 3: Quyển Hạ

[04] Tập 4: Quyển Hạ

Những bộ Kinh khác :