[00] Mục Lục

Monday March 14, 2022
Những tập kinh khác:

[00] Mục Lục

[01] Chuyện Hiếu Tử Sāma

[02] Chuyện Đại Vương Nimi

[03] Chuyện Tế Sư Khaṇḍahāla

[04] Chuyện Bậc Đại Trí Bhūridatta

[05] Chuyện Bậc Đại Trí Mahānārada-kassapa

[06] Chuyện Bậc Đại Trí Vô Song

[07] Chuyện Đường Hầm Vĩ Đại

[08] Chuyện Đại Vương Vessantara

Những bộ Kinh khác :