[00] Mục Lục

Thursday March 3, 2022

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikāya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chuyện Tiền Thân V (số 474-520)

--------------------

 

Mục Lục 

 

Chương XIII - Phẩm Mười Ba Bài Kệ

(474) Chuyện trái xoài (Ambajātaka), (Ja 474)
(475) Chuyện cây hồng phượng vĩ (Phandanajātaka), (Ja 475)
(476) Chuyện chúa thiên nga có thần tốc (Javanahaṃsajātaka), (Ja 476)
(477) Chuyện tiểu đạo sĩ Nārada (Cullanāradajātaka), (Ja 477)
(478) Chuyện sứ thần (Dūtajātaka), (Ja 478)
(479) Chuyện cây bồ đề và thánh đế Kāliṅga ( Kāliṅgabodhijātaka), (Ja 479)

(480) Chuyện hiền giả Akitta (Akittijātaka), (Ja 480)
(481) Chuyện hiền giả Takkāriya (Takkāriyajātaka), (Ja 481)
(482) Chuyện lộc vương (Rurumigajātaka), (Ja 482)
(483) Chuyện chúa nai Sarabha (Sarabhamigajātaka), (Ja 483)

Chương XIV - Tạp Phẩm

(484) Chuyện cánh đồng lúa (Sālikedārajātaka), (Ja 484)
(485) Chuyện đôi ca thần Canda (Candakinnarajātaka), (Ja 485)
(486) Chuyện chúa chim ưng (Mahā-ukkusajātaka), (Ja 486)
(487) Chuyện nam tử Uddālaka (Uddālakajātaka), (Ja 487)
(488) Chuyện củ sen (Bhisajātaka), (Ja 488)
(489) Chuyện đại vương huy hoàng (Surucijātaka), (Ja 489)

(490) Chuyện nam vi hành trì trai giới (Pañcuposathajātaka), (Ja 490)
(491) Chuyện Ðại khổng tước (Mahāmorajātaka), (Ja 491)
(492) Chuyện lợn rừng của thợ mộc (Tacchasūkarajātaka), (Ja 492)
(493) Chuyện vị đại vương nhân (Mahāvāṇijajātaka), (Ja 493)
(494) Chuyện đại vương Sādhīna (Sādhīnajātaka), (Ja 494)
(495) Chuyện mười hạng Bà-la-môn (Dasabrāhmaṇajātaka), (Ja 495)
(496) Chuyện cúng thực phẩm đúng cấp bậc (Bhikkhāparamparajātaka), (Ja 496)

Chương XV - Phẩm Hai Mươi Bài Kệ

(497) Chuyện bậc hiền trí Mātaṅga (Mātaṅgajātaka), (Ja 497)
(498) Chuyện đôi bạn Citta-sambhūta (Cittasambhūtajātaka), (Ja 498)
(499) Chuyện đại vương Sivi (Sivijātaka), (Ja 499)
(500) Chuyện thần nữ Cát tường (Sirimandajātaka), (Ja 500)
(501) Chuyện lộc vương Rohanta (Rohantamigajātaka), (Ja 501)
(502) Chuyện chúa thiên nga (Cūḷahaṃsajātaka), (Ja 502)
(503) Chuyện anh vũ Sattigumba (Sattigumbajātaka), (Ja 503)
(504) Chuyện Ðại vương Bhallāṭiya (Bhallāṭiyajātaka), (Ja 504)

(505) Chuyện vương tử hoan lạc (Somanassajātaka), (Ja 505)
(506) Chuyện long vương Campeyya (Campeyyajātaka), (Ja 506)
(507) Chuyện sức cám dỗ mạnh (Palobhanajātaka), (Ja 507)
(508) Chuyện năm vị hiền nhân (Pañcapaṇḍitapañhojātaka), (Ja 508)
(509) Chuyện hiền giả quản tượng (Hatthipālajātaka), (Ja 509)
(510) Chuyện vương tử trong ngôi nhà sắt (Ayogharajātaka), (Ja 510)

Chương XVI - Phẩm Ba Mươi Bài Kệ

(511) Chuyện dục tham kỳ dị (Kiṃchandajātaka), (Ja 511)
(512) Chuyện bình rượu (Kumbhajātaka), (Ja 512)
(513) Chuyện vương tử chiến thắng (Jayaddisajātaka), (Ja 513)
(514) Chuyện tượng vương ở hồ Chaddanta (Chaddantajātaka), (Ja 514)
(515) Chuyện nam tử Sambhava (Sambhavajātaka), (Ja 515)

(516) Chuyện khỉ chúa (Mahākapijātaka), (Ja 516)
(517) Câu hỏi của thủy thần (Dakarakkhasapañhojātaka), (Ja 517)
(518) Chuyện long vương Paṇḍara (Paṇḍarakajātaka), (Ja 518)
(519) Chuyện hoàng hậu Sambulā (Sambulājātaka), (Ja 519)
(520) Chuyện vị thần cây Tinduka (Gandhatindukajātaka), (Ja 520)

 

Những tập kinh khác:

[00] Mục Lục

[01] Chương XIII – Phẩm Mười Ba Bài Kệ

[02] Chương XIV – Tạp Phẩm

[03] Chương XV – Phẩm Hai Mươi Bài Kệ

[04] Chương XVI – Phẩm Ba Mươi Bài Kệ

Những bộ Kinh khác :