[00] Mục Lục

Wednesday February 23, 2022

Tiểu Bộ - Khuddhaka Nikāya

Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Chuyện Tiền Thân IV (số 396-473)

--------------------

 

Mục Lục 

 

Chương VII - Phẩm Bảy Bài Kệ

[01] KUKKUVAGGO - PHẨM KUKKU

(396) Chuyện Ác Hạnh (Kukkujātaka), (Ja 396)
(397) Chuyện Sư Tử Mannoja (Manojajātaka), (Ja 397)
(398) Chuyện Hiếu Tử Sutana (Sutanujātaka), (Ja 398)
(399) Chuyện Chim Thứu (Gijjhajātaka), (Ja 399)
(400) Chuyện Hoa Cỏ Kusa (Dabbhapupphajātaka), (Ja 400)
(401) Chuyện Người Nuốt Lưỡi Kiếm (Dasaṇṇakajātaka), (Ja 401)
(402) Chuyện Túi Da Đựng Bánh (Sattubhastajātaka), (Ja 402)
(403) Chuyện Trí Giả Aṭṭhisena (Aṭṭhisenajātaka), (Ja 403)
(404) Chuyện Hầu Vương (Kapijātaka), (Ja 404)
(405) Chuyện Phạm Thiên Baka (Bakabrahmajātaka), (Ja 405)

[02] GANDHĀRAVAGGO - PHẨM GANDHĀRA

(406) Chuyện Quốc Vương Gandhāra (Gandhārajātaka), (Ja 406)

(407) Chuyện Đại Hầu Vương (Mahākapijātaka), (Ja 407)
(408) Chuyện Người Thợ Gốm (Kumbhakārajātaka), (Ja 408)
(409) Chuyện Vua Dalhadhamma (Daḷhadhammajātaka), (Ja 409)
(410) Chuyện Con Voi Somadatta (Somadattajātaka), (Ja 410)
(411) Chuyện Vua Susīma (Susīmajātaka), (Ja 411)
(412) Chuyện Thần Cây Bông Vải (Koṭisimbalijātaka), (Ja 412)
(413) Chuyện Người Chăn Dê Dhūmakāri (Dhūmakārijātaka), (Ja 413)
(414) Chuyện Người Tỉnh Thức (Jāgarajātaka), (Ja 414)
(415) Chuyện Phần Cháo Cúng Dường (Kummāsapiṇḍajātaka), (Ja 415)
(416) Chuyện Cận Thần Parantapa (Parantapajātaka), (Ja 416)

Chương VIII: Phẩm Tám Bài Kệ

[03] KACCĀNIVAGGO - PHẨM BÀ KACCĀNI

(417) Chuyện Hiền Mẫu Kaccāni (Kaccānijātaka), (Ja 417)
(418) Chuyện Tám Tiếng Kêu (Aṭṭhasaddajātaka), (Ja 418)
(419) Chuyện Kiều Nữ Sulasā (Sulasājātaka), (Ja 419)
(420) Chuyện Người Giữ Ngự Viên Sumaṅgala (Sumaṅgalajātaka), (Ja 420)
(421) Chuyện Người Hớt Tóc Gaṅgamāla (Gaṅgamālajātaka), (Ja 421)

(422) Chuyện Quốc Vương Ceti (Cetiyajātaka), (Ja 422)
(423) Chuyện Uy Lực Dục Tham (Indriyajātaka), (Ja 423)
(424) Chuyện Ngọn Lửa Đốt Cháy (Ādittajātaka), (Ja 424)
(425) Chuyện Những Sự Kiện Không Thể Xảy Ra (Aṭṭhānajātaka), (Ja 425)
(426) Chuyện Con Báo (Dīpijātaka), (Ja 426)

Chương IX: Phẩm Chín Bài Kệ

(427) Chuyện Chim Thứu (Gijjhajātaka), (Ja 427)
(428) Chuyện Giáo Hội Ở Kosambi (Kosambajātaka), (Ja 428)
(429) Chuyện Ðại Anh Vũ (Mahāsukajātaka), (Ja 429)
(430) Chuyện Tiểu Anh Vũ (Cullasukajātaka), (Ja 430)
(431) Chuyện Nam Tử Hārita (Hāritajātaka), (Ja 431)
(432) Chuyện Cậu Bé Có Tài Nhận Dấu Chân (Padamāṇavakajātaka), (Ja 432)

(433) Chuyện Vị Khổ Hạnh Ca-diếp Nhiều Lông Tóc (Lomasakassapajātaka), (Ja 433)
(434) Chuyện Chim Hồng Nga (Cakkavākajātaka), (Ja 434)
(435) Chuyện Ước Mơ Chóng Phai Tàn (Haḷiddirāgajātaka), (Ja 435)
(436) Chuyện Cái Hộp (Samuggajātaka), (Ja 436)
(437) Chuyện Chó Rừng Pūtinumsa (Pūtimaṃsajātaka), (Ja 437)
(438) Chuyện Con Gà Gô (Tittirajātaka), (Ja 438)

Chương X: Phẩm Mười Bài Kệ

(439) Chuyện Bốn Cổng Thành (Catudvārajātaka), (Ja 439)
(440) Chuyện Hắc Hiền Giả (Kaṇhajātaka), (Ja 440)
(441) Chuyện Bốn Vị Giữ Trai Giới (Catuposathikajātaka), (Ja 441)
(442) Chuyện Bà-la-môn Saṅkha (Saṅkhajātaka), (Ja 442)
(443) Chuyện Trí Giả Tiểu Bồ Đề (Cullabodhijātaka), (Ja 443)
(444) Chuyện Hắc Nhân Dīpāyana (Kaṇhadīpāyanajātaka), (Ja 444)
(445) Chuyện Vua Ða (Nigrodhajātaka), (Ja 445)
(446) Chuyện Cây Hành (Takkalajātaka), (Ja 446)

(447) Chuyện Đại Nhân Hộ Pháp (Mahādhammapālajātaka), (Ja 447)
(448) Chuyện Kê Vương (Kukkuṭajātaka), (Ja 448)
(449) Chuyện Nam Tử Đeo Vòng Tai (Maṭṭakuṇḍalijātaka), (Ja 449)
(450) Chuyện Phú Ông Keo Kiệt (Biḷārakosiyajātaka), (Ja 450)
(451) Chuyện Hồng Nga (Cakkavākajātaka), (Ja 451)
(452) Chuyện Vấn Đề Trí Tuệ (Bhūripaññajātaka), (Ja 452)
(453) Chuyện Điềm Lành Lớn (Mahāmaṅgalajātaka), (Ja 453)
(454) Chuyện Trí Giả Ghata (Ghatapaṇḍitajātaka), (Ja 454)

Chương XI: Phẩm Mười Một Bài Kệ

(455) Chuyện Voi Hiếu Dưỡng Mẹ (Mātuposakajāta), (Ja 455)
(456) Chuyện Vương Tử Nguyệt Quang (Juṇhajātaka), (Ja 456)
(457) Chuyện Thiên Tử Chánh Pháp (Dhammajātaka), (Ja 457)
(458) Chuyện Vua Thiện Lai (Udayajātaka), (Ja 458)
(459) Chuyện Ngụm Nước Uống (Pānīyajātaka), (Ja 459)

(460) Chuyện Thái tử Yudhañjana (Yudhañjayajātaka), (Ja 460)
(461) Chuyện Ðại vương Dasaratha (Dasarathajātaka), (Ja 461)
(462) Chuyện Vương Tử Saṃvara (Saṃvarajātaka), (Ja 462)
(463) Chuyện Trí Giả Suppāraka (Suppārakajātaka), (Ja 463)

Chương XII: Phẩm Mười Hai Bài Kệ

(464) Chuyện Tiểu Vương Điểu Kuṇāla (Cūḷakuṇālajātaka), (Ja 464)
(465) Chuyện Sāla, Cổ Thụ Cát tường (Bhaddasālajātaka), (Ja 465)
(466) Chuyện Thương Nhân Trên Biển Cả (Samuddavāṇijajātaka), (Ja 466)
(467) Chuyện Dục Tham (Kāmajātaka), (Ja 467)

(468) Chuyện Ðại vương Janasandha (Janasandhajātaka), (Ja 468)
(469) Chuyện Ðại Hắc Thiên Cẩu (Mahākaṇhajātaka), (Ja 469)
(470) Chuyện Phú Ông Keo Kiệt (Kosiyajātaka), (Ja 470)
(471) Chuyện Con Dê (Meṇḍakapañhajātaka), (Ja 471)
(472) Chuyện Vương Tử Liên Hoa (Mahāpadumajātaka), (Ja 472)
(473) Chuyện Bạn-Thù (Mittāmittajātaka), (Ja 473)

 

Những tập kinh khác:

[00] Mục Lục

[01] Kukkuvaggo – Phẩm Kukku

[02] Gandhāravaggo – Phẩm Gandhāra

[03] Kacccanivaggo – Phẩm Bà Kacccani

[04] Chương IX: Phẩm Chín Bài Kệ

[05] Chương X: Phẩm Mười Bài Kệ

[06] Chương XI: Phẩm Mười Một Bài Kệ

[07] Chương XII: Phẩm Mười Hai Bài Kệ

Những bộ Kinh khác :