Nghi Thức Thọ Trì Tam Quy, Ngũ Giới Và Bát Quan Trai Giới – Khemārāma

Phật giáo Nguyên thủy Therāvāda
Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã

* * *

NGHI THỨC
THỌ TRÌ TAM QUY, NGŨ GIỚI
VÀ BÁT QUAN TRAI GIỚI

Tổng hợp và trình bày: Khemārāma
Tài liệu lưu hành nội bộ

 

MỤC LỤC

Tác Bạch Quy Y Và Thọ Năm Giới

Phần Tam Quy (Tisaraṇā)

Phần Ngũ Giới (Pañcasīlā)

Phần Bát Quan Trai Giới (Aṭṭhaṅgasamannāgataṃ Uposatha)

Tác Bạch Quy Y Và Thọ Bát Quan Trai Giới

Phần Tam Quy (Như Trên)

Phần Bát Quan Trai Giới

Kệ Tâm Từ (Mettā Gāthā)

Kệ Tùy Hỷ Công Đức (Anumodanārambha Gāthā)

Kệ Hoan Hỷ Tương Hợp (Sāmaññānumodanā Gāthā)

Kệ Cầu Sự Thành Tựu (Siddhiyācanagāthā)

Kệ Chúc Phúc

Hồi Hướng Chư Thiên

Kệ Hồi Hướng Những Người Đã Quá Vãng

 

* * * * * 

 

TÁC BẠCH QUY Y VÀ THỌ NĂM GIỚI

Sau khi đảnh lễ Tam bảo và Ni sư truyền giới, Phật tử quỳ gối trang nghiêm, chắp tay và tác bạch như sau:

Ukāsa ahaṃ (mayaṃ) ayye visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi (ma).

Dutiyampi ahaṃ (mayaṃ) ayye visuṃ visuṃ rakkhanatthāyā tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi (ma).

Tatiyampi ahaṃ (mayaṃ) ayye visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha pañca sīlāni yācāmi (ma).

Bạch quá Đại đức Ni, con (chúng con) xin thọ trì Tam Quy và Ngũ giới nơi Tam Bảo để vâng giữ và hành theo cho được sự lợi ích.

Lần thứ nhì, bạch quá Đại đức Ni, con (chúng con) xin thọ trì Tam Quy và Ngũ giới nơi Tam Bảo để vâng giữ và hành theo cho được sự lợi ích.

Lần thứ ba, bạch quá Đại đức Ni, con (chúng con) xin thọ trì Tam Quy và Ngũ giới nơi Tam Bảo để vâng giữ và hành theo cho được sự lợi ích.

*

Vị Ni sư đọc phần truyền Tam Quy và Ngũ giới, Phật tử đọc theo.

Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa.
(x3)

Con xin hết lòng thành kính làm lễ Đức Phá-gá-va đó, Ngài là bậc Á-rá-hăng cao thượng được chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. (3 lần).

 

PHẦN TAM QUY
(TISARAṆĀ)

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp.

Sanghaṃ saraṇaṃ gachāmi.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.

*

Dutiyampi …

*

Tatiyampi …

*

— Vị Ni sư truyền giới:

Tisaraṇaggahanaṃ paripuṇṇam – Phép quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.

— Phật tử thọ giới:

Amā Ayye – Dạ xin vâng.

 

PHẦN NGŨ GIỚI
(PAÑCASĪLĀ)

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

3. Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm.

4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

5. Surāmerayamajjappamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

*

— Vị Ni sư truyền giới:

Imāni pañca sikkhā-padāni sādhukaṃ katvā appamādena niccakālaṃ sammārakkhitabbaṃ.

Chư thiện tín sau khi thọ trì tam qui và ngũ giới nơi Tam bảo, hãy cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

— Phật tử thọ giới:

Amā Ayye – Dạ xin vâng.

— Vị Ni sư truyền giới:

Sīlena sugatiṃ yanti,
Sīlena bhogasampadā,
Sīlena nibbutiṃ yanti,
Tasmā sīlam visodhaye.

Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, Chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ.

— Phật tử thọ giới:

Sādhu, Sādhu, Sādhu! – Lành thay, Lành thay, Lành thay!

 

PHẦN BÁT QUAN TRAI GIỚI
(AṬṬHAṄGASAMANNĀGATAṂ UPOSATHA)
TÁC BẠCH QUY Y VÀ THỌ
BÁT QUAN TRAI GIỚI

Sau khi đảnh lễ Tam bảo và Ni sư truyền giới, Phật tử quỳ gối trang nghiêm, chắp tay và tác bạch như sau:

Ukāsa ahaṃ (mayaṃ) ayye visuṃ visuṃ rakkhanatthāya tisaraṇena saha aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ yācāmi (ma).

Bạch quá Đại đức Ni, con (chúng con) xin thọ trì Tam Quy và Bát quan trai giới nơi Tam Bảo để vâng giữ và hành theo cho được sự lợi ích.

Dutiyampi ahaṃ (mayaṃ) …

Tatiyampi ahaṃ (mayaṃ) ….

 

PHẦN TAM QUY
(Như trên)


*

PHẦN BÁT QUAN TRAI GIỚI

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

3. Abrahmacariyā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự hành dâm.

4. Musāvādā veramaṇī sikkāpadaṃ samādiyāmi.

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối.

5. Surā-meraya-majja-ppamāda-ṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và các chất say.

6. Vikālabhojanā veramaṇī sikkhā-padaṃ samādiyāmi.

6. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ.

7. Nacca-gīta-vādita-visūkadassanā-mālā-gandha-vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsana-ṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi kèn, đờn, xem múa hát, nghe đờn kèn và trang điểm thoa vật thơm, bôi phấn, đeo tràng hoa.

8. Uccāsayana-mahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

8. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ nằm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp.

— Phật tử thọ giới đọc tiếp:

Imaṃ aṭṭhangasamannāgataṃ buddhappaññattaṃ uposathaṃ imañca rattiṃ imañca divasaṃ sammadeva abhirakkhituṃ samādiyāmi.

Con xin thọ trì Bát Quan Trai Giới trọn đủ tám điều của Đức Phật đã giáo truyền, hầu vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ Niết-bàn trong ngày vị lai.

— Vị Ni sư truyền giới:

Imāni aṭṭha sikkhāpadāni uposatha-sīlavasena imañca rattiṃ imañca divasaṃ sādhukaṃ katvā appamādena sammā rakkhitabbaṃ.

Chư thiện tín sau khi thọ trì Tam quy và Bát quan trai giới nơi Tam bảo, hãy vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ duôi.

(*Lưu ý: Nếu Phật tử thọ trì Bát quan trai giới cho đến suốt đời thì đổi imañca rattiṃ imañca divasaṃ thành “pāṇupetaṁ” hoặc “jīvitapariyantaṁ”).

— Phật tử thọ giới: Amā Ayye – Dạ xin vâng.

— Vị Ni sư truyền giới:

Sīlena sugatiṃ yanti,
Sīlena bhogasampadā,
Sīlena nibbutiṃ yanti,
Tasmā sīlam visodhaye.

Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giàu sang tài vật cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập Niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, Chư thiện tín hãy cố gắng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lấm nhơ.

— Phật tử thọ giới: Sādhu, Sādhu, Sādhu! – Lành thay, Lành thay, Lành thay!

 

KỆ TÂM TỪ
(METTĀ GĀTHĀ)

Sabbe sattā averā hontu, sukhita hontu, niddukkhā hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, dīghāyukā hontu, arogā hontu, sampatthīhi samijjhantu sukhī attānam pariharantu, dukkhappattā ca niddukkhā, bhayappattā ca nibbhayā, sokappattā ca nissokā hontu sabbepi pāṇino.

Nguyện cho tất cả chúng sinh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm lại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sinh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho có kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi xin đừng cho thương tiếc.

 

KỆ TÙY HỶ CÔNG ĐỨC
(ANUMODANĀRAMBHA GĀTHĀ)

Yathā vārivāhā pūrā
Paripūrenti sāgaraṃ
Evam’eva ito dinnaṃ
Petānaṃ upakappati
Icchitaṃ patthitaṃ tumhaṃ
Khippam’eva samijjhatu
Sabbe pūrentu saṅkappā
Cando paṇṇaraso yathā
Maṇi-joti-raso yathā.

Các con đường nước đầy đủ, nhứt là sông và rạch làm cho biển được đầy đủ, cũng như sự bố thí mà thí chủ đã làm trong lúc hiện tại đây, cầu xin cho đặng kết quả đến những người đã quá vãng. Cầu xin các quả lành mà người đã mong mỏi, cho được mau thành tựu kịp thời đến người. Cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người, như trăng trong ngày Rằm. (Bằng chẳng vậy) cũng như ngọc Ma-ni chiếu sáng rỡ ràng, là ngọc quý báu, có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện.

 

KỆ HOAN HỶ TƯƠNG HỢP
(SĀMAÑÑĀNUMODANĀ GĀTHĀ)

Sabb’ītiyo vivajjantu.
Sabba rogo vinassatu.
Mā te bhavatv’antarāyo.
Sukhī dīgh’āyuko bhava.

Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh.
Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi.
Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người.
Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ.

Abhivādana-sīlissa
Niccaṃ vuddh’āpacāyino
Cattāro dhammā vaḍḍhanti
Āyu, vaṇṇo, sukhaṃ, balaṃ.

Cả bốn Pháp chúc mừng là: Sống lâu, Sắc đẹp, An vui, Sức mạnh, hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái, cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhứt là bậc trì giới, và bậc Trưởng lão.

 

KỆ CẦU SỰ THÀNH TỰU
(SIDDHIYĀCANAGĀTHĀ)

Siddhamatthu siddhamatthu,
Siddhamatthu idaṃ phalaṃ,
Etasmiṅ ratanattayasmiṃ.
Sampasādanacetaso.

Cầu xin cho quả của tâm tín thành Tam bảo,
cho được thành tựu mỹ mãn,
cho được thành tựu mỹ mãn,
cho được thành tựu mỹ mãn.

 

KỆ CHÚC PHÚC

Bhavatu sabba maṅgalaṃ
Rakkhantu sabba devatā
Sabba Buddh’ānubhāvena
Sadā sotthi bhavantu te.
Bhavatu sabba maṅgalaṃ
Rakkhantu sabba devatā
Sabba Dhamm’ānubhāvena
Sadā sotthi bhavantu te.
Bhavatu sabba maṅgalam
Rakkhantu sabba devatā
Sabba Saṅgh’ānubhāvena
Sadā sotthi bhavantu te.

Tất cả hạnh phúc hằng có đến người.
Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người.
Do nhờ oai đức của Chư Phật.
Các sự thạnh lợi thường thường đến người.
Tất cả hạnh phúc hằng có đến người.
Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người.
Do nhờ oai đức của Giáo Pháp.
Các sự thạnh lợi thường thường đến người.
Tất cả hạnh phúc hằng có đến người.
Cầu xin Chư Thiên hộ trì đến người.
Do nhờ oai đức của Chư Tăng.
Các sự thạnh lợi thường thường đến người.

 

HỒI HƯỚNG CHƯ THIÊN

Ākāsaṭṭhā ca bhummaṭṭhā,
Devā nāgā mahiddhikā,
Puññaṃ no anumodantu,
Ciraṃ rakkhantu sāsanaṃ.

(thay thế sāsanaṃ bằng: rājano, ñātayo, pānino, no sadā)

Chư Thiên ngự trên hư không,
Địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều.
Long Vương thần lực có nhiều,
Đồng xin hoan hỷ phước đều chúng tôi.
Hộ trì Phật giáo tăng bồi,
Các bậc Thầy tổ an vui lâu dài.
Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai,
Chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu.
Chúng con vui thú đạo mầu,
Tu hành tin tấn ngõ hầu vô sanh.

 

KỆ HỒI HƯỚNG NHỮNG NGƯỜI ĐÃ QUÁ VÃNG

Con xin hồi hướng quả này,
Thấu đến quyến thuộc nơi đây cho tường.
Cùng là thân thích tha phương,
Hoặc đã quá vãng hoặc thường hiện nay.
Chúng sanh ba giới bốn loài,
Vô tưởng hữu tưởng chẳng này đâu đâu.
Nghe lời thành thật thỉnh cầu,
Xin mau tựu hội lãnh thâu quả này.
Bằng ai xa cách chưa hay,
Cầu xin thiên chúng mách ngay với cùng.
Thảy đều thọ lãnh hưởng chung,
Dứt rồi tội lỗi thoát vòng nạn tai.
Nguyện cầu Tăng chúng đức tài,
Đạt thành thánh quả hoằng khai đạo lành.
Nguyện cho Phật Pháp thạnh hành,
Năm ngàn năm chẳn phước lành thế gian.

* * *

Idaṃ no ñātinaṃ hotu, sukhitā hontu ñātayo.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây. Xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui.

Idaṃ vata me puññaṃ āsava-kkhayāv'ahaṃ hontu.

Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành, để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm.

 

Sādhu!
Sādhu!
Sādhu!

 

 

Khemārāma – Tịnh An Lan Nhã
ĐC: Quốc lộ 56, Quảng Thành 2, Nghĩa Thành, Châu Đức, BRVT
Email: Khemarama.com@gmail.com
Website: https://khemarama.net/

 

 

Dowload file pdf: Thọ trì quy giới - Khemarama _ Official

Sunday February 19, 2023
Các bài viết khác :