Kinh Pháp Cú – (Pali -Anh -Viet MP3)

Dhammapada-KinhPhapCu-PaliAnhViet Chuong I-X

Dhammapada-KinhPhapCu-PaliAnhVietchuongXi-X

Dhammapada-KinhPhapCu-PaliAnhVietChuong21-26

Kinh Pháp Cú - HT. Minh Châu Dịch Việt 

Monday October 18, 2021
Các bài viết khác :