Các Hạng Thánh Nhân Hữu Học

Các Hạng Thánh Nhân Hữu Học


Nguồn: Thắng Pháp Tập Yếu Luận – HT. Minh Châu

 

3 hạng Dự Lưu

Sotàpanno: Vị đã nhập lưu dẫn đến Niết Bàn đầu tiên. Có ba hạng Dự Lưu:
1. Hạng phổ thông: Những hạng sẽ phải sanh, nhiều nhất bảy lần trong thiên giới hay nhân giới. Trước khi tái sanh lần thứ 8, những vị này chứng được A La Hán quả.
2. Hạng Gia Gia: Những hạng tái sanh vào các gia đình quý tộc, hai hay ba lần trước khi chứng quả A La Hán (Kolamkola: Gia gia).
3. Hạng Nhứt Chủng: Những hạng chỉ phải tái sanh một lần, trước khi chứng quả A La Hán. (Ekabìja: Nhứt chủng). Một vị Dự lưu tin tưởng Tam Bảo rất mãnh liệt, không bao giờ vi phạm 5 giới hay phạm 5 nghịch tội. Khỏi rơi vào ác thú, các vị này thế nào cũng được giác ngộ.

 

5 hạng Nhứt Lai:


Sakadàgàmi: Nhứt lai, những vị chỉ tái sanh làm người một lần nữa. Sau khi chứng quả Nhất Lai ở đời này, các vị này có thể tái sanh ở Thiên giới hay chứng quả A La Hán trong khi sống ở nhân giới.
1. Những vị chứng quả Nhứt Lai và nhập Niết Bàn ngay tại cảnh giới này.
2. Những vị chứng quả Nhứt Lai tại Thiên giới và nhập Niết Bàn tại chỗ ấy.
3. Những vị chứng quả Nhứt Lai ở cảnh giới này và nhập Niết Bàn ở Thiên giới.
4. Những vị chứng quả Nhứt Lai ở Thiên giới, và nhập Niết Bàn ở nhân
giới.
5. Những vị chứng quả Nhứt Lai ở cảnh giới hiện tại, và sau khi tái sanh ở Thiên giới, muốn sanh lại ở nhân giới và nhập Niết Bàn tại cảnh giới này.

5 hạng bất lai


Anàgàmi: Bất lai, không còn sanh vào nhân giới. Các vị này sẽ sanh vào cõi Suddhàvàsa (Tịnh Cư Thiên) và ở luôn đó cho đến khi chứng quả A La Hán. Có 5 hạng Bất lai:
1. Antaraparinibbàyi – Trung gian Bát Niết Bàn: Những vị chứng Niết Bàn trong tiền bán phần đời sống ở Tịnh Cư Thiên.
2. Upahacca parinibbàyi – Sanh Bát Niết Bàn, tổn hại Bát Niết Bàn: Những vị chứng Niết Bàn trong hậu bán phần đời sống ở Tịnh Cư Thiên
3. Sasankhàraparinibhàyi – Hữu hành Bát Niết Bàn: Những vị chứng Niết Bàn, cần có tinh tấn.
4. Asankhà-raparinibbàyi – Vô hành Bát Niết Bàn: Những vị chứng Niết Bàn, không cần tinh tấn.
5. Uddhamsota akanitthagàmi – Thượng lưu sắc cứu kính thiên hành giả: Những vị vượt qua từ Phạm thiên giới này đến Phạm thiên khác cao hơn để chứng Niết Bàn trong Phạm thiên giới cao nhất..

 

 

Monday February 21, 2022
Tags : new
Các bài viết khác :