BUDDHAVAṂSA – ĐẠI PHẬT SỬ

 

 

 

Cuốn sách này trình bày tác phẩm đầu tiên của công trình phiên dịch bộ sách ĐẠI PHẬT SỬ gồm 6 cuốn bằng tiếng Miến ra 8 cuốn bằng tiếng Anh, dựa vào bộ kinh Pāli “Mahā Buddhavaṃsa”, do Thượng tọa Mingun biên soạn.

Cuốn 1 này là dịch phẩm hoàn chỉnh bằng tiếng Anh kèm theo những chú thích và bình giải xoay quanh câu chuyện Đạo sĩ Sumedha.

Cuốn này chia làm hai phần”

- Phần đầu trình bày soạn phẩm của soạn giả.

- Phần hai có nhan đề “The anudipani” hay Phụ chú giải”, gồm những bài giải thích chi tiết và sự liệt kê những điểm giáo lý trong phần đầu.

 

Tỳ Khưu Minh Huệ biên dịch

Mùa an cư năm 2000

Nguồn: thuvienhoasen.org

 

Link tải sách:

                   

                   

                   

                   

                   

                   

Thursday May 19, 2022
Các bài viết khác :